Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Gijs de Vries bij ontvangst World Disaster Report

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak van staatssecretaris Gijs de Vries tijdens een bijeenkomst van de sectie internationale aangelegenheden van het Nederlandse Rode Kruis

Een toespraak bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding
29 juni 2000
Toespraak van staatssecretaris Gijs de Vries (BZK) bij het in ontvangst nemen van het World Disaster report tijdens een bijeenkomst van de sectie internationale aangelegenheden van het Nederlandse Rode Kruis.

Dames en heren,
Graag zou ik - als u mij toestaat - een paar opmerkingen willen maken die als het ware volgen op hetgeen u vandaag heeft besproken; over de vraag namelijk wat wij vanuit ons land aan hulp kunnen bieden als we geconfronteerd worden met de verschrikkingen die rampen in het leven van onze mede-wereldburgers teweeg brengen.
Naast de hulp in geld en goederen - die belangrijk is, maar waar we het nu niet over hebben - zijn er twee belangrijke aspecten, te weten: het ontwikkelen en overdragen van kennis én het bieden van concrete hulp in een rampsituatie.
Kennisontwikkeling over pro-actie en preventie - als onderdelen van de veiligheidsketen - is van eminent belang: door pro-actieve maatregelen worden risicos voorkomen. Preventie richt zich op het beperken van risicos.
In onze praktijk is gebleken dat het voorkomen, beperken en beheersen van rampen sterk afhankelijk is van de kennis en de instrumenten om het beleid op dit terrein inhoud te geven. De voortdurende opbouw en ontwikkeling van kennis en inzicht en het leren van ervaringen is daarbij van groot belang, en dat geldt ook voor het toegankelijk maken van deze kennis en ervaring voor toepassing bij alle expert en hulpverlenende organisaties. In Nederland is - zonder het belang van recente ontwikkelingen op dit terrein te kort te willen doen - deze kennis aanwezig maar sterk verbrokkeld en verkokerd; met andere woorden onvoldoende toegankelijk.
Om dat te veranderen streven we naar bundeling van kennis op regionaal, boven-regionaal en landelijk niveau die optimaal aansluit bij reeds aanwezige structuren en organisaties zoals het het Nibra voor de brandweer, het Nivu voor de spoedeisende medische hulpverlening en het door VWS, mede naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, op te richten expertise centrum nazorg.
Waar nodig zullen wij verdere activiteiten die kennis op regionaal, boven-regionaal en landelijk niveau bundelen stimuleren. Als voorbeeld noem ik het netwerk ICT van het Nibra. Bij gebundelde kennis met in een databank opgeslagen en vertaalde expertise op het terrein van gevaarlijke stoffen kan deze bijvoorbeeld zelfs in een land waar internationale bijstand wordt verleend on-line worden geraadpleegd.
Een andere wijze om ervaringen te delen is onlangs naar aanleiding van Enschede getoond. Elders in Europa bestaat grote belangstelling voor de wijze waarop Nederland op de vuurwerkramp heeft gereageerd. Er zal een zogeheten "Lessons Learnt Mission" bestaande uit Zweden, Fransen, Denen en Italianen naar Nederland komen om van deze ervaringen te leren.
Dat kan wanneer een ramp heeft plaats gevonden, maar ook - en misschien is dat nog wel belangrijker - kan internationale hulp gegeven worden op het gebied van de preventie; het voorkomen van rampen.
De ervaringen met de orkaan Luis op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn een goed voorbeeld van hoe preventie tot grote verbeteringen in de rampenbestrijding kan leiden. In 1995 stonden organisatiecapaciteit en de voorbereiding op orkanen nog in de kinderschoenen. Sindsdien is een enorme inhaalslag gemaakt. Hiervan zijn de vruchten geplukt tijdens de orkanen van 1998 en
1999. De verbeteringen liggen vooral op het terrein van het orkaanbestendig maken van cruciale infrastructuur, huizen, scholen en het opzetten van adequate rampenbestrijding: uitrusting en oefening van hulpverleningsdiensten noodwetgeving en communicatie. Maar er blijven helaas situaties waarbij specialistische fysieke en onmiddellijke bijstand van belang is.
Vorig jaar werd Turkije getroffen door een grote aardbeving. Brandweerkorpsen en andere bij de rampenbestrijding betrokken organisaties in Nederland wilden toen graag een bijdrage leveren aan de hulpverlening in Turkije. Door het ontbreken van een speciaal voor dit doel opgeleide en geoefende eenheid was dit echter niet mogelijk.
Tot voor kort stelde Nederland zich dan ook terughoudend op met betrekking tot het verlenen van fysieke bijstand bij rampen in het buitenland. Voordat op zinvolle wijze fysieke hulpverlening bij rampen in het buitenland kon worden geboden, diende eerst in Nederland de organisatie van de voorbereiding en de bestrijding van rampen en zware ongevallen op een kwalitatief hoogwaardiger peil te worden gebracht.
Nu - op basis van de resultaten van het Project Versterking Brandweer(PVB) en het Project Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR) - deze verbeterde organisatie sinds enige jaren steeds meer vorm krijgt, is het tijdstip aangebroken dat ook Nederland zinvolle en doordachte fysieke hulp aan kan bieden bij rampen in het buitenland. Als zich natuurrampen zoals aardbevingen voordoen, tengevolge waarvan gebouwen en infrastructurele voorzieningen zoals viaducten zwaar beschadigd worden, doet zich in het getroffen land niet zelden een acute behoefte voor aan bijstand door internationale reddingseenheden (technische hulpverlening en search and rescue). Ik heb het initiatief genomen te laten onderzoeken of voor dit type ramp de Nederlandse brandweer in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties en eventueel Defensie een "bijstandseenheid" kan formeren.
Op dit moment is - in overleg met onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en het College van Commandanten van Regionale Brandweren - een voorstel in ontwikkeling voor de samenstelling van deze eenheid en de benodigde uitrusting, alsmede voor de procedures rond de inzet daarvan. De ervaringen die Nederland de afgelopen jaren heeft opgedaan met bijstandsverlening bij de rampenbestrijding na orkanen op de Bovenwindse eilanden zullen bij dit voorstel worden betrokken.
In het komend najaar zal een begin worden gemaakt met de formatie en training van de eenheid, opdat zij vanaf medio 2001 operationeel inzetbaar is.
De inzet van deze eenheid kan dan plaatsvinden binnen de bestaande regeling van de Verenigde Naties en de in ontwikkeling zijnde regeling van de Europese Unie op het gebied van niet militaire crisisbeheersing. Ook de NAVO speelt op dit terrein een rol. De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft eind 1999 een Beschikking betreffende een communautair Actieprogramma voor rampenbestrijding aangenomen. In dit communautair Actieprogramma wordt een raamwerk van maatregelen op het gebied van de rampenbestrijding vastgesteld, alsmede de financiële ondersteuning hiervan door de Europese Unie. Deze maatregelen richten zich op de verbetering van de Europese samenwerking tussen lidstaten, zowel ten aanzien van de daadwerkelijke voorbereiding op en bestrijding van technologische, natuur- en spoedeisende milieurampen. De maatregelen zijn begeleidend en aanvullend ten opzichte van de nationale systemen voor de rampenbestrijding.
Binnen de NAVO bestaat een civiele tak die zich richt op crisisbeheersing, Civil Emergency Planning (CEP). De CEP heeft ondermeer tot taak het coördineren van de nationale planning van civiele hulpbronnen, zoals energie, voedsel, transportcapaciteit, communicatie enzovoort bij een crisis. Na de val van de Berlijnse Muur en de daaropvolgende herbezinning van de NAVO verschoof de nadruk bij CEP van verdedigingsplanning naar rampenbestrijding en crisisbeheersing. Thans vormt de samenwerking met de partnerlanden in het kader van het Partnerschap voor Vrede (samenwerking met voormalige Oostbloklanden) programma een substantieel onderdeel van het werk op CEP-terrein.
Op deze wijze kan Nederland, in samenwerking met andere landen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Europese en mondiale netwerken op het gebied van rampenbestrijding. Dit zal zowel de effectiviteit van de bijstandsverlening bij internationale rampen als de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie in de deelnemende landen ten goede komen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Relevante links:
De Vries wil bijstandseenheid voor hulp aan buitenland bij rampen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie