Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenVERKEER EN VERVOER

Tijdelijke afsluiting Koninginneweg/Blokhuis

In de week van 3 juli 2000 wordt gestart met de vervanging van een gedeelte van de riolering in Blokhuis bij de kruising met de Koninginneweg. Wij verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag nemen. Omdat de ruimte ter plaatse beperkt is, moeten wij de kruising bij Koninginneweg 81 (Fixet) gedurende deze periode voor het doorgaande verkeer afsluiten.

De werkzaamheden bezorgen omwonenden, winkeliers en het verkeer overlast. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Van uw kant vragen wij begrip voor de situatie.
BOUWEN EN WONEN

Aanvragen

Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Heereweg 233 en 235 - vergroten kantoor/woning Paulus Potterstraat 29 - vergroten woning Anna Kaulbachstraat 4 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Mahlerstraat 1 - vergroten woning
Fazantstraat 62 - vergroten woning
van Ostadestraat 32 - bouw erker
Prinsessestraat 64 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Vennestraat 13 - 15 - bouw kantoor en bedrijfsruimte Krelagestraat 56 - vergroten woning
Oranjelaan 108 - vergroten woning

Deze plannen kunt u elke ochtend tussen 8.30 uur en 12.30 uur inzien. Het is in dit stadium niet mogelijk hiertegen bezwaren in te dienen

Voorgenomen vrijstelling

1e Poellaan 66 - plaatsen woonkeet

Het bouwplan ligt van 30 juni t/m 27 juli 2000 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van de vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 27 juli 2000 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 217 - interne verandering en wijzigen gevel Oranjelaan 76 - veranderen gymzaal naar schoolgebouw Ranonkelstraat 1 en 3 - vergroten woningen Westerdreef 105 - bouw serre
3e Poellaan 39 - vernieuwen schuur
Oranjelaan 89 - vergroten woning
Rembrandtplein 149, 165,181, 197, 213, 229 - splitsing 6 woningen
´t Lange Rack 10 - plaatsen tuinhuis

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.


DIVERSEN

Verkoop woning Irissenstraat 4

Art. 3:42 Algemene wet bestuursrecht

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 juni 2000 besloten om de bevoegdheid tot verkoop van de woning Irissenstraat 4 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

De huur van deze woning is onlangs beëindigd. Om langdurige leegstand van de woning te voorkomen (eerstvolgende raadsvergadering pas eind augustus, procedure notaris e.d.) is het gewenst de bevoegdheid tot verkoop in dit geval aan het college te delegeren.

Verordening

art. 139 Gemeentewet

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 juni 2000 een nieuwe procedureverordening inzake planschadevergoeding vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van de oude verordening hebben betrekking op onder meer de indieningsvereisten, beslistermijnen, de aanwijzing van een schadebeoordelingscommissie en de bevoegdheid tot inschakeling van deze commissie.

Voorts heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 juni 2000 de Bouwverordening 2000-I vastgesteld. Gelet op het voorgenomen actieve beleid inzake gebruiksvergunningen brandveilig gebruik is het noodzakelijk wijzigingen in de categorieën bouwwerken die als vergunningplichtig zijn aangemerkt van de verordening aan te brengen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet liggen de verordeningen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Art. 26 Wet gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 juni 2000 een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek 1998 vastgesteld.

Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de fusie van het taakonderdeel GGD Duin- en Bollenstreek met de GGD Zuid-Holland Noord.

Voorts heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 juni 2000 besloten om per 1 juli a.s. deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland Noord. Deze regeling heeft tot doel het behartigen van de belangen van de openbare gezondheidszorg, voor zover die belangen op grond van bepaalde wettelijke regelingen zijn opgedragen aan een openbaar lichaam belast met de behartiging van de belangen van de openbare gezondheidszorg.

De (gewijzigde) gemeenschappelijke regelingen liggen ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken.

Collecte

Aan het Nederlandse Rode Kruis is een collectevergunning verleend voor 25 juni tot en met 1 juli 2000. Van 2 juli tot en met 2 september a.s. geldt een vrije periode.

Lisse, 28 juni 2000

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie