Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over export atoomstroom

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MINEZ: Export atoomstroom

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 113
Datum: 28-06-2000

EXPORT ATOOMSTROOM

Het lid van de Tweede Kamer Marijnissen (SP) heeft aan de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 18 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennis genomen van het artikel 'Polen exporteert atoomstroom uit Russische centrales naar West-Europa'? 1)
2 Welke condities stelt de Europese Unie bij import van stroom uit derde landen? Is het reciprociteitbeginsel hierbij van toepassing?

3 Wie toetst de importcontracten van Preussen Elektra?

4 Kunnen aan doorlevering en/of doorverkoop van deze stroom vanuit Duitsland naar Nederland door de Nederlandse regering voorwaarden verbonden worden? Zo ja, is de minister van Economische Zaken voornemens van deze mogelijkheid gebruik te maken?

5 Acht de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het stellen van extra milieueisen aan Nederlandse kolencentrales in het kader van het klimaatbeleid nog langer opportuun, als tegelijkertijd op grote schaal stroom uit Polen en Rusland wordt geïmporteerd en opgewekt in respectievelijk kolencentrales en atoomcentrales die op geen stukken na aan de West-Europese milieu- en veiligheidseisen voldoen?1) Financieele Dagblad, 16 mei jl.

De Minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.

2 De Europese Unie heeft in de Elektriciteitsrichtlijn regels gesteld ten aanzien van de interne markt van elektriciteit. Ten aanzien van import uit derde landen heeft de EU geen regels gesteld. De Elektriciteitsrichtlijn biedt de mogelijkheid van toepassing van het reciprociteitsbeginsel. De Elektriciteitswet past dit reciprociteitsbeginsel toe op EU landen en derde landen.

3 De importcontracten in Nederland worden door TenneT getoetst op beschikbare capaciteit op het netwerk en de reciprociteitregels die gesteld worden in De Regeling nadere regels invoer en uitvoer elektriciteit.

4 De voorwaarden die aan de import van stroom gesteld kunnen worden in het kader van de Elektriciteitswet betreffen de reciprociteitregels.
De Regeling nadere regels invoer en uitvoer elektriciteit bepaalt voor een aantal landen dat import uit die landen niet is toegestaan voor afnemers met een jaarafname minder dan 20 GWh respectievelijk 100 GWh. Dit geldt voor landen die hun markt niet voldoende open stellen. In het genoemde artikel betreft het stroom uit Rusland. Het is naar mijn mening wel mogelijk om reciprociteitsregels te stellen aan Rusland en Polen, indien de elektriciteitsmarkt daar niet voldoende is opengesteld. Op dit moment is dit echter niet noodzakelijk wegens het feit dat er voor zover mij bekend geen import plaatsvindt uit deze landen.
Het stellen van andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld milieueisen aan de import van stroom, is echter niet mogelijk op basis van de Elektriciteitswet en Elektriciteitsrichtlijn. De milieuregels zullen bij de desbetreffende installaties gesteld moeten worden en dat is een zaak van het betreffende land i.c. de Russische overheid. Dit geldt overigens in het algemeen voor bijna elk product dat in Nederland geïmporteerd wordt waarbij tijdens de productie verontreiniging plaats kan vinden. Het exporterende land is daar zelf voor verantwoordelijk.

5 De afspraken die het kabinet met de eigenaren van kolencentrales wil maken over de terugdringing van de CO2-emissies hebben als achtergrond de afspraken die in het
Kyoto-protocol zijn gemaakt. Nederland heeft op zich genomen om haar emissies met 6% te reduceren en daaraan zullen alle doelgroepen een bijdrage moeten leveren, ook de kolencentrales. Ook andere landen, zoals de EU-lidstaten, maar ook Polen en Rusland zijn in dat kader afspraken aangegaan. Internationaal zullen de inspanningen erop gericht moeten zijn om een nalevingsregime tot stand te brengen dat ertoe bijdraagt dat landen gedwongen zijn hun verplichtingen na te komen. Slagen we daarin dan zijn de import- en exportbewegingen van elektriciteit in dat kader van minder belang. Overeengekomen reductieverplichtingen zullen in de praktijk grenzen aan de mogelijkheden van export van elektriciteit kunnen betekenen. Overigens ben ik het tezamen met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 8 juni jl. eens geworden over de hoofdlijnen van een principe-afspraak met de eigenaren van de zeven kolencentrales. De afspraak behelst het
terugdringen van de CO2-emissie met 6 mln. ton. In ruil daarvoor is de overheid bereid om de Brandstoffenbelasting (BSB) voor brandstoffen, die worden ingezet in installaties voor de opwekking van elektriciteit, om te vormen van een inputheffing in een belasting op de levering van elektriciteit aan eindgebruikers, een outputheffing.
Noot van de redactie: inlichtingen bij Marjolein Wester, tel: (070) 379 64 64

28 jun 00 17:33

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie