Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

29 juni 2000


Aanvragen Koninklijke onderscheidingen

Het is nog lang geen Koninginnedag 200.
Toch moeten we ons nu al weer bezig houden met de aanvragen voor de Koninklijke onderscheidingen.
Als wij tijdens de lintjesregen in april 2001 ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin inwoners van de gemeente Rijswijk willen eren voor hun verdiensten, moeten we binnenkort al met de voorbereiding daarvan beginnen.
Er zijn natuurlijk criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. De criteria die zwaar wegen bij de beoordeling of iemand een lintje krijgt zijn de volgende:

* Er moet sprake zijn van bijzondere verdiensten jegens de samenleving;

* Bijvoorbeeld:
iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; het liefst op meerdere terreinen;
iemand die één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Daarnaast dient er informatie te worden opgevraagd en gecontroleerd, voordat ik een aanvraag dan ook door kan sturen naar de Commissaris van de Koningin. Dat kost tijd.
Daarom vraag ik u mij vóór 1 augustus 2000 die namen te laten weten.
Om te weten hoe u de aanvraag moet doen is het verstandig tevoren contact op te nemen met Mevr. T. Trompert of Mevr. S. van der Burgh (telefonische bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer: 070-3959541)

De burgemeester van Rijswijk,
G.W. van der Wel-Markerink


Oude Kerktoren opgeknapt

De afgelopen week is het voegwerk aan de toren van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Herenstraat grondig onder handen genomen. De afdeling bouwzaken van de gemeente heeft op aanraden van de Monumentenwacht Zuid-Holland een aantal herstelwerkzaamheden aan de toren laten uitvoeren. Zo zijn in de 40 meter hoge toren de oude door roestvorming aangetaste klimhaken vervangen. Ook de plaat van de zonnewijzer is van een nieuw verfje voorzien.
Uit het inspectierapport van de monumentenwachters blijkt overigens dat de staat van onderhoud van de toren zonder meer goed is te noemen.
Museum Rijswijk

Nog tot en met 10 september 2000 is in het Museum Rijswijk de Holland Papier Biënnale 2000 te zien.
Op de tentoonstelling worden werken geëxposeerd van 24 internationale papierkunstenaars, er is een boek- en papierwinkel en op 10 september
2000 sluit de papierbiënnale af met een grote papiermarkt. Bij de Holland Papier Biënnale 2000 verschijnt een exclusieve publicatie, getiteld Papier & Water.

Openingstijden: di. t/m vrij. en zon. 14.00-17.00 uur, za. 11.00-17.00 uur; ma. gesloten. Op zondag 10 september is het museum geopend van
12.00-17.00 uur.

De tentoonstelling
Deze zomer vindt voor de derde maal de Holland Papier Biënnale in het Museum Rijswijk plaats. Voor deze biënnale zijn werken uitgekozen van
24 internationale papierkunstenaars, van wie acht zich specialiseren in sieraden. Alle kunstenaars gebruiken papier als basis voor hun werk, dat twee- of driedimensionaal is. Sommigen maken zelf papier uit plantaardige vezels, anderen werken met machinaal vervaardigd papier, dat zij op alle mogelijke manieren bewerken.

De papierwinkel
Tijdens de Holland Papierbiënnale 2000 is in het Museum Rijswijk een winkel ingericht met (kleine) kunstvoorwerpen, vellen handgemaakt papier en boeken over papier en papierkunst.
Te koop is handgemaakt papier van onder andere Windpapiermolen De Schoolmeester, (Westzaan), Rogier Uitenboogaart (Japan), Maureen Richardson (Engeland), Inez Fritschy en Aliza Thomas. Van de hand van Valerie Jeffries (Engeland), Hannelieke van de Beek, Hetty Oom, Ellen Peeks, Dinda Design en vele anderen zijn kleine objecten, briefkaarten en sieraden te koop.

De papiermarkt
Ter afsluiting van de Holland Papier Biënnale 2000 wordt op zondag 10 september een grote papiermarkt georganiseerd in en bij het Museum Rijswijk. Een groot aantal kunstenaars en papiermakers presenteren zich hier met hun eigen producten. Tevens worden demonstraties papiermaken verzorgd.

