Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassingen parkeerbeleid in Leiden

Datum nieuwsfeit: 01-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Saskia Ridder

071-516 77 79

Aanpassingen parkeren in Leiden

Per 1 juli 2000 gaat in Leiden de nieuwe parkeerverordening van kracht. Hierdoor wijzigt een aantal belangrijke parkeerregels. Deels heeft dit te maken met het toegankelijk houden van parkeerplaatsen voor bewoners. Daarnaast is het belangrijk om het autoverkeer in de binnenstad te beperken. De wijzigingen zijn opgesteld naar aanleiding van een evaluatie van het bestaande parkeerbeleid, een inspraakronde en de ervaringen van de gemeente Leiden.
De belangrijkste wijzigingen worden hier op een rijtje gezet.

- Afschaffen van de 27-jarigen maatregel

- Instellen nieuwe parkeerzones A t/m D

- Wachtlijsten voor bewonersvergunningen

- Uitbreiding van tijden betaald parkeren

- Eén parkeervergunning per adres

- Bedrijfs(parkeer)vergunning voor zorginstellingen
- Bezoekerskraskaarten

- Autodate

Afschaffen 27-jarigen maatregel
Afschaffing van de 27-jarigen maatregel houdt in dat iedereen die staat ingeschreven als bewoner van het parkeerrestrictiegebied een parkeervergunning kan aanvragen. Wel wordt een aantal voorwaarden gesteld. Het feit dat iedereen vanaf het derde kwartaal van 2000 een parkeervergunning kan aanvragen, houdt niet altijd in dat er ook direct een vergunning verstrekt wordt. Er kan een wachtlijst zijn (zie elders).

Instellen parkeerzones A t/m D
Door de afschaffing van de 27-jarigen maatregel is een andere maatregel nodig om de beschikbare parkeerplaatsen eerlijk te verdelen. Gekozen is voor een verdeling van het parkeerrestrictiegebied in vier zones (A t/m D). Per zone wordt een maximum aantal uit te geven parkeervergunningen bepaald. Als er teveel aanvragen zijn, wordt een wachtlijst opgesteld.
Met ingang van 1 juli 2000 wordt het parkeerrestrictiegebied van Leiden verdeeld in vier parkeerzones: drie binnen de singels en één buiten de singels. Dit betekent dat een parkeervergunning vanaf 1 juli 2000 alleen geldig is in de zone waarin de woning of het bedrijf zich bevindt. Op de parkeervergunning is aangegeven in welke zone de vergunning geldt. Op de parkeerborden in het parkeerrestrictiegebied staat in welke zone men zich op dat moment bevindt.
Zone A
Zone A wordt aan de zuidkant begrensd door de Witte Singel en de Zoeterwoudse Singel, aan de noordwestkant door het Galgewater en aan de noordoostkant door de Nieuwe Rijn. Tussen de Prinsessekade en de Hoogstraat wordt het gebied begrensd door de zuidgevels van de Haarlemmerstraat. Tot deze zone behoren dus ook de Apothekersdijk, de Stille Mare en de Stille Rijn en daaraan grenzende stegen tot de Haarlemmerstraat.

Zone B
Zone B wordt aan de zuidkant begrensd door de Haarlemmerstraat (alle adressen in de Haarlemmerstraat vallen in deze zone). De rest van de zonegrens volgt de waterlijn Morssingel, Rijnsburgersingel, Maresingel, Herensingel en de Haven.

Opmerking: bewoners van het gebied tussen Morspoort en (Nieuwe) Beestenmarkt mogen parkeren op het Morspoortparkeerterrein. Dit terrein wordt aangeduid als zone E (een vijfde zone). Op zone E mag tevens geparkeerd worden door vergunninghouders uit zone D (zie onder)

Zone C
Zone C wordt begrensd door het water van de Nieuwe Rijn, de Zijlsingel en de Haven. Tussen Stille Mare en Havenplein wordt de grens bepaald door de Haarlemmerstraat. Tot deze zone behoren dus ook de Oude Rijn en de stegen tussen Haarlemmerstraat en Oude Rijn.
Zone D
Zone D omvat het parkeerrestrictiegebied buiten de singels. Momenteel bestaat dit uit het Stationskwartier en de Maredijkbuurt. Vergunninghouders uit zone D mogen met hun vergunning ook parkeren op het Morspoortparkeerterrein (zone E).

Wachtlijsten voor bewonersvergunningen
Als er meer vergunningen zouden worden verleend dan het beschikbare aantal parkeerplaatsen in een zone, dan zou dit betekenen dat er zowel voor vergunninghouders als voor bezoekers te weinig parkeerplaatsen zijn. Daarom is voor elke zone een maximum aantal te verstrekken vergunningen vastgesteld.
Aanvragen van parkeervergunningen die boven het maximum aantal uitkomen, worden in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen van mensen die ouder dan 65 jaar zijn worden altijd gehonoreerd met een vergunning. Bewoners die verhuizen van de ene naar de andere zone, worden niet op de wachtlijst geplaatst maar krijgen een vergunning voor de nieuwe zone.

Uitbreiding van tijden betaald parkeren
In sommige delen van het huidige parkeerrestrictiegebied is de parkeerdruk zo groot, dat bewoners vaak moeite hebben om in de nabijheid van hun woning een parkeerplaats te vinden. Dit probleem speelt vooral in de (vroege) avonduren en op zondag, aangezien parkeren na 18.00 uur (behalve op koopavonden) en op zondag gratis is. Om ruimte voor bewoners te scheppen, is besloten dat de tijden waarbinnen betaald moet worden voor parkeren, uit te breiden.
Met ingang van 1 juli 2000 gelden de volgende tijden.
- maandag tot en met zaterdag: van 9.00 uur tot 20.00 uur
- koopavonden (vaste koopavond donderdag): tot 21.00 uur
- Zondag: van 13.00 tot 20.00 uur.

De uitbreiding van de tijden voor betaald parkeren met de zondag en met de vroege avonduren geldt in het huidige parkeerrestrictiegebied binnen de singels, met uitzondering van het oostelijk deel dat zich bevindt tussen de singels enerzijds en de volgende begrenzing anderzijds:
Korte Mare, Langegracht, Oude Herengracht, Herengracht, Nieuwe Rijn, Wielmakersteeg, Geregracht. In dit gebied blijft parkeren na 18.00 uur (met uitzondering van koopavonden) en op zondag dus gratis. De B-II vergunning voor bedrijven wordt aangepast op de nieuwe tijden voor betaald parkeren. Deze vergunning op naam is voortaan geldig van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.30 uur, op zondag van 13.00 tot 18.30 uur en op koopavonden tot 21.30 uur.

Eén parkeervergunning per adres
Met het afschaffen van de 27-jarigen maatregel en het invoeren van een zone-indeling wordt het noodzakelijk om een limiet te stellen aan het aantal uit te geven parkeervergunningen per adres. Per adres wordt voortaan één parkeervergunning afgegeven.
Indien er meerdere bewoners op één adres wonen die beschikken over een geldig, op naam gesteld koop- of huurcontract, kunnen deze bewoners een parkeervergunning aanvragen. Aan de hand van het koop- of huurcontract moet worden aangetoond dat er sprake is van gescheiden bewoning.

Er kan wel een aanvraag ingediend worden voor een tweede parkeervergunning. Deze aanvraag kan pas worden gehonoreerd als er geen aanvragen meer zijn voor een eerste parkeervergunning en er ook geen aanvragen voor een tweede vergunning hoger op de wachtlijst staan. De prijs van een tweede vergunning bedraagt drie maal het tarief van de eerste vergunning.
Het invoeren van één parkeervergunning per adres heeft geen gevolgen voor adressen waar op grond van de oude parkeerverordening al meerdere parkeervergunningen zijn uitgegeven. Deze blijven geldig.
Zorgvergunning
Huisartsen, verloskundigen en andere mensen met een zorgberoep hebben vaak problemen om dichtbij het adres van een patiënt te parkeren. Dit geeft in medische noodgevallen een ongewenste situatie. Om aan deze problemen tegemoet te komen is in de nieuwe parkeerverordening gekozen voor de mogelijkheid tot het aanvragen bedrijfsparkeervergunning voor zorginstellingen, een 'zorgvergunning'.
Professionele, in Leiden gevestigde zorginstellingen, zelfstandig werkende huisartsen en zelfstandig werkende verloskundigen kunnen een zorgvergunning aanvragen.
In tegenstelling tot de gewone bedrijfsparkeervergunningen zijn de zorgvergunningen niet zonegebonden. Hiervoor is gekozen omdat de zorgverleners over het hele gebied patiënten bezoeken. Zorgvergunningen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig.
Bezoekerskraskaarten
Betaald parkeren heeft onder meer tot doel om langparkeren, bijvoorbeeld van woon-werkverkeer, te ontmoedigen. Een ongewenst en onbedoeld nadeel is dat hiermee ook de bezoeken aan bewoners van het parkeerrestrictiegebied ontmoedigd kunnen worden. Daarom is besloten tot het invoeren van bezoekerskraskaarten. Bezoekers kunnen met deze kaarten goedkoper parkeren. Ook mogen zij met de kraskaart op meer plekken parkeren dan zonder kraskaart.
Een bezoekerskraskaart is goed voor maximaal vier uur aaneengesloten parkeren in de parkeerzone waarin de aanvrager van de kaart woont. De kaart is in die zone geldig op alle betaalde parkeerplaatsen, dus zowel bij parkeermeters en -automaten als op vergunninghouderplaatsen. De kraskaarten kunnen aangeschaft worden door bewoners in het parkeerrestrictiegebied. Bewoners kunnen de kaarten aanbieden aan hun bezoek. De kraskaart moet zo snel mogelijk goed zichtbaar achter de voorruit gelegd worden, waarbij de juiste gegevens zoals datum en tijdstip van parkeren weggekrast moeten zijn. Als datum en/of tijdstip eenmaal weggekrast zijn, kan de kraskaart niet meer voor een andere dag of een ander tijdstip gebruikt worden, omdat de kraskaart altijd voor vier uur aaneengesloten parkeren geldt.

De kaarten kunnen aangevraagd worden bij de sector Stadstoezicht (Zonneveldstraat 10) en kosten per stuk fl 6,-. Per adres kunnen maximaal twintig kraskaarten per jaar verstrekt worden.

Autodate
In de parkeerverordening wordt het begrip autodate geïntroduceerd. Autodate is een efficiënte en flexibele manier van autogebruik zonder een auto te bezitten. De date-auto's staan in een woonwijk of een bedrijventerrein en kunnen door deelnemers aan het autodate systeem eenvoudig worden gebruikt. Autodate, een vorm van gedeeld autogebruik, is een nieuw instrument in het mobiliteits- en parkeerbeleid in Leiden. Het plan is om het systeem in het najaar in te voeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie