Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hilversum

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum


Persberichten Week 26
(26 juni - 2 juli 2000)

Hilversummer produceert jaarlijks 487 kilo afval
Afval produceren we allemaal. Hilversum is jaarlijks goed voor een gigantische berg van 40.000.000 kilo. Oftewel: 487 kilo per inwoner. Zo'n 240 kilo daarvan wordt hergebruikt. Goed voor het milieu, want dan zijn er minder grondstoffen nodig. Ook goed voor de prijs die we moeten betalen voor het afvoeren van het afval. Immers, als we het oud papier gescheiden aanbieden aan bijvoorbeeld een vereniging of school kunnen we ons de kosten van het afvoeren, scheiden enzovoorts door de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) besparen. Verenigingen en scholen gebruiken de opbrengsten voor uitgaven die zij anders niet kunnen doen.

Hilversum laat het inzamelen en afvoeren van het huisvuil van haar burgers over aan de GAD. Deze gewestelijke dienst informeert de inwoners van Gooi en Vechtstreek regelmatig over de wijze waarop zij hun afval het beste kunen aanbieden. Wilt u daarover nadere informatie dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bellen; tel: 699 18
88. U krijgt dan een keuzemenu. Of op internet surfen naar www.gad.nl
Zwerfvuil

Een hoofdstuk apart is het zwerfvuil, waarmee ook Hilversum te kampen heeft. Dat is afval dat verspreid over straten en plantsoenen ligt als gevolg van bijvoorbeeld een kapotte vuilniszak, papier/verpakkingsmateriaal van eten en drinken of afval dat mensen dumpen bij bijvoorbeeld een vuilcontainer.

In het centrum van Hilversum wordt nog steeds gewerkt met vuilniszakken, omdat de straten te smal zijn voor de vuilniswagen. Vuilniszakken die te lang buiten staan, worden nog weleens stukgemaakt door vogels, vandalen of 'morgensterren'. Dat zijn personen die uw afval onderzoeken op waardevolle spullen. Dit lot is ook de zakken beschoren die naast volle verzamelcontainers worden gedeponeerd.

Ook oud papier en karton - beide worden met genoegen ingezameld door verenigingen en scholen - worden vaak achtergelaten bij containers, waar zij een gemakkelijke prooi vormen voor ons grillige klimaat.

Het Gooi scoort al jaren hoog als het gaat om de hoeveelheden glas in de glasbakken. Helaas is menige glasbak - ook als die nog niet vol is
- omringd door dozen en zakken met lege flessen.
Hoe voorkomt u zwerfvuil?

Zwerfvuil maken we zelf. Dus kunnen we er ook wat tegen doen. Door bijvoorbeeld de gemeentelijke prullenbakken te gebruiken. Volle prullenbakken kunnen worden gemeld bij de dienst Gemeentewerken (zie onder het kopje ‘Zwerfvuil opruimen'). Gebruik een vuilniszak van goede kwailteit. Zet ‘m op tijd op straat; dat wil zeggen op de avond voor de ophaaldag, maar pas na 22.00 uur of op de ophaaldag, maar dan voor 0.7.30 uur. Als de verzamelcontainer vol is of als er van alles naast is gedumpt bel dan de GAD (tel. 699 18 88).

Mocht uw huisvuil onverhoopt niet zijn opgehaald dan bent u verplicht om het op dezelfde dag na 18.00 uur zo snel mogelijk weer binen te halen. Wilt u uw afval zelf naar een scheidingsstation brengen? Prima, maar dekt u dan wel de lading van uw aanhanger af of bindt u alles goed vast, zodat u onderweg niets verliest.

Hergebruik van afval

Door afval voor hergebruik op de juiste wijze aan te leveren, bewijst u een goede dienst aan het milieu en andere goede doelen.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) en snoei-afval zijn straks goede compost en horen daarom in de groene container. Vleeswaren en vis kunt u het beste "verpakt" in dié container gooien die het eerst wordt geleegd. Maak gebruik van de speciale containers die op diverse locaties en op het scheidingsstation staan voor hergebruik van glas (eerst de dop van de fles of pot) en textiel (in de plastic zak).

Niet commerciële instellingen, die daarvoor vergunning hebben, kunnen met de opbrengst van uw oud papier (momenteel 15 cent per kilo) veel goede dingen doen. In de gemeentegids vindt u hun namen en adressen. Zo nodig kan de GAD u verder helpen aan namen en telefoonnummers.

Zwerfvuil opruimen

Zwerfvuil opruimen is een taak van de dienst Gemeentewerken. Medewerkers van het wijkonderhoud Openbaar Groen zijn hier dagelijks mee bezig. (Clandestien en foutief aangeboden afval wordt zo nodig door de afdeling Toezicht en Handhaving van de GAD onderzocht.)

De wijken in Hilversum zijn onderverdeeld in postcodegebieden, waarvoor verschillende hoofduitvoerders verantwoordelijk zijn. U kunt in principe bellen tussen 08.00 en 10.00 uur 's ochtends.

Voor de wijken met de postcode 1218 en 1222 belt u telefoonnummer 685
86 13. Voor de wijken met de postcode 1211, 1212, 1214, 1215, 1216,
1221 en 1223 belt u tel. 683 94 03. Voor de overige wijken kunt u bellen naar tel. 629 23 57.

U kunt deze informatie ook terugvinden in de gemeentegids van Hilversum bij productgroep Uitvoering Groen en Wijkonderhoud of beluisteren via voice response van de gemeente; tel: 629 25 90.Aanvragen kwijtschelding eenvoudiger

Mensen die kwijtschelding vragen van gemeentelijke belastingen en de verontreinigingsheffing/ ingezetenenomslag van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) hoeven voortaan minder administratieve handelingen te verrichten. Eén aanvraag is voldoende. Gemeente en DWR hebben namelijk afgesproken dat zij de, door cliënten verstrekte gegevens, aan elkaar doorgeven. Zo'n gecombineerde kwijtschelding kan een gezin met een klein inkomen gauw zo'n duizend gulden per jaar besparen.

Tot dit jaar moesten aanvragers twee verzoeken om kwijtschelding indienen. De gemeentelijke afdeling Belastingen en DWR hebben onlangs afspraken gemaakt met voor de aanvragers als prettig gevolg dat één verzoek voortaan voldoende kan zijn. Beide instanties willen hiermee de weg die aanvragers van kwijtschelding moeten bewandelen, vergemakkelijken. Bij beide organisaties bestaat immers de indruk dat er nog altijd teveel mensen zijn die mede door de bewerkelijke procedures afzien van hun recht op kwijtschelding. Dat kan voor betrokkenen extra zuur zijn, omdat de kwijtschelding juist bedoeld is voor mensen met een klein inkomen.

Wie komen in aanmerking?

In het algemeen kunnen mensen met een inkomen op bijstandsniveau in aanmerking voor kwijtschelding komen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die AOW ontvangen. Als zij tevens pensioen ontvangen dan is de hoogte van dat pensioen bepalend.

Nieuwe werkwijze

Als u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding van (de gemeentelijke) onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten, onderhoudskosten graven, hondenbelasting en leges woonvergunning of van de verontreinigingsheffing/ingezetenenomslag dient u te wachten totdat u een aanslag heeft ontvangen. Daarbij wordt altijd aangegeven hoe u kwijtschelding kunt aanvragen. Vraagt u bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentebelastingen dan krijgt u een brief van de gemeente. Daarin wordt u gevraagd schriftelijk in te stemmen met :

a. dat u ook kwijtschelding van de DWR-belastingen vraagt en

b. dat de door u ingediende relevante informatie aan de DWR doorgegeven wordt.

Overigens gebeurt hetzelfde in het omgekeerde geval. Als u uw aanvraag om kwijtschelding bij DWR indient, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het doorgeven van de informatie aan de gemeente. In de praktijk kan dit voor u betekenen: éénmaal aanvragen, kan leiden tot tweemaal kwijtschelding.

Als u nadere informatie wilt hebben dan kunt u op werkdagen tusen 09.00 en 15.00 uur bellen met de afdeling Belastingen in het raadhuis; tel: 629 28 05.Kolhornseweg en omgeving verblijfsgebied

De gemeente is van plan om het woongebied ten zuiden van de Diependaalselaan in te richten als een ´verblijfsgebied´. Een ´verblijfsgebied´ is een gebied waar door middel van verkeersremmende maatregelen en regelgeving niet harder dan 30 km/uur gereden mag worden. Het gebied, waar de gemeente nu een plan voor gaat maken, wordt begrensd door de Diependaalselaan, Loosdrechtseweg, Kolhornseweg en Eikbosserweg.

Voor het (her)inrichten van verblijfsgebieden hebben burgemeester en wethouders onlangs een nieuwe werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze wordt voor de Kolhornseweg en omgeving voor het eerst in praktijk gebracht.

Op 11 juli is er een inventariserende bijeenkomst voor het gebied tussen de Bosdrift en de Loosdrechtseweg en op 13 juli komt het gebied tussen de Bosdrift en de Eikbosserweg aan bod.

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Burgerzaal van het raadhuis, Dudokpark 1. Ze beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 22.00 uur.

Inspraak

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bewoners knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid noemen, aangeven met welke situaties in de buurt rekening moet worden gehouden en suggesties doen. De resultaten van deze inventarisatie gebruikt de gemeente bij het maken van een voorlopig ontwerp voor de herinrichting. Na de zomer zal over het voorlopig ontwerp inspraak worden gehouden.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de bijeenkomsten te komen, kunt u uw opmerkingen op papier zetten. U kunt uw brief tot uiterlijk 14 juli sturen aan de Gemeente Hilversum, afdeling beheer/openbare ruimte, t.a.v. de heer R. de Jong, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. de Jong (tel: 629 25 76) of met de heer R. Kasten (629 22 00).Nieuwe procedure bij plannen voor verblijfsgebieden

Regelmatig klinkt in het overleg tussen gemeente en bewoners de roep om meer duidelijkheid. Duidelijkheid over wat de gemeentelijke plannen zijn, duidelijkheid ook over wat vast staat en wat nog bespreekbaar is. Om met deze hartenkreet van burgers rekening te houden hebben burgemeester en wethouders de procedure bij herinrichtingsprojecten - dat zijn projecten waarbij woongebieden worden ingericht als
30km-gebied - aangepast. Deze procedure wordt voor het eerst toegepast bij het project Kolhornseweg en omgeving. Na de zomer bespreekt de raadscommissie verkeer de nieuwe werkwijze.

De werkwijze die het college voor ogen heeft ziet er als volgt uit:

Bij de start van het project zetten ambtenaren op papier aan welke randvoorwaarden de herinrichting moet voldoen. Dat zijn in ieder geval de uitritconstructies aan de randen van het plangebied en het type drempel dat Hilversum toepast in verblijfsgebieden. Ook wordt aangegeven welke plekken in de buurt volgens de statistieken als verkeersonveilig geregistreerd staan. Tenslotte worden tijd en geld als randvoorwaarden vastgelegd.

Vervolgens nodigt de gemeente de bewoners en gebruikers van het plangebied uit voor een inventarisatie-avond. De gemeente geeft op die avond informatie over de bedoeling van het plan en de eerder opgestelde randvoorwaarden, maar zij heeft voor het overige vooral een luisterende rol. De nadruk ligt tijdens die bijeenkomst op knelpunten, situaties en suggesties die mensen uit de buurt naar voren brengen. De gemeente zal op basis hiervan een voorlopig ontwerp gaan maken.

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp wordt besproken door het college en de raadscommissie Verkeer en gaat daarna de inspraak in. De bewoners en gebruikers van het gebied krijgen een uitnodiging voor de inspraakavond en zij kunnen schriftelijk reageren. Het voorlopig ontwerp ligt tijdens de inspraakperiode op het raadhuis ter inzage. De resultaten van de inspraak worden verwerkt in een definitief ontwerp, dat door het college wordt behandeld en uiteindelijk wordt vastgesteld in de raadscommissie Verkeer.

Met deze procedure hoopt het college tegemoet te komen aan de wens om meer duidelijkheid, snellere planvorming en uitvoeringWerkzaamheden centrumring

De gemeente geeft binnenkort het startsein voor de werkzaamheden aan het noordelijk deel van de centrumring. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het werk begin november 2000 zijn afgerond. Woningen, bedrijven en parkeergarages zullen tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar worden gehouden. De werkzaamheden inclusief het draaien van de rijrichting op het Melkpad en vervanging van de riolering zullen in vijf fases geschieden:

fase 1: Melkpad, tussen de Bussumerstraat en het Noordse bosje (periode: 3 juli - 19 juli); fase 2: Melkpad tussen het Noordse bosje en de Minister Hartsenlaan en ´s-Gravelandseweg, kruispunt Minister Hartsenlaan (19 juli - 2 augustus); fase 3: Melkpad tussen de Minister Hartsenlaan en de Oude Enghweg, Diepeweg en Schapenkamp, tussen de Prins Bernhardstraat en Sint Vituskerk (2 augustus - 23 augustus); fase 4: Melkpad, tussen de Oude Enghweg en de ´s-Gravelandseweg, Schapenkamp, tussen de Prins Bernhardstraat en Sint Vituskerk (23 augustus - 15 september) en fase 5: ´s-Gravelandseweg, tussen het Melkpad en Minister Hartsenlaan, Schapenkamp, tussen de Prins Bernhardstraat en Sint Vituskerk (15 september - 1 november).

Omwonenden en bedrijven zullen voor de aanvang van de werkzaamheden een bulletin in de bus krijgen met losse kaartjes van de omleidingsroutes tijdens de diverse fases. Het bulletin is eveneens verkrijgbaar aan de balie van de dienst Stadsontwikkeling aan de Oude Enghweg 23.Verbouwing Rembrandtschool

Komend voorjaar verhuizen de internationale afdeling (ID) en de peuterspeelzaal van de Violenschool naar het gebouw van de voormalige Rembrandtschool aan de Rembrandtlaan. Met het oog daarop heeft de gemeente Hilversum aannemer Pellikaan opdracht gegeven om de Rembrandtschool te verbouwen. Het project wordt geleid door architectenburo van Hoogevest.

Onlangs is een begin gemaakt met de restauratie van de buitengevels. Daarbij worden het metselwerk hersteld en gereinigd en de houten geveldelen geschilderd. De verbouwing betreft overigens vooral het interieur van het pand.

Vorig jaar kocht de gemeente Hilversum de Rembrandtschool van het Dudok-college om de structurele huisvestingsproblemen van de Violenschool het hoofd te bieden. De peuterspeelzaal van de Violenschool is momenteel nog gevestigd naast de Elckerlyc-school aan de Schuttersweg. De Rembrandtschool zal ook plaats bieden aan enkele groepen voor peuter-/kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Hilversum.Inspraak Boomberg

Sinds de centrumring, tussen de 's Gravelandseweg en de Oude Torenstraat, opnieuw is ingericht, constateren bewoners in de wijk De Boomberg een toename van verkeer in hun buurt dat daar geen bestemming heeft. Overleg tussen bewoners, bedrijven, wijkoverlegorgaan en gemeente leidde niet tot een bevredigende oplossing voor de verkeerscirculatie in de wijk. Daarom hebben burgemeester en wethouders - na advies van de raadscommissie Verkeer en Buurt - besloten een variant in de inspraak te brengen. Deze variant lijkt op de variant die het wijkoverleggorgaan heeft ingebracht.
Tot 22 juli kan schriftelijk op dit voorstel worden gereageerd. Het voorstel ligt ter inzage in de Burgerleeskamer in het raadhuis en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23.Nieuw asfalt fietspad Van Ghentlaan

Omstreeks 3 juli begint de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad langs de Van Ghentlaan. Het pad krijgt een rode asfaltlaag. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

Fietsers worden omgeleid via de zijde van de weg waar op dat moment niet wordt gewerkt. Als de werkzaamheden dit eisen, zal het verkeer op de hoofdrijbaan wisselend van één rijbaan gebruik kunnen maken.
Voor nadere informatie kunt u bellen met hoofduitvoerder G. Merkestein; tel: 629 26 54 of uitvoerder E. Reumer; tel: 629 24 39.Wegwerkzaamheden komende week
Periode 2 - 9 juli 2000


- In de Radiostraat worden tussen de Ripolinstraat en de Jan van der Heijdenstraat werkzaamheden aan de weg verricht. Tot ongeveer 7 juli is de straat voor het verkeer afgesloten.


- In de Planetenstraat wordt eerst het gedeelte Saturnusstraat-Kamerlingh Onnesweg opnieuw bestraat. De totale werkzaamheden duren tot de tweede helft van juli.

- In verband met herbestrating zal de Reigerstraat tot begin juli zijn afgesloten voor het verkeer.


- In verband met werkzaamheden door de provincie Noord-Holland aan het kruispunt Bussumergrintweg/Naarderweg/Franse Kampweg zal de Bussumergrintweg tot eind juli voor het verkeer zijn afgesloten.

- Tot eind 2000 wordt nabij de Vreelandseweg gewerkt aan de bouw van een geluidsscherm. Het verkeer zal hiervan enige hinder ondervinden.

- Op 3 juli beginnen de werkzaamheden aan het noordelijk deel van de centrumring. In deze eerste fase wordt het Melkpad, tussen de Bussumerstraat en het Noordse bosje, onderhanden genomen. Deze fase zal omstreeks 19 juli zijn afgerond. Het verkeer wordt omgeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...