Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente AmsterdamNummer 26 - 28 juni 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 23 EN DINSDAG 27 JUNI 2000

PERSBERICHTEN

* College stelt 24,7 miljoen gulden beschikbaar voor kinderopvang
* Projectvoorstel voertuigcriminaliteit 'aanpak diefstal fietsen'
* College stelt gemeenteraad voor over te gaan tot vorming deelraad binnenstad'

* College wil verwijdering deel taxipalen
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Onderwijs

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van in totaal 10,4 miljoen gulden aan het bevoegd gezag van het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs. Het geld is bestemd voor de onderwijshuisvesting. De besturen van de openbare en bijzondere scholen voor het voortgezet onderwijs hebben een doorlopende verplichting voor de huisvesting waarvoor zij jaarlijks van de centrale stad een vergoeding ontvangen. Behandeling in de raadscommissie is op 20 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het verstrekken van diverse bouwkredieten voor scholen in het voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van het huisvestingsprogramma onderwijs voor 1999-2000 ingestemd met het treffen van diverse huisvestingsvoorzieningen. Nu is het moment gekomen dat de scholen moeten kunnen beschikken over de middelen om de bouwplannen te kunnen voorbereiden dan wel uit te voeren. Behandeling in de raadscommissie is op 6 juli.

Jeugdzaken

Het college stemt in met het werkprogramma 2000 voor het project Jeugd West/Nieuw-West. Het werkprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking tussen het projectbureau Jeugd West/Nieuw-West, de vijf betrokken stadsdelen, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Amsterdam. Ook stemt het college in met een eenmalige subsidie voor de activiteiten uit het werkprogramma. Behandeling in de raadscommissie is op 6 juli.

Sport

Het college heeft kennis genomen van de voorgenomen herinrichting van het sportpark het Amsterdamse Bos. Om de groei van het sportpark binnen de bestaande grenzen te kunnen opvangen is het noodzakelijk het sportpark op onderdelen opnieuw in te delen. Op deze manier kan de groei van de hockeyvereniging worden opgevangen en kan ook de functie van het nationale hockey- en cricketcentrum worden versterkt. De wethouder Openbare Ruimte is, vanuit landschappelijk oogpunt, voorstander van de situering van kunstgras op de velden met de nummers 18 en 19. De wethouder Sport wordt uitgenodigd om op zo kort mogelijke termijn een financieel voorstel te doen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 juli.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de eerste kwartaalrapportage 2000 over de IJtram/IJweg. In het eerste kwartaal zijn de definitieve ontwerpen voor de civiele constructies en de baan- en bovenbouw ter beoordeling door de adviseurs ingediend. Naast de ontwerpwerkzaamheden zijn diverse bestekken opgeleverd, aanbesteed en gegund. Ook is een aantal werken in uitvoering genomen. In het tweede kwartaal zullen de eerste werken worden opgeleverd. De kwartaalrapportage zal ter kennisneming (12 juli) aan de raadscommissie worden gestuurd.

Het college heeft kennis genomen van de Voortgangsrapportage Reconstructie Amstelveenseweg over het vierde kwartaal 1999 en het eerste kwartaal 2000. De werkzaamheden aan de busbaan en de reconstructie van de Amstelveenseweg zijn in mei 1999 van plan gegaan en verlopen volgens planning. Medio 2000 zal het werk helemaal zijn afgerond. Naar verwachting blijven de kosten ruim binnen het krediet, de inschatting is dat ongeveer 8 miljoen gulden zal overblijven. Gezien de dekking zal hiervan ruim 6 miljoen gulden naar het ROA terugvloeien. De aanleg van een aparte busafrit vanaf de A10, die door Rijkswaterstaat tegelijk met de werkzaamheden op de Amstelveenseweg zou worden uitgevoerd, heeft vertraging opgelopen. Dit werk start naar verwachting in september 2000. De vertraging heeft echter geen grote gevolgen voor het project Amstelveenseweg gehad. De voortgangsrapportage wordt ter kennisneming (12 juli) aan de raadscommissie gestuurd.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag en het profielvoorstel voor de Burgemeester Roëllstraat. De Burgemeester Roëllstraat maakt onderdeel uit van het Hoofdnet Auto. De technische staat van de weg is slecht en het profiel voldoet niet meer aan de huidige eisen. In het kader van het meerjarenprogramma Hoofdnet Auto zal de weg daarom worden opgeknapt. In de raadsvoordracht wordt een voorstel gedaan voor een nieuw profiel van de weg tussen de Ringspoorbaan en het Slotermeercircuit. Voor de werkzaamheden wordt een krediet van 11.870.000 gulden beschikbaar gesteld. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde invulling van de begrotingspost Onderhoud en vervanging hoofdinfrastructuur. Het betreft het onderdeel groot onderhoud voor 2000, waarvoor een totaalbedrag van 2.677.160 beschikbaar wordt gesteld. Jaarlijks wordt op basis van opgaven van de stadsdelen een bestedingsvoorstel groot onderhoud Hoofdnet Auto opgesteld. Deze opgaven worden zo objectief mogelijk beoordeeld en van prioriteit voorzien. Voor 2000 worden zes projecten voorgesteld: de Muntbergweg, een gedeelte van de Daalwijkdreef, de Hondsrugweg, een gedeelte van Meer en Vaart, een gedeelte van de Hobbemakade en een gedeelte van de Weesperstraat. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Gemeentewaterleidingen

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het beschikbaar stellen van een krediet van 7,3 miljoen gulden voor het aanleggen van de watertransportleiding voor IJburg. Met de betrokken diensten zijn afspraken gemaakt over het tracé van de kabels en leidingen. In september wordt met de werkzaamheden begonnen en moeten in februari 2001 voltooid zijn voor het begin van de nieuwbouw van het Haveneiland en het Rieteiland. In verband hiermee is aan de kabel- en leidingbeheerders gevraagd om deze werkzaamheden in een gecombineerd bestek uit te voeren. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Grondzaken

Het college heeft kennis genomen van het Voortgangsverslag bodemsanering Diemerzeedijk, eerste kwartaal 2000. Conform de afspraken wordt vier keer per jaar verslag gedaan over de uitvoering van de sanering van de Diemerzeedijk. In het eerste kwartaal is een belangrijke mijlpaal gehaald. De schermwand is gesloten. Toch wordt de eindoplevering per 1 oktober niet gehaald. Voor de ontwikkelingen van IJburg heeft dit geen gevolgen, omdat een veilige situatie voor het einde van het jaar wordt bereikt. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli.

Ruimtelijke Ordening

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de tweede wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Diemen. De gemeenten Amsterdam en Diemen hebben het tracé voor de wegontsluiting van IJburg naar de A1 vastgesteld. Het tracé ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Diemen van kracht is. Op grond van de gemeentegrenswijziging in 1999 is dit gebied naar Amsterdam overgegaan. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot wijziging in de bestemming infrastructuur. De tweede wijziging heeft ter visie gelegen en er zijn geen bedenkingen ingediend. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college stemt in met de eerste kwartaalrapportage Zuidas 2000. In het eerste kwartaal zijn de Notitie Speelveld Zuidas en de Visie Zuidas vastgesteld. Ook is het uitvoeringsbesluit voor het deelgebied Mahler 4 vastgesteld en is gewerkt aan andere deelgebieden en themas. De rapportage wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding herziening bestemmingsplan Amstel III (kavel ten zuiden van de Gaasperdammerweg). Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding herziening bestemmingsplan Amstel III voor twee locaties (Kollenbergweg). Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de vaststelling eerste herziening bestemmingsplan Teleport. Na een uitspraak van de Raad van State van maart 1999, waarbij goedkeuring werd onthouden aan de parkeerregeling in het bestemmingsplan Teleport, is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opnieuw een besluit over de gedeeltelijke goedkeuring in augustus 1999 genomen. Hieruit vloeit voort om voor het deel dat niet was goedgekeurd een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen. De eerste herziening spitst zich toe op de parkeerregeling in Teleport. Gekozen is, na overleg, voor maatwerk voor het gebied. Voor het gebied rondom station Sloterdijk geldt de A-norm, voor het gebied daaromheen de B-norm. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de startnotitie structuurplan Amsterdam. Op 15 februari jl. is de Voortgangsrapportage Structuurplan opgesteld. Een belangrijke conclusie was dat er een nieuw structuurplan moet worden voorbereid. In de startnotitie staan drie hoofdthemas: Stedelijke Vernieuwing, Amsterdam Netwerkstad en Optimalisering Grondgebruik. De notitie wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de indexering huurprijs- en inkomensgrenzen van de Huisvestingsverordening 1999 en de rekenhuurgrens in de Beleidsregel gemeentelijk fiatteringbeleid huursubsidie, per 1 juli 2000. De uitkomst van de politieke besluitvorming over het huurbeleid 2000 is als volgt. De maximale huurverhoging per woning bedraagt per 1 juli 2000 3,8%. De huurverhoging in Amsterdam komt bij de corporaties vermoedelijk onder de 2,9% (tegen 3,2% vorig jaar), over de huurverhoging op de particuliere markt is niets bekend. Het voorstel is de grens van de kernvoorraad te leggen op 712 gulden per maand en voor de betaalbare voorraad op 973 gulden per maand.

Het college stemt in met de indexering huur- en inkomensgrenzen Verordening op het Woonlastenfonds 1999 II.

Het college stemt in met de opdrachtformulering Heroriëntatie Stedelijke Woningdienst Amsterdam. De Stedelijke Woningdienst zal deze heroriëntatie zelf uitvoeren. De planning is dat een discussiestuk medio september gereed zal zijn. De eindrapportage is eind november 2000 gereed voor aanbieding aan het college.

.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Algemeen Bestuur

* Besluit over voeging in strafzaak

Jeugdzaken

* Besluit over machtiging directeur DWA

Beheer Binnenwater

* Besluit over benoeming zes leden Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater

Personeel & Organisatie

* Brief over niet-ontvankelijk verklaring bezwaar
* Brief over verlening ontslag

* Besluit over verlening ontslag.

* Besluit over wijziging Mandaatsbesluit.
* Besluit over ontslagtoetscommissie.

* Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Besluit over machtiging directeur GVB.

* Besluit over machtiging directeur dIVV

Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Economische Zaken

* Besluit over herbenoeming drie leden VVV Amsterdam.
Milieu

* Besluit over subsidievaststelling 1999

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 29-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...