Meer informatie en/of persfoto's: Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 070-3903617 of www.museumryswyk.nl

Vergadering begeleidingscommissie Tramlijn 15

Op maandag 3 juli aanstaande vergadert om 16.30 uur de begeleidingscommissie raillijn 15. Deze openbare vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2. Diverse vertegenwoordigende instanties, bedrijven en organisaties hebben zitting in deze commissie, die onder meer tot doel heeft om de overlast van de aanleg van raillijn 15 zoveel mogelijk te beperken. Onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer Prof. Ing. W. Zegveld, zal de commissie aanbevelingen doen aan gemeente en stadsgewest. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergaderingen van de commissie bij te wonen. Op 3 juli zal onder meer een toelichting worden gegeven over de stand van zaken van het project. Tevens wordt het tijdschema voor de komende weken doorgenomen. Ook zal gekeken worden naar de diverse punten die vermeld staan op de actielijst. Voor nadere informatie kunt u bellen met de secretaris van de commissie, de heer G. Kamerik, telefoon 070 3959752.


Wet Milieubeheer

Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel
3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende percelen:

1. Cobbenhagenstraat t.o. 22-24, het oprichten en inwerking hebben van een gasdrukregel- en meetstation;

2. Huis de Wervelaan 97a, het oprichten en inwerking hebben van een gasdrukregel- en meetstation;

3. Volmerlaan 17, het oprichten en inwerking hebben van een gasdrukregel-en meetstation.

Ontwerp-lozingsontheffing

4. Hoek Dr. H. Colijnlaan-Huis te Landelaan, voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bouwput-en een bronbemaling.
Beschikkingen

5. Schaapweg 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een afleverstation voor motorbrandstoffen;
6. Rotterdamseweg 35 gebouw 51, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor ontwikkeling en vervaardiging van kuntstof spuitgietprodukten alsmede de daarvoor benodigde metalen gereedschappen.

Lozings-ontheffing

7. Prinses Beatrixlaan/S.W. Churchilllaan, voor het lozen van afvalwater afkomstig van een bouwputbemaling.
Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde (ontwerp)- vergunningen en lozingsontheffingen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging
De ontwerp-milieuvergunningen onder de nummers 1,2 en 3 en de ontwerp-lozingsontheffing onder nummer 4 liggen vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 28 juli 2000) en de beschikkingen onder de nummers 5 en 6 en de lozingsontheffing onder nummer 7 liggen vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 11 augustus) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Bedenkingen ( bezwaren) tegen de ontwerp-milieuvergunningen en ontwerp-lozingsontheffing
Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59
870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 -39 59 870.

Beroep tegen de milieuvergunningen en lozingsontheffing Tegen de milieuvergunningen en lozingsontheffing kunnen vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 11 augustus 2000) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend.

Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.


Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is aangevraagd:

* Professor Meijerslaan/Generaal Spoorlaan (westzijde naast fietspad)

1 linde wegens aanbrengen van ondergrondse containers. Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
* Prinses Marijkesingel (noordzijde aan de huizenkant)
13 meelbessen en 8 essen wegens herinrichting van het straatprofiel.
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
* Bouwlocatie Hoornwijck (hoek Laan van Zuidhoorn-Rotterdamseweg)
22 populieren wegens het bouwrijp maken van deze locatie. Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.


Openbare kennisgeving bouwvergunning/aanvragen/meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 29 juni 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving , sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:
* Laan van 's-Gravenmade, het oprichten van een transformatorstation, verleend en verzonden op 20 juni 2000.
* Schaapweg 4, het uitbreiden van een lichtinstallatie, verleend en verzonden op 20 juni 2000.

* De Rijkstraat 12, het maken van een dakterras, verleend en verzonden op 20 juni 2000.

* Resedastraat 12/13, het maken van een sparing en het gedeeltelijk veranderen van de gevel, verleend en verzonden op 20 juni 2000.
* Strijplaan 150, het maken van een dakterras, verleend en verzonden op 20 juni 2000.

* Mr. Beerninkplantsoen 92, het plaatsen van drie dakkapellen, verleend en verzonden op 20 juni 2000.

* Schaapweg t.o.v. nr. 136, het vergroten van een tijdelijke wachtruimte, verleend en verzonden op 20 juni 2000.
* S.W. Churchilllaan 300, het plaatsen van een tijdelijk kantoor, verleend en verzonden op 20 juni 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.


Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 09-06-2000 : het veranderen van een tuinhuisje te: Lange kleiweg 5c, kavel 13

* bouwaanvraag , ingediend: 15-06-2000 : het gedeeltelijk vernieuwen van kozijnen te: Kastanjelaan 22

* bouwaanvraag , ingediend: 15-06-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Zwaluwsingel 16

* bouwaanvraag , ingediend: 22-06-2000 : het vergroten van een brugdek te: Haagweg over rijn-schiekanaal

* melding, ingediend: 15-06-2000 : het plaatsen van een schuur te: Oranjelaan 77

* melding, ingediend: 15-06-2000 : het plaatsen van een berging te: Lijsterbeslaan 76

* melding, ingediend: 06-06-2000 : het plaatsen van een bergingte: Regentesselaan 8

* melding, ingediend: 15-06-2000 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw te: Strijplaan 180

* bouwaanvraag , ingediend: 21-06-2000 : het plaatsen van een fietsenberging te: Pr. hendriklaan 19

* bouwaanvraag , ingediend: 21-06-2000 : het oprichten van een woning te: Plan "hoornwijck", kavel 20


Openbare bekendmaking
Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: Het accentueren van de eenduidigheid van de voorrang op de Admiraal Helfrichsingel door het plaatsen van bebording en het aanbrengen van wegmarkering ter plaatse van de kruising van de Bazuinlaan met de Admiraal Helfrichsingel.

Een verkeersbesluit met tekening ligt met ingang van 29 juni 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.


Bouwplan Ypenburg Centrum, deelgebied 4

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat het bouwplan voor het centrumgebied Ypenburg, van RABO-vastgoed en Forum invest in verband met de vele reacties van omwonenden op de volgende punten is gewijzigd:

* de sporthal 7 meter verder van de woningen te verplaatsen
* de woontoren op de sporthal met 1 bouwlaag te verminderen
* de woontoren met een hoogte van 47 meter 1 meter te verlagen
* de toren welke het dichtst bij de bestaande woningbouw is gelegen met 3 bouwlagen te verminderen

* de totale bouwmassa met 1 laag te verminderen tot 4 bouwlagen.
De wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van een combinatie van de adviezen van een tweetal adviescommissies, te weten de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen en de raadscommissie Volkshuisvesting Ruimelijke Ordening en Wijkbeheer.

In verband met de procedure als bedoeld in artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening, en artikel 50 lid 5 Woningwet is door ons een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het gewijzigde bouwplan. Gedeputeerde Staten hebben maximaal 8 weken de tijd om een besluit te nemen omtrent het verlenen van een verklaring van geen bezwaar. Vervolgens zal ons college een besluit nemen over het wel of niet velenen van de bouwvergunning. Hierover zult u te zijner tijd geïnformeerd worden.

Gelijktijdig loopt ook de procedure voor het bestemmingsplan door. Op
27 juni 2000 is het ontwerpbestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" ter visie gelegd. Binnen vier weken, dat is tot en met 24 juli 2000 kunnen zienswijzen ingediend worden bij de gemeenteraad. Ter plaatse van centrumgebied is in verband met rechtszekerheid een meer gedetailleerde bestemming opgenomen, toegespitst op het bouwplan voor het centrumgebied.

Gemeentegids en stadsplattegrond

In de afgelopen weken zijn de nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond in heel Rijswijk huis-aan-huis verspreid. Voor de inwoners van Rijswijk vormen ze een handige bron van informatie.

Heeft u de gids en/of plattegrond niet ontvangen? Ze zijn gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de sectie Communicatie, op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur (Generaal Spoorlaan 2).


Veilig Fietsen

Aan het begin van de zomervakantie kunnen fietsers van en naar Ypenburg weer veilig over een vrijliggend fietspad hun doel bereiken.

Begin mei werd het vrijliggende fietspad langs de oude Rotterdamseweg voor de aanleg van raillijn 15 opgebroken. Fietsers moesten vanaf dat moment via de omleidingsroute voor automobilisten rijden, waar ook het bouwverkeer langs komt. Het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Rijswijk hebben daarom het nieuwe fietspad langs het tracé van raillijn 15 versneld aangelegd. Wie nu vanuit Ypenburg naar Rijswijk fietst, slaat aan het begin van de Laan van Zuid Hoorn linksaf naar het fietspad langs de trambaan. Het pad voert om de boerderij heen naar het 'oude' vrijliggende fietspad richting Hoornburg. De route wordt door borden aangegeven.


Klachten over Sociale Zaken?

In de Groot Rijswijk van 8 juni jl. stond een redactioneel artikel onder de kop "Rijswijk krijgt een klachtencommissie" over de instelling van een gemeentelijke klachtencommissie. Daaruit kan ten onrechte de indruk ontstaan dat onze afdeling Sociale Zaken nog geen klachtenregeling kent. Wij voorzien u hierbij graag van correcte informatie.

Sedert geruime tijd kent de afdeling Sociale Zaken van de gemeente een eigen klachtenprocedure.
De volgende situaties kunnen aanleiding geven tot klachten:
* (telefonische) bereikbaarheid van de afdeling;
* de afhandelingsduur van een verzoek;

* manier waarop een cliënt is ontvangen en te woord is gestaan;
* manier waarop de afdeling informatie en voorlichting geeft;
* de bereidheid van de afdeling om gemaakte fouten snel te herstellen;

* de werkwijze van de afdeling;

* de zorgvuldigheid waarmee de afdeling omgaat met privé-gegevens en
-mededelingen;

* tijdigheid en juistheid van betalingen;
* terugvordering of verhaal;

* foutieve of late jaaropgave;

* niet nakomen van afspraken;

* wisselen van contactpersoon;

* overige zaken die het functioneren van deze afdeling en haar medewerkers betreffen.

Klachten worden zo mogelijk binnen de afdeling afgedaan. Als de aard van de klacht ernstig is, kan echter besloten worden de klacht in behandeling te geven aan de stafafdeling Bestuursondersteuning en Communicatie.
Als een klacht mondeling (tijdens een bezoek, of telefonisch) wordt ingediend zal de aangesproken medewerker in eerste instantie zelf de klacht tot tevredenheid van de klager moeten verhelpen. Als het niet mogelijk is de klacht direct te verhelpen, wordt de klager gewezen op de mogelijkheid van het schriftelijk indienen van een klacht.
Iedere klager ontvangt een klachtenbrochure inclusief een klachtenformulier. Bij een telefonische klacht worden deze toegezonden. Het klachtenformulier dient te worden gezonden aan:
Het hoofd van de afdeling Sociale Zaken
Postbus 5305,

2280 HH RIJSWIJK

Klachten kunnen tot uiterlijk zes weken na het voorval worden ingediend. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


Vakantieprogramma in Zwembad de Wervel
van 9 juli t/m 19 augustus 2000

Dag: Tijden: Doelgroepen:
Zondag 09.00-12.30

11.30-12.30 familiezwemmen /spel materiaal in het water banenzwemmen (Diepe bad)
Maandag 12.00-13.00

13.00-16.00

16.00-18.00

18.45-19.45

19.45-20.30

20.30-22.00 lunchzwemmen
recreatief zwemmen /spel materiaal in het water banenzwemmen
recreatiefzwemmen
aquasport (aquajoggen /aquasteps)
banenzwemmen
Dinsdag 07.00-08.30
08.30-12.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-16.00 ontbijtzwemmen

55+ ochtend
M.B.V.O. les
M.B.V.O. les
lunchzwemmen
recreatiefzwemmen /spel materiaal in het water
Woensdag 07.00-08.30
08.30-10.00
09.00-09.45

12.00-13.00

13.00-16.00 ontbijtzwemmen
banenzwemmen
ouder en kind (zonder lesgever)
lunchzwemmen
recreatiefzwemmen /spel materiaal in het water
Donderdag 12.00-13.00

13.00-16.00

16.00-18.00

18.45-19.45

19.45-20.30

20.30-22.00 lunchzwemmen
recreatief zwemmen /spel materiaal in het water banenzwemmen
recreatiefzwemmen
aquasport (aquajoggen / aqua-fit)
banenzwemmen
Vrijdag 07.00-08.30
08.30-12.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-16.00 ontbijtzwemmen

55+ ochtend/banenzwemmen
M.B.V.O. les
aquasport 55+ (aquajoggen / aqua-fit)
lunchzwemmen
recreatiefzwemmen /spel materiaal in het water

De kassa sluit 30 minuten eerder dan bovengenoemde eindtijden.

Tarieven: Volwassenen ƒ 4,60 10 badenkaart ƒ 41,00
Volwassen 65 + ƒ 4,10 10 badenkaart ƒ 36,00
Jeugd ƒ 4,60 10 badenkaart ƒ 41,00

Zwembad de Wervel informatie op genoemde tijden telefoon 3959864. Ooievaarspas van toepassing.


Openingtijden Stadhuis

Stadhuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Telefoon 070-3959911. Fax 070-3959588. Internetadres: http//www.rijswijk.nl
E-mailadres: (stadhuis@rijswijk.nl)

Openingstijden:

* Afdeling Burger-, Woon- en Zorgzaken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -14.00 uur en donderdag van 17.00 -19.00 uur.
* Communicatie van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Gemeentearchief van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur.
* De afdeling Sociale Zaken van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 -
16.30 uur.

* De overige afdelingen in het stadhuis zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.30 uur
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie