Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake invoeringsproces VMBO

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake invoeringsproces vmbo

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 14:26


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 28 juni 2000

Met deze brief wil ik u informeren over de nog aan de Kamer aan te bieden notities en rapportages inzake het invoeringsproces VMBO. De volgende notities zijn thans in voorbereiding:

Zorgbudgetrapportage;

Notitie leerwerktrajecten;

Notitie Impuls beroepsonderwijs: actieprogramma vmbo;

Monitorrapportage vmbo;

Invoeringsplan vmbo.

Onderstaand treft u een korte toelichting aan op deze stukken. In verband met de onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke notities is het mijn voornemen deze notities gebundeld aan de Kamer aan te bieden. Toezending zal plaatsvinden eind juli.

Zorgbudgetrapportage

In de mavo/vbo/vso-wet van 25 mei 1998 is vastgelegd dat per 1 augustus 2002 het zorgbudget wordt ingevoerd. In de wet is de verplichting opgenomen om voor 1 augustus 2000 aan de Kamer een verslag te zenden over de voortgang in de invoering van het zorgbudget. Met het oog op de vervulling van die verplichting heb ik de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de organisaties vertegenwoordigd in het zogenaamde Technisch Overleg. Naar verwachting zal in het Technisch Overleg van 30 juni a.s. een eindbespreking plaatsvinden over een voorstel voor een andere wijze van bekostiging van de zorg. In dat kader worden ook voorstellen ontwikkeld voor een gerichte kwaliteitsimpuls voor het zorgonderwijs.

Notitie leerwerktrajecten

In het met de Kamer besproken Plan van aanpak Onderwijskansen is de introductie van leerwerktrajecten binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo aangekondigd. Als vervolg daarop is een concept-notitie 'Ruimte voor leerwerktrajecten' opgesteld. Deze notitie staat geagendeerd voor het Technisch Overleg van 30 juni a.s.

Notitie Impuls beroepsonderwijs: actieprogramma versterking vmbo

In de afgelopen maanden is in perspectief van de gewenste versterking van het vmbo intensief gesproken met sociale partners. De gesprekken werden gevoerd tegen de achtergrond van de mogelijke initiatieven van sociale partners tot oprichting van een task force beroepsonderwijs en het kabinetsbeleid inzake de Voorjaarsnota waarin prioriteit wordt gegeven aan het beroepsonderwijs. Voor het vmbo heeft dit geresulteerd in uitgangspunten voor een actieprogramma vmbo waarbinnen onderwijsveld en branches in onderlinge samenwerking projecten zullen entameren. Op 31 mei jl. heeft er een startconferentie plaatsgevonden waarvan de resultaten op dit moment worden verwerkt in een projectmatige aanpak.

De monitorrapportage vmbo

In het Algemeen Overleg over het invoeringsproces vmbo van 16 februari jl. zijn afspraken gemaakt over de halfjaarlijkse monitoring van het invoeringsproces en het terzake informeren van de Kamer. De monitor heeft plaatsgevonden in de maand mei van dit jaar. Het SCO Kohnstamm-instituut en Regioplan leggen op dit moment de laatste hand aan de rapportage. Ook deze rapportage en de daaraan te relateren bevindingen staan geagendeerd voor het Technisch Overleg van 30 juni a.s.

Invoeringsplan vmbo

Met verwijzing naar de afspraken gemaakt in de Algemeen Overleggen van
16 februari en 24 mei speelt het invoeringsplan vmbo een sleutelrol in het invoeringsbeleid vmbo en de daarbinnen te programmeren activiteiten. Het concept-invoeringsplan staat geagendeerd voor de vergadering van de Kwaliteitscommissie van 22 juni en het Technisch Overleg van 30 juni. In het invoeringsplan zal naast de reguliere reeds in gang gezette invoeringsactiviteiten ook uitwerking worden gegeven aan de wijze van invoering van de zorgbudget- en de leerwerktrajectvoorstellen. De bevindingen naar aanleiding van de monitorresultaten zullen eveneens in het invoeringsplan worden vertaald naar eventuele aanvullingen en/of wijzigingen in het invoeringsbeleid. Daarmee zal het invoeringsplan een integraal overzicht geven van het door mij voorgestane invoeringsbeleid vmbo. Tenslotte Zoals bekend worden er in opdracht van het veld (samenwerkingsverbanden en regio's) onderzoeken gehouden naar de doorwerking van het nieuwe vmbo-stelsel voor leerlingstromen en doelgroepen. In het vragenuur van 27 juni jl. zijn vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek binnen het samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg. In dit vragenuur heb ik toegezegd de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van onderzoeken die in opdracht van het veld worden uitgevoerd en duidelijk te maken hoe met deze onderzoeksrapporten wordt omgegaan. Bekend bij mij zijn het onderzoek Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam 28.2 (februari 2000), Zicht op Zorg in samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg (juni 2000) en een nog lopend onderzoek in Rotterdam (september 2000). Een reactie op deze onderzoeken, en wellicht ook nog andere mij thans niet bekende initiatieven, wil ik geven als ik beschik over resultaten van de evaluatie van de criteria en toelatingsprocedure voor schooljaar
2000/2001. Deze integrale en landelijke evaluatie wordt, evenals afgelopen jaar, uitgevoerd door het SCO Kohnstamm Instituut en zal naar verwachting in oktober 2000 gereed zijn en aan de Kamer worden aangeboden. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie