Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente uithoorn

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichtenGEMEENTE UITHOORN

Laatste nieuws

Bijgewerkt t/m 30 juni 2000

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 13 juli a.s. vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de voorlopige agenda staat ondermeer: rekening 1999 en begroting 2001 Regionale Brandweer Amsterdam; jaarrekening 1999 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en de Meerlanden; lokaal prostitutiebeleid gemeente Uithoorn; inspraakresultaten Uithoorns Milieubeleidsplan 2, periode 2000-2004.
U bent van harte welkom op de publieke tribune. Daar ligt een set vergaderstukken voor u klaar. Thuisblijvers kunnen afstemmen op Radio Rik die een directe uitzending van de beraadslagingen verzorgt. (106.3 Mhz ether/104.5 Mhz kabel).

Vergadering raadscommissie AZF


* Maandag 3 juli in kamer 020 gemeentehuis, aanvang: 21.00 uur: commissie algemene zaken en financiën. Op de voorlopige agenda staat o.m.: jaarverslag 1999 NV Bank Nederlandse Gemeenten; gemeentelijk prostitutiebeleid; effect herschatting onroerend zaak belastingen.

Bezoekers hebben het recht over agendapunten met de commissieleden van gedachte te wisselen.

B&W besluiten

In zijn vergadering van 27 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders o.m. besloten:

* Akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging per 1 juli 2000 van de inkomensgrenzen van de doelgroepen bij het woonruimteverdelingsbeleid. Alleenstaande jonger dan 65 jaar: maximaal ¦ 36.500 ; alleenstaande vanaf 65 jaar: maximaal ¦ 30.750; meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: maximaal ¦ 48.600; meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar: maximaal ¦ 40.500.
* De nota wonen: mensen, wensen, wonen voor kennisgeving aan te nemen en ter lezing aan te bieden in de raadsledenkamer.
* Het jaarverslag van de commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis te brengen van de commissie voor algemene zaken en financiën.
* De resultaten van de inspraak op de nota lokaal prostitutiebeleid voor kennisgeving aan te nemen en aan de raad voor te stellen tot wijziging van hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Uithoorn 2000 over te gaan. In de voorschriften van de bestemmingsplannen die geen betrekking hebben op het aangewezen gebied opnemen dat binnen het desbetreffende bestemmingsplan seksinrichtingen niet zijn toegestaan. In bestemmingsplan(nen) die wel betrekking hebben op het aangewezen gebeid opnemen de nadere voorwaarde dat een bepaalde afstand tot woonbebouwing moet worden gehanteerd ten aanzien van seksinrichtingen.
* Op grond van de Stimuleringsregeling sociale activering een subsidieaanvraag van ¦ 97.500 in te dienen bij het ministerie van sociale zaken en Werkgelegenheid.

Infomarkt Buurtbeheer Thamerdal

De begin dit jaar gevormde 'wijkoverleggen buurtbeheer' voor Thamerdal en De Legmeer zijn klaar met de eerste fase van hun werk. Ze hebben een concept-wijkprofiel opgesteld. In dit profiel staat naast een beschrijving van actuele ontwikkelingen in de wijk ook een overzicht van knelpunten, wensen en meningen van bewoners.

Alle wijkbewoners krijgen gelegenheid hiervan kennis te nemen, suggesties te doen of belangstelling te tonen voor deelname aan één van de op te zetten projecten buurtbeheer. Het wijkoverleg organiseert namelijk in beide wijken een kleine informatiemarkt.

Die goed bezochte infomarkt in De Legmeer is inmiddels achter de rug. Op zaterdag 1 juli a.s. is Thamerdal aan de beurt. Daar bent u dan tussen 10.00 en 12.00 uur hartelijk welkom bij kunstencentrum De Hint ('de steekmuziekschool') aan de Prinses Christinalaan.

Naar verwachting zullen veel ook veel inwoners van Thamerdal belangstelling hebben voor het bereiken van een prettige woon- en leefomgeving in hun wijk.

Nieuwe datum info-avond openbaar groen De Kwakel

De op 13 juni jl. geplande informatieavond over het plan tot uitgifte van openbaar groen in De Kwakel kon wegens persoonlijke omstandigheden niet doorgaan. Wethouder Heijlman was uitgerekend op die dag namelijk vader geworden en de overige wethouders hadden al andere afspraken, zodat zij niet konden invallen.

We zijn inmiddels bevallen van een nieuwe datum om de inwoners van De Kwakel te informeren over de geplande uitgifte van openbaar groen. Op donderdag 6 juli a.s. bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in de kantine van sportvereniging KDO.

Het plan bestaat uit een tekening waarop staat aangegeven:
* welk groen openbaar en in onderhoud bij de gemeente moet blijven, dit is structureel groen;

* welk groen openbaar moet blijven, maar waarin wel in het kader van buurtbeheer initiatieven van bewoners kunnen worden ingepast, dit is buurtbeheer groen;

* welk groen op basis van een overeenkomst door individuele bewoners in onderhoud kan worden genomen, dit is individueel beheer groen;
* welk groen kan worden verkocht;

* welk groen in gebruik is genomen, zonder dat daarvan de eigendomssituatie formeel is geregeld.

De tekening ligt tot 14 juli a.s. ter inzage in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek en in het Dorpshuis De Quakel. Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 14 juli a.s. schriftelijk worden ingediend.

Vervolgens zal het plan worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie milieu en welzijn.

Mede aan de hand van de ontvangen reacties zal de commissie advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Aan de hand van dit advies stellen B&W de tekening, al dan niet aangepast, definitief vast.

Degenen die uiteindelijk voor aankoop in aanmerking komen krijgen ter zijner tijd schriftelijk bericht wanneer zij een inschrijfset bij de notaris kunnen afhalen. Daarmee kan de verkoop verder worden afgehandeld.

Voor het groen dat voor individueel beheer in aanmerking komt, worden overeenkomsten afgesloten met de betreffende bewoners.

Tot slot zullen de in gebruik genomen stukjes groen die niet voor verkoop of individueel beheer in aanmerking komen, als openbaar groen moeten worden hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Rip van de afdeling Groen & Recreatie, telefoonnummer 0297 - 513245.

Vakantie budgetconsulente

Het spreekuur van de budgetconsulente op 26 juli a.s. vervalt i.v.m. haar vakantie.

Ter inzage


* Vergunning ingevolge wet milieubeheer aan Bouwens Beheer Amstelveen b.v. voor een uitvaartcentrum met kleinschalig crematorium op perceel Noorddammerweg 40 in De Kwakel (25 mei tot 6 juli 2000)

* Verkeersbesluiten voorangsregelingen Zijdelweg en Molenlaan (24 mei t/m 5 juli 2000)

* Tekening uitgifte openbaar groen De Kwakel (2 juni t/m 13 juli 2000)*. De tekening ligt ook ter inzage in Dorpshuis De Quakel.
* Geactualiseerd besluit voor parkeerverbod grote voertuigen (21 juni t/m 6 juli 2000)*

* Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol (23 juni t/m 3 augustus 2000)*

De met een * gemarkeerde plannen liggen ook ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan


(Concept) Notitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Vanaf het jaar 2000 kunnen gemeenten op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing (Wet) in aanmerking komen voor een rijksbijdrage uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Het ISV is een bundeling van bestaande subsidieregelingen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Om in aanmerking te kunnen komen voor een ISV-bijdrage moet een ontwikkelingsprogramma of een ontwikkelingsnotitie worden opgesteld die voldoet aan de voorwaarden zoals in de Wet gesteld.

In het ISV wordt onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse gemeenten, zoals Amsterdam en Zaanstad, die de bijdrage direct van het Rijk ontvangen, en niet-rechtstreekse gemeenten, die de bijdrage door tussenkomt van de provincie ontvangen.

De provincie Noord-Holland heeft als budgethouder voor de niet-rechtstreekse gemeenten de wettelijke taak om de door de gemeenten opgestelde ontwikkelingsprogramma's of notities te toetsen aan de in de Wet opgenomen bepalingen. De provincie heeft naast de door het Rijk beschikbaar te stellen fondsen ook eigen middelen beschikbaar gesteld. En daarom is er ook een beleidskader Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland opgesteld, waaraan het door de niet-rechtstreekse gemeenten opgestelde ontwikkelingsprogramma of de notitie worden getoetst.

De provincie heeft aangegeven dat de gemeente Uithoorn als notitiegemeente wordt aangemerkt. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook via het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) subsidies ter beschikking worden gesteld met name als het gaat om infrastructurele werken.

Bij het opstellen van de ontwikkelingsnotitie voor de gemeente Uithoorn is naast aandacht voor de programmatische punten van Rijk en provincie, uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in onze regio.

Het beleidsprogramma van de gemeente, "Uithoorn door de eeuwen heen" is een belangrijk uitgangspunt bij de voor Uithoorn ontwikkelde notitie.

De (Concept) Notitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ligt met ingang van 7 juli 2000 gedurende vier weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Ook ligt een exemplaar ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Alfons Ariënslaan.

Reacties op deze notitie worden zeer op prijs gesteld en kunnen tot uiterlijk 4 augustus 2000 bij burgemeester en wethouders van Uithoorn worden ingediend.

HIER VOLGEN DE OFFICIELE MEDEDELINGEN

Bij onderstaande indeling is onderscheid gemaakt tussen, verleende vergunningen en ter inzage liggende bouwplannen:.


* Verleende bouw-, kap- en aanlegvergunningen zijn vergunningen: hiertegen kan bezwaar worden ingediend (let op datum verzending).

*Ter inzage liggende bouwplannen zijn plannen, waarvoor eerst vrijstelling van het bestemmingsplan moet worden verleend, alvorens vergunning/toestemming kan worden verleend. Deze plannen kunt u inzien en eventueel uw bedenkingen naar voren brengen. (let op de termijn)
Om u het zoeken te vergemakkelijken is alles per wijk ingedeeld.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN / MELDINGEN

De onderstaande aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen zijn ingediend. Deze liggen nog niet ter inzage; het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Landelijk Gebied

- Drechtdijk 31
Sloopaanvraag en/of sloopmelding van WPM Wahlen voor het slopen van golfplaten op de garage

- Poelwg 6
Bouwaanvraag van PL van den Toorn voor het vervangen van het dak
- Achterweg 67
Bouwaanvraag van JADM van Os voor het bouwen van een warmteopslagtank

Industrieterrein

- Industrieweg 29

Bouwaanvraag van Gemeente Uithoorn voor het bouwen van diverse bouwwerken tbv een scheidingsdepot

Zijdelwaard

- Herman Gorterhof 12

Bouwaanvraag van EH Staff voor het plaatsen van een dakopbouw en het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde


- Jan Campertlaan 21

Bouwaanvraag van AJ Wijnand voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

Meerwijk west

- Grote Lijster 67
Bouwaanvraag van RJ Spoor voor het plaatsen van een dakopbouw
- Canadese Gans 13
Bouwaanvraag van RJ Vermeulen voor het plaatsen van een dakopbouw
VERLEENDE VERGUNNINGEN/TOESTEMMINGEN/VRIJSTELLINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. tegen de verleende resp. toestemmingen, vrijstellingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbetreffende dienst kosten in rekening gebracht.

Zijdelwaard


- Nicolaas Beetslaan 47

Vergunning/Toestemming t.n.v. EM van Winden voor het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Datum verzending 20 juni 2000


- Jacob Catslaan 6

Vergunning/Toestemming t.n.v. J Uithol voor het bouwen van een tuinhuisje. Datum verzending 20 juni 2000

De Kwakel


- Distellaan 27

Vergunning/Toestemming t.n.v. JHA Koestal voor het bouwen van een brug. Datum verzending 20 juni 2000


- Distellaan 29

Vergunning/Toestemming t.n.v. AJ Breuker voor het bouwen van een brug. Datum verzending 20 juni 2000

Meerwijk west


- Pimpelmees 13

Vergunning/Toestemming t.n.v. T Zegers voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde. Datum verzending 20 juni 2000


- Noorse Lijster 10

Vergunning/Toestemming t.n.v. RE Oudshoorn voor het bouwen van een tuinhuisje.

Datum verzending 19 juni 2000

Dorpscentrum


- Laan van Meerwijk 10

Vergunning/Toestemming t.n.v. ING FBN/GBM voor het bouwen van een tijdelijke huisvesting ING-bank.. Datum verzending 19 juni 2000

Thamerdal


- Colijnlaan 158
Vergunning/Toestemming t.n.v. RJ van Stein voor het bouwen van een tuinhuisje.
Datum verzending 19 juni 2000

De Kwakel


- Het Korte Eind 1 (kavel 90)
Vergunning/Toestemming t.n.v. EWP van Tol voor het bouwen van een tuinhuisje.
Datum verzending 19 juni 2000

TER INZAGE LIGGENDE BOUWPLANNEN:

Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn voornemens:

m.t.v. art. 50, 5e lid van de Woningwet vrijstelling van het geldende bestemmingsplan respectievelijk bouwvergunning te verlenen voor de hierna te noemen bouwplannen:


- Amsteldijk noord 35
Bouwplan van Nevcin Polymers bv voor het bouwen van een compressorgebouw;

- Amsteldijk noord 35

Bouwplan van Nevcin Polymers bv voor het bouwen van een funderingsplaat MZA tank en een funderingsplaat BHT dosering;

Genoemde bouwplannen liggen van 30 juni tot en met 13 juli 2000 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen naar voren brengen.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van uithoorn maken bekend dat zij, met gebruikmaking van de hen op grond van het Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer toegekende bevoegdheid, hebben besloten de volgende nadere eis op te leggen aan Garage Frans Kooyman, Noorddammerweg 1c te De Kwakel:

* De deur in de scheidingsmuur ( tussen bedrijfsruimte Noorddammerweg 1c en de aangrenzende bedrijfsruimte) moet een brandwerendheid hebben van tenminste 30 minuten en moet zelfsluitend zijn uitgevoerd.

Wet milieubeheer (ter inzagelegging vergunning).

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan De Gooijer International voor een groothandel in bloemen en planten op het perceel Prunus 22 te Uithoorn (terrein VBA-zuid). In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Het besluit en de overige ter zake zijnde stukken, liggen van 29 juni tot 10 augustus 2000 gedurende de werkuren ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep tegen het besluit worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 juni 2000, heeft besloten:
I. te verklaren dat een herziening wordt voorbereid voor het perceel Randweg 155 te Uithoorn;
II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 30 juni 2000.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van heden gedurende de openingstijden (ma. t/m wo. van 8.30-17.00 uur, do. van 8.30 - 19.30 uur en vr. van 8.30 - 12.00 uur) voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN BURGEMEESTER KOOTPARK III VILLAVELD.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij bij besluit van 16 juni 2000 het uitwerkingsplan "Uitwerking Burgemeester Kootpark III villaveld" hebben vastgesteld. Dit uitwerkingsplan is een gedetailleerde uitwerking van een gedeelte van de in het globale bestemmingsplan "Burgemeester Kootpark 1998" voor woningbouw bestemde gronden. In dit gedeelte zullen 31 vrijstaande en 59 geschakelde woningen worden gebouwd.

Ingevolge artikel 11, lid 9, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen belanghebbenden met ingang van 7 juli 2000 gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht.

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking daags na afloop van de zojuist vermelde beroepstermijn (18 augustus 2000). Echter, binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak worden ingediend, in welk geval het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan slechts worden ingediend indien ook een beroepschrift is ingediend en moet worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Ook hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Bij het verzoekschrift moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.


Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk"

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" van 16 juni 2000 tot en met 13 juli 2000 voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de Ringdijk, de Vuurlijn, de Boterdijk en het Kwakelsepad. Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om op de plaats van de huidige kassencomplexen woningbouw te kunnen realiseren. Het betreft een globaal bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht.

In het ontwerp-bestemmingsplan is, conform het tijdens de inspraakbijeenkomst van 18 januari 2000 gedane verzoek, naast de ontsluiting op het Kwakelsepad een alternatieve ontsluiting aangegeven op de Ringdijk. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" zal door de gemeenteraad een keus worden gemaakt tussen één van deze twee ontsluitingen.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" ligt ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel Achter de Kerk" kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Verleende vergunning prijsschietevenement café De Herbergh 1883:

Namens de burgemeester van Uithoorn en burgemeester en wethouders is aan de heer M.C. van Groenigen van café De Herbergh 1883, Schans 108 te Uithoorn vergunning verleend voor het organiseren van een prijsschietevenement gedurende de wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal op de openbare weg voor het café.

Verleende ontheffing sluitingstijd:

Namens de burgemeester is aan de heer M.C. van Groenigen ontheffing verleend voor het op zondag 24 december a.s. tot 05.00 uur geopend hebben van het horecabedrijf De Herbergh 1883, Schans 108 in Uithoorn.

Verleende horeca-exploitatievergunning:

Namens de burgemeester van Uithoorn is aan de heer S.F. Samwel vergunning verleend voor het exploiteren van het horecabedrijf Sam-Sam Supervlaai, in het perceel Dorpstraat 47, 1421 AS te Uithoorn.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders en/ of de burgemeester. De datum voor het indienen van een bezwaarschrift is als volgt:


- Verleende vergunning prijsschietevenement: tot uiterlijk 21 juli 2000.

* Verleende ontheffing sluitingstijd: tot uiterlijk 21 juli 2000.
* Verleende horecaexploitatievergunning: tot uiterlijk 26 juli 2000.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.

Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.


Op onze homepage staat ook een link met de Uithoornse teletekstpagina's op AT5. Op die pagina's staan onder andere B&W-besluiten, agenda's van raadscommissies / gemeenteraad en evenementen. Zo kunt u dus met één muisklik nog veel meer gemeentelijk nieuws vergaren.


aWebsheep homepage www.awebsheep.demon.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie