Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA aan Politie-overleg

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Politie-overleg (280600)

Den Haag, 28 juni 2000

ALGEMEEN
Allereerst complimenteer ik de minister met het besluit voor een betere rechtspositie voor de vrijwilligers. Dit is een goede start. Is de landelijke vereniging tevreden. Toch vraag ik aandacht voor de beloning van de bovenmatige inzet vrijwilligers bij grote evenementen. Centraal is hiervoor niets geregeld. De een krijgt een boekenbon, de ander f. 25,= per uur. Bij de begrotingsbehandeling BZK kom ik hierop terug.

Inzet Particuliere beveiligingsorganisaties.
Tijdens het vorige overleg is toegezegd de visie op publiek-privaat op het gebied van veiligheid weer te geven, zodat na discussie over de kabinetsvisie praktisch werkbare politieke afspraken gemaakt kunnen worden. Overigens vind ik het jammer dat het kabinet nog steeds geen standpunt heeft over het rapport Mans en de doorberekening van politiekosten. Najaar vorige eeuw beloofd, toen voorjaar en nu najaar??? Graag reactie.
Zowel in het IVP als in de brief van 4 april mis ik deze visie. Er wordt teveel vanuit pragmatiek gereageerd op het vraagstuk publieke taak-private taak. Tijdens het vorige overleg heb ik aangegeven dat de CDA-fractie zit op lijn nee, tenzij. De CDA-fractie vindt dat openbare orde niet te koop is. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en alle taken waarvoor een politiediploma en wapen is vereist kan niet door particuliere organisaties worden uitgevoerd. Kortom dit is het nee. Het tenzij heeft op de bijdrage die iedereen moet leveren aan veiligheid. Ook het CDA heeft via haar rapport Samen Nederland veiliger maken aangegeven, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft bij het veiliger maken van Nederland. Onder andere de burgers, ouders, opvoeders, school, maatschappelijke organisaties, horeca, voetbalverenigingen. Het Integraal Veiligheidsprogramma geeft hier ook nadrukkelijk invulling aan.
De reden genoemd in het IVP dat bij sommige piekmomenten de gemeenten meer toezicht nodig hebben dan door de politie en toezichthouders kan worden gegeven. Deze reden is discutabel want de CDA-fractie gaat uit van de ambities tot 2002 met 5400 agenten erbij, veel vrijwillige politie, inzetten van natuurtoezichthouders en andere en vraagt zich af of de piek, dus het tekort een reden voor de inzet van particuliere organisaties is. Hier suggereert de regering dat de particuliere organisaties de reguliere politie kan vervangen en daar is de CDA-fractie tegen. De CDA-fractie kan zich wel voorstellen dat de particuliere organisaties bijdragen aan een veiliger samenleving. In privaat domein is dat geen discussie. In semi-privaat/semi publiek terrein zit de discussie wel. Als reactie op de kabinetsbrief kan de CDA-fractie zich voorstellen, dat in semie privaat/semie publiek gebied zoals het bedrijventerrein, horeca voor de deur de particuliere beveiliging toezicht kan houden, onder de operationele regie van de politie en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik ken een aantal convenanten die deze afspraken regelen. De democratische controle moet gewaarborgd zijn, de activiteiten moet ingekaderd zijn in het lokale veiligheidsplan, waarbij er instemming nodig is van de lokale driehoek. Voor alle duidelijkheid deze particuliere beveiligers hebben in mijn ogen geen geweldsbevoegdheid, geen opsporingsbevoegdheid en dragen geen bewapening. Wel vraag ik de minister hoe hij de wir-war aan verschillende uniformen wil gaan stroomlijnen. De burger snapt anders niet meer wie, wat mag en doet. Blz. 18 en 19 nr 27 geeft dat weer. Graag een reactie. Het overzicht dat ter inzage lag is voor mij onduidelijk. Centraal dient te staan wie de opdrachtgever is en uit de brief van de VNG blijkt een andere inventarisatie dan uw overzicht. Welke gemeente heeft als opdrachtgever de particuliere beveiliging opdracht gegeven en waarvoor? Graag een reactie. Uiteraard kunnen particuliere opdrachtgevers via de particuliere beveiliging prima aanvullend toezicht regelen. Diverse samenwerkingsverbanden zijn hiervoor getekend gericht op bedrijventerreinen.

Wet particuliere organisaties en het effect op vrijwilligers. Ik dank minister Korthals, die mede namens minister de Vries, via een brief van hedenmiddag is ingegaan op mijn vragen. Los van het misverstand ben ik blij met de toezegging dat er via een brief nadere info volgt. Ik ben blij dat niet in alle gevallen elke inzet van vrijwilligers bij evenementen uit wordt gesloten.

De landelijke politiebrief.
De twee brieven over de landelijke politiebrief 2001 geven een schat aan informatie. Positief dat de Kamer zo breed en uitvoerig geinformeerd wordt! Er blijft terecht ruimte voor de couleur locale. Op onderdelen zijn de prestaties nog niet transparant. Ook de diepgang moet verbeteren. Gelukkig ziet de minister dit zelf ook. Het is een goede aanzet, maar het moet gewoon beter. De CDA-fractie steunt deze verbeterslagen en steunt het uitgangspunt dat dit zonder extra bureaucratische last vorm krijgt.
Vooraf vraag ik de minister om voor 1 oktober met een actuele versie te komen van de actiepunten uit het BNP en IVP. Dit voorkomt een discussie nu over zaken die niet of te laat naar de Kamer komen. Graag een toezegging.
Gelet op de tijd zal ik een selectie maken van voor ons politiek relevante punten. 1. Vanmiddag heeft de CDA-fractie een amendement ingediend om 50 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de versterking van het politie-onderwijs. Nu en in de nabije toekomst moeten er forse inspanningen worden geleverd om de ambities met betrekking tot de vernieuwing van het politieonderwijs en de uitbreiding van de politiesterkte te kunnen waar te maken. Deze financiele impuls van 50 mln stelt het politieonderwijs hiertoe beter in staat. Onder andere in de sfeer van informatie- en communicatietechnologie, huisvesting en beroepsvaardigheidstraining (o.a. met het oog op de versterking gezag van agenten).
2. Vooraf herhaal ik een vraag uit het vorige overleg over de nulmeting. U heeft toegezegd in april hierover na te denken. Hoe staat het hiermee? Zonder nulmeting kan de Kamer niet controleren.
3. Blz 3 van de brief van 19 mei geeft aan dat er gesprekken over toetsing en beoordeling vanuit het ministerie van BZK en Justitie zijn. De toetsing/beoordeling gaan over landelijke doelstellingen en prioriteiten. Hoe werkt dit nu als er een conflict is?
4. Jeugdcriminaliteit: Extra inspanning is gewenst. Jeugdcriminaliteit in steden neemt toch nog toe volgens SCP. Wat gaat u hieraan doen?
5. Geweld op straat: hier gebeurt gelukkig veel: probleemanalyse etc. Minister Korthals heeft vorige week bij de behandeling van de Wet wapens en munitie gezegd met een eigen wetsvoorstel te komen. In vervolg op de uitspraak van minister president Kok in de vorige eeuw. Op zich vind ik het teleurstellend dat de regering geen tijd wil winnen door aan te sluiten bij het initiatief van Van de Camp preventief fouilleren. Ik vraag nu aan de minister van veiligheid, minister de Vries of hij het belang van een snelle wetsprocedure inziet en of hij bereidt is vanuit de gewenste snelheid te kijken naar het initiatief wetsvoorstel preventief fouilleren van van de Camp en elementen van de rechter commissaris, de rol gemeenteraad in te vlechten. Het aanbod van van de Camp richting kabinet om samen hiernaar te kijken staat nog steeds. Wat minister Korthals lijkt te willen is eenvoudig in het initiatief-wetsvoorstel van de Camp te vatten. Graag een reactie.

6. Zware criminaliteit: belangrijk onderdeel, grote zorgen over info. Probleemanalyse ontbreekt, gegevens over aard en omvang ontbreken. Wat gaat u hieraan doen. Nog steeds is de ICT-informatie-huishouding niet gestandaardiseerd. Aansporing. Wanneer gaat u dit echt oppakken, vanaf oktober vorig jaar gebeurd hier te weinig.

7. Milieu: dank voor de eerste inspanning van minister Korthals voor de natuurtoezichthouders en ik reken op een goede voortgang.
8. Recherchefunctie: Hoe staat het met recherche-opleiding. Minister Korthals zag vorige keer mijn gesignaleerde probleem. Eventueel zou hij er bij de voorjaarsnota op terug komen. Hoe is de stand van zaken? Ook hier geldt de opmerking over standaardisatie van ICT.
9. Schietvaardigheid: 40-93% voldoet-streefcijfers 85%-100%. Voor de politie/veiligheid een belangrijk onderdeel. Wat gaat de minister voor actie ondernemen.
10. Politiesterkte: 4.3 geeft de planning duidelijk weer. Ik zie de cijfers per 1 juli met belangstelling tegemoet. Hoeveel fte s zijn er in 1999 bijgekomen in executieve dienst ten opzichte van 1998. Ook vraag ik alsnog inzicht in verhoudingen surveillanten-agenten en een definitie van hetgeen moet worden verstaan onder ïndirect executief werken administratief/technisch werk. Om resultaten te meten heeft de Kamer deze informatie broodnodig. Waarom geeft de minister hier bij de politiebrief 2001 geen invulling aan? Ik zal hier overigens bij de begrotingshandeling BZK op terug komen.
Wat is het effect van de door Nederland te leveren politiebijdrage in EU verband op de politiesterkte in Nederland. De CDA-fractie vindt dat eenzelfde politiesterkte toegevoegd moet worden aan de taakstelling in Nederland, anders haalt het kabinet haar doelstelling niet.
11. Financien: STIMP-rapport en vraag over relatie eigen vermogen-vreemd vermogen. Blz 16 en 17 1998 2.7 mln EV en 800.000 VV en 1999 2.6 mln EV en ruim 900.000 VV. De CDA-fractie heeft zorgen over het groeiende vreemde vermogen. Graag reactie van de minister.

Kamerlid: Theo Rietkerk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie