Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw decreet Vlaamse intergemeentelijke samenwerking

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 JUNI 2000

Nieuw decreet op de intergemeentelijke samenwerking
Op voorstel van minister Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van decreet goed op de intergemeentelijke samenwerking. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een expliciet engagement uit de Beleidsnota Binnenlandse Aangelegenheden en het Vlaams Regeerakkoord, waarin volgende hoofdlijnen werden verankerd:


- samenwerkingsvormen tussen gemeenten worden gestimu- leerd in een losser verband

- statutaire inperking van de activiteiten van de inter- communales

- een sterke gemeentelijke verankering
- inbouwen van cumulatiebeperkingen

- versterking van het democratisch toezicht door de ge- meenteraad

- democratische werking en representatieve samenstelling beheersorganen.

Al deze principes kregen uitwerking in het goedgekeurde voorontwerp van decreet.

Eerder had de Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO, of Commissie De Rynck) in haar advies van april 1997 gesteld dat de huidige organisatie van de intercommunales te strak geregeld was, en legde een aantal duidelijke zwak- heden bloot.

Ook in het Pact van de Vlaamse regering met de lokale besturen is voorzien in de vernieuwing van de intercom- munalewetgeving, en werd gepleit voor de diversificatie van de samenwerkingsvormen en de herwaardering van de gemeenteraden.

Zuivere intercommunales

Het voorontwerp van decreet opteert voor "zuivere" inter- communales waar in principe uitsluitend de gemeenten deel van uitmaken. De modaliteiten volgens dewelke de over- gang zal geschieden van de huidige gemengde intercommuna- les naar de zuivere intercommunale samenwerkingsvormen zullen worden vastgesteld na bespreking in de Vlaamse regering. De vraag naar rol van de provincies in de inter-gemeentelijke samenwerking zal worden uitgeklaard krijgen in de aangekondigde kerntakendiscussie over de rol van de provincies in het bestuurlijke landschap.

Lossere samenwerking en diversificatie van de samenwer- kingsmogelijkheden

Het voorontwerp van decreet maakt een onderscheid tussen vier mogelijke vormen van intergemeentelijke samenwer- king.

Een eerste vorm, de interlokale vereniging, betreft een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Zij wordt opgericht middels een gewone overeenkomst. Vooral voor heel concrete, in omvang beperkt inter-gemeentelijke projecten (de levering van een goed of van een dienst, of de uitvoering van een werk) lijkt deze lichte samenwer- kingsvorm geschikt. Ook de constructie van de zogenaamde centrumgemeente valt hieronder: dit komt tegemoet aan de wensen van de grotere gemeenten die belangrijke investe- ringen financieren, waarvan ook de omliggende, kleine gemeenten intens gebruik maken.

De drie overige vormen betreffen de intercommunales, of samenwerkinsgverbanden mét rechtspersoonlijkheid.

De eerste, meest soepele, vorm is die van de project-ver- enigingen. Zij wordt gecreëerd voor een periode van maxi- mum 6 jaar, en komt vooral in aanmerking voor kleinscha- lige projecten die een beperkt aantal gemeenten aanbelan- gen en waarvan de verwezenlijking een kort tijdsverloop vergt. Deze vorm beoogt de inflatie beletten van het grote aantal gemeentelijke vzw's.

De tweede, iets zwaardere vorm, heet de dienstverlenende vereniging. Zij wordt gecreëerd voor maximum 18 jaar. Als voorbeeld gelden hier de huidige streekontwikkelings- intercommunales.

De derde vorm, de opdrachthoudende vereniging, is de enige vorm die voorziet in een bevoegdheidsoverdracht door de gemeenteraden. Het zijn met andere woorden de intercommunales zoals ze vandaag bestaan. Ook zij worden gecreëerd voor een periode van maximum 18 jaar. Onder de huidige wetgeving beloopt dat maximaal 30 jaar.

Democratisering van de intergemeentelijke samenwerking

Het voorontwerp van decreet voorziet dat vooral de gemeenteraden, en niet langer het college van burgemees- ter en schepenen de belangrijkste beslissingen neemt. Elk mandaat voor de algemene vergadering wordt door een gemeenteraadsbeslissing verleend. Ook alle statutenwijzi- gingen moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraden De bestuurders van de intercommunales brengen verder min- stens eens per jaar verslag uit aan gemeenteraad. Ook dat is nieuw.

De vertegenwoordigers van de gemeente in de inter-gemeen- telijke samenwerkingsorganisaties zijn in principe raads- lid. Met twee derden meerderheid kunnen evenwel ook des- kundigen worden afgevaardigd.

Verder wordt - om ongezonde machtsconcentraties te voorkomen - voorzien in een statutaire inperking van de doelstellingen van de intercommunales.

Het voorontwerp van decreet voorziet in een 'sperperiode' in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is geen oprichting, verlenging, toetreding of statutenwijziging mogelijk. Verder geldt een cumulatiebeperking. Bestuur- ders mogen in het huidige voorstel ook niet meer dan twee bestuursmandaten in intercommunales bekleden. Verder wor- den ook een aantal onverenigbaarheden ingevoerd. De bestuurders mogen geen lid zijn van een regering, of wet- gevende vergadering.

Het goedgekeurde voorontwerp van decreet zal door de Vlaamse regering onmiddellijk voor spoedadvies worden verzonden aan de SERV en de MINA-raad. Vervolgens worden ook nog de adviezen ingewonnen van de Raad van State en de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie