Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 28 juni 2000

Speelterrein Gravin Machteldplantsoen

Informatieavond

Op woensdag 5 juli 2000 om 20.00 uur is er in het stadhuis een informatieavond over de herinrichtingsplannen voor het speelterreintje aan het Gravin Machteldplantsoen. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Raadsvergadering

Op dinsdag 4 juli vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.
De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dan vooraf uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, aan de voorzitter van de raad opgeven. Bij de ingang van de raadzaal liggen daarvoor formulieren klaar.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Voorbereidingskrediet renovatie stadhuis
* Vaststelling Regeling behandeling klachtrecht
* Krediet uitvoering herwaardering WOZ

* Vaststelling Verordening toeristenbelasting 2001
* Krediet vervanging schuurdaken Hazelaarhof, Elzenhof e.o.
* Voorbereidingskrediet studie riolering

* Krediet aanpassing douchewaterinstallatie Westlandhal
* Krediet accommodatie Jeu de boules

* Vaststelling route gevaarlijke stoffen

* Krediet vervanging pc's op werkplekken

* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren).

De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op deze internetsite

Kermis en braderie

Geen alcohol op straat

In verband met de op 6, 7 en 8 juli 2000 te houden kermis en braderie hebben burgemeester en wethouders een gebied aangewezen waar het op de wegen die hiervan deel uitmaken, op grond van artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening s-Gravenzande, verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke voorwerpen met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

De volgende wegen horen tot dit aangewezen gebied:
* Kermisterrein: Pijperplein, Zandeveltplein en Van Geeststraat.
* Braderieterrein: Langestraat, Marktplein en Van de Kasteelestraat.
* Nabijliggende wegen:
Van der Horstweg, Koningswerf (inclusief parkeerterrein), Gravenhof, Pompe van Meerdervoortstraat (van het Graaf Florisplein tot de Van de Kasteelestraat), Van Lennepstraat (van de Hoflaan tot de Gravin Aleidisstraat), Gravin Aleidisstraat, Graaf Florisplein, Pastorielaan, Gravenstraat, Vaartplein, Havenstraat en Vaartstraat.

Het verbod geldt niet voor terrassen waarvoor vergunning is verleend en waar alcoholhoudende drank op grond van de Drank- en Horecawet wordt verstrekt.

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat in verband met de te houden kermis op 6, 7 en 8 juli 2000 de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:

met ingang van dinsdag 4 juli 2000, 8.00 uur v.m. tot en met maandag 10 juli 2000, 12.00 uur v.m. zijn de hierna genoemde wegen of weggedeelten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten en tevens zal dan een parkeerverbod gelden:
a. het Zandeveltplein, met uitzondering van de aan de noordzijde gelegen rijbaan en parkeervakken;
b. het Pijperplein;
c. de Van Geeststraat.

In verband met de te houden braderie op 6, 7 en 8 juli 2000 zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:

met ingang van woensdag 5 juli 2000 om 19.00 uur tot en met zondag 9 juli 2000, 2.00 v.m. zijn de hierna genoemde wegen of weggedeelten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten en tevens zal dan een parkeerverbod gelden:
a. de Langestraat, vanaf de Zuidwind tot aan de Gasthuislaan; b. de Van Kasteelestraat, vanaf de Langestraat tot aan de Pompe van Meerdervoortstraat;
c. het Marktplein.

In verband met verplaatsing van de weekmarkt naar het Graaf Florisplein op vrijdag 7 juli 2000 mag er vanaf donderdag 8 juli 2000, vanaf 24.00 uur op het parkeerterrein aan het Graaf Florisplein niet meer worden geparkeerd.

In verband met een te houden rommelmarkt op zaterdag 8 juli 2000 op het Graaf Florisplein is genoemd plein, inclusief het weggedeelte tussen de Van Lennepstraat en de Pompe van Meerdervoortstraat, met ingang van vrijdag 7 juli 2000 om 19.00 uur tot en met zaterdag 8 juli 2000 17.00 uur voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten.

Bouwplannen

Westland Materiaal B.V. te Poeldijk heeft gemeld voornemens te zijn een transformatorstation te bouwen op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie L, nummer 4515, plaatselijk bekend als Groeneweg 169.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf vrijdag 30 juni 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangevraagde bouwvergunningen

A. van der Pot Rodenburg

Carport

Naaldwijkseweg 34 A

P.R. Muntinga

Aanbouw

Sweelincklaan 56

Chr. Korfbalver. ONDO

Clubgebouw

Wattstraat (Sportvelden)

J.J. Klop

Aanbouw en dakkapel

Sweelincklaan 71

Geaccepteerde bouwmeldingen

K. van der Ende

Vergroten schuur

Lugtigheidstraat 18

Westland Energie

Transformatorstation

Maasdijk 78

Verleende bouwvergunningen

Fa. B. van Staalduinen

Watersilo

Lange Stukken

L.N. de Groot

Veranderen tuinbouwkas, 6 watersilos en warmte-opslagtank
Poelmolenweg 14

G.J.M. van Holsteijn

Vernieuwen tuinbouwkas

Groeneweg 19

N.L. van Geest BV.

3 watersilos

Kwekerslaan 7

I.P. van Bodegom Smith

Aanbouw

Sweelincklaan 44

A.J. van Antwerpen

2 dakkapellen

Kievit 48

R.B. Vollebregt

Dakkapel

Marsmanstraat 19

R.E.J. Tomberge

Veranderen achtergevel

Blamanstraat 1

H.W. Booij Venekamp

Veranderen achtergevel

Nachtegaallaan 12

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Groen of grijs?

Volgende week (3 tot en met 7 juli) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.
Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Godfried Bomansschool, Spinel 2 van vrijdag 30 juni tot en met donderdag 6 juli;

* De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard, Boelhouwerstraat 1 van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie