Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA algemeen overleg Ramp Enschede

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Ramp Enschede (280600)

Den Haag, 28 juni 2000


1. De CDA fractie stelt een AO voor het reces zeer op prijs. De gedachte daaraan werd geboren bij het bezoek van de commissie BZK aan Enschede. Daar hoorden we lof over de positieve samenwerking tussen gemeente en rijk, maar ook zorg. Twee punten zijn mij daar speciaal bijgebleven: Ten eerste de zorg die de gemeente had omdat het rijk slechts als waarnemers in de commissie financiële afhandeling vuurwerkramp zitting wilde nemen en, ten tweede, dat men vreesde dat straks de coördinatie van BZK zou verdwijnen en men weer met veel verschillende ministeries zou moeten onderhandelen. We stellen het op prijs dat de minister een maal per 4 weken de kamer zal informeren.

2. We vragen ons af waarom die zeer formele houding rond het waarnemerschap in de bewuste commissie vanuit BZK nu nodig was. Formeel mag dat juist zijn, maar psychologisch gaat men al gauw denken het Rijk draait zich er onder uit. Enschede heeft thans ingestemd met dit waarnemerschap en de minister zegt expliciet dat de keuze voor het waarnemerschap geen afbreuk doet aan de betrokkenheid van het rijk bij een deugdelijke financiële afwikkeling. Ook de woorden van de minister president dat niemand in Enschede slechter mag worden van de ramp waarderen wij positief. Kan de minister nog eens uitleggen waarom hij ondanks het verzoek van Enschede zo is blijven vasthouden aan dit waarnemerschap.


3. De coördinatie blijft bij BZK liggen. Wat betekent dat voor declaraties die vanuit Enschede komen m.b.t. de financiële afwikkeling van de ramp. Zou het niet wijs zijn wanneer de regering een fonds instelt, beheerd door BZK, waaruit de declaraties aan Enschede betaald kunnen worden. Dat voorkomt dat men straks vanuit Enschede steeds weer met verschillende ministeries te maken krijgt met verschillende regelgeving. Later kunnen ministeries dan onderling altijd nog verrekenen wanneer dit nodig is. Zon werkwijze lijkt op die van Enschede richting de getroffen burgers.


4. De financiële afhandeling door de gemeente richting de particulieren komt positief over. Een voorbeeld is dan dat mensen niet meer huur hoeven te betalen dan in hun oorspronkelijke woning. Ook het feit dat gemeenten vooruit lopend op de verzekeringsgelden weliswaar met cessies, gelden voor inrichting heeft gegeven is positief. De bedragen zijn gebaseerd op de normen van de ABW. We vragen ons af of toepassen van deze norm gelet op de bijzondere omstandigheden, bijv. meerdere keren verhuizen, wel afdoende is. Hoe ziet de minister dit ook in relatie tot het standpunt m.b.t. de huren en mensen mogen er niet slechter van worden.


5. De grootste schade zit bij bedrijven. Via diverse kanalen, ook via een speciaal opgerichte stichting vanuit o.a. de Kamer van koophandel wordt hulp geboden. Maar vanuit die stichting horen we dat men dringend behoefte heeft om het vangnet van de overheid te voelen. Bijv. bij garanties op leningen e.d. Kan de regering door bevoorschotting onder voorwaarden dit probleem niet verhelpen zowel voor particulieren als bedrijven.

Wat is het beleid m.b.t. bevoorschotting? Is een voortvarende afhandeling van de financiële schade van de ramp thans gewaarborgd? Hoe staat het met de Europese gelden. Zit daar schot in?

Is de regering met ons van mening dat de coördinatie van de hulpverlening aan bedrijven en particulieren en de verdeling van gelden vanuit Enschede moet blijven plaatsvinden. Hoe ver is het met hulp aan verenigingen en kerken.


6. Kunnen mensen die gegeven hebben aan Enschede via het Nationaal rampenfonds er ook zeker van zijn dat die gelden in Enschede komen. Graag een reactie van de minister.


7. De opzet van de nazorg komt positief over bij de CDA fractie. De vraag is wel of het in de praktijk ook al goed werkt. Kunnen mensen in het IAC ook voldoende geholpen worden met hun klachten gelet op de personele bezetting op dit moment. Werkt de monitoring door huisartsen en bedrijfsartsen goed. Wat is de relatie tussen het IAC en de gemeentelijke projectorganisatie psycho-sociale nazorg. Komen er ook klachten binnen voor burgers over afhandeling van hun zaken. Is het nu waar dat nog steeds een aantal (ik hoorde 40) mensen niet gehuisvest zijn?


8. 50% van de doelgroep heeft gehoor gegeven aan de oproep tot medisch onderzoek. Is dit aantal voldoende om de doestellingen van het onderzoek te halen.


9. Het plan van aanpak voor de afstemming van de onderzoeken door de rijksinspecties komt degelijk over. In bepaalde situaties zal het kunnen zijn dat een inspectie zijn eigen werk controleert. Daar moet dan wel expliciet door een derde naar gekeken worden om volledig onafhankelijk te zijn.

10. Is het aantal aanvragen om werktijdverkorting niet klein gelet op het aantal getroffen bedrijven en wat is de oorzaak.

11. Is het thans duidelijk welke gevaren, risicos er nog zijn bij de sanering van het rampenterrein.

12. A. Stel dat er wat gebeurt bij een munitieopslagplaats. Is de brandweer die daar naar toe moet thans voldoende geïnformeerd

B. Worden er thans in overleg tussen VROM en BZK nieuwe regels toegepast m.b.t. vuurwerk- en vuurwerkopslagplaatsen. Zo ja, welke?

C. Beleidsvoornemens van de beleidsnota rampenbestrijding moeten wellicht worden geïntensiveerd Waar wordt dan aan gedacht: proactief, preventief of frequentie van oefeningen.

13. Voor de wederopbouw van Enschede Noord zal veel energie, ook van het rijk, nodig zijn. Denkt de minister aan een commissie voor wederopbouw om dit uit te voeren?

Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie