Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Commissie keurt nieuwe agenda sociaal beleid goed

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Commission adopts new Social Policy Agenda

DN: IP/00/673 Date: 2000-06-28


IP/00/673

Brussel, 28 juni, 2000

De Commissie keurt een nieuwe agenda voor het sociaal beleid goed

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe agenda voor het sociaal beleid goedgekeurd. Deze loopt tot 2005. In de agenda wordt uiteengezet hoe het Europees sociaal model kan worden gemoderniseerd, meer en betere banen kunnen worden bevorderd en de tijdens de Europese Raad in Lissabon en Feira aangegane politieke verbintenissen in concrete acties kunnen worden omgezet. Werkgelegenheid heeft niet alleen een economische maar ook een sociale waarde. Het werkprogramma van het Franse Voorzitterschap en de Europese top die in december in Nice zal worden gehouden, zal voornamelijk op de agenda worden gebaseerd. Deze is tevens een belangrijke bijdrage aan het beknopte jaarverslag dat in de lente aan de Europese Raad zal worden uitgebracht. De eerste Europese Raad zal in 2001 in Stockholm worden gehouden.

In haar commentaar op de goedkeuring van de nieuwe agenda voor het sociaal beleid zei Anna Diamontopoulou, het met werkgelegenheid en sociale zaken belaste lid van de Commissie, dat deze agenda ten doel heeft om een oplossing te vinden voor de nieuwe sociale uitdagingen die uit de radicale verandering van de economie en de maatschappij in Europa voortvloeien, vooral als gevolg van de kenniseconomie. Wij streven niet naar harmonisatie van het sociaal beleid maar naar steun voor de gemeenschappelijke Europese doelstellingen om het in Lissabon overeengekomen strategische doel te bereiken: Europa moet de meest dynamische kenniseconomie met het beste concurrentievermogen worden die duurzame groei met meer en betere banen en grotere sociale samenhang mogelijk maakt.

Europa met zijn goed ontwikkelde sociale beleid kan de concurrentie met de rest van de wereld goed aan zowel met de hightech- als met de lage lonenlanden. In het verleden heeft de Europese Unie dankzij het sociaal beleid de schadelijke gevolgen van structurele veranderingen tot een minimum weten te beperken. Als men de Europese sociale waarden van solidariteit en rechtvaardigheid behouden en de prestatie van de economie opvoeren wil, is het van cruciaal belang dat in de toekomst het Europees sociaal model door investeringen in mensen en de opbouw van een actieve verzorgingsstaat wordt gemoderniseerd.

In de Europese Unie moeten goede sociale voorwaarden met hoge productiviteit en hoogwaardige goederen en diensten gepaard blijven gaan. Dit is een van de hoofdkenmerken van het Europees sociaal model. Meer en betere werkgelegenheid in een dynamische en concurrerende economie versterkt de sociale samenhang. Bovendien is loonmatiging door de sociale partners van belang om de gunstige macro-economische situatie te laten voortduren.

De agenda bestudeert de voor ons liggende uitdagingen en mogelijkheden, vooral met betrekking tot de werkgelegenheid, de kenniseconomie, de sociale situatie, de uitbreiding en de internationalisering/globalisering. Het accent ligt op bevordering van "kwaliteit" als de motor van een bloeiende economie, meer en betere banen en een samenleving zonder uitsluiting.

In de agenda zijn allerlei acties uiteengezet:

* enkele daarvan zijn gericht op verwezenlijking van het volledige werkgelegenheidspotentieel van Europa door meer en betere banen te scheppen, anticipatie op en aansturing van veranderingen, aanpassing aan de nieuwe werkomgeving, benutting van de potentiële mogelijkheden van de kenniseconomie en bevordering van mobiliteit;
* andere zullen voornamelijk betrekking hebben op modernisering en verbetering van de sociale zekerheid, bevordering van sociale integratie en gelijke kansen voor mannen en vrouwen, versterking van de grondrechten en bestrijding van discriminatie;
* verder zijn er initiatieven gewijd aan de voorbereiding op de uitbreiding, stimulering van internationale samenwerking en een bijdrage van de sociale dialoog tot een oplossing voor de verschillende problemen.

De nieuwe agenda stelt een beleidskader voor waarin alle betrokkenen met eerbiediging van de verschillende stelsels en het uiteenlopende beleid in de Europese Unie een rol kunnen spelen. De Commissie zal gebruik maken van haar initiatiefrecht om alle relevante voorstellen te doen. Zij zal als katalysator fungeren en met alle haar ten dienste staande middelen het beleid van de lidstaten en andere actoren steunen. De nationale regeringen en de regionale en lokale autoriteiten dienen in hun eigen beleid de Agenda uit te voeren. De sociale partners dienen op alle niveaus hun taak volledig te vervullen. Zij moeten in het bijzonder overeenkomsten sluiten, de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen moderniseren en aanpassen en verder meehelpen een goed macro-economisch beleid tot stand te brengen. De non-gouvernementele organisaties zullen nauw bij de uitwerking van een beleid ter bevordering van sociale integratie worden betrokken.

Om deze doelen te bereiken zal van alle beschikbare middelen gebruik worden gemaakt. Dit zijn voornamelijk de sociale dialoog, wetgeving, de Structuurfondsen, (vooral het Europees Sociaal Fonds), actieprogramma's, rapportage, evaluatie en mainstreaming. Bovendien kan de open coördinatie, die tot nu toe alleen op het gebied van de werkgelegenheid werd toegepast, nu tot andere gebieden van het sociaal beleid worden uitgebreid; hetgeen in een meer kwalitatieve en, zo nodig, kwantitatieve follow-up van de overeengekomen doelen zal resulteren.

De uitvoering van de agenda vereist geen extra middelen maar eerder een ombuiging van de overheidsuitgaven ter verhoging van de efficiency en grotere investeringen in menselijke hulpbronnen, zoals op de top in Lissabon overeengekomen is. De agenda heeft betrekking op de periode tot 2005. De nadruk ligt op de eerste drie jaar. Halverwege de looptijd, in 2003, zal zij opnieuw worden bekeken om verdere acties voor te bereiden.

BIJLAGE 1

VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

(2000 2005)

Naar meer en betere banen

* Jaarlijkse presentatie van een werkgelegenheidspakket
* verzoek aan de sociale partners in 2000 om :
+ systematisch mee en samen te werken aan de werkgelegenheidsstrategie

+ bevordering van een dialoog en overleg op alle hiervoor in aanmerking komende niveaus (vooral over levenslang leren) om de werkgelegenheid te stimuleren)

+ uitwerking van gemeenschappelijke doelen op Europees niveau als leidraad voor de sociale partners bij maatregelen die zij op nationaal niveau op basis van de
werkgelegenheidsrichtsnoeren nemen.

* stimulering van de lokale en regionale dimensie van de werkgelegenheidsstrategie (mededelingen over lokale ontwikkeling in 2000 en 2001)

* grondige bestudering en evaluatie van de impact van het Luxemburgse proces (2002)

Anticipatie op en aansturing van veranderingen; aanpassing aan de nieuwe werkomgeving

* mededeling over de sociale aspecten van de aanbestedingen van de overheid (2000)

* raadpleging van de sociale partners over de modernisering en verbetering van de arbeidsverhoudingen op grond van artikel 138 van het Verdrag

* voortzetting van het overleg over tijdelijk werk (2001)
* mededeling en conferentie over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (triple bottom-line approach) (2001)
* raadpleging van de sociale partners over de vraag of op Europees niveau bemiddelings-, arbitrage- en verzoeningsmechanismes moeten worden ingevoerd voor beslechting van geschillen op basis van vrijwilligheid (2001)

* mededeling en actieprogramma betreffende de financiële participatie van werknemers (2001)

* aanvulling en codificatie van de communautaire wetgeving inzake werktijden (2002)

* codificatie en vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van de gezondheid en de veiligheid (2002)

* goedkeuring van een mededeling over een communautaire strategie voor de gezondheid en de veiligheid op het werk (2002)
Benutting van de mogelijkheden van de kenniseconomie
* verzoek aan de sociale partners om hun discussies te concentreren op levenslang leren en nieuwe vormen van arbeid als gevolg van de informatietechnologie (2000).

Bevordering van mobiliteit

* goedkeuring van een besluit van de Commissie tot oprichting van een pensioenforum waarin de kwestie van aanvullende pensioenen en de mobiliteit met alle hierbij betrokken actoren worden besproken (2000)


* beraad in het pensioenforum over een instrument ter overdraging van pensioenen en indiening van een voorstel hiertoe (2002)
* mededeling over de resterende problemen met betrekking tot het vrij verkeer tussen overheidsinstellingen (2002)
* herziening van de EURES-regels (2002)

* specifieke maatregelen om de belemmeringen voor de mobiliteit van onderzoekers, stagiairs, docenten en opleiders weg te nemen
Modernisering en verbetering van de sociale zekerheid
* mededeling van de Commissie over de toekomst van de sociale zekerheid op de middellange en de lange termijn, vooral van de pensioenen (2000)

Bevordering van sociale integratie

* raadpleging van alle betrokken actoren over de integratie van uitgestotenen uit de arbeidsmarkt op grond van artikel 137, lid 2, van het Verdrag en in het licht van het effect van Aanbeveling
92/441/EEG van 24 juni 1992 van de Raad inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale bescherming (2001)

* evaluatie van de impact van het ESF, onder meer van het communautaire initiatief Equal, op de bevordering van sociale integratie (2003)

Bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
* verdere versterking van de rechten op gelijke behandeling door ten volle gebruik te maken van de door het Verdrag geboden mogelijkheden (voorstel voor een richtlijn gelijke behandeling op andere gebieden dan werkgelegenheid en aanstelling uit hoofde van artikel 13 van het Verdrag) (2001)

Uitbreiding van de grondrechten en bestrijding van discriminatie
* een verslag over de functionering van het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (2001)
* monitoring van de uitvoering van de mededeling "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking" en opstelling van een uitvoeringsverslag in 2003
* voorstel om 2003 tot het Europees Jaar van de gehandicapten te maken (2001)

* raadpleging van de sociale partners over gegevensbescherming op grond van artikel 138 van het Verdrag (2001)
Bevordering van goede arbeidsverhoudingen

* oprichting van een stuurgroep over de toekomst van de arbeidsverhoudingen (2000)

* raadpleging van de sociale partners om gemeenschappelijke interessegebieden vast te stellen, waaronder die gebieden die het meest voor collectief overleg in aanmerking komen (2001)
* organisatie van een conferentie met de sociale partners over de functionering van de structuren van de sociale dialoog op overkoepelend en bedrijfstakniveau en, zo nodig, voorstellen tot aanpassing hiervan (2002: organisatie van een conferentie van de sociale partners om dit te bereiken)

Voorbereiding op de uitbreiding

* voortzetting en intensivering van de monitoring op de tenuitvoerlegging van het "acquis" van de Europese Unie op het sociale vlak en het gebied van de werkgelegenheid door de kandidaatlanden (met ingang van 2000)

* voortzetting van onderzoeken naar het werkgelegenheidsbeleid met alle kandidaatlanden (leidend tot gezamenlijke evaluaties)(2000-2001)

* succesvolle deelname van de kandidaatlanden aan de sociale actieprogramma's van de Gemeenschap als onderdeel van de pretoetredingsstrategie (2000-2001)

Bevordering van internationale samenwerking

* indiening van een voorstel voor een aanbeveling tot ratificatie van de conventie van de IAO over kinderarbeid (2001)
* organisatie van een conferentie over de sociale dimensie in de buitenlandse betrekkingen van de Europese Unie (2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie