Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake naleving Arbeidstijdenwet in ambulancezorg

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake naleving arbeidsrijdenwet in de ambu lancezorg

Gemaakt: 30-6-2000 tijd: 15:30


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 28 juni 2000

Met uw brief van 8 juni heeft u gereageerd op mijn brief van 30 mei
2000 inzake knelpunten in de ambulancezorg. Uw Commissie wenst nader te worden geïnformeerd over de oudeschuldenproblematiek, over de bijdragen van provincies en gemeenten, over de budgettaire consequenties van de compensatie van de kostengevolgen van het naleven van de Arbeidstijdenwet in de ambulancesector, over mijn reactie op de brief van de LFAZ van 19 mei 2000 en over de uitkomsten van mijn overleg met de LFAZ.

Ook heeft uw Commissie er op aangedrongen het knelpuntenonderzoek te versnellen en, in september 2000 een tussenrapportage - voorzien van een beleidsbeslissing - te doen uitbrengen.

Met deze brief wil ik u over deze zaken informeren.

Graag wil ik daarbij beginnen met het overleg dat ik heb gehad met het bestuur van de LFAZ. In dit overleg zijn veel zaken besproken die ook van belang zijn voor de beantwoording van uw brief.

Overleg met de LFAZ

Op 20 juni 2000 heb ik bestuurlijk overleg gevoerd met de LFAZ. In dit constructief verlopen overleg zijn diverse onderwerpen besproken.

Met de LFAZ heb ik afgesproken dat er met ingang van september 2000 regelmatig overleg zal plaatsvinden over de ambulancezorg. Bij dit gestructureerd overleg zullen ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en Zorgverzekeraars Nederland worden betrokken. Indien er kostenvraagstukken worden besproken zal het College Tarieven Gezondheidszorg bij het overleg worden uitgenodigd. Ik verwacht dat dit regelmatige overleg een uitstekende basis beidt om gezamenlijk de vraagstukken te bespreken die zich ten aanzien van de ambulancezorg voordoen.

De LFAZ heeft onder de leden een enquête gehouden naar de stand van zaken rond de vorming van regionale ambulancevoorzieningen. Uit de enquête komt naar voren dat 6 van de 25 RAV's zijn gevormd. In de 19 andere toekomstige RAV's hebben de betrokken instellingen inmiddels een intentieverklaring getekend (5), zijn al in de onderhandelingsfase (7) of hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst of fusiedocument getekend (3). In de vier overige gebieden zijn partijen weliswaar met elkaar in overleg, maar is nog niet de fase bereikt dat er een intentieverklaring is getekend. Ik constateer dat uit deze enquête blijkt dat er inmiddels een behoorlijke vooruitgang kan worden geboekt op het punt van de RAV-vorming.

In de enquête is door de LFAZ tevens gevraagd wat de belangrijkste knelpunten zijn die de diensten tegenkomen in de fase waarin de RAV in oprichting zich nu bevindt. Overwegend worden genoemd financiële problemen in het algemeen, onduidelijkheid inzake de positie van de CPA en de GHOR en financiële problemen bij beoogde partners.

In het overleg met de LFAZ is ook de 15-minuteneis aan de orde geweest. Graag wil ik ook in deze brief op dit onderwerp ingaan.

In het voormalige Eisenbesluit ambulancevervoer stond als eis aan de vervoerder dat deze binnen 15 minuten na opdracht door de CPA ter plaatse moest kunnen zijn. De formulering is destijds zo gekozen omdat de vervoerder geen invloed had op het functioneren van de CPA en het hem dus ook niet aangerekend kon worden dat een melding te lang bij de CPA bleef liggen. Met de RAV ligt dat echter anders. De RAV is integraal verantwoordelijk voor zowel het «rijdend deel» van de ambulancezorg als voor de meldkamer. In de nota «Met zorg verbonden» is daarom een andere formulering gehanteerd, nl. dat de ambulance binnen 15 minuten na melding bij de CPA ter plaatse moet zijn. Hiermee wordt ook de CPA gedwongen om de meldingen zo snel als mogelijk (en verantwoord) is te verwerken. In het onderzoek naar knelpunten in de ambulancezorg zal de huidige norm (15 minuten na melding bij de CPA) als uitgangspunt worden genomen bij het beoordelen van het aantal standplaatsen en de spreiding daarvan. Na afloop van het onderzoek zullen de uitkomsten hiervan betrokken moeten worden bij het eventueel aanpassen van de provinciale spreidingsplannen cq. de regionale ambulanceplannen.

De LFAZ heeft aangegeven dat zij binnenkort een onderzoek wil laten doen naar de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Het streven van de LFAZ is erop gericht om te komen tot één CAO voor de hele ambulancezorg.

Brief LFAZ d.d. 19 mei 2000

Met haar brief van 19 mei 2000 heeft de LFAZ u een aantal zaken onder de aandacht gebracht ten behoeve van het Algemeen Overleg op 25 mei
2000. De LFAZ reageert onder meer op mijn brief aan u van 12 mei 2000 (inventarisatie knelpunten ambulancezorg). Mijn brief van 12 mei j.l. heeft kennelijk bij de LFAZ de indruk gewekt dat ik van mening zou zijn dat de LFAZ zich onvoldoende zou inspannen om de RAV-vorming van de grond te krijgen. Een dergelijke indruk zou niet terecht zijn. In mijn brief van 12 mei j.l. heb ik gesteld dat «de RAV-vorming slechts zeer traag gerealiseerd wordt en dat de sector zelf onvoldoende in staat lijkt deze kwaliteitsslag in den brede te realiseren'. Graag wil ik benadrukken dat ik met 'de sector' niet de LFAZ bedoel. Ik doelde in mijn brief op het feit dat de individuele ambulancediensten - op basis van de op dat moment beschikbare informatie - nog onvoldoende in staat waren gebleken om veel RAV's te realiseren; dit ondanks de vele inspanningen van de LFAZ.

De LFAZ noemt in haar brief als een van de problemen in de ambulancesector het ontbreken van aanpassingen van wet- en regelgeving ten behoeve van de RAV-vorming. Ik ben van mening dat dit punt genuanceerd moet worden bezien. Met de nota «Met zorg verbonden» (1997) heb ik mijn beleid ten aanzien van de RAV-vorming bekend gemaakt. Vervolgens heb ik in circulaires mijn beleid nader gespecificeerd. Zoals door de LFAZ terecht wordt opgemerkt, is de ambulancezorg ingebed in een ingewikkelde bestuurlijke constructie. Aanpassing van de formele wet- en regelgeving - sluitstuk op het proces van RAV-vorming - moet daarom zorgvuldig plaatsvinden. Inmiddels is de wijziging van de wet- en regelgeving volop in voorbereiding, in nauwe samenwerking met de LFAZ, de VNG en het IPO.

De onderwerpen die de LFAZ mij in eerdere brieven onder de aandacht heeft gebracht, zullen worden ingebracht in het gestructureerd overleg dat, zoals hierboven gemeld, geïntensiveerd zal gaan worden.

Oudeschuldenproblematiek

De oudeschuldenproblematiek heb ik besproken met de LFAZ.

Indien er sprake is van exploitatieproblemen bij ambulancediensten dan dienen deze diensten primair in overleg te gaan met het College Tarieven Gezondheidszorg.

Als in er het kader van de RAV-vorming sprake is van sluiting van een ambulancedienst (intrekken van de vergunning door de provincie) kan een beroep gedaan worden op het College sanering ziekenhuisvoorzieningen voor de kosten na datum van de sluiting van de ambulancedienst.

Bovenstaande laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de instelling zelf ten aanzien van de exploitatie.

Bijdragen van andere overheden

De ambulancesector wordt volledig gefinancierd via premies (Ziekenfondswet en particuliere ziektekostenverzekeringen). In incidentele gevallen wordt er door lagere overheden voor extra activiteiten betaald. Het CBS geeft voor 1999 een bedrag aan van f 4 mln. als bijdrage van lagere overheden. Er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen bijdragen van gemeenten en bijdragen van provincies. Ik ga ervan uit dat de bijdragen voornamelijk, zo niet geheel van gemeenten afkomstig zijn. Het betreft hier o.a. vergoedingen voor het stand-by staan van ambulances in het kader van openbare orde en veiligheid (grote branden, evenementen) waarbij geen vervoer plaatsvindt.

Budgettaire consequenties naleving Arbeidstijdenwet

Met haar brief van 31 mei 2000 heeft de LFAZ mij geïnformeerd over de kostengevolgen van de toepassing van de Arbeidstijdenwet per 1 juli
2000. In het overleg van 20 juni j.l. heb ik dit onderwerp nader besproken.

De LFAZ heeft aangegeven dat de directe personeelskosten met ingang van 2000 structureel toenemen met ca. f 8 mln. Incidenteel is er sprake van een bedrag van f 875.000,=, verdeeld over vijf jaar, dat benodigd is voor het afbouwen van de inkomensderving van het rijdend ambulancepersoneel in dienst van particuliere werkgevers. De benodigde bedragen stel ik reeds voor het jaar 2000 beschikbaar. Ik zal het CTG verzoeken om in overleg met WTG-partijen een beleidsregel hiervoor op te stellen.

Knelpuntenonderzoek

In mijn brief van 30 mei 2000 heb ik u gemeld dat in augustus/september een tussenrapportage kan worden uitgebracht waarin de productiecijfers en de kostengegevens over 1999 zijn meegenomen. Dit is, zoals ook in die brief gesteld, afhankelijk van de respons van de instellingen en van de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde gegevens. De tussenrapportage zal ik u aanbieden, voorzien van mijn beleidsstandpunt. Ik hecht eraan op te merken dat er dan slechts een indicatie gegeven kan worden ten aanzien van de financiële aspecten. Er kunnen dan nog geen uitspraken worden gedaan over kwaliteit en doelmatigheid.

Een verdere versnelling van het onderzoek is niet mogelijk zonder de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek aan te tasten.

In dit kader is het van belang u te melden dat het College Tarieven Gezondheidszorg op 19 juni 2000 heeft besloten tot het bevriezen van de negatieve budgettaire herallocaties, in afwachting van de uitkomsten van het knelpuntenonderzoek.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...