Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie Justitie: Cameratoezicht publieke domein EU

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

WODC-rapporten & EWB-rapporten

WODC
Publicaties
Rapporten

Publicatie

Cameratoezicht in het publieke domein in EU-landen

B. Meijer

Onderzoeksnotities, nr. 2000/5

Bestelwijze

Samenvatting

Het gebruik van camera's in het publieke domein staat op dit moment sterk in de belangstelling. Diverse steden hebben camera's in het publieke domein geplaatst of zijn van plan dit te gaan doen. In Nederland is er echter nog weinig kennis beschikbaar over de voorwaarden, regelgeving en effecten van cameratoezicht in het publieke domein. Daarom is er behoefte aan een literatuurstudie naar de aspecten van cameratoezicht in het publieke domein in landen van de Europese Unie waar men reeds ervaringen hiermee heeft opgedaan. Hierbij staat een aantal onderzoeksvragen centraal. Het gaat om het doel van cameratoezicht, de voorwaarden, de uitvoering en de effecten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is telefonisch contact gezocht met de ministeries van Binnenlandse Zaken of Justitie (of beide) in de diverse landen. Hieruit bleek dat in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, België en Finland cameratoezicht in het publieke domein was en dat informatie hieromtrent aanwezig was. Naar deze landen is nader onderzoek verricht. Omdat geschreven informatie niet altijd aanwezig bleek te zijn, is er ook gebruik gemaakt van mondelinge informatie. Naast het analyseren van de literatuur over cameratoezicht in het publieke domein hebben verscheidene telefonische interviews plaatsgevonden met experts op dit gebied in de desbetreffende landen en is er een bezoek gebracht aan het Home Office en een cameraproject in Groot-Brittannië. Uit dit onderzoek zijn onderstaande bevindingen voortgekomen.

Het doel van cameratoezicht

Cameratoezicht wordt over het algemeen ingevoerd met het doel om de criminaliteit terug te dringen. Criminaliteit moet voorkomen worden of de detectie moet in een vroeg stadium plaatsvinden (preventieve werking). Verder moet cameratoezicht ondersteuning leveren bij de opsporing en vervolging van delicten (repressieve werking). Door het terugdringen van de criminaliteit hoopt men tevens het gevoel van veiligheid onder de burgers te vergroten. Een nevendoel bij cameratoezicht is vaak dat verwacht wordt dat hiermee een efficiëntere inzet van de politie kan plaatsvinden. In alle onderzochte landen zijn deze doelen te herkennen.

De voorwaarden voor cameratoezicht

Wettelijke regeling en overige regelgeving

Wat Europese regelgeving betreft valt cameratoezicht onder artikel 8 EVRM. Daarnaast valt cameratoezicht onder de dataprotectierichtlijn. Wat betreft nationale wetgeving heeft cameratoezicht in de onderzochte landen een wettelijke grondslag. Frankrijk neemt hier een bijzondere plaats in. Reeds in 1995 trad in Frankrijk een speciale wet voor cameratoezicht in werking. In de overige landen valt cameratoezicht onder de wet op de persoonsregistratie, en zijn hiervoor reeds aanpassingen in deze wet aangebracht of gebeurt dit binnenkort. Verder wordt er invulling aan cameratoezicht gegeven door het vastleggen van regels in bijvoorbeeld procedurevoorschriften.
In alle landen kan het bewijs, door cameratoezicht verkregen, in het strafproces gebruikt worden, vanuit de gedachte dat cameratoezicht ten slotte ondersteuning moet leveren bij de opsporing en vervolging van delicten. In Groot-Brittannië worden er ook in toenemende mate daders veroordeeld door middel van bewijs verkregen door cameratoezicht. Hieromtrent zijn echter geen harde cijfers bekend. In het geval van digitaal beeldmateriaal is
er het probleem dat hiermee relatief makkelijk kan worden geknoeid. Op dit moment is er echter nog weinig jurisprudentie omtrent het gebruik van bewijs verkregen door cameratoezicht in het publieke domein.
Een pakket van maatregelen

Tijdens een internationaal congres in 1997 in Noordwijk is de mening uitgesproken dat cameratoezicht altijd onderdeel zou moeten uitmaken van een pakket van maatregelen. Op deze wijze zou cameratoezicht het meest effectief zijn. Daarmee wordt ook voldaan aan de wettelijke eis van subsidiariteit, namelijk dat cameratoezicht alleen toegepast mag worden als minder ingrijpende middelen al beproefd zijn. Uit de Britse praktijkvoorbeelden blijkt
dat in Groot-Brittannië cameratoezicht altijd onderdeel van een pakket van maatregelen uitmaakt. Ten aanzien van de overige landen is dit niet bekend.

Organisatorisch en financieel beheer

Een voorstel tot cameratoezicht komt op lokaal niveau tot stand en de financiering moet in principe ook op lokaal niveau verzorgd worden. In Groot-Brittannië en Ierland heeft men op nationaal niveau programma's ontwikkeld die geld beschikbaar stellen voor het plaatsen van camera's in het publieke domein. Op lokaal niveau dient er een plan opgesteld te worden en als dit plan op nationaal niveau wordt goedgekeurd, wordt het starten van een cameraproject gefinancierd. De kosten voor het draaiende houden van een project moet altijd op lokaal niveau verzorgd worden. In Groot-Brittannië en Ierland draagt het bedrijfsleven voor een aanzienlijk deel bij in de kosten van cameratoezicht.

Het draagvlak

In alle onderzochte landen bestaat onder de bevolking draagvlak voor cameratoezicht. In Groot-Brittannië, Ierland en Finland is er weinig discussie geweest omtrent het plaatsen van camera's in het publieke domein. In Frankrijk en België zijn er wel hevige discussies geweest omtrent cameratoezicht, vooral in verband met de privacy. Desondanks is ook hier het plaatsen van camera's geaccepteerd. In Groot-Brittannië wordt doorgaans voor het starten van een project het draagvlak onder de bevolking gemeten door het houden van enquêtes op straat. Uit deze enquêtes blijkt dat een meerderheid van de bevolking voor het plaatsen van camera's is.

De uitvoering van cameratoezicht

Uitvoering van cameratoezicht

In de praktijk vindt cameratoezicht plaats vanuit een meldkamer die meestal in een politiebureau of gemeentehuis is gevestigd. In Groot-Brittannië en Finland gebeurt het bekijken van de monitoren over het algemeen niet door agenten, maar door civiele staf. Er is echter wel kritiek op de praktijkopleiding die de civiele staf krijgt. Deze zou niet toereikend zijn. In Groot-Brittannië wordt er veel belang aan gehecht dat de monitoren 24 uur per dag bewaakt worden, om de werking van cameratoezicht te vergroten. De snelle ontwikkeling van de techniek biedt steeds meer mogelijkheden voor het gebruik van cameratoezicht, bijvoorbeeld door automatische gezichtsherkenning. Dit zou niet alleen tot de effectiviteit van het systeem bijdragen maar ook voor een gedeeltelijke werkverlichting voor het monitorpersoneel zorgen.

Evalueren van de cameraprojecten

In Groot-Brittannië worden bijna alle cameraprojecten geëvalueerd. In de overige landen is men nog niet zo ver op dit gebied. In Ierland is zojuist een eerste evaluatie afgerond, maar in de overige landen hebben nog geen evaluaties plaatsgevonden. In al deze landen richt men zich daarom op dit moment nog op de Britse evaluaties. Volgens het Home Office (het Engelse ministerie van Binnenlandse Zaken) zijn deze evaluaties echter niet altijd van goede kwaliteit. Daarom zal het Home Office volgend jaar zelf een grootschalige evaluatie starten

De effecten van cameratoezicht

Effecten van cameratoezicht op de objectieve veiligheid

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Britse evaluaties kan gesteld worden dat de criminaliteit over het algemeen daalt na plaatsing van camera's, hoewel de criminaliteit ook op enkele plaatsen is gestegen. De cijfers lopen uiteen van een daling van 21% tot een stijging van 9%. Als we een onderverdeling maken in drie typen delicten, kan ge-steld worden dat de werking van cameratoezicht bij vernieling en vermogensmisdrijven anders is dan bij geweldsmisdrijven. De werking ten aanzien van vernieling en vermogensmisdrijven ligt vooral in het voorkomen van deze delicten. De werking ten aanzien van geweldsdelicten ligt niet zozeer in het voorkomen maar meer in het niet uit de hand laten lopen van incidenten. Dit komt omdat geweldsdelicten meestal impulsief zijn en er vaak alcohol in het spel is. Dit moet men in gedachten houden als men, zoals dit in Nederland met name het geval is, camerasystemen wil plaatsen om geweld op straat tegen te gaan. Verder is het hierbij van belang dat de monitoren regelmatig en op vaste tijden bewaakt worden (bij voorkeur 24 uur per dag) zodat snelle reactie mogelijk is.

Effecten op de subjectieve veiligheid

In de plaatsen waar onderzoek is gedaan naar de subjectieve veiligheid, met uitzondering van Glasgow, bleek dat een meerderheid van de bevolking zich veiliger is gaan voelen na plaatsing van camera's.

Effecten voor de politieorganisatie

Hoewel de effectievere inzet van de politie als één van de doelstellingen van cameratoezicht wordt gezien, is hier tot op heden praktisch geen onderzoek naar gedaan.

Neveneffecten van cameratoezicht

Een neveneffect van cameratoezicht is de verplaatsing van criminaliteit. Uit evaluaties blijkt dat er bij de meeste projecten wel enige verplaatsing optreedt, maar dit is slechts ten aanzien van een klein percentage van de delicten. Uit daderonderzoek blijkt dat de reacties van daders op cameratoezicht, in termen van aanpassing van hun gedrag, zeer divers zijn.

Bijkomende factoren

Andere factoren die van invloed kunnen zijn op het effect van cameratoezicht zijn de grootte van de stad, de infrastructuur, de hoeveelheid camera's, de zichtbaarheid en de publiciteit. De werking in een grote stad is anders dan
in een kleine plaats, omdat men daar de lokale criminelen kent. Als een stad een ingewikkelde infrastructuur heeft met veel obstakels in de straten en weinig camera's werkt cameratoezicht minder goed. Zichtbaarheid en publiciteit zijn eveneens belangrijke factoren. Als er in de krant regelmatig artikelen gepubliceerd worden over hoeveel verdachten met behulp van cameratoezicht veroordeeld zijn heeft dit een positief effect. Ook is bewezen dat de subjectieve veiligheid alleen verbetert als mensen op de hoogte zijn van de camera's.
Besluiten

Uit bovenstaande onderzoeksbevindingen is een aantal aandachtspunten af te leiden die ook relevant kunnen zijn voor de Nederlandse situatie.
Over de doelen van cameratoezicht bestaat over het algemeen vrij snel overeenstemming: het gaat om het voorkomen of opsporen van criminaliteit, het verhogen van het gevoel van veiligheid, en eventueel een efficiëntere inzet van de politie. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat een keuze voor een bepaald doel ook keuzes impliceert voor de inzet van middelen en mensen. Met betrekking tot de regelgeving bestaat overeenstemming over de meeste aspecten van cameratoezicht, zoals kenbaarheid, controle, toegang tot het beeldmateriaal en het verbod tot filmen van woningen. Verschil van mening bestaat over de bewaartermijn van het beeldmateriaal. Dit loopt uiteen van maximaal een maand in Frankrijk en Groot-Brittannië tot een dag in België. Argumenten voor een lange bewaartermijn verwijzen meestal naar de grotere mogelijkheden voor opsporing van delicten, argumenten voor een korte bewaartermijn verwijzen meestal naar een mogelijke schending van het recht op privacy.
Het is van groot belang om in een vroeg stadium vast te stellen hoe de verantwoordelijkheden binnen het cameratoezichtproject verdeeld zijn over de betrokken partijen. Wie neemt het initiatief en wie draagt de kosten? Wie bekijkt de beelden en beslist over de beschikbaarstelling daarvan? Wie controleert de controleurs en waar kunnen mensen met klachten terecht? Door de verantwoordelijkheden in een vroeg stadium vast te stellen worden onduidelijkheden en weerstanden voorkomen. In het buitenland worden de monitoren vaak bekeken door burgers die hiervoor een opleiding krijgen. Bij een beperkte capaciteit bij de politie kan de inzet van civiele staf een noodzakelijke keuze zijn. Er dient dan wel een gedegen opleiding te zijn en een goede communicatie tussen het monitorpersoneel en politie, waarbij de politie alert reageert op meldingen.
Uit deze notitie blijkt dat er weinig onderzoek gedaan is naar de effecten van cameratoezicht in het publieke domein, feitelijk alleen nog in Groot-Brittannië. Maar in verhouding tot het grote aantal camera's dat in Groot-Brittannië in het publieke domein is geplaatst, is ook hier weinig onderzoek verricht. De evaluaties die gemaakt zijn, laten zien dat er na het plaatsen van camera's in het publieke domein een daling kan optreden in de criminaliteit en de angst om slachtoffer te worden van criminaliteit. De evaluaties zijn echter vaak op lokaal niveau opgesteld, niet altijd van goede kwaliteit, en slecht te vergelijken. De uitkomsten verschillen nogal eens, en er kan niet gezegd worden waarom cameratoezicht niet in elke plaats tot dezelfde effecten leidt.
Bij het opstellen van evaluatie-onderzoek zijn daarom een aantal punten van belang. Uit onderzoek is gebleken dat de effecten na het eerste jaar kunnen vervagen doordat er een zekere gewenning optreedt, zowel aan de kant van het publiek als aan de kant van mogelijke daders. De evaluatieperiode moet daarom niet te kort zijn. Ook dient de lengte van de evaluatieperiodes van verschillende projecten bij voorkeur op elkaar afgestemd te worden, zodat vergelijking van resultaten mogelijk is. Tevens dient er bij een evaluatie rekening te worden gehouden met trends in criminaliteit en dient het cameragebied met controlegebieden vergeleken te worden. Het unieke effect van cameratoezicht blijft echter moeilijk vast te stellen, omdat cameratoezicht altijd onderdeel uitmaakt van een bredere aanpak. Een toegevoegde waarde komt men op deze manier wel op het spoor. Naast onderzoek naar de objectieve en subjectieve veiligheid zou er onderzoek verricht moeten worden naar de effecten van cameratoezicht voor de politieorganisatie en het draagvlak onder de politie. Hier is in het buitenland praktisch nog geen onderzoek naar gedaan.
WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: (Wodcinfo@wodc.minjust.nl) redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl
Laatst gewijzigd: 30-06-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...