Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenstemming over de Kaderrichtlijn Water EU

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad van de Europese Unie

Water Framework Directive / Agreement Press Release: Brussels (29-06-2000) - Press: 232 - Nr: 9878/00

Brussel,

29 juni 2000


9878/00 (Presse 232)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITE PARLEMENT - RAAD

Overeenstemming over de Kaderrichtlijn Water

Na vijf jaar werk aan hetgeen een fundamentele herziening van het communautaire waterbeleid is en na intensieve onderhandelingen tijdens de laatste maanden hebben de Raad en het Europees Parlement, die, na een eerste bijeenkomst op 23 mei, voor de tweede maal bijeen waren in het bemiddelingscomité ( 1), 's ochtends vroeg uiteindelijk overeenstemming bereikt over de voorgestelde richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. Deze richtlijn biedt een kader voor de bescherming van alle oppervlaktewaterlichamen (binnenwateren, overgangswateren en kustwateren), alsmede grondwater. De twee instellingen moeten de overeenstemming nu nog bevestigen met een absolute meerderheid van stemmen in het geval van het Parlement en met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in het geval van de Raad, waarna de richtlijn definitief zal zijn aangenomen.

De besprekingen aangaande de voorgestelde Kaderrichtlijn Water behoren tot de moeilijkste die sedert de invoering van de medebeslissingsprocedure hebben plaatsgevonden. Ondanks het complexe karakter van het wetgevingsvoorstel, het aantal amendementen dat het Europees Parlement heeft ingediend (66) en de zeer uiteenlopende standpunten, bleek de medebeslissingsprocedure zelfs in zulke moeilijke omstandigheden te werken, mede door de goede interinstitutionele samenwerking.

De bemiddeling betrof vooral de artikelen 1 en 4 (doel en milieudoelstellingen van de richtlijn), artikel 11 (maatregelenprogramma), artikel 16 (strategieën voor de bestrijding van waterverontreiniging) en een nieuw artikel 16 bis (dat het principe van een dochterrichtlijn invoert om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen), alsmede de definitie van gevaarlijke stoffen in artikel 2.

Doel van de Kaderrichtlijn Water is de toestand van het water voor verdere achteruitgang te behoeden en het aquatisch milieu beter te beschermen en te verbeteren. Voorts heeft de richtlijn tot doel verontreiniging in het algemeen te voorkomen, en in dat verband voorziet zij in de geleidelijke terugdringing van chemische verontreiniging, en met name in de staking of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen van gevaarlijke prioriteitsstoffen die een onaanvaardbaar risico vormen voor of via het aquatisch milieu. Het tijdschema voor de maatregelen op dat gebied zal zich uitstrekken over maximaal 20 jaar na de aanneming van de lijst van geïdentificeerde stoffen.

Bovendien werden ten gevolge van de bemiddeling de tijdschema's voor de uitvoering van de verschillende aspecten van de richtlijn in de meeste gevallen met één jaar ingekort ten opzichte van het gemeenschappelijk standpunt.

Achtergrond

Met de ontwerp-richtlijn wordt beoogd:

- een geïntegreerd en coherent waterbeleid te ontwikkelen,
- een vangnet te bieden met behulp waarvan kan worden vastgesteld welke watervraagstukken thans niet op adequate wijze worden aangepakt en het nodig maken dat er maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren,

- een stevige basis te leggen voor het vergaren en analyseren van een grote hoeveelheid gegevens over de toestand van het water om de essentiële gegevens te bieden waarmee de bevoegde autoriteiten een zinnig en duurzaam beleid kunnen ontwikkelen,
- doorzichtigheid te bewerkstelligen middels de publicatie en verspreiding van informatie en door maatschappelijk overleg.
Waterbeleid zal worden uitgevoerd op basis van
stroomgebiedbeheersplannen. Voor elk stroomgebied vereist de richtlijn:

- een analyse van de kenmerken van het stroomgebied,
- de opstelling van maatregelenprogramma's voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn,

- de samenvatting van al deze elementen in een stroomgebiedbeheersplan, en

- maatschappelijk overleg over dat plan.
Footnotes:

( 1)

Het Bemiddelingscomité telt 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van
28/29 juni stond onder het gezamenlijk voorzitterschap van de heer James PROVAN, vice-voorzitter van het Europees Parlement, en de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Pedro SILVA PEREIRA, staatssecretaris van Ruimtelijke Ordening en Milieubescherming van Portugal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie