Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 26
Gemeenteberichten week 26

Bouw- en sloopplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen

- Fazantenhof 46, vergroten woning, plaatsen schuur.
- Kamgras 13, plaatsen dakkapel.

- Bramenberg 14c, plaatsen twee vlaggenmasten.
- Zomertaling 35, plaatsen schuurtje.

- Kerkstraat 5, interne renovatie en wijzigen gevel.
Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Fazantenhof 108, plaatsen dakkapel.

- Rietgors 2, vergroten woning.

- Torenzicht 102, bouwen tuinschuur.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen , van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.
Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeersmaatregel genomen:


- door plaatsing van het bord C12 met onderbord, tekst "Op werkdagen van 06.30 t/m 09.30 uur", in de Heidelaan aan beide zijden van het viaduct A27, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990, een inrijverbod voor motorvoertuigen te realiseren;

- door plaatsing van het bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van de auto is aangegeven, zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV
1990, een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor Eemlustlaan 2 te realiseren.

Verkeersborden: zie Wegenverkeerswet bijlage I van het RVV 1990.

Belanghebbende kunnen binnen zes weken na vandaag een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de balie van de sector VROM.
Bekendmaking

Op tijd betalen van aanslag OZB voorkomt extra kosten.
Op 30 juni 2000 is de laatste vervaldatum van de aanslag onroerende zaakbelasting.
Dat betekent dat de gemeente op die datum alle betalingen binnen moet hebben. Belastingschuldigen waarvan de betalingen niet op tijd binnen zijn, kunnen een aanmaning verwachten, die tevens vermeerderd is met minimaal fl. 10,00 aanmaningskosten.
Het is ook mogelijk om tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de aanslag contant te betalen.

Publieke Regionale Televisie (Kanaal 9)

Vanaf woensdag 7 juni 2000 worden de uitzendingen van Kanaal 9 doorgegeven op kanaal 2.
Dit is het kanaal waarop nu Duitsland 3 (WDR) wordt doorgegeven. Per dezelfde datum is de WDR verplaatst naar kanaal 61, het huidige kanaal van TV Noord Holland. De uitzendingen van TV Noord Holland komen hiermee te vervallen.

Koninklijke onderscheidingen

De burgemeester heeft de mogelijkheid om ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag 2001 inwoners van Eemnes voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Indien u meent dat er personen, wonend in Eemnes, wegens hun bijzondere verdiensten, betoond aan de gemeenschap, voor een onderscheiding in aanmerking dienen te komen, kunt u contact opnemen met de heer F.P.M. Lucassen van de sector Algemeen Bestuur en Welzijn van de gemeente Eemnes (telefoon 5390687/email (Lucassen@eemnes.nl)). Op uw verzoek zal dan een vragenlijst worden toegezonden. Een aanvraag dient uitgebreid en goed gedocumenteerd te worden onderbouwd en voor 1 augustus a.s. te zijn ingediend.

Bevoegdheden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij raadsbesluit van 29 mei 2000 bevoegdheden aan het college zijn overgedragen. Dit met inachtneming van de daarbij genoemde voorschriften. De lijst met deze bevoegdheden ligt vanaf heden tijdens openingstijden ter inzage bij de Basisadministratie van het gemeentehuis.

Bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Eemnes

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 mei 2000 vastgesteld de Verordening op de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs. In deze verordening wordt het bestuur van het openbaar basisonderwijs, waartoe de scholen Hink Stap Sprong en De Zuidwend behoren, overgedragen aan een bestuurscommissie. Daarmee wordt een tijdelijk bestuursmodel gevormd, in afwachting van overdracht van het bestuur aan een stichting.

De verordening en daarmee de feitelijke bestuursoverdracht, treedt in werking op

1 augustus 2000. Voor belangstellenden ligt de verordening, met toelichting en bijbehorend voorstel aan de raad, ter inzage bij de Basisadministratie in het gemeentehuis.

GEMEENTE EEMNES

De gemeente Eemnes ligt in het noordwesten van de provincie Utrecht op de grens van Eemland en 't Gooi en telt ca. 8.600 inwoners. Bij de gemeente werken 61 medewerkers, verdeeld over de sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu (VROM), de sector Algemeen Bestuur en Welzijn (ABW) en het Staforgaan, die de sectoren ondersteunt.

Ben je enthousiast en aan een uitdaging toe?

Voor beide sectoren zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker

Voor het secretariaat van de sector VROM zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van

Medewerker VROM m/v
voor 36 uur per week

Wat verwachten wij van je?
Je bent het gezicht van de sector VROM. Je staat burgers aan de balie te woord en geeft informatie over onder andere bouwplannen, vergunningen, bestemmingsplannen, projecten e.d. Op grond van de Woningwet en Wet op de Ruimtelijke Ordening verricht je aanschrijvingen en beoordeel je principeverzoeken. Daarnaast verleen je vergunningen en invalidenparkeerkaarten. Je ondersteunt op administratieve wijze de collega's onder andere in bezwaar- en beroepszaken en de voorbereiding van de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening.

Jouw profiel
Om de functie in zijn volle omvang uit te voeren, is een relevante en afgeronde opleiding op MBO-niveau noodzakelijk. Bij voorkeur is dat de opleiding bestuursambtenaar differentiatie VROM. Je beschikt tevens over aantoonbare ervaring in de bovengenoemde werkzaamheden. Kandidaten die over minder opleiding en ervaring beschikken maar die wel over een HAVO of VWO-diploma beschikken, komen ook in aanmerking voor deze functie. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om via opleiding, begeleiding en het opdoen van werkervaring naar het niveau van de functie te groeien.

Vanwege het vertrek van de huidige medewerker zoeken wij voor de sector ABW een enthousiaste collega voor de functie

Beleidsmedewerker Onderwijs / welzijn m/v voor 36 uren per week

Wat verwachten wij van je?
Je bent het aanspreekpunt als het gaat om de voorbereiding en uitvoering van het beleid voor het lokale basisonderwijs. Daaronder valt lokaal onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar de lokale situatie en het initiëren en voorbereiden van overleg met de schoolbesturen. Je stemt onderwijsoverstijgende onderwerpen zoals integraal jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, educatie en beroepsonderwijs op elkaar af. Voor het beleid op het welzijnsterrein richt je aandacht zich op jeugd (o.m. kinderopvang en sociaal cultureel (jeugd)werk), ouderen, gehandicapten, sport, accommodatiebeleid, welzijnssubsidies, kunst en volksgezondheid. Het spreekt voor zich dat je voor het uitvoeren van deze taken je contact legt en onderhoudt met verenigingen, welzijnsinstellingen, schoolleiding, schoolbesturen en onderwijsondersteunende organisaties.
Daarnaast voer je overige voorkomende, en incidenteel projectmatige werkzaamheden op het taakgebied van de sector uit.
Jouw profiel
Voor deze functie heb je een afgeronde HBO-opleiding nodig. De HBDO-opleiding, richting Sociale zaken, Welzijn en Onderwijs heeft onze voorkeur, maar een soortgelijke opleiding is ook mogelijk. Ben je daarnaast initiatiefrijk en creatief en heb je gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, dan kan jij in aanmerking komen voor deze functie.

Voor beide functies geldt dat
je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je weet van aanpakken, bent accuraat, flexibel, klantgericht en hebt een enthousiaste instelling. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Als beleidsmedewerker moet je bovendien in staat zijn om netwerken te creëren en te onderhouden en ben je vaardig in overlegsituaties en advisering.

Ons aanbod voor beide functies
Wie de uitdaging wil aangaan, kan rekenen op een veelzijdige functie, een jong en ambitieus team en goede arbeidsvoorwaarden zoals variabele werktijden, betaald ouderschapsverlof, mogelijkheid tot koop en verkoop van vakantiedagen, collectieve (aanvullende) verzekeringen. Het salaris biedt perspectief en bedraagt voor de functie medewerker VROM maximaal fl. 4.759,- (salarisschaal 7).
Voor de functie beleidsmedewerker onderwijs / welzijn is dat maximaal fl. 6.090,- (salarisschaal 9). Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer weten en reageren
Enthousiast geworden? Solliciteer dan! Stuur je sollicitatie binnen 10 dagen na publicatie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, (wpo@eemnes.nl).
Heb je vragen of wil je eerst meer weten, dan kun je voor de functie medewerker VROM contact opnemen met de heer P.H. van Dijk, hoofd van de sector VROM of de heer H.J.M. de Jong, seniormedewerker VROM, en voor de functie beleidsmedewerker onderwijs / welzijn met de heer W. Kleine Deters, hoofd van de sector ABW. Ons telefoonnummer is (035)
5390611.

Onze gemeente streeft ernaar om meer leden van minderheidgroeperingen in dienst te nemen. Zij worden nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.
Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Uw pand op de juiste waarde geschat

Algemeen
De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) trad op 1 januari 1995 in werking. Op grond van deze wet moet de gemeente iedere vier jaar alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond binnen het grondgebied van de gemeente taxeren. De resultaten daarvan worden door de gemeente zelf gebruikt, maar de uitkomsten worden ook verstrekt aan het Waterschap en de Belastingdienst. Het eerste WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000, met als peildatum 1 januari 1995*. De volgende peildatum ligt vier jaar later, dus op 1 januari 1999. Dan moeten alle onroerende zaken opnieuw gewaardeerd zijn; de taxaties daarvoor vinden in 2000 plaats. Dit jaar wordt dus bekeken wat bijvoorbeeld een huis waard was op de peildatum. De uitkomsten daarvan worden gebruikt in het tweede WOZ-tijdvak dat loopt van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004.

* Omdat de gemeente Eemnes toen recentelijk - per 01.01.94 - de onroerende zaken had getaxeerd, mocht de gemeente uitgaan van deze eerdere waardepeildatum in plaats van 01.01.95.
Het taxatieproces
Aan de taxatie is een uitgebreide marktanalyse vooraf gegaan en aan de hand daarvan is een referentiestelsel gemaakt. In 1999 zijn ruim 100 woningen door een taxateur bezocht.
Het referentiestelsel is een boekwerk waarin de verkochte panden zodanig zijn gedocumenteerd (= ingedeeld in groepen), dat deze transacties met de niet-verkochte woningen in de gemeente vergeleken kunnen worden. In dit referentiestelsel zijn voornamelijk woningen opgenomen die rond de waardepeildatum (1 januari 1999) zijn verkocht. Voor de niet-woningen (o.a. winkels, kantoren, industrie, scholen) wordt gekeken naar verkoopprijzen, huurprijzen en bouwkosten. Daarmee heeft de gemeente permanent inzicht in de markt van woningen en niet-woningen. Alle woningen, zowel de eigen woningen als huurwoningen, moeten getaxeerd worden alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen.
Dankzij het referentiestelsel kan voor veel woningen de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald zonder dat het nodig is de woning van binnen te bekijken. Deze werkwijze kan echter niet in alle gevallen gevolgd worden en is het dus mogelijk dat de taxateur u vraagt of hij de woning van binnen mag bekijken. Ook ten aanzien van huurwoningen kan dit het geval zijn.
U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en zorgvuldigheid van het taxatieproces is het van belang dat hij in staat wordt gesteld uw pand op te nemen. Met het oog hierop wordt dus wel om uw medewerking gevraagd. Voor alle duidelijkheid: het gaat de taxateur om het pand en niet om uw inboedel!
Wanneer uw pand volgens de taxateur van binnen bekeken moet worden en hij treft u niet thuis, dan benadert hij u in een later stadium om een afspraak te maken. De opdracht voor het uitvoeren van de taxaties is verstrekt aan het bureau WOZTAX consultancy te Hillegom. Dit bureau maakt gebruik van vakbekwame taxateurs, die uiteraard in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Daar mag u trouwens gerust naar vragen.

Wat heeft invloed op de waarde?
Bij de taxatie wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met:
- de ligging van het pand, de buurt waarin het pand ligt
- de grootte van het pand

- de grootte van het perceel

- het soort pand (flat, met of zonder lift, boven- of benedenverdieping, tussenwoning, hoekwoning, vrijstaand)
- zijn er belangrijke bijgebouwen aanwezig (bijvoorbeeld garage, carport, berging/schuur)

- zijn er bijzondere kenmerken aanwezig, waardoor het pand afwijkt van de meest vergelijkbare panden (bijvoorbeeld dakkapel, serre, uitbouw, dubbel glas)

- zijn er bijzondere omstandigheden die van belang zijn voor de waarde (bijvoorbeeld bodemverontreiniging, rijksmonument, achterstallig onderhoud).

Gevolgen taxatie
De nieuwe taxatiewaarde wordt in het begin van het jaar 2001 bij 'WOZ-beschikking' aan u meegedeeld. De WOZ-beschikking is dus geen aanslag, maar geeft de waarde van de onroerende zaak per 1 januari
1999 aan. Deze waarde wordt dus gebruikt voor de belastingheffing over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.
Over de wijze waarop de waarde is bepaald kunt u bij de gemeente informatie opvragen. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde kunt u daar bezwaar tegen maken. De nieuwe vastgestelde waarde heeft gevolgen voor de heffing van diverse belastingen, want het is duidelijk dat er in de periode tussen de beide waardepeildata (01.01.94 en 01.01.99) sprake is van een (forse) stijging van de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde. Het is niet de bedoeling van de gemeente om door de waardestijging meer belastingopbrengsten te verkrijgen. Het uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2001 gelijk is aan die van 2000. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer de totale waarde van de onroerende zaken in de gemeente met bijvoorbeeld 70% stijgt het tarief met dat percentage wordt verlaagd. Doordat de waardeontwikkeling niet voor elke onroerende zaak gelijk is, kunnen er wel verschillen in de aanslagen komen. Wanneer de financiële positie van de gemeente daar aanleiding toe geeft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de belastingtarieven aan te passen. Wat de Belastingdienst en het Waterschap met hun tarieven doen is ons nog niet bekend, maar wellicht wordt er in de komende tijd ook door deze instanties nog informatie verstrekt.

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat het vorenstaande geen gevolgen heeft voor het jaar 2000. Mochten er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u daarvoor tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, bureau belastingen, telefoon (035) 5390622/624.

Vanaf 24 maart zijn de taxateurs begonnen met de taxatie van de volgende straten:
Fazantenhof, Patrijzenhof, Rietgors, Zomertaling, Watersnip, Scholekster, Roerdomp, Vlosseveen, Troeveveen, Schilderskamp, Eemhof, Lambertsveen, Meeuwiskamp, Simonsveen, Smalleveen, Pijlenkamp, Ruiterskamp, Jonneveen, Reijerserf, Willemserf, Aartseveen, Dingenaarserf, Everserf, Geutoomserf.

Eind april zijn de volgende straten aan de beurt om te worden getaxeerd.
Akkerpad, Zandpad, Melkpad, Schoolpad, Watermunt, Zilverschoon, Kamille, Herderstasje, Hondsdraf, Haagwinde, Wezeboom, Sleephark, Binder, Schootvork, Gorhaak, Maaibalk, Goudhaver, Struisgras, Pijpestrootje, Ruwbeemd, Dravik, Kropaar, Roodzwenk, Beemdlang, Kamgras, Witbol, Karwij, Zegge, Wolfstedelaan, Eemlustlaan, Vijverlaan.

Vanaf 22 mei zijn de volgende straten aan de beurt om te worden getaxeerd.
Alle adressen in de hieronder genoemde straten ontvangen nog een folder omtrent de Wet WOZ en de taxatie.
Veldweg, Streefoordlaan, Hasselaarlaan, Driest, Korenschoof, Ploeglaan, Maalderij, Graanoogst, Klaproos, Zaadkorrel, Plantsoen, Parklaan, Rutgers van Rozenburglaan, Torenzicht, Molenweg, Raadhuislaan, Kerkstraat, De Waag, Jhr C. Roelllaan, Braadkamp, Stadwijksingel, Wilgenpad.

Het taxatieproces neemt nog wel enige maanden in beslag. Omtrent het verdere verloop van de taxaties wordt u geïnformeerd in de gemeenterubriek in de BEL en op de gemeentelijke internetsite www.eemnes.nl.

Voor meerdere informatie: J. van der Woude
Bestuurlijke informatie: wethouder A.A.E.M. Grothäuzen-Robeers Telefoon 035 - 5390611

Opslag van materialen in de polder

De polder van Eemnes wordt wel eens de mooiste polder van Europa genoemd. Hier zijn wij trots op en daarom willen we deze ook mooi houden.

De laatste tijd valt echter op dat er steeds meer zaken worden opgeslagen. Het gaat dan om de opslag van hooibalen, kuilvoerbalen, landbouwvoertuigen, landbouwwerktuigen, containers, aanhangwagentjes, mest, bouw- en sloopafval en andere opslag.

Dit is op grond van het bestemmingsplan verboden. Vanaf 1 september
2000 zal hier dan ook streng tegen worden opgetreden. Indien na deze datum nog zonder toestemming van de gemeente opslag plaatsvindt, zal een dwangsom worden opgelegd. De dwangsom bedraagt fl. 250,- per dag dat opslag plaatsvindt, met een maximum van fl. 50.000,-.
Wij raden iedereen aan de niet geoorloofde opslag zo spoedig mogelijk te verwijderen en deze verwijderd te houden.

Wij rekenen op uw medewerking.

Website uitgebreid

Zoekfunctie

Vanaf 10 maart jl. is de website uitgebreid met een zoekfunctie. Had u in het verleden problemen met het opzoeken van bepaalde onderwerpen, dan zijn deze nu voorbij.
Klik op "zoeken"; geef het onderwerp in en klik weer op "zoeken". De computer brengt u precies waar u zijn wilt.

Digitaal loket

Vanaf 1 mei jl.is de website uitgebreid met een 'digitaal loket'. Dat wil zeggen, dat het voor iedere bezoeker van onze site mogelijk is formulieren te printen, thuis in te vullen en persoonlijk bij de gemeente af te leveren of op te sturen. Helaas is het nog niet mogelijk de formulieren te e-mailen omdat deze nog door de aanvrager persoonlijk ondertekend moeten worden.
U vindt de formulieren onder de knop 'digitaal loket' op de startpagina of bij het betreffende onderwerp.

Tevens hebben wij onder het 'digitaal loket' een klachtenformulier opgenomen.
Dit formulier is on line en kan dus wel via e-mail worden verstuurd.
Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.
Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...