Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 26

datum: week 26

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1123 (ontvangen 15 juni 2000);

-het plaatsen van kunststof kozijnen in de gevels van de woning Wierbalg 1966 (ontvangen 15 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning P.W.A. - singel 124 (ontvangen 15 juni 2000);

-het wijzigen van de sporthal van het K.I.M. aan Het Nieuwe Diep 8-10 (ontvangen 15 juni 2000);

-het vervangen van de garagedeur door een kozijn met loopdeur, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 3619 (ontvangen 16 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Malzwin 1120 (ontvangen 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1721 (verzonden 16 juni 2000);

-het plaatsen van een extra verdieping op de woning Doorzwin 3208 (ontvangen 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning met bijbehorende stallen aan de Kortevliet 38 (ontvangen 19 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2B.56 (ontvangen 19 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4213 (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van een woning aan de Van Foreestweg 93a (ontvangen 20 juni 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 2642 (ontvangen 20 juni 2000);

-het wijzigen van de winkelpui van het pand aan de Keizerstraat 43 (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van diverse bedrijfsruimten met kantoor aan de Schrijnwerkersweg (ongenummerd) (ontvangen 20 juni 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2b.50 (ontvangen 21 juni 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning De Keizerskroon 63 (verzenddatum 20 juni 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1443 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een fietsenschuurtje achter de woning Tjalkstraat 54 (verzenddatum 21 juni 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hoogstraat 46 (verzonden 20 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 1223 (verzonden 20 juni 2000);

-het veranderen van het schoolgebouw aan de Pastoor Koopmanweg 12 middels een interne verbouwing tot een kantoorgebouw (verzenddatum 20 juni 2000);
-het verbouwen van de woning Van Galenstraat 48 (verzenddatum 20 juni 2000);
-het bouwen van een woning met praktijkruimte aan de A.R. Verschoorlaan 18 (verzenddatum 20 juni 2000);

-het herbouwen van de kleed-/bergruimte aan Het Nieuwland (verzenddatum 15 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Proeftuinweg 14 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Erasmusstraat 8 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het uitbreiden van de kantoorruimte aan de Prins Hendriklaan 2 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het bouwen van een woning met garage aan de Malzwin 2506 (verzenddatum 16 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Sijmon Blaauwboerstraat 39 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een garage/berging achter de woning Robijn Reijntjesstraat 24 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een woning met garage aan de Malzwin 2525 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van het woon- en winkelpand aan de Van Galenstraat 82 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Middelzand 2622 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Middelzand 2623 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 8 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Bankastraat 9 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het vergroten en veranderen van de woning Bothastraat 43 (verzenddatum 21 juni 2000);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Krugerstraat 21 (verzendatum 21 juni 2000);

-het plaatsen van een fietsenstalling aan de Nijverheidsweg 3a (verzenddatum 21 juni 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopmeldingen.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben mededeling slopen toegestaan verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de garage/berging bij de woning Bassingracht 41;

-het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten uit de gymzaal aan de Vogelzand 4103.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


1. het bouwen van een verdieping op de garage bij de woning Boterzwin 3603;
2. het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Malzwin 1326;
3. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1829;
4. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1973;
5. het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning Wierbalg 1974;
6. het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2304 (kavel 31);

7. het bouwen van twee semi-permanente schoollokalen (met een instandhoudingstermijn van 5 jaar) aan de Drooghe Bol 1004;
8. het voor de duur van 5 jaar plaatsen van een antennemast met technische ruimte ten behoeve van het mobiele telefoonverkeer naast de woning Rijksweg 55.

Burgemeester en wethouders kunnen aan de onder 1 t/m 6 vermelde bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en resp. de volgende bestemmingsplanbepalingen:

ad 1: artikel 11, lid 3 onder b en e van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Boterzwin 2/3 1991";
ad 2: artikel 8, lid 2, onder f van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996";
ad 3 t/m 5: artikel 3c, lid 3, onder b1 van de bepalingen van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening"; ad 6: artikel 8, lid 2 onder d van de bepalingen van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996".
Aan de onder 7 en 8 vermelde aanvragen om bouwvergunning kunnen Burgemeester en Wethouders van Den Helder meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 30 juni 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor de woning Tulpstraat 2.
De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 10 augustus 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Op de kruising Ravelijnweg - Torplaan is een rotonde aangelegd.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft op het verkeer dat de rotonde nadert. De voorrang voor het fietsverkeer dat gebruik maakt van de rond de rotonde gelegen vrijliggende fietspaden heeft ter plaatse van de oversteekplaatsen over de Torplaan en de Ravelijnweg géén voorrang op het verkeer dat de rotonde op- en afrijdt.

De voorrangssituatie wordt ter plaatse aangegeven door middel van borden B6 en D1 van bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden op het wegdek.

Voorts zullen rond de kruising Torplaan met de Industrieweg vrijliggende fietspaden worden aangelegd waarvan de fietsers verplicht gebruik moeten maken en waarop bromfietsers niet zijn toegestaan. De maatregelen wordt aangegeven door middel van borden G11 van bijlage I van het RVV 1990,

Deze vrijliggende fietspaden kruisen de Torplaan en de Industrieweg. Daarbij zal de voorrang als volgt zijn geregeld:

a. op de oversteekplaats over de Torplaan hebben de fietsers géén voorrang op het verkeer op de Torplaan;

b. op de oversteekplaats over de Industrieweg hebben de fietsers wél voorrang op het verkeer op de Industrieweg.

De voorrang wordt aangegeven met borden B6 van bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden.

De kruising Torplaan met het Ravelijncenter zal worden aangewezen als voorrangskruising waarbij het verkeer op de Torplaan voorrang heeft op het verkeer op het Ravelijncenter. De voorrangssituatie wordt aangegeven door middel van borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV 1990.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 10 augustus 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 10 augustus 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Drank- en Horecavergunningen.
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning te verlenen - als bedoeld in artikel 3a van de Drank- en Horecawet - aan:

- Vereniging Huisduiner Belang voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting, gevestigd aan de Badhuisstraat 25 in Den Helder;
- de heer A. Bootsman, voor het uitoefenen van het horecabedrijf in sporthal "Sportlaan", gevestigd aan de Sportlaan 58 in Den Helder.
De ontwerpbeschikkingen zijn ingevolge artikel 3c van de Drank- en Horecawet toegezonden aan de Kamer van Koophandel. Belanghebbenden kunnen gedurende 30 dagen hun zienswijze kenbaar maken door een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De beschikkingen wordt een maand na deze publicatie vastgesteld.

De genoemde ontwerpbeschikkingen ligt ter inzage in het stadhuis bij de afdeling Algemene Zaken, Drs. F. Bijlweg 20.

DEN HELDER, 29 juni 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.Laaste verandering: juni 28, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...