Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA: Wet voorraadvorming aaardolieprodukten

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 28 juni 2000Inbreng van de PvdA-fractie Wet voorraadvorming aardolieprodukten, nr. 27 170


Woordvoerder: Tineke Witteveen-Hevinga

Inleiding.

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Deze leden achten het aanhouden van olievoorraden belangrijk met het oog op mogelijke onderbrekingen in de aanvoer en het vrijwel ontbreken van mogelijkheden om gemakkelijk over te schakelen naar alternatieven zoals kolen en gas. Zij onderschrijven in beginsel het doel van het wetsvoorstel, namelijk het bieden van tegenwicht van het aanbodkartel en het voorkomen maatschappelijke en economische schade bij ernstige verstoringen. De regering meent, mede op basis van het advies van de Algemene Energie Raad (AER) en na overleg met diverse betrokkenen dat de kans op een oliecrisis in de toekomst als klein moeten worden beschouwd. Kan de regering deze verwachting nog nader toelichten?

Deze leden wensen ten aanzien van enkele onderdelen een nadere toelichting.

Met betrekking tot de voorraadvolumes, produktieniveaus en prijsontwikkelingen:

De leden van de PvdA-fractie stellen vast dat de benzineprijzen de laatste weken van mei explosief gestegen zijn. Hoe verhoudt zich dit gegeven met het voornemen om de crisisvoorraden terug te brengen? Deelt de regering de mening dat wereldproduktievolumes, en de relatieve schaarste die ontstaat bij beperking van deze produktievolumes, nog steeds van grote betekenis kunnen zijn voor de vorming van de olieprijs? Is het juist dat de omvang van crisisvoorraden eveneens van invloed kan zijn op de olieprijs, en de prijs van olie afgeleide produkten met dien verstande dat grote voorraden een neerwaartse invloed op deze prijzen zouden kunnen uitoefenen?

Hoe verhoudt de omvang van de voorraden zich tot de wijze waarop, en de snelheid waarmee, een hogere prijs voor ruwe olie zich vertaalt in een hogere benzineprijs?

Hebben de leden van de PvdA-fractie het goed begrepen dat kleinere voorraden ertoe zouden kunnen leiden dat een hogere prijs voor ruwe olie zich sneller, en met minder vertraging, zal vertalen in hogere benzineprijzen, en dat deze benzineprijzen in grotere mate dan nu zouden kunnen fluctueren? In welke mate fungeren de huidige, in het kader van het crisisbeleid aangehouden, voorraden als buffervoorraden, wat betreft prijsvorming?

De leden van de PvdA-fractie trekken een parallel met het bankwezen, waarbij een zekere kasreserve noodzakelijk is om het vertrouwen in de financiële instelling te handhaven. Acht de regering een dergelijke parallel gerechtvaardigd?

Welke voorraden zijn van hieruit gezien noodzakelijk om de prijsbeïnvloeding tot een zo minimaal mogelijk niveau terug te brengen?

M.b.t. de werking van de markt:

De regering stelt dat ten aanzien van Fair Sharing (eerlijke verdeling van olievoorraden over bedrijven en afnemers) voortaan vertrouwd zal worden op de werking van de markt. Kan de regering dit toelichten?

Eén en ander lijkt de leden van de PvdA-fractie in eerste instantie niet helemaal logisch. Het is gebruikelijk dat in economische crisissituaties dat juist vaak wordt teruggegrepen op administratieve systemen, juist omdat vrije marktwerking in degelijke crisissituaties nadelige gevolgen heeft, of kan hebben. Zo kan de relatieve allocatie verstoord worden, of kunnen door schaarste, bv. in combinatie met overreacties, zeer ongewenste prijsontwikkelingen optreden. Kan de regering hierop ingaan?

De aanpassing van de Wet voorraadvorming aardolieprodukten wordt verder door de regering onderbouwd met de beleidsfilosofie 'markt waar mogelijk en overheid waar nodig'. Op grond waarvan geldt deze beleidsfilosofie?

De regering stelt dat een mogelijk gevolg is dat relatieve marktaandelen na een oliecrisis zouden kunnen verschuiven. Acht de regering een dergelijke ontregeling van de markt daadwerkelijk wenselijk?

M.b.t. substitutiemogelijkheden:

De regering stelt op blz. 10 van het nader rapport dat substitutiemogelijkheden in Nederland, waaronder de mogelijkheid van substitutie van olie door gas, in Nederland nauwelijks meer voorhanden zijn. Dit wordt toegeschreven aan de grote gaspenetratie in Nederland. De leden van de PvdA-fractie hebben hier vragen bij. Op het eerste gezicht zouden zij namelijk denken dat juist een grote gaspenetratie het in beginsel beter mogelijk zou moeten maken om tot verdere substitutie te komen. Daarnaast is ongeveer de helft van de gasproduktie bestemd voor de export, wat ook op substitutiemogelijkheden duidt in geval van olieschaarste. Kan de regering hierop ingaan? Welke mogelijkheden en belemmeringen zijn er voor het vervangen van olie door gas?

Met betrekking tot voorzieningszekerheid:

De regering benadrukt het belang van een level playing field op blz. 12 van het nader rapport. Dit zou een argument zijn om de voorzieningszekerheid in Nederland terug te brengen naar een niveau die vergelijkbaar is met andere landen. De leden van de PvdA-fractie zetten hier echter vraagtekens bij. Zij nemen aan dat verbruiksbeperkende maatregelen slechts in uitzonderlijke omstandigheden genomen zullen worden. Deze leden vragen zich daarom af of de bestrijding van een crisis, dan wel het nemen van voorzorgsmaatregelen hiertegen, niet van een veel hogere orde, en van groter belang, is dan het streven naar een level playing field. Kan de regering hierop ingaan?

Hoe vaak is in het verleden voorgekomen dat maatregelen op grond van de Wet voorraadvorming olieprodukten daadwerkelijk genomen zijn? Hoe vaak verwacht de regering deze in de toekomst? Kan de regering hierop ingaan?

De regering wijst op de veranderde positie van de OPEC. De marktkracht van de OPEC zou afgenomen zijn door de grotere geografische spreiding van de olieproduktie. Kan de regering een nadere toelichting op 'de grotere geografische spreiding van de olieproduktie'? Op welke andere gebieden wordt gedoeld? Hoe moeten de stijgende olieprijzen in mei 2000 in dit licht worden beoordeeld?

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af wat de gevolgen voor Nederland zouden kunnen zijn, indien de OPEC-landen hun olietoevoer naar westerse landen zouden staken. Zijn hier scenario's voor? Kan de regering hierop ingaan? Hoelang zou de Nederlandse economie kunnen blijven functioneren in de huidige en de nieuwe situatie volgens het onderhavige wetsontwerp? Bestaan er afspraken met olieproducerende landen buiten de OPEC over een dergelijke situatie? Bestaan er scenario's voor de prijsontwikkeling in een dergelijk geval?

De leden van de PvdA-fractie hebben begrepen dat de verplichtingen van de COVA m.b.t. de voorraden zal toenemen en die van het bedrijfsleven zal afnemen.

Bedrijven mogen hun voorraden voor eigen behoefte meetellen in de door hen verplicht aan te houden voorraden. Kan nader inzicht worden gegeven in de kwantitatieve aspecten?

Kan uitvoerig uiteengezet worden hoe de ministeriele verantwoordelijkheid richting COVA en het bedrijfsleven is geregeld: de minister van Economische Zaken kan de COVA een aanwijzing geven om meer, of alleen nog maar, voorraden aan te houden waarvan zij eigenaar is en, indien nodig, surplusvoorraden op te bouwen. Hoe vindt de handhaving plaats, met name ook richting bedrijfsleven (zie pag. 6 Memorie van Toelichting bovenaan).

Ka de Kamer geïnformeerd worden over het resultaat van het overleg dat met het bedrijfsleven gevoerd wordt over de informatieverplichtingen die uit dit wetsvoorstel voortvloeien?

Met betrekking tot macro - economische effecten:

Hoe staat de regering tegenover de overweging van de Algemene Energieraad (AER), in zijn advies van 5 oktober 1998, dat de macro-economische effecten van een olieprijsstijging beperkt zijn? De leden van de PvdA-fractie geven in overweging dat bij de economische recessies van de jaren '70 en '90 de olieprijs een belangrijke rol speelde. Kan de regering hierop ingaan? Hoe schat de regering de gevolgen van supply shock inflatie in? Zijn de inkomsten van de Nederlandse Staat niet ook mede afhankelijk van de olieprijs gezien de koppeling van de aardgasprijzen , c.q. - baten aan de olieprijzen?

De AER adviseert, op basis van deze overweging, maar ook op basis van de overweging dat effectief ingrijpen moeilijk is, dat een actief olieprijsbeleid te ontraden is. Tegelijkertijd stelt de AER dat het verschil tussen markt- en eindverbruikersprijs wel degelijk ruimte biedt voor een beleidsreactie. De leden van de PvdA-fractie vragen hoe dit met elkaar te rijmen is. Kan de regering hierop ingaan? Ziet de regering mogelijkheden om een actief oliecrisisbeleid te voeren?

Met betrekking tot de kosten en heffing voorraden:

De kosten, verbonden met de voorraadverplichting, zouden op jaarbasis dalen met zo'n 50 miljoen gulden. Betekent dit dat de bedrijfswinsten navenant zullen stijgen, en ook de daaraan verbonden vennootschapsbelastingheffing? Zo ja, bestaan er plannen om deze financiële ruimte in te vullen?

Deze leden nemen aan dat de daling van de voorraadheffing op zichzelf een negatief effect op de Staatsinkomsten zal hebben. Kan een indicatie worden gegeven van de derving van deze inkomsten?

Met betrekking tot veiligheid:

De leden van de PvdA-fractie hebben begrepen dat 20% van de mondiale opslag zich in Nederland bevindt. Deze opslag vindt plaats in bovengrondse opslagtanks.

Zal deze situatie gecontinueerd worden na inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel? Op welke wijze is het element veiligheid in de overwegingen betrokken bij deze relatief grote opslagcapaciteit in Nederland als klein land met een geringe oppervlakte en grote bevolkingsdichtheid? Is uit veiligheidsoverwegingen een kleinere opslagcapaciteit ooit overwogen? Kan het antwoord toegelicht worden?

Waar bevinden zich deze tanks buiten het Botlekgebied?

Is het juist dat Nederlandse bedrijven en/of de COVA ook opslagcapaciteit, incl. ondergrondse, in andere EU-lidstaten gebruikt? Kan hierover nadere informatie worden verstrekt?

Met betrekking tot de voorgestelde crisismaatregelen:

Kan een toelichting worden gegeven op de te verwachten effecten op de afzonderlijk te nemen gebruiksbeperkende maatregelen?

Artikelgewijs

Art. 11

De regering erkent het risico van dubbeltellingen bij reserveringen. Toch is niet voorzien in controle vóóraf op de reserveringen. Hoe kan de regering garanderen dat de betreffende voorraden daadwerkelijk ter beschikking staan van de voorraadplichtigen?

Art. 13

Voorraadplichtigen dienen de minister gegevens te verstrekken omtrent de samenstelling en omvang van hun voorraden. Zijn deze gegevens openbaar?

Is er voldoende capaciteit beschikbaar voor de naleving van de wet? Is het juist dat de Economische Controledienst met deze dienst is belast? Welk percentage van de totale capaciteit van de ECD is hiermee gemoeid?

Schriftelijke verstrekking van gegevens komt te vervallen, in verband met de opkomst van de informatietechnologie. De leden van de PvdA-fractie achten dit een relatief vergaande stap in verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens en het mogelijk onderscheppen van dit materiaal. Hoe ziet de regering dit? In hoeverre schat de regering in dat hiervan een precedentwerking kan uitgaan?

De vereiste een administratie te voeren komt ook te vervallen, omdat dit gelet op de professionaliteit van de branche toch wel zou gebeuren. Een dergelijke open regelgeving gaat ver, en kan een zekere precedentwerking oproepen. Kan de regering hierop ingaan? Wat gebeurt er indien blijkt dat er toch geen administratie wordt gevoerd?

Art. 17

Zijn de door COVA aan de minister te verstrekken inlichtingen openbaar of worden deze inlichtingen desgewenst vertrouwelijk aan de leden van de Tweede Kamer verstrekt?

Art. 22

Worden voorstellen ter verhoging van de voorraadheffing ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer?

Art. 26

Kan de regering inzicht geven in de mate waarin in Nederland olievoorraden nu reeds dienen als dekking van voorraadverplichtingen in het buitenland? Is van de bevoegdheid om hiervoor toestemming te vragen in het verleden veel gebruik gemaakt?

Op welke wijze wordt gegarandeerd dat COVA, immers een monopolist, een marktconforme prijs zal bieden, dan wel geen gebruik zal maken van een machtspositie?

Art. 31

Zal de Tweede Kamer nog geconsulteerd worden inzake de opnieuw vast te stellen ministeriële regeling betreffende de omvang van de voorraden van de COVA?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...