Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NVvR over vergoeding raadsmankosten bij schadeclaim

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Orde van Advocaten

Nieuws

NVvR-aanbeveling inzake vergoeding van raadsmankosten voor indienen schadeclaim namens gewezen verdachte

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft aanbevelingen opgesteld voor de vergoeding van de raadsmankosten die een gewezen verdachte heeft gemaakt voor het indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding. Ingevolge art. 591a van het Wetboek van Strafvordering kan een dergelijke schadevergoeding worden toegekend indien de zaak tegen de verdachte is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en indien geen sprake is van strafbaarverklaring zonder strafoplegging. Een vergoeding voor de kosten van een raadsman gedurende de verzekering en de voorlopige hechtenis is hierin begrepen. Een dergelijke vergoeding kan tevens worden toegekend wanneer de zaak is geëindigd met oplegging van een straf of maatregel waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten.

De aanbevelingen zijn geformuleerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) , het Landelijk overleg van voorzitters van strafsectoren (LOVS) en de NVvR. De Algemene Raad van de NOvA, het hoofdbestuur van de NVvR en het bestuur van het LOVS hebben met de aanbevelingen ingestemd. De aanbevelingen zullen na drie jaar worden geëvalueerd.

In de aanbevelingen wordt uitgegaan van het hanteren van standaardtarieven: 500,-- (excl. BTW) indien het verzoekschrift zonder de aanwezigheid van de raadsman ter zitting wordt afgehandeld, en 1000,-- (excl. BTW) indien het verzoekschrift in aanwezigheid van de raadsman ter zitting wordt afgehandeld. Omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een hogere vergoeding dan het standaardtarief.

AANBEVELING

inzake

verzoekschriften ex artikel 591a Sv

Inleiding


1. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft zich in overleg met vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren van rechtbanken en gerechtshoven (LOVS) gebogen over de thans gehanteerde tarieven voor vergoeding van de door de raadsman gemaakte kosten voor het opstellen en de behandeling van een verzoekschrift ex artikel 591a Sv. Hieronder worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de hoogte van die vergoeding in voorkomende gevallen. Deze aanbeveling heeft de instemming van de Algemene Raad van de NOvA en van het bestuur van het LOVS. Volgens vaste afspraken vertegenwoordigt het departement in dit soort werkgroepen het Openbaar Ministerie. Na drie jaar zal de aanbeveling worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.

Artikel 591a


2. Het tweede lid van artikel 591a Sv luidt: "Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht wordt aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen uit 's Rijks kas een vergoeding toegekend voor de schade welke hij tengevolge van tijdverzuim door het gerechtelijk vooronderzoek en de behandeling der zaak ter terechtzitting werkelijk heeft geleden, alsmede in de kosten van een raadsman. Een vergoeding voor de kosten van een raadsman gedurende de verzekering en de voorlopige hechtenis is hierin begrepen. Een vergoeding voor deze kosten kan voorts worden toegekend in het geval dat de zaak eindigt met oplegging van straf of maatregel op grond van een feit, waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten."

Verzoekschrift zónder behandeling ter zitting


3.Voor vergoeding van de raadsmankosten ter zake van het opstellen van een verzoekschrift ex artikel 591a Sv, zonder dat het rekest in aanwezigheid van de raadsman ter zitting wordt behandeld, gelden de volgende uitgangspunten: a) In beginsel wordt als vergoeding een standaardtarief van 500 (exclusief BTW) toegekend. Bij het vaststellen van dat bedrag is als uitgangspunt gehanteerd dat het opstellen van een verzoekschrift in de meeste zaken niet meer dan twee uren tijd zal vergen. b) Indien het opstellen van het verzoekschrift twee uren of minder tijd heeft gekost, hoeft de raadsman zijn tijdsbesteding niet te specificeren. c) In gevallen waarin de raadsman niet nader gemotiveerd en gespecificeerd om een vergoeding verzoekt, wordt het standaardtarief toegekend. d) Voor verzoekschriften die meer tijd hebben gevergd dan twee uren is de werkelijke tijdbesteding maatgevend voor de hoogte van de vergoeding. De raadsman kan voor zijn werkzaamheden het uurtarief in rekening brengen dat hij met zijn cliënt heeft afgesproken. Hij dient in deze gevallen gemotiveerd en gespecificeerd om een hogere vergoeding te vragen dan het standaardtarief. Indien de rechter evenwel besluit toch het standaardtarief toe te passen, doet hij dat gemotiveerd.
4.Omstandigheden kunnen aanleiding geven (mits gespecificeerd aangegeven) tot een hogere vergoeding dan het standaardtarief, zoals bijvoorbeeld: · de omvang en complexiteit van de zaak; · de hoogte van het gevraagde bedrag; · een buitenlandse cliënt; · in één zaak zijn meerdere advocaten als raadsman van de gewezen verdachte opgetreden; · fiscale consequenties; · kosten tolk en/of vertaling; · combinatie van verzoekschriften ex 36, 89, 591 en 591a Sv; · het inschakelen van deskundigen.

Verzoekschrift mét behandeling ter zitting


5.Voor vergoeding van de raadsmankosten ter zake van het opstellen van een verzoekschrift ex artikel 591a Sv, dat wél in aanwezigheid van de raadsman ter zitting wordt behandeld, gelden de volgende uitgangspunten: a) In de meeste zaken is geen behandeling ter zitting nodig; verzoekschriften worden daarom zo veel mogelijk schriftelijk afgedaan, tenzij in het rekest inhoudelijke argumenten worden aangevoerd. Ook een korte toelichting of een nadere specificatie van de raadsman kan schriftelijk geschieden. b) De griffier is de aangewezen persoon om bij OM en advocaat te polsen of mondelinge behandeling wel noodzakelijk is. Zo kan de griffier voorafgaand aan de zitting het standpunt van het OM vragen over de inhoud van het verzoekschrift en de hoogte van het gevraagde bedrag; c) Indien inhoudelijke behandeling toch nodig is, wordt in beginsel als vergoeding een standaardtarief van 1.000 (exclusief BTW) toegekend. Bij het vaststellen van dat bedrag is als uitgangspunt gehanteerd dat het opstellen van een verzoekschrift en de behandeling ter zitting in de meeste zaken niet meer dan 4 uren tijd zal vergen. In het standaardtarief zijn verdisconteerd het opstellen van het verzoekschrift, de reiskosten en reistijd, wachttijd en de behandeling ter zitting en de nakosten. d) Indien het opstellen en de behandeling ter zitting van het verzoekschrift vier uren of minder tijd heeft gekost, hoeft de raadsman zijn tijdsbesteding niet te specificeren. e) Voor verzoekschriften die inclusief behandeling meer tijd hebben gevergd dan vier uren, is de werkelijke tijdbesteding maatgevend voor de hoogte van de vergoeding. De raadsman kan voor zijn werkzaamheden het uurtarief in rekening brengen dat hij met zijn cliënt heeft afgesproken. Hij dient in deze gevallen gemotiveerd en gespecificeerd om een hogere vergoeding te vragen dan het standaardtarief. Indien de rechter evenwel besluit toch het standaardtarief toe te passen, doet hij dat gemotiveerd.


6.Omstandigheden kunnen aanleiding geven (mits gespecificeerd aangegeven) tot een hogere vergoeding dan het standaardtarief, zoals bijvoorbeeld: · de onder 4. genoemde omstandigheden; · lange reistijd buiten de standplaats van de raadsman.

Den Haag, 5 juli 2000

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,

H.W. Samson-Geerlings, vice-voorzitter.

© Nederlandse Orde van Advocaten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie