Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Commissie keurt nieuwe agenda sociaal beleid goed

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Commission adopts new Social Policy Agenda

DN: IP/00/673 Date: 2000-06-28


IP/00/673

Brussel, 28 juni, 2000

De Commissie keurt een nieuwe agenda voor het sociaal beleid goed

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe agenda voor het sociaal beleid goedgekeurd. Deze loopt tot 2005. In de agenda wordt uiteengezet hoe het Europees sociaal model kan worden gemoderniseerd, meer en betere banen kunnen worden bevorderd en de tijdens de Europese Raad in Lissabon en Feira aangegane politieke verbintenissen in concrete acties kunnen worden omgezet. Werkgelegenheid heeft niet alleen een economische maar ook een sociale waarde. Het werkprogramma van het Franse Voorzitterschap en de Europese top die in december in Nice zal worden gehouden, zal voornamelijk op de agenda worden gebaseerd. Deze is tevens een belangrijke bijdrage aan het beknopte jaarverslag dat in de lente aan de Europese Raad zal worden uitgebracht. De eerste Europese Raad zal in 2001 in Stockholm worden gehouden.

In haar commentaar op de goedkeuring van de nieuwe agenda voor het sociaal beleid zei Anna Diamontopoulou, het met werkgelegenheid en sociale zaken belaste lid van de Commissie, dat deze agenda ten doel heeft om een oplossing te vinden voor de nieuwe sociale uitdagingen die uit de radicale verandering van de economie en de maatschappij in Europa voortvloeien, vooral als gevolg van de kenniseconomie. Wij streven niet naar harmonisatie van het sociaal beleid maar naar steun voor de gemeenschappelijke Europese doelstellingen om het in Lissabon overeengekomen strategische doel te bereiken: Europa moet de meest dynamische kenniseconomie met het beste concurrentievermogen worden die duurzame groei met meer en betere banen en grotere sociale samenhang mogelijk maakt.

Europa met zijn goed ontwikkelde sociale beleid kan de concurrentie met de rest van de wereld goed aan zowel met de hightech- als met de lage lonenlanden. In het verleden heeft de Europese Unie dankzij het sociaal beleid de schadelijke gevolgen van structurele veranderingen tot een minimum weten te beperken. Als men de Europese sociale waarden van solidariteit en rechtvaardigheid behouden en de prestatie van de economie opvoeren wil, is het van cruciaal belang dat in de toekomst het Europees sociaal model door investeringen in mensen en de opbouw van een actieve verzorgingsstaat wordt gemoderniseerd.

In de Europese Unie moeten goede sociale voorwaarden met hoge productiviteit en hoogwaardige goederen en diensten gepaard blijven gaan. Dit is een van de hoofdkenmerken van het Europees sociaal model. Meer en betere werkgelegenheid in een dynamische en concurrerende economie versterkt de sociale samenhang. Bovendien is loonmatiging door de sociale partners van belang om de gunstige macro-economische situatie te laten voortduren.

De agenda bestudeert de voor ons liggende uitdagingen en mogelijkheden, vooral met betrekking tot de werkgelegenheid, de kenniseconomie, de sociale situatie, de uitbreiding en de internationalisering/globalisering. Het accent ligt op bevordering van "kwaliteit" als de motor van een bloeiende economie, meer en betere banen en een samenleving zonder uitsluiting.

In de agenda zijn allerlei acties uiteengezet:

* enkele daarvan zijn gericht op verwezenlijking van het volledige werkgelegenheidspotentieel van Europa door meer en betere banen te scheppen, anticipatie op en aansturing van veranderingen, aanpassing aan de nieuwe werkomgeving, benutting van de potentiële mogelijkheden van de kenniseconomie en bevordering van mobiliteit;
* andere zullen voornamelijk betrekking hebben op modernisering en verbetering van de sociale zekerheid, bevordering van sociale integratie en gelijke kansen voor mannen en vrouwen, versterking van de grondrechten en bestrijding van discriminatie;
* verder zijn er initiatieven gewijd aan de voorbereiding op de uitbreiding, stimulering van internationale samenwerking en een bijdrage van de sociale dialoog tot een oplossing voor de verschillende problemen.

De nieuwe agenda stelt een beleidskader voor waarin alle betrokkenen met eerbiediging van de verschillende stelsels en het uiteenlopende beleid in de Europese Unie een rol kunnen spelen. De Commissie zal gebruik maken van haar initiatiefrecht om alle relevante voorstellen te doen. Zij zal als katalysator fungeren en met alle haar ten dienste staande middelen het beleid van de lidstaten en andere actoren steunen. De nationale regeringen en de regionale en lokale autoriteiten dienen in hun eigen beleid de Agenda uit te voeren. De sociale partners dienen op alle niveaus hun taak volledig te vervullen. Zij moeten in het bijzonder overeenkomsten sluiten, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen moderniseren en aanpassen en verder meehelpen een goed macro-economisch beleid tot stand te brengen. De non-gouvernementele organisaties zullen nauw bij de uitwerking van een beleid ter bevordering van sociale integratie worden betrokken.

Om deze doelen te bereiken zal van alle beschikbare middelen gebruik worden gemaakt. Dit zijn voornamelijk de sociale dialoog, wetgeving, de Structuurfondsen, (vooral het Europees Sociaal Fonds), actieprogramma's, rapportage, evaluatie en mainstreaming. Bovendien kan de open coördinatie, die tot nu toe alleen op het gebied van de werkgelegenheid werd toegepast, nu tot andere gebieden van het sociaal beleid worden uitgebreid; hetgeen in een meer kwalitatieve en, zo nodig, kwantitatieve follow-up van de overeengekomen doelen zal resulteren.

De uitvoering van de agenda vereist geen extra middelen maar eerder een ombuiging van de overheidsuitgaven ter verhoging van de efficiency en grotere investeringen in menselijke hulpbronnen, zoals op de top in Lissabon overeengekomen is. De agenda heeft betrekking op de periode tot 2005. De nadruk ligt op de eerste drie jaar. Halverwege de looptijd, in 2003, zal zij opnieuw worden bekeken om verdere acties voor te bereiden.

BIJLAGE 1

VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

(2000 2005)

Naar meer en betere banen

* Jaarlijkse presentatie van een werkgelegenheidspakket
* verzoek aan de sociale partners in 2000 om :
+ systematisch mee en samen te werken aan de werkgelegenheidsstrategie

+ bevordering van een dialoog en overleg op alle hiervoor in aanmerking komende niveaus (vooral over levenslang leren) om de werkgelegenheid te stimuleren)

+ uitwerking van gemeenschappelijke doelen op Europees niveau als leidraad voor de sociale partners bij maatregelen die zij op nationaal niveau op basis van de
werkgelegenheidsrichtsnoeren nemen.

* stimulering van de lokale en regionale dimensie van de werkgelegenheidsstrategie (mededelingen over lokale ontwikkeling in 2000 en 2001)

* grondige bestudering en evaluatie van de impact van het Luxemburgse proces (2002)

Anticipatie op en aansturing van veranderingen; aanpassing aan de nieuwe werkomgeving

* mededeling over de sociale aspecten van de aanbestedingen van de overheid (2000)

* raadpleging van de sociale partners over de modernisering en verbetering van de arbeidsverhoudingen op grond van artikel 138 van het Verdrag

* voortzetting van het overleg over tijdelijk werk (2001)
* mededeling en conferentie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (triple bottom-line approach) (2001)
* raadpleging van de sociale partners over de vraag of op Europees niveau bemiddelings-, arbitrage- en verzoeningsmechanismes moeten worden ingevoerd voor beslechting van geschillen op basis van vrijwilligheid (2001)

* mededeling en actieprogramma betreffende de financiële participatie van werknemers (2001)

* aanvulling en codificatie van de communautaire wetgeving inzake werktijden (2002)

* codificatie en vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van de gezondheid en de veiligheid (2002)

* goedkeuring van een mededeling over een communautaire strategie voor de gezondheid en de veiligheid op het werk (2002)
Benutting van de mogelijkheden van de kenniseconomie
* verzoek aan de sociale partners om hun discussies te concentreren op levenslang leren en nieuwe vormen van arbeid als gevolg van de informatietechnologie (2000).

Bevordering van mobiliteit

* goedkeuring van een besluit van de Commissie tot oprichting van een pensioenforum waarin de kwestie van aanvullende pensioenen en de mobiliteit met alle hierbij betrokken actoren worden besproken (2000)


* beraad in het pensioenforum over een instrument ter overdraging van pensioenen en indiening van een voorstel hiertoe (2002)
* mededeling over de resterende problemen met betrekking tot het vrij verkeer tussen overheidsinstellingen (2002)
* herziening van de EURES-regels (2002)

* specifieke maatregelen om de belemmeringen voor de mobiliteit van onderzoekers, stagiairs, docenten en opleiders weg te nemen
Modernisering en verbetering van de sociale zekerheid
* mededeling van de Commissie over de toekomst van de sociale zekerheid op de middellange en de lange termijn, vooral van de pensioenen (2000)

Bevordering van sociale integratie

* raadpleging van alle betrokken actoren over de integratie van uitgestotenen uit de arbeidsmarkt op grond van artikel 137, lid 2, van het Verdrag en in het licht van het effect van Aanbeveling
92/441/EEG van 24 juni 1992 van de Raad inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale bescherming (2001)

* evaluatie van de impact van het ESF, onder meer van het communautaire initiatief Equal, op de bevordering van sociale integratie (2003)

Bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
* verdere versterking van de rechten op gelijke behandeling door ten volle gebruik te maken van de door het Verdrag geboden mogelijkheden (voorstel voor een richtlijn gelijke behandeling op andere gebieden dan werkgelegenheid en aanstelling uit hoofde van artikel 13 van het Verdrag) (2001)

Uitbreiding van de grondrechten en bestrijding van discriminatie
* een verslag over de functionering van het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (2001)
* monitoring van de uitvoering van de mededeling "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking" en opstelling van een uitvoeringsverslag in 2003
* voorstel om 2003 tot het Europees Jaar van de gehandicapten te maken (2001)

* raadpleging van de sociale partners over gegevensbescherming op grond van artikel 138 van het Verdrag (2001)
Bevordering van goede arbeidsverhoudingen

* oprichting van een stuurgroep over de toekomst van de arbeidsverhoudingen (2000)

* raadpleging van de sociale partners om gemeenschappelijke interessegebieden vast te stellen, waaronder die gebieden die het meest voor collectief overleg in aanmerking komen (2001)
* organisatie van een conferentie met de sociale partners over de functionering van de structuren van de sociale dialoog op overkoepelend en bedrijfstakniveau en, zo nodig, voorstellen tot aanpassing hiervan (2002: organisatie van een conferentie van de sociale partners om dit te bereiken)

Voorbereiding op de uitbreiding

* voortzetting en intensivering van de monitoring op de tenuitvoerlegging van het "acquis" van de Europese Unie op het sociale vlak en het gebied van de werkgelegenheid door de kandidaatlanden (met ingang van 2000)

* voortzetting van onderzoeken naar het werkgelegenheidsbeleid met alle kandidaatlanden (leidend tot gezamenlijke evaluaties)(2000-2001)

* succesvolle deelname van de kandidaatlanden aan de sociale actieprogramma's van de Gemeenschap als onderdeel van de pretoetredingsstrategie (2000-2001)

Bevordering van internationale samenwerking

* indiening van een voorstel voor een aanbeveling tot ratificatie van de conventie van de IAO over kinderarbeid (2001)
* organisatie van een conferentie over de sociale dimensie in de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie (2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...