Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ met verslag Energieraad EU

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inz eu energieraad 30 mei 2000

Gemaakt: 5-7-2000 tijd: 11:3


2


21501-14 Energieraad

Nr. 51 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2000

In vervolg op mijn brief van 22 mei (21501-14, nr. 49) treft u onderstaand het verslag van de Energieraad van 30 mei 2000 aan.

Het verslag volgt de agenda van de Raad.


1 Energie efficiëntie

Voorstel voor een richtlijn inzake energie-rendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

Nadat de Commissie had toegelicht dat deze richtlijn voortkwam uit het feit dat de fabrikanten van voorschakelapparaten aan een richtlijn de voorkeur gaven boven een vrijwillige overeenkomst en dat het EP positief stond tegenover het huidige voorstel, stelde de Raad zonder commentaar het Gemeenschappelijk Standpunt vast.

Communautair actieplan voor energie efficiëntie

Na een korte toelichting door de Commissie werden de Raadsconclusies stilzwijgend aanvaard.

Interne markt voor elektriciteit en gas

In haar inleiding benadrukte de Commissie de noodzaak te komen tot een werkelijk Interne markt op energiegebied. Zij verwees daarbij naar de conclusies van de Europese Raad van Lissabon. De Commissie kondigde aan dat dit najaar een mededeling zal worden uitgebracht over de versnelling van de liberalisering, begin volgend jaar, gevolgd door concrete voorstellen voor de Europese Raad van Stockholm (maart 2001).

De Commissie was van mening dat de openbare dienstverlening niet mocht worden aangetast als gevolg van liberalisering en kondigde aan dat eind dit jaar een mededeling zal worden uitgebracht met een overzicht van maatregelen die Lidstaten hebben genomen ter bescherming van de consument.

Voor wat betreft de werkgelegenheid wees de Commissie op de het positieve werkgelegenheidseffect dat marktopenstelling kan genereren. De Commissie voert thans een studie uit naar effecten op de werkgelegenheid in lidstaten die het verst gevorderd zijn met liberalisering.

Ik heb vervolgens een toelichting gegeven op de studie die in opdracht van het VK en Nederland wordt uitgevoerd naar indicatoren voor de mate van liberalisering van energiemarkten in de Lidstaten. De studie werd door alle Lidstaten en de Commissie verwelkomd. De Commissie gaf aan dat de studie betrokken zal worden bij de activiteiten die de Commissie thans op dit gebied onderneemt.

Een aantal Lidstaten sprak zich expliciet uit als voorstander van versnelling van de liberalisering. Ik heb daarbij gepleit voor volledige liberalisering in 2004. Andere lidstaten wezen op de aandachtspunten van openbare dienstverlening en werkgelegenheidseffecten.

De raadsconclusies werden ongewijzigd vastgesteld.


3 Voorstel voor een richtlijn over de toegang van elektriciteit afkomstig van duurzame energie tot de interne elektriciteitsmarkt, Milieusteunkader

De Commissie lichtte toe dat de Richtlijn tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie te bevorderen met in acht name van het subsidiariteitaspect. Vervolgens gaf zij aan dat Lidstaten hun nationale doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie «in samenspel» met de indicatieve EU-doelstelling ( 12% in 2010) dienden te formuleren. De Commissie zou toezien op de samenhang van de nationale doelstellingen met de indicatieve EU-doelstelling. Zonodig zouden voorstellen voor aanpassing worden gedaan.

Ten aanzien van de herziening van de richtsnoeren voor het Milieusteunkader gaf de Commissie aan dat deze transparante criteria zouden bevatten voor het verlenen van steun. Binnenkort wordt een nieuw voorstel naar de Lidstaten gezonden.

Uit de discussie (tijdens de lunch) bleek dat er ten aanzien van de richtlijn consensus bestond over het principe van certificering van hernieuwbare energie en de voorstellen op het gebied van administratieve procedures. Er bestond geen overeenstemming ten aanzien van de kwantitatieve doelstellingen en de vijfjaarstermijn voor nationale steunmaatregelen.

Alle Lidstaten hadden bezwaren tegen de huidige versie van de ontwerprichtsnoeren voor het Milieusteunkader.


4 Mededeling van de Commissie over de voorzieningszekerheid van aardgas
De Commissie gaf aan dat eind dit jaar een groenboek over voorzieningszekerheid aan de Raad zal worden aangeboden. Daarin worden scenario's van mogelijke ontwikkelingen geschetst en aanbevelingen gedaan ten aanzien van aanbod- en vraagontwikkelingen. Zonodig zal de Commissie in
2001 met nadere aanbevelingen komen.

De Raadsconclusies werden vervolgens door de Raad aanvaard.

In vervolg op het algemeen overleg van 24 mei jl. zijn in de bijlage bij deze brief de cijfers uit de mededeling van de commissie weergegeven.


5 Overeenkomst tussen de VS en de EU over coördinatie van programma's voor energie efficiëntie etikettering voor kantoorapparatuur (Energystar)

Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad voorlopig akkoord ging met de overeenkomst met de Verenigde Staten onder voorbehoud van de positie van het Europees Parlement. De Raad nam kennis van de situatie en verzocht COREPER de werkzaamheden verder af te ronden.


6 Euromediterraan partnerschap op het gebied van energie
Nadat de Commissie een korte terugkoppeling had gegeven van de uitkomst van het Energieforum in Granada, werden de Raadsconclusies zonder commentaar vastgesteld.


7 Voortgangsverslag Energiehandvest

Het voortgangsverslag werd stilzwijgend voor kennisgeving aangenomen.


8 Diversen

Strategie voor integratie van het milieu in energiebeleid; voorbereiding CoP-6

Uitvoering Witboek over actieplan hernieuwbare energiebronnen

Voornemens komend Frans voorzitterschap

De Commissie meent dat er nog een hoop moet gebeuren om de Kyoto-doelstellingen te realiseren. De Commissie was van mening dat aanvullende maatregelen nodig zijn en kondigde in dat verband een herziening van het Witboek Vervoersbeleid voor het eind van dit jaar aan. Daarnaast zal de Commissie initiatieven voor schoner stedelijk vervoer ontwikkelen en zal een heroriëntatie van het SAVE- en ALTENER-programma

plaatsvinden.

De Franse delegatie meldde dat de Richtlijn Hernieuwbare energie en het actieplan voor energie-efficiëntie de twee hoofdprioriteiten voor het komend Franse voorzitterschap zullen vormen. Daarnaast zal door het Franse voorzitterschap aandacht gegeven worden aan voorzieningszekerheid, de interne markt voor gas en elektriciteit en de Euromediterrane samenwerking.

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

Gehanteerde cijfers in de mededeling van de Commissie over de voorzieningszekerheid van aardgas.

Tabel 1; het toenemende belang van gas in de energievoorziening in de Europese Unie 1985-2020 (mtoe)

MTOE


1985


1995


1998


2000


2010


2020

Vraag naar gas in de EU


198


273


299


338


401


431

Vraag naar energie


1241


1366


1401


1454


1556


1612

Aandeel van gas


16%


20%


21%


23%


26%


27%

Gasproductie in de EU


132


167


180


204


191


141

Netto gasinvoer


66


106


119


134


210


290

Invoerafhankelijk-heid


35%


40%


40%


39%


52%


67%

Bron: Eurostat en DGTREN

Tabel 2: Gasvoorziening in de Europese Unie op lange termijn (1998-2020)

MTOE


1998


2010


2020

Vraag naar gas in de EU


299


401


431

Export van EU-gas


1


3


3

Gasproductie in de EU


180


191


141

Gasinvoerbehoefte


120


213


293

Reeds gecontracteerde invoer (Rusland, Noorwegen, Algerije, overigen)


120


198


196

Nog te contracteren


-


15


97

Bron: Eurostat en DGTREN

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie