Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarafsluiting 1999 gemeente Geleen

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geleen

Geleen, 29 juni 2000

Jaarafsluiting 1999.

Op donderdag 6 juli aanstaande wordt in de raad van de gemeente Geleen het jaarverslag en de jaarrekening van 1999 behandeld. Zowel financieel als bestuurlijk wordt 1999 dan afgesloten.

Procedure.
De jaarrekening en het jaarverslag zijn het sluitstuk van het jaar van de gemeente. Hierin wordt zowel financieel als beleidsmatig verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de hiertoe ingezette middelen. Daarbij worden de resultaten afgezet tegen de plannen. Uit het midden van de raad is een commissie benoemd die een onderzoek heeft ingesteld naar de rekening en het verslag. De bevindingen van dit onderzoek worden eveneens aan de raad voorgelegd. Vervolgens stelt de raad de rekening en het verslag vast. Het jaar is dan ook bestuurlijk afgesloten. Alleen de bestemming van het resultaat resteert dan nog.

Hoofdlijnen jaarverslag 1999.
Het coalitie-akkoord, zoals dit na de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 werd vastgesteld, vormt samen met de jaarbegroting en het beleidsplan 1999-2002 de beleidsmatige en financiële basis voor 1999.

Het jaarverslag begint met een schets van de algemene gang van zaken. Hierin staan de hoofdlijnen van het gevoerde beleid en de resultaten van 1999 kort samengevat. Tevens wordt een beeld gegeven van het financiële resultaat en hoe dit is ontstaan. De belangrijkste investeringen zijn op de pagina's 85 tot en met 87 nog eens in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een drietal grafieken. De meer gedetailleerde informatie staat in het vervolg van het jaarverslag. Hoofdstuk 1 bevat de centrale missie van de gemeente Geleen. De samenstelling van raad, raadscommissies en de organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat wordt in hoofdstuk 2 in beeld gebracht. De belangrijkste kerncijfers van de gemeente staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 schetst het beleidsmatig vertrekpunt van het afgelopen jaar.
Dit bestaat uit de strategische en financiële planning, het belastingbeleid en uit het coalitie-akkoord. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het resultaat en de resultaatbestemming, terwijl tevens melding wordt gemaakt over gegevens na balansdatum. Het beeld van financiën, beleid en prestaties wordt per beleidsrubriek in hoofdstuk 6 beschreven, de investeringen volgen in hoofdstuk 7. Het jaarverslag geeft een beeld van het verleden maar is ook bepalend voor de toekomst. De verwachtingen hierover komen in hoofdstuk 8 aan de orde. Hoofdstuk 9 laat het financieel totaalbeeld zien via de resultatenrekening en de balans.

Financieel resultaat.
Het jaar wordt financieel afgesloten met een voordelig resultaat van f 0,7 miljoen
(f 0,3 miljoen). Grofweg is dit het verschil tussen f 135 miljoen (f61,2 miljoen) aan inkomsten en f 134,3 miljoen (f 60,9 miljoen) aan uitgaven. Op pagina 17, 18 en 19 van het jaarverslag zijn 5 grafieken opgenomen die laten zien waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat. In hoofdlijnen is het voordelig resultaat als volgt tot stand gekomen. Meevallers werden aangetroffen bij het gemeentefonds (f 0,4 miljoen; f 0,18 miljoen). Bovendien was er minder geld nodig voor de opvang van de loonkostenstijgingen (f 1,1 miljoen; f 0,5 miljoen).
De voortgang van een aantal investeringen, de lage rentestand en de aanzetten tot een verbeterd financieringsmanagement leverden nog een voordeel van f 3 miljoen (f1,4 miljoen) op.
Naast het reeds vermelde voordeel liet de gemeentefondsuitkering vanwege het minder aantal woningen, inwoners en uitkeringsgerechtigden en een hogere OZB-waarde een negatieve bijstelling zien van f 0,5 miljoen (f 0,2 miljoen). Van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag ad f 1,5 miljoen (f 0,7 miljoen) aan CAI gelden om de begroting 1999 sluitend te krijgen is f 0,75 miljoen, f 0,3 miljoen (zijnde de helft) niet gebruikt. Om de kerntakendiscussie, vanwege de voorgestelde herindeling, in 2000 te overbruggen is uit het voordelig resultaat f 1 miljoen (f0,45 miljoen) overgeheveld naar een hiertoe gevormde reserve.
Tevens is in de najaarsrapportage, gezien de verwachte positieve exploitatie, voor een totaal bedrag, groot f 1,9 miljoen (f0,9 miljoen), gereserveerd voor extra investeringsbestedingen en een toevoeging aan de beleidsreserve.
Per saldo kan derhalve ruim f 0,3 miljoen f0,14 miljoen) worden toegevoegd aan de oorspronkelijke post "onvoorzien" waardoor het uiteindelijk batig rekeningsaldo
f 664.000,- f301.000) bedraagt.

Bestemming voordelig resultaat.
De bestemming van het voordelig resultaat ziet er als volgt uit :
* terugstorting van de beschikking over de algemene reserve ad f 174.000
(f78.958);

* geen gebruik maken van de beschikking over de CAI-gelden ad f 490.000
(f222.352). De CAI-bijdrage aan de begroting van Geleen is bedoeld als achtervang. Als deze achtervang niet nodig is blijven de gelden bij de CAI staan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie