Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel van wet invoeringswet arbeid en zorg

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

voorstel van wet invoeringswet arbeid en zorg
Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 21:8


6


27 208

Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 OVERGANGS- EN INVOERINGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF, DE UITKERING IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP EN BEVALLING EN ADOPTIEVERLOF

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor ZW-verzekerden

ARTIKEL I


1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, is op de vrouw die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet ziekengeld in verband met haar bevalling ontvangt op grond van artikel 29a, tweede of vijfde lid, van de Ziektewet, de Ziektewet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op dat ziekengeld is geëindigd.

2. Voor de toepassing van artikel 29a van de Ziektewet wordt onder uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg mede verstaan ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.


3. Voor de toepassing van artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt onder het recht op uitkering bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, of artikel 3:8 van de Wet arbeid en zorg mede verstaan het recht op ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet.


4. Artikel 43, tweede lid, van de Werkloosheidswet blijft buiten toepassing voorzover de uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van die wet wordt ontvangen op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg.

5. Bij de toepassing van artikel 43, derde lid, van de Werkloosheidswet vormt het ontvangen van ziekengeld op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, geen onderbreking van de periode waarover de in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet bedoelde uitkeringen worden ontvangen.

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor WAZ-verzekerden

ARTIKEL II


1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf
2, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet uitkering in verband met haar bevalling ontvangt op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op die uitkering is geëindigd.


2. Voor de toepassing van de artikelen 37, tweede lid, onderdeel a, en 46, dertiende lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 1, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, wordt onder de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen verstaan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, behoudens hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van die wet.
Invoeringsbepaling adoptieverlof

ARTIKEL III


1. Indien de datum van ingang van het verlof in verband met adoptie, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg is gelegen in het tijdvak van drie weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, meldt de werknemer, in afwijking van artikel 3:3, tweede lid, van die wet, het verlof binnen dat tijdvak van drie weken.


2. Indien de datum van ingang van het verlof respectievelijk de gewenste datum van ingang van de uitkering, bedoeld in de artikelen 3:11, tweede lid, 3:12, tweede lid, en 3:22, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg, gelegen is in het tijdvak van twee weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, doet de werknemer, in afwijking van die artikelen, de aanvraag binnen dat tijdvak van twee weken.

HOOFDSTUK 2. WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE WETTEN

Algemene bijstandswet

ARTIKEL IV

In artikel 14f, vierde lid, van de Algemene bijstandswet wordt «de Algemene Ouderdomswet of de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet of de Wet arbeid en zorg.

Algemene Kinderbijslagwet

ARTIKEL V

In artikel 17g, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeid en zorg.

Algemene nabestaandenwet

ARTIKEL VI

In artikel 45, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeid en zorg.

Algemene ouderdomswet

ARTIKEL VII

In artikel 17i, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeid en zorg.

Beroepswet

ARTIKEL VIII

Onderdeel C van de bijlage van de Beroepswet wordt als volgt gewijzigd:


1. Na onderdeel 2 worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

2a. Hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.

2b. Hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg.


2. Onderdeel 24a vervalt.

Burgerlijk Wetboek

ARTIKEL IX

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 629 wordt als volgt gewijzigd:


1. In lid 4 wordt na «enige wettelijke voorgeschreven verzekering» ingevoegd: , krachtens artikel 3:7, eerste lid, of 3:18, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.


2. In lid 9 wordt «ten gevolge van ziekte» vervangen door: ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling.

B

Artikel 629b vervalt.

C

Artikel 635 wordt als volgt gewijzigd:


1. Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel d wordt «leden 2 en 3» vervangen door: leden 2 tot en met 4.

b. In onderdeel e, wordt «artikel 643» vervangen» door: artikel 7:2 van de Wet arbeid en zorg.


2. Lid 2 komt te luiden:


2. In afwijking van artikel 634 verwerft de vrouwelijke werknemer die wegens zwangerschap of bevalling niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat zij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.


3. Onder vernummering van de leden 3 tot en met 5 tot de leden 4 tot en met 6 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

3. In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die wegens adoptieverlof niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat hij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.
D

In artikel 636 vervalt «artikel 629b, en».

E

In artikel 637 wordt «artikel 635 lid 3» vervangen door» artikel 635 lid 4.

F

De artikelen 643 en 644 vervallen.

G

Artikel 645 komt te luiden:

Artikel 645

Van de artikelen 634 tot en met 642 kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij zodanige afwijking bij die artikelen is toegelaten.

H

Artikel 670 wordt als volgt gewijzigd:


1. De derde zin van lid 2 komt te luiden: Voorts kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de periode waarin zij bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1, derde lid, van de Wet arbeid en zorg geniet en na werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op dat bevallingsverlof, dan wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit op dat bevallingsverlof.

2. In lid 6 wordt «artikel 643» vervangen door: artikel 7:2 van de Wet arbeid en zorg.


3. In lid 7 wordt na « recht op ouderschapsverlof» ingevoegd: als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg.
I

De tweede zin van artikel 670b lid 2 komt te luiden: De opzegging wegens beëindiging van de werkzaamheden kan evenwel niet betreffen de werkneemster die zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg.

Coördinatiewet Sociale Verzekering

ARTIKEL X

De Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 3a wordt een lid toegevoegd, luidende:


3. De werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg, aan wie uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van die wet, wordt tijdens de duur van die uitkering geacht in dienstbetrekking te staan tot het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

B

In artikel 6, eerste lid, onderdeel bb, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg.

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

ARTIKEL XI

De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel l, wordt «de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten of hoofdstuk 3 van de Wet arbeid en zorg.

B

In artikel 38, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» telkens vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

C

In artikel 84, tweede lid, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

Toeslagenwet

ARTIKEL XII

In artikel 14g, tweede lid, van de Toeslagenwet wordt «of een loondervingsuitkering ontvangt» vervangen door: of een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
Werkloosheidswet

ARTIKEL XIII

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:


1. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:


4. Als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, waarin uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet, het Landelijk instituut sociale verzekeringen.


2. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «het eerste tot en met derde lid» telkens vervangen door: het eerste tot en met vierde lid.

B

In artikel 17a, eerste lid, wordt, onder het vervallen van «of» na onderdeel c en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «; of», een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. geen arbeid heeft verricht maar wel recht op uitkering heeft op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

C

Aan artikel 19, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeid en zorg.

D

In artikel 27g, tweede lid, wordt «de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
E

In artikel 34a, eerste lid, wordt na «artikel 7 van die wet» toegevoegd: , of naast een uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, indien de werknemer gelijkgestelde was als bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, onderdeel b, van die wet op grond van een ziekengeldverzekering die is ontleend aan artikel 7 van de Ziektewet.

F

In artikel 43 vervalt in het tweede en derde lid telkens de tweede zin.

G

In artikel 61, tweede lid, wordt na «ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid» ingevoegd: of een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk 3 van de Wet arbeid en zorg.

H

In artikel 85, derde lid, wordt na «de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,» ingevoegd: hoofdstuk 3, afdeling
2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet,.
I

Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel g wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg.

2. In onderdeel h wordt «de artikelen 6, derde lid en 7 van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de artikelen 8:11, derde lid, en 8:12 van de Wet arbeid en zorg.


3. In onderdeel i wordt «in artikel 1, onderdeel c, van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: in artikel 8:3, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.

J

Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel i wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg.

2.Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
j. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

K

In artikel 100, tweede lid, onderdeel d, na «de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» ingevoegd: ,de Wet arbeid en zorg.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

ARTIKEL XIV

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling
2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg.

B

Artikel 7, vierde lid, komt te luiden:


4. Met een periode van arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgesteld een periode waarover uitkering op grond van artikel 3:18, eerste lid, of
3:19 van de Wet arbeid en zorg wordt uitgekeerd
C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het dertiende en zestiende lid wordt na «ziekengeld op grond van de Ziektewet» telkens ingevoegd: , uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

2. In het dertiende en veertiende lid wordt na «de Ziektewet» ingevoegd: , de Wet arbeid en zorg.


3. Het zeventiende lid wordt als volgt gewijzigd:
a. De term «arbeidsongeschiktheidsuitkering» wordt vervangen door: uitkering.

b. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Het dertiende en veertiende lid is evenmin van toepassing op de persoon die op grond van artikel
3:6, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg een uitkering ontvangt.
D

Paragraaf 2 van hoofdstuk 3, afdeling 1, vervalt.

E

In artikel 25 vervalt de zinsnede "of een uitkering in verband met bevalling".

F

In artikel 26, eerste lid, vervalt de zinsnede "dan wel het bedrag aan uitkering in verband met bevalling".

G

De artikelen 34 en 39 vervallen.

H

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid vervalt onderdeel d, onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel d.


2. In het tweede lid wordt «het eerste lid, onderdeel a, b, c en e,» vervangen door: het eerste lid.


3. In het derde lid vervalt: behoudens de persoon, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d,.

I

In artikel 43 wordt «artikel 41, eerste lid, onderdeel a, b, c en e,» vervangen door: artikel 41, eerste lid,.

J

In artikel 46, onderdeel f, wordt «artikel 35, vierde lid, of artikel
39, tweede lid» vervangen door: artikel 35, vierde lid.
K

In artikel 47, tweede lid, vervalt: of 39, tweede lid,.

L

In artikel 54, tweede lid, wordt «de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
M

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid wordt de zinsnede "De
arbeidsongeschiktheidsuitkering en de uitkering in verband met bevalling worden betaalbaar gesteld" vervangen door: De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaalbaar gesteld.

2. In de aanhef van het derde lid en in het vierde lid, vervalt: of de uitkering in verband met bevalling.


3. In het vijfde lid vervalt: of uitkering in verband met bevalling.

4. Het zesde lid vervalt.

N

In artikel 55a, eerste en tweede lid, vervalt: of een uitkering in verband met bevalling.

O

In artikel 56 vervalt de zinsnede: op de uitkering in verband met bevalling met uitzondering van de uitkering in verband met bevalling in de vorm van een uitkering ter zake van vervanging,.

P

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid en tweede lid vervalt: of een uitkering in verband met bevalling.


2. In het tweede en derde lid vervalt: of de uitkering in verband met bevalling.

Q

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:


1. De kop van het artikel komt te luiden:

Samenloop met andere uitkeringen.


2. Onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot derde tot en met zesde lid vervallen het derde en vierde lid.

3. In het tot derde lid vernummerde vijfde lid wordt «het eerste tot en met het vierde lid» vervangen door «het eerste en tweede lid» en wordt «arbeidsongeschiktheidsuitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en uitkering in verband met bevalling" vervangen door: arbeidsongeschiktheidsuitkering en arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.


4. In het tot vierde lid vernummerde zesde lid vervalt de tweede zin.

5. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt «het eerste tot en met vijfde lid» vervangen door: het eerste tot en met derde lid.

b. In de onderdelen b en c vervalt: of uitkering in verband met bevalling.

R

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid vervalt: of een uitkering in verband met bevalling.


2. In het vierde lid wordt de zinsnede "zijn de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, en 22, vierde lid" vervangen door: is artikel 19, eerste lid, onderdeel a.


3. In het zevende lid vervalt : of uitkering in verband met bevalling.

4. Het achtste lid vervalt.

S

Artikel 63, zesde lid, vervalt onder vernummering van het zevende en achtste lid tot zesde en zevende lid.

T

In artikel 65, tweede lid, wordt «63, eerste, vierde, vijfde, zesde en zevende lid» vervangen door: 63, eerste, vierde, vijfde en zesde lid.

U

In artikel 66, eerste lid, vervalt: ,de uitkering in verband met bevalling.

V

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het tweede lid vervalt de zinsnede: of op een uitkering in verband met bevalling als bedoeld in artikel 22.

2. Het derde lid vervalt.

W

Aan artikel 80 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

X

Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het tweede lid vervalt: of in verband met bevalling.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.


3. In het tot vierde lid vernummerde vijfde lid vervalt: of uitkering in verband met bevalling.

Y

In artikel 85 wordt «artikel 83, tweede en derde lid,» vervangen door: artikel 83, tweede lid,.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

ARTIKEL XV

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt na «Ziektewet» ingevoegd «of op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg» en wordt «die wet» vervangen door: de Ziektewet.

B

In artikel 46, tweede lid, wordt «de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

ARTIKEL XVI

In artikel 3, vierde lid, onderdeel a, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd: de Wet arbeid en zorg,.

Wet financiering volksverzekeringen

ARTIKEL XVII

In artikel 30, tweede lid, onderdeel c, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt «artikel 1, onderdeel c, van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: artikel 8:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ARTIKEL XVIII

In artikel 20f, vierde lid, van de wordt Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt «de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet arbeid en zorg.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

ARTIKEL XIX

In artikel 20f, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt «de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet arbeid en zorg.
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

ARTIKEL XX

In de artikelen 15, eerste lid, 16, derde, vierde en zevende lid en artikel 17, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt «de Ziektewet en de Werkloosheidswet» telkens vervangen door: de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg en de Werkloosheidswet.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

ARTIKEL XXI

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 7b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7c

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

a. de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg aan wie uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van die wet;

b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen, degene die in verband met zwangerschap en bevalling niet werkt, anders dan bedoeld in artikel 29a van de Ziektewet, doch aan wie geen uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

B

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het eerste lid komt te luiden:


1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, artikel 7a, onderdeel a, artikel 7b en artikel 7c, onderdeel a.

2. Het tweede lid komt te luiden:


2. In de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel b en c, artikel 7a, onderdeel b, en artikel 7c, onderdeel b, wordt als werkgever beschouwd degene, die door Onze Minister als werkgever wordt aangewezen.

3. In het derde lid wordt «het eerste en tweede lid» telkens vervangen door: het eerste lid.

C

In artikel 19, vijfde lid, wordt na «de Ziektewet» toegevoegd: of op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg

D

In artikel 29g, tweede lid, wordt «de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
E

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het derde lid wordt «artikel 7, onderdeel a, of 7a» vervangen door: artikel 7, onderdeel a, artikel 7a, onderdeel a, of artikel 7c, onderdeel a,.


2. In het vierde lid wordt «artikel 7, onderdelen b en c» vervangen door: artikel 7, onderdeel b of c, artikel 7a, onderdeel b, of artikel
7c, onderdeel b,.

F

In artikel 71a, tweede lid, wordt «het recht op ziekengeld in verband met bevalling» vervangen door: het recht op uitkering bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, of artikel 3:8 van de Wet arbeid en zorg.

G

In de artikelen 75a, derde lid, en 76f, vierde lid, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg.

H

In artikel 78, zevende lid, wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd: hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg,.

Wet op de inkomstenbelasting 1964

ARTIKEL XXII

De Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, eerste lid, onderdeel i, wordt na «de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen» toegevoegd: en op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg.

B

In artikel 30a, eerste lid, onderdeel b, wordt na «de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen» toegevoegd: en hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg.

C

Artikel 37, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel a vervalt: behoudens uitkeringen in verband met bevalling,.


2. In onderdeel b wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

D

Artikel 46, dertiende lid, wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel a vervalt: behoudens uitkeringen in verband met bevalling,.


2. In onderdeel b wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

Wet op de loonbelasting 1964

ARTIKEL XXIII

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd: de Wet arbeid en zorg,.

B

Artikel 17, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel a vervalt: behoudens uitkeringen in verband met bevalling,.


2. In onderdeel b wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

ARTIKEL XXIV

In de artikel 1, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen vervalt: behoudens uitkeringen in verband met bevalling.

Ziekenfondswet

ARTIKEL XXV

Artikel 3 van de Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, onderdeel a, ten tweede, wordt «artikel 8 van de Ziektewet» vervangen door: artikel 8 of 8c van de Ziektewet.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt de zin na het vierde liggende streepje vervangen door: een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk
3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, indien betrokkene op de dag, voorafgaande aan de dag waarop haar recht op die uitkering ingaat, verzekerde was;.


3. Aan het vierde lid, onderdeel a, wordt, toegevoegd: - een uitkering op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van die wet;.


4. Het zesde lid komt te luiden:


6. Voor de toepassing van het bepaalde bij het eerste lid, onder a, sub 2e, wordt, wanneer uitkering wordt ontvangen op grond van:
a. artikel 46 van de Ziektewet, als dag voorafgaande aan

die, waarop artikel 8 van die wet van toepassing werd, aangemerkt de dag, waarop de verzekering eindigde ter zake waarvan artikel 46 is toegepast;

b. artikel 3:10 van de Wet arbeid en zorg, als dag voorafgaande aan die, waarop artikel 8c van de Ziektewet van toepassing werd, de dag waarop de verzekering op de artikelen 3 tot en met 8 van de Ziektewet eindigde laatstelijk voorafgaande aan de toepassing van artikel 3:10 van de Wet arbeid en zorg.

Ziektewet

ARTIKEL XXVI

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 8b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8c

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

a. de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg aan wie uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van die wet;

b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen, degene die in verband met zwangerschap en bevalling niet werkt, anders dan bedoeld in artikel 29a, doch aan wie geen uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het eerste lid komt te luiden:


1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt als werkgever wordt beschouwd in de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, artikel 8, onderdeel a, artikel 8a en artikel 8c, onderdeel a.

2. Het tweede lid komt te luiden:


2. In de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel b, artikel 8, onderdeel b, en artikel 8c, onderdeel b, wordt als werkgever beschouwd degene, die door Onze Minister als werkgever wordt aangewezen.

3. In het derde lid wordt «het eerste en het tweede lid» vervangen door «het eerste lid» en wordt «het eerste tot en met het tweede lid» vervangen door: het eerste lid.

C

In artikel 19, tweede lid, wordt «in verband met haar zwangerschap of bevalling» vervangen door: bij ongeschiktheid tot het verrichten van haar arbeid die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling».

D

In artikel 19a, derde lid, en artikel 19b, tweede lid, wordt «artikel
29a, eerste lid, dan wel artikel 29a, zevende lid,» vervangen door: dan wel artikel 29a, vierde lid,.

E

In artikel 29 wordt, onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot zevende tot en met negende lid, een lid ingevoegd, luidende:


6. Perioden waarover uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid,
3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt uitgekeerd, worden bij de toepassing van het vijfde lid samengeteld met perioden van ongeschiktheid tot werken.

F

Artikel 29a komt te luiden:

Artikel 29a


1. De vrouwelijke verzekerde heeft, indien zij, voorafgaand aan de dag waarop zij recht heeft op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg, ongeschikt wordt tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de zwangerschap, behoudens over de zaterdagen en de zondagen, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon vanaf de eerste dag waarop die ongeschiktheid bestaat.

2. De vrouwelijke verzekerde die in de periode, waarin zij recht had kunnen hebben op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg doch die uitkering nog niet is aangevangen, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid, heeft recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken.


3. De vrouwelijke verzekerde heeft geen recht op ziekengeld over perioden waarover zij uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid,
3:8, eerste lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg geniet.


4. Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid,
3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 52 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.

5. Artikel 29, vijfde lid, blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die, op grond van het tweede of vierde lid van dit artikel, recht heeft op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon.

6. Artikel 30 blijft buiten toepassing ten aanzien van de vrouwelijke verzekerde die op grond van dit artikel recht heeft op ziekengeld.
G

In artikel 31, derde lid, wordt de zinsnede "het ziekengeld in verband met bevalling" vervangen door: de uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.

H

In artikel 45g, tweede lid, wordt «de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen of de Wet arbeid en zorg.
I

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het tweede lid wordt «artikel 7, onderdeel a,» vervangen door: artikel 7, onderdeel a, artikel 8, onderdeel a, of artikel 8c, onderdeel a,.


2. In het derde lid wordt «artikel 7, onderdeel b,» vervangen door: artikel 7, onderdeel b, artikel 8, onderdeel b, of artikel 8c, onderdeel b.


3. Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot vierde tot en met zesde lid vervalt het vierde lid.

J

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid wordt na «ziekte» ingevoegd: , zwangerschap of bevalling.


2. Het tweede lid vervalt alsmede de aanduiding "1" voor het eerste lid.

HOOFDSTUK 3. INTREKKING WETTEN

Wet op het ouderschapsverlof

ARTIKEL XXVII


1. De Wet op het ouderschapsverlof wordt ingetrokken.

2. In afwijking van hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg blijft op een verzoek van de werknemer om ouderschapsverlof, dat is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, de Wet op het ouderschapsverlof, zoals deze luidde op de dag voor die datum, van toepassing.

Wet van 6 juni 1991 (Stb. 347)

ARTIKEL XXVIII


1. De wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwan-gerschaps- en bevallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347) wordt in-ge-trokken.


2. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 3, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw, die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet op grond van de wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en be-vallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347), laatstbedoelde wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het bevallingsverlof op grond van die wet is geëindigd.

Wet financiering loopbaanonderbreking

ARTIKEL XXIX


1. De Wet financiering loopbaanonderbreking wordt ingetrokken.

2. In afwijking van hoofdstuk 8 van de Wet arbeid en zorg blijft op een aanvraag van de verlofganger om een financiële tegemoetkoming die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, de Wet financiering loopbaanonder-bre-king, zoals deze luidde op de dag voor die datum van toepassing.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Wijzigingen Wet arbeid en zorg in verband met de Aanpassingswet OOW

ARTIKEL XXX

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 mei 2000 ingediende voorstel van wet Aanpassingswet OOW tot wet wordt verheven en in werking is getreden wordt het voorstel van Wet arbeid en zorg als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3:15 wordt na «artikel 103 van de Werkloosheidswet» ingevoegd: , met uitzondering van hetgeen op grond van artikel 97f, onderdeel k, van die wet ten laste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 104 van die wet.

B

In artikel 8:6, tweede lid, wordt na «het Algemeen Werkloosheidsfonds» ingevoegd: , met uitzondering van hetgeen op grond van artikel 97f, onderdeel i, van die wet ten laste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 104 van die wet.

Wijzigingen in deze wet in verband met de Aanpassingswet OOW

ARTIKEL XXXI

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 mei 2000 ingediende voorstel van wet Aanpassingswet OOW tot wet wordt verheven en in werking is getreden wordt artikel XIII van deze wet als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel J, onder 2, komt te luiden:


2.Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
j. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten, met uitzondering van hetgeen op grond van artikel
97f, onderdeel k, ten laste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

B

Onder verlettering van onderdeel K tot onderdeel M worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

K

In artikel 97e wordt «de artikelen 6, derde lid, en 7 van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de artikelen 8:11, derde lid, en 8:12 van de Wet arbeid en zorg.

L

Artikel 97f wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel i wordt «artikel 11 van de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: artikel 8:6 van de Wet arbeid en zorg.


2.Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
l. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Wijzigingen Wet arbeid en zorg in verband met de Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen

ARTIKEL XXXII

A

Indien de artikelen I en II van de Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (Stb. 40) in werking treden voordat het voorstel van Wet arbeid en zorg tot wet is verheven vervallen in laatstgenoemd wetsvoorstel de artikelen 3:16, eerste lid, onderdeel k, onder verlettering van onderdeel l van dat artikellid tot onderdeel k, en 3:27, eerste lid, onderdeel j, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel i van dat artikellid door een punt.

B

Indien de artikelen I en II van de Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van strafrecht en andere wetten met oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (Stb. 40) in werking treden nadat het voorstel van Wet arbeid en zorg tot wet is verheven vervallen de artikelen 3:16, eerste lid, onderdeel k, van de Wet arbeid en zorg, onder verlettering van onderdeel l van dat artikellid tot onderdeel k, en 3:27, eerste lid, onderdeel j, van die wet, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel i van dat artikellid door een punt.

Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001

ARTIKEL XXXIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 september 1999 ingediende voorstel van Wet inkomstenbelasting 2001 tot wet wordt verheven en in werking is getreden wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.9.3, wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

2. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede: , tenzij het uitkeringen in verband met bevalling betreffen.
B

De artikelen 8.2.2 en 8.2.4 worden als volgt gewijzigd:


1. In het derde lid, onderdeel b, wordt telkens «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

2. In het vierde lid, onderdeel b, vervalt telkens de zinsnede: , tenzij het uitkeringen in verband met bevalling betreft.
Wijziging van deze wet in verband met de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

ARTIKEL XXXIV

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 september 1999 ingediende voorstel van Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 tot wet wordt verheven voor het tijdstip waarop deze wet tot wet wordt verheven, komt artikel XXIII van deze wet als volgt te luiden:

Wet op de loonbelasting 1964

ARTIKEL XXIII

De Wet op de loonbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting
1964 wordt na «de Ziektewet,» ingevoegd: de Wet arbeid en zorg,.
B

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:


1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «de Wet financiering loopbaanonderbreking» vervangen door: de Wet arbeid en zorg.

2. In het vierde lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede: , tenzij het uitkeringen in verband met bevalling betreft.

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg en het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling bij het niet in Nederland wonen

ARTIKEL XXXV


1. Artikel 19a van de Ziektewet is niet van overeenkomstige toepassing op het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, van de persoon, die op 31 december 1999 op grond van artikel 19 van de Ziektewet recht had op ziekengeld en die op die datum niet in Nederland woonde.


2. De artikelen 7a, 19a en 21a van de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen zijn in de jaren 2000 tot en met 2002 niet van overeenkomstige toepassing op het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, van de persoon, die op 31 december 1999 op grond van artikel 18 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen recht had op arbeidsongeschiktheidsuitkering en die op die datum niet in Nederland woonde.

Inwerkingtreding

ARTIKEL XXXVI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vast-gesteld.

Citeertitel

ARTIKEL XXXVII

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet arbeid en zorg.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministe-ries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aan-gaat, aan de nauw-keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...