Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake kennisnet

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake kennisnet

Gemaakt: 4-7-2000 tijd: 10:26


4


25733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs
nr. 55 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 28 juni 2000

Tijdens het Algemeen Overleg van 21 juni jl. heb ik u toegezegd op een aantal punten schriftelijk terug te komen. In deze brief komen achtereenvolgens algemene stimuleringsmaatregelen, het stimuleren van computerbezit, specifieke kennisnetonderwerpen en de informatievoorziening aan de orde.

Algemene stimuleringsmaatregelen

De subsidieregeling ict-projecten is ontwikkeld om in 2000 diverse activiteiten die scholen en instellingen ondernemen in het kader van ict in het onderwijs te ondersteunen. Het gaat om decentrale initiatieven, in de scholen zelf is hiervoor veel belangstelling. Meer dan 400 projecten zijn ingediend. Het totale subsidieplafond is 15 miljoen.

In ontwikkelprojecten worden innovatieve producten ontwikkeld die praktisch toepasbaar zijn in het onderwijsveld. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de investerings- en ontwikkelkosten.

In netwerkprojecten werken scholen samen aan de integratie van ict in de lespraktijk. Deskundigheidsbevordering door uitwisselen van ervaringen en tips staat centraal.

Tijdens het debat zijn er twee andere mogelijke manieren aangegeven om financiële impulsen te geven, het instellen van een TOK-regeling (besluit Technisch Ontwikkelings Kredieten) en het oprichten van een nationaal fonds. Deze twee mogelijkheden zullen worden meegenomen bij de meerjarige invulling van de middelen uit de motie Dijkstal.

Stimuleren computergebruik

Voor het stimuleren van computergebruik en computerbezit door kinderen in de lagere inkomensklassen wordt aandacht gevraagd in de motie Barth (25 733 nr. 34). Ik heb hieraan invulling gegeven met de inzet van de
40 miljoen voor gebruikte computers op achterstandsscholen (zie Aan de slag met onderwijskansen). De verdeling hiervan is 25 miljoen voor het basisonderwijs, 10 miljoen voor het voortgezet onderwijs en 5 miljoen voor bve. Bij het opstellen van de regeling waarmee deze middelen worden verdeeld zal duidelijk worden aangegeven dat het ook mogelijk is de computers voor de leerlingen thuis beschikbaar te stellen.
Computerbezit is overigens niet automatisch computergebruik, er moet ook aandacht zijn voor software, beheer en toegang tot internet. Mogelijkheden om computergebruik te stimuleren zijn naast het stimuleren van computerbezit thuis ook het beschikbaar stellen van computers in de omgeving van de scholen; bijvoorbeeld via de digitale trapveldjes, de kenniswijk en in de bibliotheken.

In overleg met mijn collega's in het kabinet zal ik een overzicht maken van de verschillende initiatieven gericht op het stimuleren van het computerbezit en internetgebruik waar ook gezinnen met schoolgaande kinderen in meedelen. Hier zal ik u nader over informeren.

BTW-tarieven

De handel in tweedehands computers valt onder het algemene btw-tarief, evenals de bedrijvigheid van kringloopwinkels. De Staatssecretaris van Financiën heeft in de brief van 14 juni jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van toepassen van het verlaagde BTW-tarief op prestaties waarop thans het algemene BTW-tarief van toepassing is, maar waarvoor Brussel toestaat deze onder het verlaagde BTW-tarief te brengen.

Specifieke vragen kennisnet

Tijdens het debat heb ik toegezegd schriftelijk te reageren op de vragen betreffende de kosten van e-mail adressen, de bandbreedte van kennisnet en de pay per view mogelijkheden.

E-mail adressen

De kosten van een e-mail adres zitten reeds in het lopende contract met nl.tree, ze worden alleen eerder beschikbaar gesteld. Dit maakt deel uit van het vervroegd uitrollen van kennisnet waartoe in het kader van de Voorjaarsnota besloten is.

Bandbreedte van kennisnet

Kennisnet heeft een gegarandeerde bandbreedte (capaciteit). Binnen het primair onderwijs en bve bestaat de gegarandeerde bandbreedte uit 5 kilobit/seconde per 10 leerlingen, in het voortgezet onderwijs is dit
15 kilobit/seconde per 10 leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een school voor voortgezet onderwijs van 1000 leerlingen altijd de beschikking heeft over 1500 Kb/s. Een misverstand in het artikel in de Staatscourant is dat de gegarandeerde ondergrens van kennisnet wordt vergeleken met aanbiedingen op de consumentenmarkt. Daar wordt in het algemeen uitsluitend gesproken over de piekcapaciteit. De piekcapaciteit wordt vrijwel nooit bereikt, deze wordt immers alleen benaderd indien er zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van het netwerk.
Op de consumentenmarkt worden garanties in het algemeen niet gegeven.

De piekcapaciteit van kennisnet is vele malen hoger dan de gegarandeerde capaciteit, namelijk 10 Mbit/s voor alle sectoren. De piekcapaciteit is echter niet gegarandeerd altijd beschikbaar. Wel is de leverancier verplicht de piekcapaciteit daadwerkelijk te kunnen leveren.

Pay per view

Er wordt momenteel gewerkt aan het uitwerken van betaalmogelijkheden zoals pay per view. De technische mogelijkheden worden geïnventariseerd en met geïnteresseerde bedrijven wordt over de ontwikkelingen op dit gebied gesproken.

Zolang kennisnet rechtstreeks onder de volledige ministeriële verantwoordelijkheid valt, zijn er nog (te) veel juridische complicaties bij het afwikkelen van rechtshandelingen, benodigd bij pay per view, via kennisnet.

Informatievoorziening

De Kamer heeft aangegeven de informatie over ict in het onderwijs met meer samenhang te willen ontvangen. Het is dan ook mijn voornemen de informatievoorziening naar de kamer verder te stroomlijnen. Hierbij zal ik er natuurlijk voor blijven zorgen dat de kamer op de hoogte blijft van de belangrijke ontwikkelingen op een wijze die past bij de dynamiek van het ict-onderwerp en in het veld.

Naast de papieren media zal ik, gezien het onderwerp een vanzelfsprekendheid, ook regelmatig gebruik maken van het internet. Zo staat het verslag van mijn werkbezoek "Informatie en Communicatietechnologie in het onderwijs" aan de Verenigde Staten on line op www.ictonderwijs.nl onder de rubriek nieuws.

Bij deze brief ontvangt u twee onderzoeksrapporten over ict in het onderwijs die deze week in definitieve vorm gereed zijn gekomen. Ik wil u deze rapporten nu niet onthouden *). Het betreft de ict-monitor voor het voortgezet onderwijs en het rapport ict-indicatoren voor het Nederlandse onderwijs in internationaal perspectief. Een korte samenvatting en een reflectie op de rapporten staat in de bijlage.

In het licht van het structureren van de informatievoorziening en het feit dat de Tweede Kamer nu een actueel beeld heeft, stel ik voor de volgende voortgangsrapportage eind december te laten verschijnen. Hierin zal ik in ieder geval expliciet aandacht besteden aan uitschieters (positief en negatief), aan ict-gebruik in het hoger onderwijs en aan de mogelijkheden en positie van expertisecentra.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage

Korte samenvatting en reflectie op onderzoeksrapporten ict in het onderwijs.

In deze bijlage treft u een samenvatting en reflectie aan op de ict-monitor over de situatie in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 1998-1999 en op het rapport ict-indicatoren voor het Nederlandse onderwijs in internationaal perspectief' Beide rapporten zijn opgesteld door het onderzoeksbureau OCTO van de Universiteit Twente.

Ict-monitor

De belangrijkste conclusies uit de ict-monitor over het voortgezet onderwijs zijn:

In het voortgezet onderwijs is flink geïnvesteerd in hardware, voor onderwijsdoelen is gemiddeld één computer per achttien leerlingen aanwezig;

Ruim 90% van de leerlingen maakt thuis gebruik van een computer voor schoolwerk;

Tijdens de lessen op school wordt door maximaal 32% van de leraren gebruik gemaakt van de computer, buiten de school is het percentage leraren dat de computer gebruikt groter;

Weinig leraren zijn bekend met toepassingen van multimedia, e-mail en internet. Een kwart van de leraren vraagt zich af hoe computertoepassingen in de onderwijspraktijk verder kunnen worden ingepast.

reactie

De uitkomsten van dit onderzoek geven aanleiding tot het maken van enkele kanttekeningen. Ict is niet meer weg te denken uit de alledaagse onderwijspraktijk van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leraren hebben daar nog wat meer moeite mee. Ik verwacht dat de aansluiting van alle scholen op kennisnet, die in 2001 zal zijn afgerond, ook voor hen een grote stimulans zal zijn voor het verder integreren van ict in de lespraktijk. Bovendien is met Onderwijs on line een proces in gang gezet dat leraren stimuleert hun deskundigheid op dit terrein te vergroten. Toekomstige metingen van de ict-monitor zullen inzicht geven in hoeverre de doelstellingen van mijn beleid worden gerealiseerd. De volgende ict-monitoren komen rond de jaarwisseling beschikbaar en zullen rapporteren over de ontwikkeling gedurende het dan afgesloten schooljaar.

Ict-indicatoren voor het Nederlandse onderwijs in internationaal perspectief

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de ProgrammaRaad OnderwijsOnderzoek (PROO) van NWO. In dit rapport wordt de toestand van ict in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland vergeleken met andere geïndustrialiseerde landen. De onderzoekers constateren dat Nederland zeker niet achterloopt maar ook niet tot de kopgroep behoort. De leerling-computerratio in Nederland is bijvoorbeeld vrij hoog in vergelijking tot andere landen. Daar staat tegenover dat nascholing van docenten in Nederland nog te wensen overlaat, aldus de onderzoekers, terwijl het wel hoog op de agenda staat van scholen.

reactie

De vergelijkende studie schetst een beeld van de situatie zoals die bijna twee jaar geleden door onderzoekers werd gevonden. Met Onderwijs on line is veel in gang gezet om de positie van ict in het onderwijs een krachtige impuls te geven. Daarbij is de positie van de leraar van eminent belang als regisseur en vormgever van het primaire onderwijsproces. Het laatste jaar volgen steeds meer leraren een cursus voor onder andere het Digitale Rijbewijs Onderwijs (DRO). Vanaf het najaar 2000 kunnen leraren een electronische toets afleggen om het certificaat DRO te behalen. In toekomstige internationale vergelijkende studies verwacht ik dat de recente inspanningen worden doorvertaald in een positiever beeld van Nederland in de internationale context. In de ict-monitor is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar.


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...