Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OS inzake motie Dijksma over Conflicteffectrapportage

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min inz motie dijksma mbt conflicteff ectrapportage

Gemaakt: 7-7-2000 tijd: 9:52


2


26967 Kwaliteit van de Internationale Financiële Instellingen als kanaal voor Ontwikkelingssamenwerking

Nr. 7 Brief van de minister Ontwikkelingssamenwerking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2000

In reactie op de aangehouden motie Dijksma van 31 mei jl. (kamerstuk
26967 Nr. 5) over het ontwikkelen van een conflicteffectrapportage bij de Wereldbank, wil ik u laten weten dat ik de zorgen zoals uitgesproken in de overwegingen van de motie deel en dat de Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank zich reeds opstelt conform de in de motie aangegeven lijn. Ik denk echter dat de nadruk sterker moet liggen op conflictpreventie en daarbij kan het scala van Wereldbank-activiteiten een rol spelen.

De Wereldbank is zich in toenemende mate bewust van de noodzaak mee te werken aan conflictpreventie en wederopbouw na een conflict. In 1997 werd een beleidsnota voor post-conflictsituaties geformuleerd en dezer dagen is de Wereldbank bezig operationele richtlijnen uit te werken. Daarbij moet het management van de Bank manoeuvreren tussen de verschillende wensen van de leden. Onder de lenende landen bestaan zorgen dat betrokkenheid bij conflict voor de Bank een grotere politieke rol betekent. Maar met de grotere acceptatie van het werk van de Bank op het gebied van goed bestuur en «inclusive development» (zie hieronder) neemt het begrip voor het belang van een rol van de Bank op dit gebied toe.

Op 12 juni jl. is door een comité van de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank gesproken over de operationele richtlijnen. In het concept-document wordt o.a. gesteld dat de Bank interventies dient te vermijden die bestaande spanningen zouden kunnen verergeren. Deze gedachte sluit mijns inziens nauw aan bij uw suggestie en de Nederlandse bewindvoerder zal zich ervoor inzetten deze clausule nader te specificeren. Verder wordt ook op meer algemene wijze ingegaan op conflictpreventie.

De Nederlandse bewindvoerder heeft er ook op gewezen dat de voorgestelde richtlijnen specifieker moeten zijn, met name ten aanzien van de instrumenten die voor conflictpreventie ingezet kunnen worden. Dit zou moeten worden uitgewerkt in een richtlijn voor de Bankstaf die inhoudt dat zowel in beleidsdocumenten als de Country Assistance Strategy (CAS), alsmede tijdens de uitvoering van leningactiviteiten rekening wordt gehouden met conflictpreventie. De bewindvoerder heeft ook naar voren gebracht dat de Wereldbank aanwezigheid in post-confictlanden nadrukkelijk moet overwegen. Het ontbreken van presentie in het veld in Sierra Leone was een grote bottleneck tijdens de vredesonderhandelingen en demobilisatie. Eén en ander hangt nauw samen met het ontbreken van voldoende administratief budget voor landen met een zwakke reputatie. Ook dit punt wordt door de bewindvoerder consequent naar voren gebracht.

Verder is duidelijk dat de Bank zich niet alleen zou moeten richten op het voorkomen van negatieve effecten, maar veeleer op het bevorderen van positieve effecten van haar leningen. In dat verband noem ik aandacht voor «inclusive development», d.w.z.
ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op armoedebestrijding en die door middel van onder andere aandacht voor gender en minderheden een sociaal isolement van groepen in de bevolking moeten helpen voorkomen. Eén en ander kan weergegeven worden in een realistisch Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). Ten tweede is blijvende aandacht nodig voor het bevorderen van goed bestuur, waarbij zicht is op de militaire uitgaven en gewerkt wordt aan decentralisatie, wetgeving en wetshandhaving. Het ontbreken van goed bestuur is één van de voornaamste oorzaken van interne conflicten. Tenslotte zal de Bank zich sterker kunnen inzetten voor regionale samenwerking, zoals men dat reeds doet in de Balkan. Regionale samenwerking is nodig voor conflictpreventie en conflictmanagement, omdat conflicten nu eenmaal vaak een regionaal karakter hebben.

De interne discussie binnen de Wereldbank over dit thema is nog niet afgerond. Een complicerende factor daarbij is dat sommige thema's en met name de militaire uitgaven niet voor alle landen bespreekbaar zijn. Maar ik kan u verzekeren dat de Nederlandse bewindvoerder zal blijven vragen om aandacht voor conflictpreventie en het effect van Wereldbankactiviteiten op een conflictsituatie.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

E.L. Herfkens

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie