Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW,gsi en ocw nota arbeidsmarktbeleid voor etn ische minderheden


27223 Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003 Nr. 1 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Grote Steden- en Integratiebeleid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2000
Met veel genoegen bieden wij u het plan van aanpak arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003 aan.
In deze nota zijn de aanbevelingen van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt, de uitkomsten van de evaluatie van de wet SAMEN verwerkt. Ook de aanbevelingen uit het SER-advies Kansen geven, kansen nemen, Advies bevordering arbeidsdeelname etnische minderheden voor wat betreft de onderdelen arbeidsmarkt en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt alsmede de relatie inburgering en arbeidsmarkt zijn verwerkt. De SER aanbevelingen over het specifieke onderwijsbeleid zijn verwerkt in de nota aan de slag met onderwijskansen van 9 juni jl. (TK vergaderjaar 1999-2000, 27020). In deze nota wordt voorts nog ingegaan op en gebruik gemaakt van de aanbevelingen van het SCP-rapport Variatie in participatie - achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone vrouwen en de uitkomsten van het integratiedebat dat is gehouden in april van dit jaar.

De reactie van het kabinet op de in de adviezen en aanbevelingen geformuleerde voorstellen is - voorzover het aanbevelingen op het gebied van het arbeidsmarktbeleid betreft - in deze notitie thematisch verwerkt.

Bij de nota zijn twee bijlagen gevoegd. De eerste bijlage betreft een brief waarin initiatieven worden aangekondigd die er toe moeten leiden dat meer inzicht ontstaat in de naleving van de Wet SAMEN door de rijkssectoren en in het aantal leden van etnische minderheden dat bij de werkgevers binnen deze sectoren in dienst is. In de bijlage minderhedenbeleid in de rijksdienst wordt een aantal instrumenten als keuzepakket gepresenteerd voor de departementen. In de bijlage wordt aan de ministeries de opdracht gegeven om hun voorbeeldfunctie ten aanzien van het minderhedenbeleid waar te maken.

Tot slot bieden wij u het convenant over de werkgelegenheid en integratie van etnische minderheden aan dat op 21 juni jl. door 14 grote bedrijven met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid is getekend.1)

De Minister van Sociale Zaken De Minister voor Grote en Werkgelegenheid, Steden- en Integratiebeleid,

W.A.F.G. Vermeend R.H.L.M van Boxtel

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen,

L.M.L.H.A.Hermans

1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
INHOUD

pagina
VOORWOORD 1
PLAN VAN AANPAK 2000-2003 3

1. Aanleiding voor dit plan 3

2. Doelstelling van het kabinet 4

2.1. Arbeidsmarktpositie van etnische minderheden 4
2.2. Halvering van het werkloosheidsverschil 4
2.3. Algemeen en specifiek arbeidsmarktbeleid 5
3. Plan van Aanpak 5

3.1. Samenwerking en verantwoordelijkheid 5
3.2. Informatievoorziening 10

3.3. Deelgroepen 12

3.4. Scholing 16

4. Financiering en voortgang 18


1. DE STAND VAN ZAKEN 19


1.1. De arbeidsmarktpositie van etnische minderheden 19
1.1.1 De uitgangssituatie in 1998 19

1.1.2 Halvering van het verschil 20

1.1.3 De positie van werkenden 23

1.1.4 Kenmerken werkloosheidsbestand 23

1.1.5 Verschil tussen subgroepen 26


1.2. Achtergronden van werkloosheid 30

1.2.1 Opleidings- en beroepsniveau 30

1.2.2 Subjectieve factoren 32

1.2.3 Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 32

2. SPECIFIEKE BELEIDSMAATREGELEN 35


2.1. De wet SAMEN 35

2.2. Minderhedenakkoord en vervolgafspraken 38 pagina


2.3. Intensivering minderhedenbeleid Arbeidsvoorziening 38
2.4. Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt 39
2.5. Samenwerking en verantwoordelijkheid 40
2.6. De overheid als werkgever 42

2.7. Minderhedenorganisaties 46

2.8. Discriminatie en gelijke behandeling 47
2.9. Stimulering etnisch ondernemerschap 50
2.10. Publiciteitsoffensief 51


3. PARTICIPATIE IN ALGEMENE
ARBEIDSMARKTINSTRUMENTEN 53


3.1. De sluitende aanpak 53

3.2. De Wet Inschakeling Werkzoekenden 54

3.3. Regeling in- en doorstroom langdurig werklozen 55
3.4. De rol van uitvoeringsinstanties 56

3.5. Betere informatievoorziening 56

4. BELEID VOOR DEELGROEPEN 59


4.1. Vluchtelingen 59

4.2. Inburgeraars 61

4.3. Hoger opgeleide minderheden 63

4.4. Jongeren 64

4.5. Vrouwen 65

5. SCHOLING 71

5.1. Scholing van werkenden en werkzoekenden 71
5.2. Toegankelijk onderwijs 72

5.3. Tegengaan voortijdig schoolverlaten 73
NOTEN 77

voorwoord

Voor u ligt de nota Arbeidsmarktbeleid voor Etnische Minderheden - plan van aanpak 2000-2003. De nota bestaat uit twee delen.

In het eerste deel wordt een Plan van Aanpak gepresenteerd. Hierin worden aanvullende activiteiten aangekondigd met behulp waarvan beide bewindslieden in de komende jaren het terugdringen van de werkloosheid onder etnische minderheden willen realiseren.

Het tweede deel van deze nota gaat in op de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. Er wordt een beschouwing gegeven van de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor minderheden. Het beleid dat op dit moment wordt ingezet om die toegankelijkheid te vergroten wordt beschreven en op effectiviteit beoordeeld.

Beide delen samen geven een uitgebreid beeld van de huidige stand zaken rond arbeidsmarkt en beleid ten aanzien van etnische minderheden, alsmede de resultaten van het nu gevoerde beleid en de aanknopingspunten voor te ondernemen activiteiten.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie het origineel op http://www.parlement.nl/doc/rec/docs/data/27223000.001_brief_min_szw,gsi_en_ocw_nota_arbeidsmarktbeleid_voor_etnische_minderheden.html.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie