Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord VenW op Kamervragen over Waterbus en Fast Ferry

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake waterbus en fast ferry

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 15:55


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 29 juni 2000

Hierbij doe ik U toekomen de beantwoording van de vragen gesteld door Uw Commissie met betrekking tot de Waterbus Drechtsteden en de Fast Ferry BV.


1. Hoe staat het met de exploitatie van Fast Ferry BV en Waterbus BV? en

2. Hoe staat het met de ontwikkeling van de vervoersvraag van beide experimenten?

Met de Fast Ferry gaat het qua passagiersaantallen relatief goed. De oorspronkelijke prognose voor het eerste jaar van 700 passagiers per dag wordt overschreden; dit aantal ligt momenteel op gemiddeld 800 per dag. Wel is in de raming voor de eerste drie jaar een fors groeipad opgenomen. Goede promotie en zo goed mogelijk verhelpen van de knelpunten is zeker vereist om dit groeipad te kunnen realiseren. Een opvallend aspect is dat van de reizigers van de Fast Ferry voorheen
55% met de auto reisde.

De eerste paar maanden van de Fast Ferry gingen gepaard met een aantal klachten van andere vaarweggebruikers over hinderlijke golfslag. De problemen zijn grotendeels verholpen door de snelheid van de schepen te verlagen, met als gevolg dat de frequentie is verlaagd van een vaart per 30 minuten naar een vaart per 40 minuten. Er heeft inmiddels uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van de golfslagproblematiek en de mogelijkheden deze te verhelpen.

Het aantal reizigers op de Waterbus ligt momenteel op ca 2.000 per dag. Hiermee blijft deze verbinding sterk achter bij de raming zoals gesteld in het businessplan. Op jaarbasis was het aantal reizigers geprognotiseerd op 1,5 mln (60% van het volgroeide niveau), terwijl de realisatie in het jaar 2000 rond 900.000 zal liggen (35% van het volgroeide niveau). Hierbij is reeds rekening gehouden met de positieve effecten van een dienstregelingswijziging per 9 juli 2000 en de marketinginspanningen daaromheen. De lagere aantallen reizigers zijn met name te vinden op de nieuwe bestemmingen Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Door de aandeelhouders en directie wordt verwacht dat het groeipad naar 2,4 miljoen reizigers ook op langere termijn niet haalbaar blijkt. Gericht wordt nu op 75% van dat aantal, te realiseren door het treffen van extra inspanningen op het gebied van marketing en lijnvoering. Door de tegenvallende passagiersaantallen is de financiële situatie van Waterbus bv zorgwekkend. De directie heeft besloten kostenreducties door te voeren, ten bedrage van circa fl. 500.000.

In nauw overleg met provincie en vervoerder worden momenteel de mogelijkheden nagegaan om de haalbaarheid van het traject te vergroten. Hierbij wordt een breed scala aan maatregelen bezien.

Ter toelichting stuur ik U bijgaand de eerste tussentijdse meting van de Fast Ferry en Waterbus. Voornaamste conclusie van de meting is dat de reizigers over het algemeen tevreden zijn over de reismogelijkheden. In de meting staat een aantal aanbevelingen vermeld om de verbindingen te verbeteren. Het gaat hierbij om het verkrijgen van de kaartjes, de informatievoorziening, de vaarfrequentie en dienstregeling, en de veiligheid en het comfort. Deze aanbevelingen zullen worden betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen in de verbindingen.


3. Hoe staat het met de financiële afspraken?
Op 21 september 1998 heb ik subsidie beschikt aan de provincie Zuid-Holland, ten bedrage van fl. 13.409.507. Van deze subsidie is inmiddels fl. 4.351.705 aan de provincie uitbetaald. De provincie is verantwoordelijk voor contractering van de vervoerders en uitbetaling van de subsidie aan deze vervoerders.

De door mij verstrekte subsidie is gebaseerd op het exploitatietekort, waarbij is uitgegaan van genormeerde kostenposten en taakstellende opbrengsten. Uitgangspunt hierbij was dat de kostendekkingsgraad van de verbinding in de experimentperiode van drie jaar stijgt van 15 naar
35 procent. Verder geldt als een van de voorwaarden dat een minimaal aantal afvaarten per werkweek wordt uitgevoerd. Mede door wijzigingen van de dienstregeling blijft het aantal afvaarten achter bij de aantallen zoals oorspronkelijk met de provincie zijn overeengekomen en zijn vermeld in de voorwaarden bij de subsidieverlening. Op basis van deze subsidieverlening zou daarom terugvordering van subsidie moeten plaatsvinden. Het al dan niet terugvorderen acht ik mede afhankelijk van het uiteindelijke voorstel van de provincie om de huidige knelpunten op te lossen.

Ter toelichting stuur ik U bijgaand de subsidieverlening aan de provincie Zuid-Holland d.d. 21 september 1998.


4. Is er sprake van een actieplan om tot verbetering te komen?
Zoals gemeld bij vraag 1 en 2 is er sprake van hinderlijke golfslagbewegingen en heeft er uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken en oplossingen. Elk van deze oplossingen leidt tot additionele kosten voor het project en zal derhalve goed moeten worden afgewogen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn de ernst van de hinder en de hoogte van de kosten ten opzichte van de te realiseren baten. Op korte termijn zal de provincie Zuid-Holland in overleg met de andere betrokken partijen kiezen tussen de diverse oplossingsrichtingen en de wijze van uitvoering hiervan bepalen.


5. Is u een financiële bijdrage gevraagd, en zo ja waarvoor?
Een concrete financiële bijdrage is mij tot op heden niet gevraagd. Wel heb ik van de provincie Zuid-Holland vernomen dat het project Waterbus Drechtsteden in financiële nood verkeert, waarbij het gaat om een financiële behoefte van ettelijke miljoenen guldens. De wijze waarop ik op een eventueel concreet verzoek van de provincie om een financiële bijdrage zal reageren is afhankelijk van de voor te stellen maatregelen en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.


6. Hoe reageert u op de jongste ontwikkelingen?
Ik neem aan dat U hierbij doelt op het terugbrengen van dienstregeling van de Fast Ferry. De reden hiervan zou volgens de provincie zijn dat in de betreffende vaarten dermate weinig passagiers zaten dat het varen ervan zeer onrendabel was. Het gaat hierbij om enkele vaarten, zowel vóór 6.20 uur 's morgens als na 19.00 uur 's avonds.

Mijn reactie hierop is dat het in een experiment gebruikelijk is om gedurende de eerste periode de uitvoering aan te passen aan de daadwerkelijke vervoersvraag. Bij de Fast Ferry is gebleken dat de vervoersvraag, welke als geheel boven de raming ligt, zich op andere momenten van de dag concentreert dan de vroege ochtend en late avond.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie