Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Discussienota huisvesting culturele instellingen Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Betrek herhuisvesting bibliotheek en H19 bij ontwikkeling Santrijngebied

College komt met discussienota huisvesting culturele instellingen

Plannen voor nieuwe huisvesting voor H19 en de bibliotheek moeten worden betrokken bij de herontwikkeling van het Santrijngebied. Op dit moment bieden bestaande locaties in Oosterhout namelijk te weinig mogelijkheden voor herhuisvesting van deze instellingen.

Dat blijkt uit de discussienota "De grenzen bepaald", die het college van b. en w. aan de raadscommissie Onderwijs en Welzijn heeft toegestuurd. Daarmee voldoen burgemeester en wethouders aan de toezegging in de richting van de gemeenteraad, dat voor de zomervakantie de raad in het bezit zou zijn van een nota die de basis moet vormen voor het ontwikkelen van een visie op de (toekomstige) huisvesting van de culturele voorzieningen.

De nota is vooralsnog een "intern discussiestuk" ten behoeve van raad en college. Bij de verdere uitwerking zal het gemeentebestuur de belanghebbende instellingen en organisaties nadrukkelijk betrekken. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de Culturele Raad.

In hun nota geven b. en w. aan dat de vraag hoe een gemeentebestuur omgaat met de huisvesting van culturele instellingen, vooral afhangt van de gemeentelijke visie op cultuurbeleid. Daarbij komen vragen aan de orde wat de gemeentelijke ambities op cultureel gebied zijn en hoeveel geld het gemeentebestuur ervoor over heeft om die ambities te honoreren. Een dergelijke visie is nog in voorbereiding; in april 2001 zou de gemeenteraad zon visie moeten vaststellen.

Die visie kan consequenties hebben voor de ruimtelijke behoeften van culturele voorzieningen, aldus het college Nu besluiten nemen over de accommodaties herbergt dus het risico dat ze later door de cultuurvisie worden ingehaald. "Dat betekent dat er afstemming nodig is tussen maatregelen voor de korte termijn en de visie op ontwikkelingen op de langere termijn. Richtinggevende besluiten met betrekking tot de culturele accomodaties moeten de mogelijkheden in te spelen op (grootschalige) stedelijke ontwikkelingen op de lange termijn zo min mogelijk belemmeren", aldus het college.

Daarom geven b. en w. in het discussiestuk over de culturele accommodaties elementen aan die in de cultuurvisie zouden moeten terugkomen. Het gaat dan onder meer om de samenhang tussen amateur- en professioneel aanbod, het groeien van een aanbod- naar een vraaggerichte benadering en de basis van subsidiëring (kwantiteit of kwaliteit?, wellicht meerjarige subsidieafspraken, regelmatige evaluatie).

In die beleidsvisie zal moeten worden aangegeven tot waar de (mede)verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwaliteit en kwantiteit van het cultuuraanbod reikt. Overleg en samenspraak met amateurs, professionals en gebruikers moet daarbij borg staan voor een verantwoord en gevarieerd (basis)pakket aan culturele voorzieningen. Daarbij zullen rol en positie van de Culturele Raad nadrukkelijk aan de orde komen.

Als zelfstandige instellingen een aanbod willen realiseren dat boven dat basispakket uitstijgt, zullen zij zelf moeten bepalen hoe ze dat willen financieren.

In de discussie over de cultuurvisie zal ook aan de orde moeten komen of de gemeenteraad kiest voor concentratie van culturele voorzieningen op één plek of spreiding over het centrum van de stad, zoals in de concept-Stadsvisie staat aangegeven.

Richtinggevende standpunten culturele accommodaties

Vooruitlopend op het vaststellen van die cultuurvisie, presenteren b. en w. een aantal suggesties voor de discussie rond de culturele accommodaties. De belangrijkste daarvan zijn:

vaststellen dat er op korte termijn geen mogelijkheden zijn H19 en de bibliotheek alternatieven tot (her)huisvesting aan te bieden;

bepalen dat het gemeentebestuur een actieve rol moet spelen bij het in gang zetten van grootschalige stedelijke ontwikkelingen, waarbij de randvoorwaarden moeten worden bepaald waaronder (her)huisvesting van een aantal culturele voorzieningen bij die ontwikkeling moet worden meegenomen;

vaststellen dat op korte termijn maatregelen in het gebouw van H19 nodig zijn en een budget van 35.000 uittrekken voor onderzoek;

ernaar streven dat voor het jaar 2002 met H19 een outputcontract wordt opgesteld;

voor de behandeling van de begroting van 2001 een toekomstperspectief presenteren voor De Bussel, waarin een verantwoorde mix van amateur- en professioneel theater is gewaarborgd;

het Filmtheater op zo kort mogelijke termijn in staat stellen te verhuizen naar De Bussel;

onderzoek naar de ruimtelijke en financiële mogelijkheden om het Regionaal Archief West-Brabant in Oosterhout te laten vestigen. Als het archief - op basis van een kosten/baten-analyse tot de conclusie komt dat dit geen haalbare zaak is, zal onderzocht moeten worden hoe de dienstverlening van het archief in stand kan worden gehouden;

met betrekking tot Brabants Museum Oud-Oosterhout de besluitvorming in het kader van de Warandevisie afwachten.

In de nota maken b. en w. ook duidelijk dat het momenteel aan geld ontbreekt om nieuwe initiatieven financieel te ondersteunen. De budgetten, zoals vastgelegd in de ombuigingsoperatie, zijn taakstellend. Of er op langere termijn meer geld beschikbaar komt, hangt af van de wijze waarop de gemeenteraad de financiële ruimte voor nieuw beleid - oplopend tot structureel 1 miljoen - wil inzetten.

Voor de korte termijn zullen college en raad moeten bezien hoe ze de thans beschikbare budgetten inzetten voor het aanpassen van de huidige accommodaties aan de eisen van veiligheid en arbo- en milieuwetgeving. Ook onderzoekskosten zullen uit deze bestaande budgetten betaald moeten worden.

Oosterhout, 29 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie