Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 26

datum: week 26

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1123 (ontvangen 15 juni 2000);

-het plaatsen van kunststof kozijnen in de gevels van de woning Wierbalg 1966 (ontvangen 15 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning P.W.A. - singel 124 (ontvangen 15 juni 2000);

-het wijzigen van de sporthal van het K.I.M. aan Het Nieuwe Diep 8-10 (ontvangen 15 juni 2000);

-het vervangen van de garagedeur door een kozijn met loopdeur, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 3619 (ontvangen 16 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Malzwin 1120 (ontvangen 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1721 (verzonden 16 juni 2000);

-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3208 (ontvangen 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning met bijbehorende stallen aan de Kortevliet 38 (ontvangen 19 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2B.56 (ontvangen 19 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4213 (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg 93a (ontvangen 20 juni 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 2642 (ontvangen 20 juni 2000);

-het wijzigen van de winkelpui van het pand aan de Keizerstraat 43 (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van diverse bedrijfsruimten met kantoor aan de Schrijnwerkersweg (ongenummerd) (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2b.50 (ontvangen 21 juni 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning De Keizerskroon 63 (verzenddatum 20 juni 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1443 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een fietsenschuurtje achter de woning Tjalkstraat 54 (verzenddatum 21 juni 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hoogstraat 46 (verzonden 20 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 1223 (verzonden 20 juni 2000);

-het veranderen van het schoolgebouw aan de Pastoor Koopmanweg 12 middels een interne verbouwing tot een kantoorgebouw (verzenddatum 20 juni 2000);
-het verbouwen van de woning Van Galenstraat 48 (verzenddatum 20 juni 2000);
-het bouwen van een woning met praktijkruimte aan de A.R. Verschoorlaan 18 (verzenddatum 20 juni 2000);

-het herbouwen van de kleed-/bergruimte aan Het Nieuwland (verzenddatum 15 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Proeftuinweg 14 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Erasmusstraat 8 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het uitbreiden van de kantoorruimte aan de Prins Hendriklaan 2 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning met garage aan de Malzwin 2506 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Sijmon Blaauwboerstraat 39 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Robijn Reijntjesstraat 24 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een woning met garage aan de Malzwin 2525 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van het woon- en winkelpand aan de Van Galenstraat 82 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Middelzand 2622 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Middelzand 2623 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 8 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Bankastraat 9 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het vergroten en veranderen van de woning Bothastraat 43 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Krugerstraat 21 (verzendatum 21 juni 2000);

-het plaatsen van een fietsenstalling aan de Nijverheidsweg 3a (verzenddatum 21 juni 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopmeldingen.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben mededeling slopen toegestaan verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de garage/berging bij de woning Bassingracht 41;

-het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten uit de gymzaal aan de Vogelzand 4103.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


1. het bouwen van een verdieping op de garage bij de woning Boterzwin 3603;
2. het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Malzwin 1326;
3. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1829;
4. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1973;
5. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1974;
6. het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2304 (kavel 31);

7. het bouwen van twee semi-permanente schoollokalen (met een instandhoudingstermijn van 5 jaar) aan de Drooghe Bol 1004;
8. het voor de duur van 5 jaar plaatsen van een antennemast met technische ruimte ten behoeve van het mobiele telefoonverkeer naast de woning Rijksweg 55.

Burgemeester en wethouders kunnen aan de onder 1 t/m 6 vermelde bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en resp. de volgende bestemmingsplanbepalingen:

ad 1: artikel 11, lid 3 onder b en e van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Boterzwin 2/3 1991";
ad 2: artikel 8, lid 2, onder f van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996";
ad 3 t/m 5: artikel 3c, lid 3, onder b1 van de bepalingen van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening"; ad 6: artikel 8, lid 2 onder d van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996".
Aan de onder 7 en 8 vermelde aanvragen om bouwvergunning kunnen Burgemeester en Wethouders van Den Helder meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 30 juni 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor de woning Tulpstraat 2.
De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 10 augustus 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Op de kruising Ravelijnweg - Torplaan is een rotonde aangelegd.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft op het verkeer dat de rotonde nadert. De voorrang voor het fietsverkeer dat gebruik maakt van de rond de rotonde gelegen vrijliggende fietspaden heeft ter plaatse van de oversteekplaatsen over de Torplaan en de Ravelijnweg géén voorrang op het verkeer dat de rotonde op- en afrijdt.

De voorrangssituatie wordt ter plaatse aangegeven door middel van borden B6 en D1 van bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden op het wegdek.

Voorts zullen rond de kruising Torplaan met de Industrieweg vrijliggende fietspaden worden aangelegd waarvan de fietsers verplicht gebruik moeten maken en waarop bromfietsers niet zijn toegestaan. De maatregelen wordt aangegeven door middel van borden G11 van bijlage I van het RVV 1990,

Deze vrijliggende fietspaden kruisen de Torplaan en de Industrieweg. Daarbij zal de voorrang als volgt zijn geregeld:

a. op de oversteekplaats over de Torplaan hebben de fietsers géén voorrang op het verkeer op de Torplaan;

b. op de oversteekplaats over de Industrieweg hebben de fietsers wél voorrang op het verkeer op de Industrieweg.

De voorrang wordt aangegeven met borden B6 van bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden.

De kruising Torplaan met het Ravelijncenter zal worden aangewezen als voorrangskruising waarbij het verkeer op de Torplaan voorrang heeft op het verkeer op het Ravelijncenter. De voorrangssituatie wordt aangegeven door middel van borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV 1990.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 10 augustus 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Drank- en Horecavergunningen.
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning te verlenen - als bedoeld in artikel 3a van de Drank- en Horecawet - aan:

- Vereniging Huisduiner Belang voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting, gevestigd aan de Badhuisstraat 25 in Den Helder;
- de heer A. Bootsman, voor het uitoefenen van het horecabedrijf in sporthal "Sportlaan", gevestigd aan de Sportlaan 58 in Den Helder.
De ontwerpbeschikkingen zijn ingevolge artikel 3c van de Drank- en Horecawet toegezonden aan de Kamer van Koophandel. Belanghebbenden kunnen gedurende 30 dagen hun zienswijze kenbaar maken door een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De beschikkingen wordt een maand na deze publicatie vastgesteld.

De genoemde ontwerpbeschikkingen ligt ter inzage in het stadhuis bij de afdeling Algemene Zaken, Drs. F. Bijlweg 20.

DEN HELDER, 29 juni 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.Laaste verandering: juni 28, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie