Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW inzake wet BEU en Wajong

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inzake wet beu en wajong

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 15:40

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 29 juni 2000

Overeenkomstig uw verzoek doe ik u hierbij een afschrift van mijn reactie op een door de Gehandicaptenraad aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gerichte brief toekomen.

Uit mijn reactie blijkt dat ik voornemens ben om een wetsvoorstel in te dienen dat bepaalt dat de rechten van overgangsgevallen Wajong zullen worden geëerbiedigd. Ik streef ernaar deze aanpassing te realiseren vóór de datum waarop voor belanghebbenden negatieve effecten zullen optreden.

Ik vertrouw erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Gehandicaptenraad

t.a.v. de heer J. Troost

Postbus 169


3500 AC UTRECHT

Geachte heer Troost,

Op grond van de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU), die op 1 januari 2000 in werking is getreden, is het slechts mogelijk om Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen te exporteren naar landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten waarin handhavingsafspraken zijn gemaakt. Er bestaat een overgangsperiode van drie jaar - tot 1 januari 2003 - voor degenen die op 1 januari 2000 al buiten Nederland woonden en recht hadden op een socialeverzekeringsuitkering.

Met ingang van 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervallen en is de Wajong ingevoerd als nieuwe regeling tegen inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid van jonggehandicapten. Bij het vervallen van de AAW en de invoering van de Wajong is overgangsrecht getroffen voor diegene die op de dag voorafgaande aan 1 januari 1998 recht had op een AAW-uitkering en buiten Nederland woonde. Het overgangsrecht bepaalde dat de uitkeringsrechten van degene die onder het overgangsrecht valt, gerespecteerd zouden worden.

Tijdens de behandeling van de Wet BEU is het overgangsrecht Wajong aangepast om dit in overeenstemming te brengen met het overgangsrecht dat geldt op grond van de Wet BEU.

Het overgangsrecht BEU met betrekking tot de Wajong bepaalt nu, dat de jonggehandicapte die op de dag voor inwerkingtreding van de Wajong recht had op een AAW-uitkering en woonde buiten Nederland gedurende 3 jaar na de inwerkingtreding van de Wet BEU, tot 1 januari 2003, zijn recht op uitkering behoudt.

Ik heb besloten dit overgangsrecht voor de Wajong aan te passen. Ik ben voornemens een wetsvoorstel in te dienen op grond waarvan de rechten van overgangsgevallen zullen worden geëerbiedigd.Feitelijk betekent dit een terugkeer naar het «oude» overgangsrecht zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de Wet BEU. Ik streef ernaar deze aanpassing te realiseren vóór 1 januari 2003, zodat voor belanghebbende geen negatieve effecten zullen optreden.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)


1

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie