Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente AmsterdamNummer 26 - 28 juni 2000

I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 23 EN DINSDAG 27 JUNI 2000

PERSBERICHTEN

* College stelt 24,7 miljoen gulden beschikbaar voor kinderopvang
* Projectvoorstel voertuigcriminaliteit 'aanpak diefstal fietsen'
* College stelt gemeenteraad voor over te gaan tot vorming deelraad binnenstad'

* College wil verwijdering deel taxipalen
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Onderwijs

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van in totaal 10,4 miljoen gulden aan het bevoegd gezag van het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs. Het geld is bestemd voor de onderwijshuisvesting. De besturen van de openbare en bijzondere scholen voor het voortgezet onderwijs hebben een doorlopende verplichting voor de huisvesting waarvoor zij jaarlijks van de centrale stad een vergoeding ontvangen. Behandeling in de raadscommissie is op 20 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het verstrekken van diverse bouwkredieten voor scholen in het voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van het huisvestingsprogramma onderwijs voor 1999-2000 ingestemd met het treffen van diverse huisvestingsvoorzieningen. Nu is het moment gekomen dat de scholen moeten kunnen beschikken over de middelen om de bouwplannen te kunnen voorbereiden dan wel uit te voeren. Behandeling in de raadscommissie is op 6 juli.

Jeugdzaken

Het college stemt in met het werkprogramma 2000 voor het project Jeugd West/Nieuw-West. Het werkprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking tussen het projectbureau Jeugd West/Nieuw-West, de vijf betrokken stadsdelen, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Amsterdam. Ook stemt het college in met een eenmalige subsidie voor de activiteiten uit het werkprogramma. Behandeling in de raadscommissie is op 6 juli.

Sport

Het college heeft kennis genomen van de voorgenomen herinrichting van het sportpark het Amsterdamse Bos. Om de groei van het sportpark binnen de bestaande grenzen te kunnen opvangen is het noodzakelijk het sportpark op onderdelen opnieuw in te delen. Op deze manier kan de groei van de hockeyvereniging worden opgevangen en kan ook de functie van het nationale hockey- en cricketcentrum worden versterkt. De wethouder Openbare Ruimte is, vanuit landschappelijk oogpunt, voorstander van de situering van kunstgras op de velden met de nummers 18 en 19. De wethouder Sport wordt uitgenodigd om op zo kort mogelijke termijn een financieel voorstel te doen. Behandeling in de raadscommissie is op 13 juli.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de eerste kwartaalrapportage 2000 over de IJtram/IJweg. In het eerste kwartaal zijn de definitieve ontwerpen voor de civiele constructies en de baan- en bovenbouw ter beoordeling door de adviseurs ingediend. Naast de ontwerpwerkzaamheden zijn diverse bestekken opgeleverd, aanbesteed en gegund. Ook is een aantal werken in uitvoering genomen. In het tweede kwartaal zullen de eerste werken worden opgeleverd. De kwartaalrapportage zal ter kennisneming (12 juli) aan de raadscommissie worden gestuurd.

Het college heeft kennis genomen van de Voortgangsrapportage Reconstructie Amstelveenseweg over het vierde kwartaal 1999 en het eerste kwartaal 2000. De werkzaamheden aan de busbaan en de reconstructie van de Amstelveenseweg zijn in mei 1999 van plan gegaan en verlopen volgens planning. Medio 2000 zal het werk helemaal zijn afgerond. Naar verwachting blijven de kosten ruim binnen het krediet, de inschatting is dat ongeveer 8 miljoen gulden zal overblijven. Gezien de dekking zal hiervan ruim 6 miljoen gulden naar het ROA terugvloeien. De aanleg van een aparte busafrit vanaf de A10, die door Rijkswaterstaat tegelijk met de werkzaamheden op de Amstelveenseweg zou worden uitgevoerd, heeft vertraging opgelopen. Dit werk start naar verwachting in september 2000. De vertraging heeft echter geen grote gevolgen voor het project Amstelveenseweg gehad. De voortgangsrapportage wordt ter kennisneming (12 juli) aan de raadscommissie gestuurd.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag en het profielvoorstel voor de Burgemeester Roëllstraat. De Burgemeester Roëllstraat maakt onderdeel uit van het Hoofdnet Auto. De technische staat van de weg is slecht en het profiel voldoet niet meer aan de huidige eisen. In het kader van het meerjarenprogramma Hoofdnet Auto zal de weg daarom worden opgeknapt. In de raadsvoordracht wordt een voorstel gedaan voor een nieuw profiel van de weg tussen de Ringspoorbaan en het Slotermeercircuit. Voor de werkzaamheden wordt een krediet van 11.870.000 gulden beschikbaar gesteld. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde invulling van de begrotingspost Onderhoud en vervanging hoofdinfrastructuur. Het betreft het onderdeel groot onderhoud voor 2000, waarvoor een totaalbedrag van 2.677.160 beschikbaar wordt gesteld. Jaarlijks wordt op basis van opgaven van de stadsdelen een bestedingsvoorstel groot onderhoud Hoofdnet Auto opgesteld. Deze opgaven worden zo objectief mogelijk beoordeeld en van prioriteit voorzien. Voor 2000 worden zes projecten voorgesteld: de Muntbergweg, een gedeelte van de Daalwijkdreef, de Hondsrugweg, een gedeelte van Meer en Vaart, een gedeelte van de Hobbemakade en een gedeelte van de Weesperstraat. Het voorstel wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Gemeentewaterleidingen

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het beschikbaar stellen van een krediet van 7,3 miljoen gulden voor het aanleggen van de watertransportleiding voor IJburg. Met de betrokken diensten zijn afspraken gemaakt over het tracé van de kabels en leidingen. In september wordt met de werkzaamheden begonnen en moeten in februari 2001 voltooid zijn voor het begin van de nieuwbouw van het Haveneiland en het Rieteiland. In verband hiermee is aan de kabel- en leidingbeheerders gevraagd om deze werkzaamheden in een gecombineerd bestek uit te voeren. Behandeling in de raadscommissie is op 29 juni en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Grondzaken

Het college heeft kennis genomen van het Voortgangsverslag bodemsanering Diemerzeedijk, eerste kwartaal 2000. Conform de afspraken wordt vier keer per jaar verslag gedaan over de uitvoering van de sanering van de Diemerzeedijk. In het eerste kwartaal is een belangrijke mijlpaal gehaald. De schermwand is gesloten. Toch wordt de eindoplevering per 1 oktober niet gehaald. Voor de ontwikkelingen van IJburg heeft dit geen gevolgen, omdat een veilige situatie voor het einde van het jaar wordt bereikt. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli.

Ruimtelijke Ordening

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de tweede wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Diemen. De gemeenten Amsterdam en Diemen hebben het tracé voor de wegontsluiting van IJburg naar de A1 vastgesteld. Het tracé ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Diemen van kracht is. Op grond van de gemeentegrenswijziging in 1999 is dit gebied naar Amsterdam overgegaan. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot wijziging in de bestemming infrastructuur. De tweede wijziging heeft ter visie gelegen en er zijn geen bedenkingen ingediend. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19/20 juli.

Het college stemt in met de eerste kwartaalrapportage Zuidas 2000. In het eerste kwartaal zijn de Notitie Speelveld Zuidas en de Visie Zuidas vastgesteld. Ook is het uitvoeringsbesluit voor het deelgebied Mahler 4 vastgesteld en is gewerkt aan andere deelgebieden en themas. De rapportage wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding herziening bestemmingsplan Amstel III (kavel ten zuiden van de Gaasperdammerweg). Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de voorbereiding herziening bestemmingsplan Amstel III voor twee locaties (Kollenbergweg). Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de vaststelling eerste herziening bestemmingsplan Teleport. Na een uitspraak van de Raad van State van maart 1999, waarbij goedkeuring werd onthouden aan de parkeerregeling in het bestemmingsplan Teleport, is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opnieuw een besluit over de gedeeltelijke goedkeuring in augustus 1999 genomen. Hieruit vloeit voort om voor het deel dat niet was goedgekeurd een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen. De eerste herziening spitst zich toe op de parkeerregeling in Teleport. Gekozen is, na overleg, voor maatwerk voor het gebied. Voor het gebied rondom station Sloterdijk geldt de A-norm, voor het gebied daaromheen de B-norm. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeenteraad op 19 juli.

Het college stemt in met de startnotitie structuurplan Amsterdam. Op 15 februari jl. is de Voortgangsrapportage Structuurplan opgesteld. Een belangrijke conclusie was dat er een nieuw structuurplan moet worden voorbereid. In de startnotitie staan drie hoofdthemas: Stedelijke Vernieuwing, Amsterdam Netwerkstad en Optimalisering Grondgebruik. De notitie wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de indexering huurprijs- en inkomensgrenzen van de Huisvestingsverordening 1999 en de rekenhuurgrens in de Beleidsregel gemeentelijk fiatteringbeleid huursubsidie, per 1 juli 2000. De uitkomst van de politieke besluitvorming over het huurbeleid 2000 is als volgt. De maximale huurverhoging per woning bedraagt per 1 juli 2000 3,8%. De huurverhoging in Amsterdam komt bij de corporaties vermoedelijk onder de 2,9% (tegen 3,2% vorig jaar), over de huurverhoging op de particuliere markt is niets bekend. Het voorstel is de grens van de kernvoorraad te leggen op 712 gulden per maand en voor de betaalbare voorraad op 973 gulden per maand.

Het college stemt in met de indexering huur- en inkomensgrenzen Verordening op het Woonlastenfonds 1999 II.

Het college stemt in met de opdrachtformulering Heroriëntatie Stedelijke Woningdienst Amsterdam. De Stedelijke Woningdienst zal deze heroriëntatie zelf uitvoeren. De planning is dat een discussiestuk medio september gereed zal zijn. De eindrapportage is eind november 2000 gereed voor aanbieding aan het college.

.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Algemeen Bestuur

* Besluit over voeging in strafzaak

Jeugdzaken

* Besluit over machtiging directeur DWA

Beheer Binnenwater

* Besluit over benoeming zes leden Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater

Personeel & Organisatie

* Brief over niet-ontvankelijk verklaring bezwaar
* Brief over verlening ontslag

* Besluit over verlening ontslag.

* Besluit over wijziging Mandaatsbesluit.
* Besluit over ontslagtoetscommissie.

* Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Besluit over machtiging directeur GVB.

* Besluit over machtiging directeur dIVV

Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Economische Zaken

* Besluit over herbenoeming drie leden VVV Amsterdam.
Milieu

* Besluit over subsidievaststelling 1999

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 29-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie