Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag Nederlandse PvdA-delegatie in Europees Parlement

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


Jaarverslag 1999

Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie

van het Europees Parlement (PvdA-Eurodelegatie)

&

de Anne Vondeling Stichting

Inhoudsopgave

Voorwoord.............................................................


3

Inhoudelijke
resultaten............................................................
4

Algemene
inleiding.............................................................
4

Functies..............................................................
4

Contacten.............................................................
5

Max van den
Berg..................................................................
5

Ieke van den
Burg..................................................................
6

Dorette
Corbey................................................................
7

Michiel van
Hulten................................................................
8

Joke
Swiebel...............................................................
9

Jan Marinus
Wiersma...............................................................
10

Opzet van de
organisatie...........................................................
12

Financieel jaarverslag Anne Vondeling
Stichting.............................................................
14

Voorwoord bij de jaarrekening 1999 van de
AVS.................................................................. 14

Exploitatie rekening
1999..................................................................
16

Activiteiten Info
Campagne..............................................................
19

Balans per 31 december
1999..................................................................
21

Toelichting op de exploitatierekening en balans per 31 december 1999...................................
25

Verantwoording van de uitgaven van de AVS in het kader nieuwe regelgeving en gedragscode
27

Bijlagen:Overzicht per delegatielid van de besteding van de algemene onkostenvergoeding....
28

Vooraf................................................................
28

Verslag van de 'adviescommissie naleving
gedragscode'........................................................ 29

Enige opmerkingen
vooraf................................................................
30

Vragenlijst Max van den
Berg..................................................................
32

Vragenlijst Ieke van den
Burg..................................................................
33

Vragenlijst Dorette
Corbey................................................................
34

Vragenlijst Michiel van
Hulten................................................................
35

Vragenlijst Joke
Swiebel...............................................................
36

Vragenlijst Jan Marinus
Wiersma...............................................................
37

Voorwoord

1999 was geen standaardjaar voor de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie van het Europees Parlement. Het jaarverslag wijkt derhalve ook af van wat normaliter verwacht zou mogen worden.

Op 10 juni 1999 werden er in Nederland verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. De nieuw verkozen delegatie startte 20 juli daaropvolgend met haar parlementaire werkzaamheden. Aangezien van de vorige groep PvdA-parlementariërs slechts een lid teruggekeerd is in het nieuwe Europees Parlement en omdat de nieuwe delegatie gekozen heeft voor een andere organisatie der werkzaamheden, bleek het niet haalbaar in dit jaarverslag nog terug te kijken op de prestaties uit de eerste helft van 1999.

Waar het de financiële middelen betreft van de Anne Vondeling Stichting, de instelling die de ondersteuning van de Nederlandse sociaal-democraten in het Europees Parlement voor haar rekening neemt, is de situatie anders. Er is een zekere mate van boekhoudkundige continuïteit. Om die reden bevat dit jaarverslag een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het gehele jaar 1999.

In de bijlagen geven de leden van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie een overzicht van de besteding van hun algemene onkostenvergoeding. Artikel 2 van de gedragscode die de Nederlandse lijsttrekkers bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 14 mei 1999 ondertekend hebben, zegt toe dat dit via een te publiceren jaarverslag geschiedt. Voorzover het de PvdA-volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement betreft, is dat dit verslag, waarin tevens, zoals artikel 6 van dezelfde gedragscode voorschrijft, gerapporteerd wordt over de wijze waarop deze code nageleefd is.

Camiel Hamans,

ambtelijk secretaris Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie van het Europees Parlement

directeur Anne Vondeling Stichting

Inhoudelijke resultaten

Algemene inleiding

Dit jaarverslag beslaat de periode 29 juli 1999 tot 31 december 1999. Het jaar is de eerste in zijn soort en vloeit voort uit de gezamenlijke gedragscode die de Nederlandse lijsttrekkers bij de Europese verkiezingen op 14 mei 199 zijn overeengekomen.

Op 10 juni 1999 werden de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland gehouden. Na een intensieve verkiezingscampagne bleek het merendeel van de Nederlandse bevolking toch onvoldoende geïnteresseerd in een gang naar de stembus, wat resulteerde in een opkomst van slechts 30%. De PvdA-Eurodelegatie verloor 2 zetels, mede als gevolg van de lage opkomst en heeft nu 6 zetels. Ook de Europese fractie van de sociaal democraten (PES), die socialistische en sociaal-democratische partijen uit de hele Europese Unie herbergt, moest een gevoelige klap incasseren met een verlies van 31 zetels. De fractie verloor haar meerderheid in het Europees parlement aan de Europese christen-democraten (EVP) en bezet 180 zetels. Dit betekent in praktijk dat wisselende meerderheden voor besluitvorming moeten worden gevonden. Het blijkt vooral moeilijk een voldoende meerderheid voor de versterking van het sociale gezicht van de Unie te vinden.

Het is duidelijk dat een goede samenwerking met onze fractiegenoten van groot belang is voor onze profilering, maar de PvdA-Eurodelegatie neemt waar nodig ook een van het officiële fractiestandpunt afwijkende positie in. Bijvoorbeeld waar het gaat om Europees landbouwbeleid. De PvdA-Eurodelegatie pleit voor een ingrijpende en snelle hervorming van dit beleid in de richting van een geïntegreerd plattelandsbeleid dat gekoppeld is aan ecologische modernisering, verbetering van de leefbaarheid op het platteland en tevens aan de opheffing van de handelsbarrières voor ontwikkelingslanden. Ook werkt de PvdA-Eurodelegatie intensief aan de snelle totstandkoming van een statuut voor de leden van het Europees parlement dat zoveel mogelijk naar voorbeeld van de gedragscode van de 31 Nederlandse Europarlementariërs moet worden opgesteld .

Functies

Voor de PvdA-Eurodelegatie vormt het een grote uitdaging ondanks het lage aantal zetels, toch een maximaal resultaat te behalen. De leden van de PvdA-Eurodelegatie hebben dan ook een breed takenpakket in hun portefeuilles. De delegatieleider van de PvdA-Eurodelegatie Max van den Berg is tevens ondervoorzitter van de Fractie van de Europese sociaal-democraten en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de interne hervormingen van de instellingen van de Europese Unie. Daarnaast is hij Ondervoorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, plaatsvervangend lid van de Commissie constitutionele zaken, lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico en lid van de Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU).

Ieke van den Burg is lid van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, plaatsvervangend lid van de Economische en Monetaire Commissie en lid van de delegatie voor de betrekkingen met Japan.

Dorette Corbey is lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, plaatsvervangend lid van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie en plaatsvervangend lid van de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije.

Michiel van Hulten is lid van de Commissie begrotingscontrole, plaatsvervangend lid van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en plaatsvervangend lid in de Commissie visserij.

Joke Swiebel is lid van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, lid van de Commissie van de rechten van de vrouw en gelijke kansen, plaatsvervangend lid van de Commissie juridische zaken en interne markt en lid van de delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Jan Marinus Wiersma is voorzitter van de delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie voor de betrekkingen met Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië, lid van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, lid van de Commissie verzoekschriften en plaatsvervangend lid in de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Contacten

Het brede takenpakket van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie vraagt uitgebreide netwerken van de leden zowel in het Europees Parlement en de socialistische fractie als in Nederland binnen de partij, de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. De PvdA-Eurodelegatie werkt dan ook op diverse terreinen samen met leden van de Tweede Kamerfractie. Dit is geformaliseerd in een vast coördinatieoverleg. Om de contacten tussen de Brusselse delegatie en de Tweede Kamerfractie te vergemakkelijken is een liaison-officer aangesteld, die haar standplaats heeft in Den Haag.

De contacten met maatschappelijke organisaties hebben onder meer gestalte gekregen in een aantal bijeenkomsten voor publiek en experts. De delegatie, vaak in de persoon van de leider, heeft intensief contact met diverse partijgenoten, zoals in het partijbestuur en met de bewindspersonen van PvdA-signatuur.

Daarnaast heeft de PvdA-Eurodelegatie besloten zich te profileren in de regio's van Nederland. Daartoe hebben alle leden ieder twee provincies onder hun hoede genomen. Max van den Berg vertegenwoordigt de delegatie in Drenthe en Groningen, Ieke van den Burg in Gelderland en Utrecht, Dorette Corbey in Noord-Holland en Friesland, Michiel van Hulten in Flevoland en Overijssel, Joke Swiebel in Limburg en Noord-Brabant, Jan Marinus Wiersma in Zuid-Holland en Zeeland. Doel van het regiowerk is Europa een gezicht te geven binnen de regio, zowel bij de PvdA-leden en het partijkader als bij de kiezers. Daartoe worden Europese onderwerpen naar regionale thema's vertaald en regionale thema's naar Europa. Ook fungeert de Europarlementariër als aanspreekpunt voor vragen uit de regio.

Tot slot hecht de PvdA-Eurodelegatie groot belang aan de zichtbaarheid van haar werkzaamheden in Nederland. Hiertoe wordt naast de meer traditionele middelen, zoals bijeenkomsten en de media ook gebruik gemaakt van de nieuwe communicatiemiddelen zoals internet. Daarnaast wordt nagedacht over nieuwe laagdrempelige communicatievormen, zoals een politiek café.

Max van den Berg

De delegatieleider van de PvdA-Eurodelegatie Max van den Berg is Vice-voorzitter van het bureau van de PES-fractie en uit dien hoofde belast met de Interne hervormingen binnen de instellingen van de Europese Unie. Daarnaast is hij Vice-voorzitter van parlementaire Commissie Ontwikkelingssamenwerking, lid van de ACP-EU assembly en de interparlementaire delegatie naar Mexico en Midden-Amerika en plaatsvervangend lid van de Constitutionele Commissie.

Binnen de parlementaire werkzaamheden is een breed scala aan initiatieven ontplooid. Max van den Berg heeft in het kader van de kwijting over 1998 met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp als eerste Europarlementariër het initiatief genomen de besluitvorming op dit onderwerp transparanter en helderder te maken door middel van schriftelijke vragenlijsten aan de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook heeft mede op initiatief van Max van den Berg het Europees Parlement een openbare hoorzitting gehouden over de Millenniumronde van de WTO waarin in het bijzonder aandacht werd besteed aan de beperkte toegang van de ontwikkelingslanden tot de wereldhandel. Verder is aandacht is besteed aan de uitvoering van de conventie van kleine wapens en de totstandkoming van een internationale conventie ter voorkoming van de inzet van kindsoldaten in militaire conflicten. Daarnaast hebben regelmatig netwerk- en expertbijeenkomsten met diverse organisaties betrokken bij ontwikkelingssamenwerking plaatsgevonden. In het kort samengevat is het hoofddoel van de werkzaamheden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking meer geld voor basisgezondheidszorg en basisonderwijs in het bijzonder voor vrouwen en minder geld voor grote infrastructurele projecten aangelegd door Europese bouwbedrijven.

In december 1999 is een unieke gezamenlijke discussienota van de PvdA-Eurodelegatie en de PvdA-fractie in de Tweede Kamer uitgebracht over de intergouvernementele conferentie die de Europese Unie klaar moet maken voor de uitbreiding met de landen uit Midden en Oost Europa. Belangrijke onderdelen uit deze notitie zijn: de "burgertoets", één Europese Commissaris per lidstaat en meer politieke verantwoordelijkheid voor de Europese Commissarissen.

Op het terrein van de interne hervormingen is onder meer in samenwerking met Joost Lagendijk van Groen Links een initiatiefvoorstel opgesteld voor een regeling voor Europese klokkenluiders.

Ook in Nederland heeft veel activiteit plaatsgevonden. Zo heeft hij samen met Dorette Corbey in het debat over de Waddenzee duidelijk stelling genomen tegen boringen, omdat deze kunnen conflicteren met de Europese Habitatrichtlijn. Max van den Berg heeft meerdere malen actief gebruik gemaakt van het spreekrecht van de Europarlementariërs in de Tweede Kamer dat in het najaar van 1999 van start ging. In het najaar is in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting het project Afrika en Europa in 2015 gestart, dat onder meer bestaat uit een virtuele discussie op internet en de ontwikkeling van diverse toekomstscenario's .

In de regio's Groningen en Drenthe zijn actieve Europa-werkgroepen van PvdA-leden opgezet. Ook is deelgenomen aan diverse discussiebijeenkomsten over onder meer de Langmanplannen, aan werkbezoeken en politieke cafés. Daarnaast wordt een maandelijkse column verzorgd in de bladen van de PvdA-gewesten Groningen en Drenthe.

Ieke van den Burg

Ieke van den Burg is lid van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en plaatsvervangend lid van de Economische en Monetaire Commissie

Gedurende dit eerste halfjaar heeft Ieke van den Burg haar tijd verdeeld tussen enerzijds de personele en organisatorische zaken die voortvloeiden uit haar functie van secretaris der delegatie en anderzijds de politiek inhoudelijke werkzaamheden in het Parlement.

Deze laatste speelden zich af in het kader van de beide commissies, waarvan zij lid of plaatsvervangend lid is. De sociaal-democratische parlementariërs die deel uit maken van deze commissies zijn verenigd in PES-werkgroepen. Daarnaast is er ook een werkgroep "policy mix" gevormd uit PES vertegenwoordigers uit verschillende commissies die proberen een meer samenhangende sociaal-economische beleidsvisie en strategie te ontwikkelen. Ieke van den Burg is een actief lid van deze werkgroep. In deze groep worden onder meer discussies voorbereid over de economische richtsnoeren, over het monetair beleid van de ECB en over de werkgelegenheidsrichtsnoeren en -activiteiten van Commissie en Raad. Op deze terreinen heeft zij dan ook diverse malen het woord gevoerd in de plenaire vergadering van het parlement.

Op de speciale Europese Top in Tampere werd een uitwerking gegeven aan het besluit van de Raad in Keulen om een "forum" op te zetten dat een "Handvest van grondrechten voor de EU" moet gaan ontwerpen. Bij de 62 leden van dit "forum" dat op voorstel van het EP nu "Conventie" heet, zitten 16 Europarlementariërs en 16 plaatsvervangers. Ieke van den Burg is er daar een van en zij heeft zich als rapporteur van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken vooral op de sociale grondrechten toegelegd. Vanuit die invalshoek heeft ze zich ook beziggehouden met voorstellen voor de IGC.

In het eerste halfjaar is ook weer een vorm gevonden voor de contacten met maatschappelijke organisaties in intergroepen. De discussie daarover was moeizaam, omdat het middel van de intergroep 'geperverteerd' is door het ontstaan van allerlei curieuze en soms ook vanuit commerciële belangen ingegeven initiatieven die zich intergroep zijn gaan noemen. De PES heeft besloten in ieder geval een coördinatiegroep met de vakbeweging op te zetten. Daaraan is vormgegeven door maandelijks met een 'Bureau' van vertegenwoordigers van de betrokken politieke groepen te vergaderen en vijf a zes maal per jaar een open plenaire bijeenkomst te beleggen over een actueel thema dat strategisch van belang is. Van deze coördinatiegroep maakt Ieke van den Burg als plaatsvervangend PES-lid deel uit.

Van de Intergroep ATD Vierde Wereld, die zich bezighoudt met armoede en sociale uitsluiting, is Ieke van den Burg vanuit de PES vice-voorzitter geworden.

Voor een goed functioneren als volksvertegenwoordiger is het uitermate belangrijk contacten te onderhouden met maatschappelijke organisaties. Dat kan zowel in Europees verband, als specifiek in Nederland. Daartoe behoren voor Ieke van den Burg in ieder geval het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), het Platform Social NGO's en in Nederland de verschillende organisaties van sociale partners SER en Stichting van de Arbeid. Op verschillende bijeenkomsten van deze en andere instellingen heeft zij inleidingen gehouden en aan debatten meegedaan.

In het kader van de publiekactiviteiten van het Europees Parlement heeft Ieke van den Burg een bezoekersgroep uit haar woonplaats Amsterdam uitgenodigd en ontvangen. Met deze bezoekersgroep die volledig bestond uit bewoners uit Amsterdam Zuid-Oost heeft zij uitvoerig van gedachten gewisseld.

Dorette Corbey

Dorette Corbey is lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid, plaatsvervangend lid van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie en tevens plaatsvervangend lid van de delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije.

In de milieucommissie is Dorette Corbey gekozen tot rapporteur van het Europees Parlement voor de Vogelrichtlijn. Deze richtlijn is van grote betekenis voor de bescherming van de Nederlandse natuurgebieden, bijvoorbeeld de Waddenzee. De plannen van de Nederlandse regering om gasboringen in de Waddenzee toe te staan waren aanleiding voor vragen aan de Europese Commissie.

Een ander onderwerp dat veel aandacht vroeg, was de herziening van het Europese waterbeleid. Voor een benedenstrooms land als Nederland zijn goede Europese afspraken van groot belang. Op initiatief van de PvdA is samen met het CDA een consultatiebijeenkomst gehouden, waarvoor deskundigen op het terrein van water uitgenodigd werden. Deze bijeenkomst was zeer succesvol en de formule 'consultatiebijeenkomst' zal daarom in de toekomst vaker toegepast worden. De inzet van de PvdA heeft er toe bijgedragen dat het Europees Parlement stringente normen heeft aangenomen voor de kwaliteit van het water. Daarnaast heeft de PvdA zich ingezet voor goede afspraken tussen de EU-lidstaten over de waterhoeveelheid: het voorkomen van overstromingen is een zaak van internationale coördinatie. De Europese instellingen stellen in 2000 het definitieve beleid vast. Ook bij de verdere besluitvorming is de PvdA via Dorette Corbey nauw betrokken.

In de industriecommissie lag het accent op de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De PvdA Eurodelegatie is in de aanloop van de ministeriële vergadering in Seattle zeer actief geweest. Mede dankzij de inzet van de PvdA heeft het Europees Parlement aangedrongen op democratisering van de besluitvorming binnen de WTO. Verder wil de PvdA versterking van de positie van ontwikkelingslanden en waarborgen voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. De PvdA Eurodelegatie organiseerde op 11 november een conferentie over de WTO in Amsterdam, waaraan zo´n 80 belangstellenden deelnamen.

De officiële bijeenkomst in Seattle liep, als bekend, op een mislukking uit. De PvdA en Dorette Corbey in het bijzonder blijven dit onderwerp echter op de voet volgen. Het belang voor het welzijn van burgers is immers onverminderd groot.

Dorette Corbey was namens de industriecommissie de opsteller van een advies over het Europese drugsbeleid. Drugs vormen binnen het Europees Parlement een controversieel onderwerp. In het advies lag de nadruk op het belang van onderzoek.

Michiel van Hulten

Michiel van Hulten is lid van de Commissie begrotingscontrole en plaatsvervangend lid van de commissies landbouw en visserij.

In de Commissie begrotingscontrole is het belangrijkste onderwerp waar Michiel van Hulten zich het afgelopen half jaar mee heeft beziggehouden de hervorming van de Europese Commissie. Dit is een onderwerp dat na de val van de Commissie in maart 1999 volop in de belangstelling staat en waar de PvdA zich in de verkiezingscampagne sterk op heeft geprofileerd. Als rapporteur heeft Michiel van Hulten een ontwerpresolutie opgesteld waarin wordt aangegeven welke stappen de Europese Commissie moet nemen om orde op zaken te stellen. Deze resolutie is in januari door het Parlement aangenomen. Ondanks forse tegenwerking door met name de christen-democratische Europese Volkspartij, zijn de voor de PvdA belangrijkste punten overeind gebleven. Hiertoe behoren o.a. de modernisering van het personeelsbeleid voor Europese ambtenaren. Andere belangrijke punten in het rapport betreffen de openbaarheid van bestuur, de hervorming van het financieel beheer van de Europese Commissie, betere controle op de Europese uitgaven door versterking van de samenwerking met de nationale rekenkamers en de invoering van een klokkenluidersregeling. Op dit laatste punt is de Commissie gezwicht voor de druk van het Parlement, en met name de PvdA, om te voorzien in een maatregel waardoor klokkenluiders als Paul van Buitenen in de toekomst een aanspreekpunt hebben buiten de Commissie.

In de landbouwcommissie zet Michiel van Hulten zich in voor hervorming van het landbouwbeleid. Het streven is het huidige interventiestelsel af te bouwen, omdat dit op termijn uiteindelijk zal leiden tot lagere prijzen voor de consument, grotere concurrentiekracht op de wereldmarkt en eerlijker handel met de derde wereld. De afbouw van het interventiestelsel dient evenwel gepaard te gaan met maatregelen om de sector op sociaal verantwoorde wijze te saneren en te hervormen, o.a. door middel van tijdelijke inkomenssteun, omscholing en steun voor het opstarten van nieuwe vormen van economische bedrijvigheid. Hierbij is een nieuw kader voor de plattelandsontwikkeling onontbeerlijk, dat los dient te staan van het huidige interventiebeleid. Daarnaast moet de nadruk komen te liggen op de kwaliteit. Consumenten maken zich zorgen over de kwaliteit van hun voedsel en het welzijn van dieren. Voldoen aan minimumeisen is een vereiste om in aanmerking te komen voor de steunmaatregelen. Uiteindelijk moeten deze doelstellingen rechtstreeks, en niet via het prijsmechanisme worden ondersteund.

De PvdA heeft in positief gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie een deel van de overschotten op de landbouwbegroting te benutten voor de wederopbouw van Kosovo. De Europese Commissie heeft uitgerekend dat voor het bereiken van de belangrijke doelstellingen van het wederopbouwprogramma in 2001 ongeveer 1760 miljoen gulden geïnvesteerd moet worden. Daarvan wil de Commissie 1100 miljoen gulden halen uit de bestaande middelen voor buitenlands beleid. De resterende 660 miljoen gulden zou moeten worden gekort op de begroting voor marktinterventie in de landbouwsector. Het waarborgen van de vrede, democratie en economische ontwikkeling in Zuidoost-Europa is een prioriteit voor de PvdA. Binnen het miljardenbudget voor prijsondersteuning is 660 miljoen gulden een klein bedrag. Wel is er door de PvdA op aangedrongen dat de hulp aan Kosovo niet ten koste mag gaan van de hulp aan de armste landen of van investeringen in de ontwikkeling van het Europees platteland.

Michiel van Hulten heeft samen met een collega amendementen ingediend om het standpunt van het Europees Parlement over het visserijbeleid van de Europese Commissie te wijzigen. De Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld, omdat de Nederlandse vissector zich niet letterlijk houdt aan de meerjarige oriëntatieprogramma's in de visserij (MOP's). De Commissie heeft Nederland daarom met strafkortingen gedreigd.

De Nederlandse aanpak wijkt weliswaar af van de oriëntatieprogramma's, maar de Nederlandse vissers hebben zich juist wél aan de vangstquota gehouden. Strikte naleving van de MOP-doelstellingen, zonder rekening te houden met de naleving van de vangstquota, leidt tot het buiten gebruik stellen van moderne, economisch goed renderende visserschepen en ondermijnt daarmee het draagvlak voor het visserijbeleid.

De Commissie moet, is het standpunt van de PvdA, het Nederlandse beleid juist steunen. Michiel van Hulten zet zich er voor in de Nederlandse zienswijze geaccepteerd te krijgen.

De leden van de PvdA-delegatie in het Europees parlement hebben om de band tussen kiezer en gekozenen te versterken, afgesproken ieder twee Nederlandse provincies te 'adopteren'. Voor Michiel van Hulten zijn dat Flevoland en Overijssel. Hij probeert daarom veel tijd te besteden aan de contacten met deze provincies. Hij heeft al een aantal werkbezoeken aan beide provincies gebracht en onderhoudt nauwe contacten met de vertegenwoordigingen van de twee provincies in Brussel.

Joke Swiebel

Joke Swiebel is lid van de Commissie vrijheden rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (LIBE), de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen (FEMM), lid van de delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland en plaatsvervangend lid van de Commissie juridische zaken en interne markt (JURI).

Meteen na het aantreden van het nieuwe Parlement in juni begonnen de hoorzittingen van de nieuwe Commissarissen. Gezien haar lidmaatschap van drie parlementaire commissies was Joke Swiebel betrokken bij de ondervragingen van de kandidaat-commissarissen Diamantopoulou, Vitorino en met name Bolkestein.

Samen met de PvdA fractie in de Tweede Kamer organiseerde Joke Swiebel in november een conferentie over (de hervorming van) het Europees Hof van Justitie. Aansluitend hierop heeft zij een werkbezoek afgelegd aan het Luxemburgse Hof. Tevens is zij betrokken bij het vervolgtraject dat zich nu afspeelt binnen het kader van de IGC.

Als lid van de Commissie LIBE is Joke Swiebel een der initiatiefnemers van een PES-werkgroep die zich bezighoudt met mensenrechten. Binnen deze werkgroep is zij een der actieve participanten.

December vorig jaar heeft zij via een conferentie een eerste poging ondernomen extern en intern mensenrechtenbeleid met elkaar te verbinden. De eerste voorstellen daartoe zijn tot uitdrukking gebracht in haar interventie tijdens de plenaire decembervergadering

Op het terrein van asielbeleid en migratie was zij mede verantwoordelijk voor de reactie van het Europees Parlement op de afspraken gemaakt op de Top te Tampere. Dit heeft geleid tot een resolutie en een interventie in de plenaire oktobervergadering van het Europees Parlement, waaraan door de pers uitvoerig aandacht is besteed.

Ondanks alle problemen rond de aanzet tot een Europees drugsbeleid, heeft Joke Swiebel in het rapport terzake van christendemocrate Giannakou enige verbeteringen tot stand weten te brengen. Binnen de PES-fractie is het haar gelukt bij een aantal collegae uit andere landen begrip te wekken voor het Nederlandse standpunt.

Op het punt van discriminatiebestrijding is Joke Swiebel zeer actief geweest. Zij is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de EP-reactie op het 'artikel 13-pakket', met name waar het discriminatie op grond van seksuele geaardheid betrof.

Als lid van de Commissie voor de rechten van de vrouw en gelijke kansen was Joke Swiebel de schrijfster van het advies-rapport over het Handvest met Grondrechten van de Europese Unie. Daarnaast is zij intensief doende geweest met de voorbereiding van de Conferentie Beijing +5 die in juni 2000 bij de VN in New York zal plaatsvinden.

Zij heeft binnen deze commissie de hoognodige herbezinningdiscussie geëntameerd met name binnen het PES-smaldeel.

Daarnaast heeft Joke Swiebel veel tijd en energie gestoken in een hernieuwde kenningsmakingstoernee door vrouwenland in Nederland.

Jan Marinus Wiersma

Jan Marinus Wiersma, het enige PvdA-Eurodelegatielid dat ook al tijdens de vorige mandaatperiode lid was van het Europees Parlement, is voorzitter van de delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie voor de betrekkingen met Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië, lid van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, lid van de Commissie verzoekschriften en plaatsvervangend lid in de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme.

Het belangrijkste werkterrein van Jan Marinus Wiersma is het Buitenlands Beleid van de Europese Unie. Hij legt zich daarbij toe op de ontwikkelingen in Europa. De meeste aandacht vraagt het proces van uitbreiding van de EU. Met 12 kandidaat lidstaten wordt nu onderhandeld.

Jan Marinus Wiersma houdt zich op twee manieren met deze uitbreidingsbesprekingen bezig. In de eerste plaats is het belangrijk in het Europees Parlement en daarbuiten te werken aan zogenaamde "horizontale" issues. Dat zijn kwesties die in meerdere kandidaat-lidstaten spelen en gevolgen voor de hele Unie hebben. Voorbeelden: het armoedeprobleem, discriminatie (Roma), nucleaire veiligheid, de kwaliteit van het overheidsapparaat, georganiseerde criminaliteit, corruptie, de grenzenkwestie enz. Tegelijk concentreert Jan Marinus Wiersma zich op één land. Dat is Slowakije, waarvoor hij in het EP rapporteur is. Een land met een ingewikkelde geschiedenis.

In de PES fractie - en PES partij, waarvan Jan Marinus Wiersma vice-voorzitter is- houdt hij zich ook veel bezig met de situatie in de Balkan.

Veel tijd besteedt hij aan een ander 'grensgebied' gevormd door de Oekraïne, Wit-Rusland en Modavië. In geen van deze drie landen kan de ontwikkeling echt positief genoemd worden. Niettemin vormen zij (als GOS-landen) een soort brug naar Rusland en zijn daardoor van grote betekenis voor de stabiliteit in Europa. Het is belangrijk, waar mogelijk, hun oriëntatie op de EU te versterken. Als voorzitter van de EP delegatie voor deze drie landen onderhoudt Jan Marinus Wiersma de contacten met de nationale parlementen en regeringen in deze drie landen.

Er gebeurt veel op het terrein van defensiesamenwerking in de EU. Dat wordt door de PES fractie natuurlijk nauwlettend gevolgd. Jan Marinus Wiersma is daarom bezig met een rapport voor de fractie. Daarin zal naast de militaire kant ook het civiele veiligheidsbeleid aan de orde komen. Conflictpreventie en conflictbeheersing zijn vooral ook een kwestie van de juiste inzet van niet-militaire middelen.

Sinds september houdt Jan Marinus Wiersma zich ook bezig met transport en regionaal beleid. Dat is een groot gebied, waarbij hij probeert te letten op twee belangen: die van het milieu en die van Nederland. Wiersma is specialist in luchtvaartzaken. Daar is veel aan de hand: van vertragingen tot milieuoverlast. Voor beide aspecten heeft Jan Marinus Wiersma reeds nadrukkelijk aandacht gevraagd.

Regionaal beleid betekent vooral EU-fondsen. De verdeling daarvan is al grotendeels vastgelegd. Jan Marinus Wiersma wil vooral kijken wat de resultaten in Nederland zijn en welke problemen zich bij de besteding van deze subsidies voordoen. Dat sluit aan bij zijn geplande activiteiten in Zuid-Holland en Zeeland waar hij als PvdA Eurodelegatielid probeert iets op te bouwen rond thema's als transport en regionaal beleid.

Opzet van de organisatie

De leden van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie van het Europees Parlement worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de Anne Vondeling Stichting. Deze stichting is de werkgever van de medewerkers van de PvdA-Eurodelegatie, zowel van de persoonlijke medewerkers als van diegenen die voor de delegatie als geheel werkzaam zijn.

De Anne Vondeling Stichting kent een eigen CAO en hanteert bij werving en personeelsbeleid geobjectiveerde procedures.

De leden van de delegatie vormen het bestuur van de AVS, waarbij Max van den Berg als voorzitter optreedt, Ieke van den Burg als secretaris en Michiel van Hulten als penningmeester.

Met het aantreden van een nieuwe delegatie is de organisatie en werkwijze van de AVS tegen het licht gehouden. De PvdA Eurodelegatie is na de verkiezingen ingrijpend gewijzigd, en kleiner geworden ten opzichte van de vorige mandaatperiode.

Al voor de verkiezingen is het overleg met de Ondernemingsraad van de Anne Vondeling Stichting gestart om de overgang naar de nieuwe periode goed te laten verlopen en de veranderingen in werkwijze die de nieuwe delegatie voor ogen had, op een goede manier door te voeren.

Deze bestonden er o.a. in de ondersteuning voor de individuele delegatieleden in Brussel te concentreren en de activiteiten voor de delegatie als geheel niet meer vanuit een apart kantoor in Den Haag te laten plaats vinden, maar meer geïntegreerd vanuit Brussel en in samenwerking met de Tweede Kamerfractie te Den Haag en het Partijbureau in Amsterdam. Ook met betrekking tot de informatie- en communicatiefaciliteiten zou er fors geïnvesteerd worden, hetgeen gebeurd is.

Na de verkiezingsdatum zijn zo spoedig mogelijk gesprekken gevoerd met de zittende medewerkers over de toekomst. Met deze medewerkers zijn afspraken gemaakt over voortzetting van hun functie, dan wel beëindiging en mogelijke afvloeiingsregelingen. Daarna is de werving voor nieuwe beleidsmedewerkers en secretaresses t.b.v. de individuele ondersteuning begonnen. Deze functies zijn alle rond 1 september ingevuld. De uitwerking van de opzet van en de werving voor de algemene functies voor de delegatie in Brussel en in Nederland heeft meer tijd gekost, maar was eind 1999 vrijwel rond.

In het hierna volgende organogram wordt de structuur en de omvang van de ondersteuning door de Anne Vondeling Stichting verduidelijkt.

In het overleg met de OR zijn eveneens afspraken gemaakt en vervolgens procedures gestart om op een aantal personele en arbeidsvoorwaardelijke punten verbeteringen aan te brengen. Hiertoe behoren een functiewaarderingstraject, waarin de verschillende functies door een gespecialiseerd bureau zullen worden gewogen en geherwaardeerd, een vergelijking van de bruto-netto salarissen en van de financiële regelingen van medewerkers die in Nederland gevestigd zijn versus die in België, en een herziening van de CAO en diverse daarin opgenomen regelingen.

Voor de directeur/ambtelijk secretaris is een directiestatuut vastgesteld; een statutenwijziging is nog in voorbereiding.

Financieel jaarverslag Anne Vondeling Stichting

Voorwoord bij de jaarrekening 1999 van de AVS

1999 was een overgangsjaar voor de Anne Vondeling Stichting. Dit jaarverslag staat in het teken van drie belangrijke ontwikkelingen.

1.
In juni werden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Zes van de zeven zittende PvdA-Europarlementariërs keerden niet terug. Ook een groot aantal medewerkers nam afscheid. De AVS werd ingrijpend gereorganiseerd. Het AVS-kantoor in Den Haag werd gesloten en verhuisde naar het partijbureau in Amsterdam.

2.
De regelgeving van het Europees Parlement inzake de besteding van de diverse vergoedingen waar EP-leden aanspraak op kunnen maken is in juli verder aangescherpt. De belangrijkste consequentie hiervan is dat de AVS geen geld meer kan reserveren voor verkiezingscampagnes. Het besluit van de vorige delegatie om, vooruitlopend op de nieuwe regels, een laatste, reeds toegezegde bijdrage van 50.000 gulden aan de verkiezingscampagne niet aan de partij over te maken, is door de nieuwe delegatie gehandhaafd. De delegatie heeft de partij laten weten dat de AVS voortaan geen geld meer zal reserveren voor verkiezingscampagnes.

3.
De Anne Vondeling Stichting kent sinds september 1998 een interne gedragscode. Daarin wordt o.m. bepaald dat de PvdA-leden van het Europees Parlement niet deelnemen aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het EP en dat het niet gebruikte deel van de ontvangen forfaitaire reiskostenvergoedingen aan het Parlement wordt teruggestort. In mei 1999 werden de lijsttrekkers van de Nederlandse politieke partijen het eens over een gezamenlijke gedragscode, waarin een aantal aanvullende bepalingen is opgenomen. Zo bepaalt de gedragscode o.m. dat de secretariaatsvergoeding alleen mag worden besteed aan personele ondersteuning, en dat over de besteding van de vergoeding van kantoorkosten jaarlijks gerapporteerd moet worden. Middels dit financieel jaarverslag legt de AVS rekenschap af over de besteding van de vergoedingen in gemeenschappelijk beheer, te weten de volledige secretariaatsvergoeding die ieder lid ontvangt, alsmede de 1/3 van de onkostenvergoeding die door de leden aan de AVS wordt afgedragen.

Het AVS-bestuur wil inzichtelijk maken hoe middelen uit de verschillende inkomstenbronnen, waarvan de besteding aan verschillende regels is gebonden, worden benut. Het uitgangspunt voor de komende jaarrekening zal daarom zijn dat alle uitgaven per inkomstenbron worden verantwoord. Er zijn 5 onderscheiden inkomstenbronnen:

a.
secretariaatsvergoeding EP-leden

b.
bijdrage 1/3 onkostenvergoeding EP-leden

c.
bijdrage PES-fractie ten behoeve van de infocampagne
d.
secretariaatsbijdrage PES-fractie(artikel 62)

e.
overige inkomsten (rente, beleggingsresultaat, koersverschillen)
Voor het eerste helft van 1999 was de regelgeving nog zodanig dat er niet strikt verschil gemaakt werd tussen al deze vijf inkomstenbronnen en de daaruit te bestrijken uitgaven. Om duidelijk te maken dat de AVS zich desondanks zoveel mogelijk gehouden heeft aan de naderhand van kracht geworden regelgeving volgt er na de exploitatierekening en de balans een verantwoording van de besteding van de secretariaatsvergoeding (vergelijk a. hiervoor) en van de besteding van de bijdrage die de EP-leden aan de AVS geleverd hebben uit hun onkostenvergoeding (vergelijk b hiervoor).

Voor de punten c.en d. is zo'n apart overzicht niet nodig, daar de uitgaven die ten laste komen van deze inkomstenbronnen reeds apart verantwoord konden worden op de wijze die het Parlement en de PES-fractie voor 1999 voorgeschreven hebben. De controle op deze uitgaven wordt uitgeoefend door de Europese Rekenkamer.

Tot slot - en wellicht ten overvloede - zij nog vermeld dat de reserves die de AVS heeft opgebouwd alleen zullen worden ingezet voor personeelskosten en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de ondersteuning van de werkzaamheden van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement. De reserves zijn ruim; dit is een rechtstreeks gevolg van de deels nog lopende reorganisatie en van de wens van het AVS-bestuur om ook in de toekomst wanneer nodig te kunnen voorzien in de kosten van sociaal beleid binnen de AVS. Daarnaast heeft de penningmeester in het overgangsjaar (en bij het aanvankelijk ontbreken van een directeur) extra terughoudendheid betracht bij het besteden van de AVS-middelen.

Exploitatie rekening 1999

EXPLOITATIE 1998

EXPLOITATIE 1999

PERSONEELSKOSTEN

Bruto salarissen

1.345.655,49

1.449.368,47

Ziektekostenverzekering

15.715,41

Premies sociale Verzekeringen

296.817,43

268.644,13

Pensioenverzekering en aanvullende WAO verzekering

44.474,14

79.459,94

(A) TOTAAL DIRECTE PERSONEELSKOSTEN

1.687.220,06

1.813.187,95

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

Vergoedingen kosten kantoor aan huis

7.980,00

Reis- en verblijfskosten

182.424,95

120.561,26

Wervingskosten

21.946,20

8.467,26

Personele ondersteuning ACEP

8.500,00

7.100,00

Financiële administratie

65.000,00

65.000,00

ARBO Management groep

1.079,00

Stagiaires

10.000,01

6.471,69

Kinderopvang

4.860.54

Overige personeelskosten

7.883,95

15.954,38

(B) TOTAAL OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

295.755,11

237.474,13

PERSONEELSKOSTEN TOTAAL

1.982.975,17

2.050.662.08

ACTIVITEITEN ANNE VONDELING STICHTING

ORGANISATIEKOSTEN

Algemene kosten

8.218,26

3.397,15

Exploitatie 1998

Exploitatie 1999

Accountantskosten

7191,00

7.296,75

Abonnementen en documentatie

3.199,00

3.002,13

Drukwerk

13.435,12

4.976,15

(C) TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN

32.043,48

18.672,18

Kosten secretariaat Den Haag

Huur/ gas/ licht De Plaats

24.642,50

25.122,59

Afkoopsom huur De Plaats

30.000,00

Onderhoudskosten

9.895,48

7.176,70

Bureaukosten

9.763,39

3.441,83

Automatiseringskosten

14.812,66

10.178,97

Telecommunicatiekosten

32.691,50

21.336,41

Kantinekosten

519,95

22,60

Overige kosten

12.072,65

21.188,57

(D) TOTAAL SECRETARIAAT DEN HAAG

104.398,13

118.467,67

KOSTEN SECRETARIAAT BRUSSEL

Publiciteit en voorlichting overige delegatiekosten

14.203,57

13.337,09

(E) TOTAAL

14.203,57

13.337,09

KOSTEN INFO CAMPAGNE EN ARTIKEL 62

ACEP

346,90

1.790,08

Info campagne

319.991,73

266.438,93

Artikel 62

116.586,02

(F) TOTAAL INFO CAMP EN ART. 62

320.338,63

384.815,03

TOTALE LASTEN

Exploitatie 1998

Exploitatie 1999

(A) Directe personeelskosten

1.982.975,17

1.813.187,95

(B) Overige personeelskosten

237.474,13

(C) Organisatiekosten

32.043,48

18.672,18

(D) Kosten secretariaat Den Haag

104.398,13

118.467,67

(E) Kosten secretariaat Brussel

14.203,57

13.337,09

(F) Kosten Info Campagne en Artikel 62

320.338,63

384.815,03

TOTALE KOSTEN

A+B+C+D+E+F

2.453.958,98

2.585.954,05

INKOMSTEN

Bijdragen leden Europees Parlement

184.912,00

183.331,10

Bijdragen EP-leden De Plaats

14.400,00

6.600,00

Secretariaatsvergoeding

1.758.967,18

2.094.933,01

Socialistische Fractie Art. 62

245.926,84

264.670,01

Informatiecampagne

421.442,42

390.265,16

Ontvangen Uitkering Ziektewet

14.788,98

24.623.25

Overige Baten

24.019,65

33.160,87

TOTALE INKOMSTEN

2.664.457,07

2.997.583,40

KOSTEN TOTAAL

2.585.954,05

INKOMSTEN TOTAAL

2.997.583,40

POSITIEF SALDO

411.629,35

ACTIVITEITEN INFO CAMPAGNE

INFO-BUDGET

ARTIKEL 62

UIT EIGEN MIDDELEN AVS

TOTAAL

PROJECTEN

Kleine projecten

8.501,73

3.236,50

11.738,23

Ronde tafel bijeenkomst 1998

1.640,00

1.640,00

WTO Congres 11-11-99

9.388,65

9.388,65

Integr. en het Europarlement

3.000,00

3.000,00

Future Festival 1998

20.000,00

6.716,54

26.716,54

Conferentie werkgelegenheid 1998

21.091,50

1.070,00

22.161,50

Najaarsconferentie 1998

2.038,64

2.038,64

Video Eurodelegatie 1998

500,37

500,37

Vrouwenconferentie 1998

155,25

155,25

Sterk en Sociaal 1998

10.148,42

35.393,88

45.542,30

Infodag 50+ 1998

3.946,64

3.946,69

Europa lezingen 1998

1.679,36

1.679,36

TOTAAL Projecten

68.061,96

38.103,88

22.341,69

128.507,53

BROCHURES

Rooster 1997-1998

34.713,87

34.713,87

Europa dicht bij huis 1999

61.942,26

61.942,26

Europa, meer markt dan munt 1999

5.931,12

5.931,12

Europa vragen en antwoorden 1999

13.954,00

13.954,00

Het nut van Europa 1999

1.777,18

1.777,18

Vrouwen het hart van Europa 1998

2.489,65

2.489,65

INFO-BUDGET

ARTIKEL 62

UIT EIGEN MIDDELEN AVS

TOTAAL

Scenario's 1998

32.956,18

32.956,18

Website 1998

13.247,45

10.281,25

23.528,70

TOTAAL BROCHURES

134.055,53

10.281,25

32.956,18

177.292,96

WERKBEZOEK

Friesland 1999

3.758,40

3.758,40

Brabant 1999

3.135,72

1.283,47

179,33

4.598,52

Den Haag 1999

7.527,79

1.070,00

8.597,79

Utrecht 1999

5.833,00

5.833,00

Delft 1998

1.910,25

1.910,25

Amersfoort 1998

289,50

289,50

Straatsburg 1999

7.588,25

200,00

7.788,25

TOTAAL WERKBEZOEK

24.209,91

2.353,47

6.212,33

32.775,71

DIVERSEN

Reorganisatie

65.847,42

65.847,42

SUBTOTAAL

226.327,40

116.586,02

61.510,20

404.423,62

In mindering projecten

21.398,67

21.398,67

TOTAAL

226.327,40

116.586,02

40.111,53

383.024,95

BALANS PER 31 DECEMBER 1999

ACTIVA

31 DECEMBER 1998

31 DECEMBER 1999

BELEGGINGEN

ASN Milieu-beleggingsrekening

492.810,57

511.829.03

TOTAAL

492.810,57

511.829,03

LIQUIDE MIDDELEN

Postbank

72.153,54

123.113,09

ABN-AMRO Bank

55.187,92

269.800,34

ABN-AMRO Bank info rekening

4.106,02

19.707,60

ABN-AMRO Deposito

105.535,64

59.395,12

Kredietbank

376.482,02

406.678,62

Kredietbank B


-11.722,58

-5.302,56
Kredietbank Deviezen

11.622,53

11.622,53

Banque Populaire

739,99

739,39

Kas Nederland

665,88

334,91

Kas Brussel

1.399,01

53,52

TOTAAL

616.169,97

886.143,16

VORDERINGEN

Leden EP

62.342,00

36.820,72

Voorschotten personeel

5.922,37

4.950,00

Debiteuren

221.425,58

240.054,91

TOTAAL

289.689,95

281.825,63

TOTAAL ACTIVA

1.398.670,49

1.679.797,82

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

RESERVE LIQUIDITEIT

50.000,00

50.000,00

RESULTAAT AFGELOPEN JAAR

210.498,09

411.629,35

PASSIVA

31 DECEMBER 1998

31 DECEMBER 1999

EIGEN VERMOGEN

Reserve liquiditeit

50.000,00

50.000,00

Resultaat Afgelopen jaar

210.498,09

411.629,35

TOTAAL

260.498,09

461.629,35

VOORZIENINGEN AVS

Voorziening EP verkiezing

400.000,00

Voorziening relaties

21.923,27

21.923,27

Voorziening apparatuur

9.859,67

9.711,67

TOTAAL

431.782,94

31.634,94

VOORZIENINGEN PERSONEEL

Voorziening risicofonds

302.500,00

302.500,00

Voorziening scholing

70.788,51

66.851,15

Voorziening projectmedewerkers

26.555,87

26.555,87

Voorziening outplacement

16.370,17

8.611,42

Voorziening reorganisatie

180.888,09

Voorziening kinderopvang

3.620,78

TOTAAL

419.835,33

585.406,53

SCHULDEN KORTE TERMIJN

Crediteuren

160.005,97

531.419,40

Kruisposten

200,00

Overige schulden

64.944,00

50.000,00

Voorschot Info Campagne

61.404,16

19.707,60

TOTAAL

286.554,13

601.127,00

TOTAAL PASSIVA

1.398.670,49

1.679.797,82

Toelichting op de exploitatierekening 1999

Baten

Bijdragen leden Europees Parlement: ieder lid ontvangt van het

Europees Parlement een maandelijkse vergoeding voor kantoorkosten

en draagt daarvan 1/3 af aan de AVS om d gezamenlijk kantoorkosten

te
dekken.
fl 183.331,10
Bijdrage EP-leden De Plaats: betreft de extra bijdrage van twee EP-

leden aan de kosten van het kantoor van de PvdA-delegatie aan de


Plaats in Den Haag (dit kantoor is eind 1999 gesloten). fl 6.600,00
Secretariaatsvergoeding

Vergoeding voorpersoneelskosten waar ieder EP-lid recht op heeft en

die rechtstreeks door het Europees Parlement aan de AVS wordt over-

gemaakt. De vergoeding viel in 1999 aanzienlijk hoger uit dan in 1998

vanwege de overlap tussen vertrekkende en nieuwe leden van de

delegatie.
fl 2.094.933,01
Sociaal-democratische fractie artikel 62

Bijdrage van de PES-fractie in de secretariaats- en activiteitenkosten van

de delegatie (o.m. ambtelijk secretariaat Brussel, expertmeetings e.d.),

op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Goedgekeurde activiteiten, zie aparte
toelichting. fl 116.586,02

In verband met de reorganisatie van de AVS is een bedrag van

fl. 65.847,42 ten laste gekomen van artikel 62.

Goedgekeurde
salariskosten
fl 148.083,99

Totaal artikel
62
fl 264.670,01

Informatiecampagne

Bijdrage van de PES-fractie aan de delegatie ten behoeve van persvoorlichting

en publieksactiviteiten, zoals conferenties en publicaties, op basis van werkelijk

gemaakte kosten.

Zie bijgevoegd overzicht

Goedgekeurde
activiteiten
fl 226.327,40

Goedgekeurde
salariskosten
fl 163.937,76

Totaal
fl 390.265,16
Overige Baten

Ontvangen
rente
fl 29.959,12

Koersverschillen
fl 12.201,75
Totaal
fl 42.160,87
Ontvangen aan
ZW-uitkering

fl 24.623,25

Lasten

De financiële verslaglegging betreft het gehele jaar 1999. In 1999 is door

de vorige delegatie besloten geen begroting op te stellen, aangezien de

uitslag van de verkiezingen (en daarmee de te verwachten inkomsten en

uitgaven) ongewis was. Vergelijking van het exploitatieresultaat met een

begroting is om die reden niet mogelijk.

Directe Personeelskosten

In de post directe personeelskosten zijn alle extra salariskosten verwerkt die te maken hebben met medewerkers die, vanwege het vertrek van hun functionele chefs, de Anne Vondeling Stichting hebben verlaten.

Overige Personeelskosten

Kantoorkostenvergoedingen

Kantoorkostenvergoedingen voor beleidsmedewerkers zijn, in overleg met de belastingdienst, met ingang van 1 januari 1999 voor bijna alle beleidsmedewerkers uit de netto sfeer gehaald. Vanaf die datum zijn de kantoorkosten voor de zittende beleidsmedewerkers gebruteerd en maken uit van de brutosalarissen. Voor de nieuwe beleidsmedewerkers geldt, conform gemaakte afspraken met de Ondernemingsraad, deze regeling niet meer.

Wervingskosten

Het totale bedrag wervingskosten bedraagt 34.000,--. In het kader van de reorganisatie is een bedrag van 25.000,-- ten laste gebracht aan de post artikel 62.

Financiële administratie

De personeels- salaris en financiële administratie wordt uitgevoerd door medewerkers van de Tweede Kamerfractie PvdA, afdeling Algemene Zaken.

Overige Personeelskosten

Hier onder zijn geboekt de kosten die betrekking hebben op het vertrek van een aantal delegatieleden en medewerkers. Het betreft de kosten verbonden aan afscheidsbijeenkomsten en afscheidscadeautjes.

Organisatiekosten

De reguliere werkzaamheden van de delegatie werden voor en na de Europese verkiezingen enkele maanden onderbroken. Als gevolg hiervan vallen de organisatiekosten lager uit dan in 1998.

Kosten secretariaat Den Haag

In deze post is de afkoopsom van 30.000,-- voor De Plaats, Den Haag opgenomen

Overige kosten

Deze post bestaat voornamelijk uit advocatenkosten advieskosten.

Kosten secretariaat Brussel

Deze post behoeft geen toelichting.

Kosten activiteiten info-campagne

Zie toegevoegde overzicht info activiteiten

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1999

ACTIVA

Beleggingen

Bij de ABN/AMRO zijn de middelen die niet direct nodig zijn

belegd in een milieubeleggingsrekening.

Totaal
belegd
fl 511.829,03

Liquide middelen

De saldi op de diverse rekeningen waren op 31 december 1999

Zeer hoog. Na het voldoen van een aantal hoge rekeningen in het begin

Van 2000 is verhouding enigszins
genormaliseerd

Vorderingen

Nog te ontvangen bijdragen PvdA-leden Europees Parlement

Een aantal leden van de vorige delegatie heeft nog niet aan alle

Verplichtingen
voldaan
fl 36.820,71

Voorschotten personeel

Betreft vooorschotten reis- en verblijfskosten aan medewerkers fl 4.950,00

Overige vorderingen

Voorschot
RSZ
fl 10.809,15
Nog te ontvangenpremies sociale
verzekeringen fl 20.393,26
Debiteuren
fl 208.582,50
Totaal overige
vorderingen
fl 240.054,91

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserve
liquiditeit
fl 50.000,00
Deze reservering is in het verleden ingesteld om de AVS te

voorzien van voldoende middelen bij calamiteiten

Voorziening Anne Vondeling Stichting

Voorziening EP-verkiezingen: in de periode 1994-1999 heeft

de PvdA-delegatie een bedrag van 400.000 gulden gereserveerd

als bijdrage aan de Europese verkiezingscampagne van 1999.

De nieuwe delegatie heeft, mede op basis van nieuwe regelgeving

die sinds13 juli 1999 van kracht is, besloten geen geld te reserveren

voor de verkiezingscampagne van 2004.

Voorziening
relaties
fl 21.923,27

Dit bedrag staat op grond van een bepaling in een vroegere CAO

nog op de balans. Deze post zal met ingang van het jaar 2000,

na een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de AVS,

opgeheven worden. Het tegoed zal toegevoegd worden aan de

voorziening risicofonds.

Voorziening apparatuur op 31 december
1998 fl 9.859,67
Aangeschaft mobiele
telefoon
148,00

Saldo op 31 december
1999
fl 9.711,67

Voorziening Personeel

Voorziening risicofonds
ongewijzigd
fl 302.500,00

Voorziening scholing op 31 december 1998
fl 70.788,51

Studiekosten 1998
fl 3.937,36

Saldo op 31 december
1999
fl 66.851,87

Voorziening projectmedewerkers
ongewijzigd
fl 26.555,87

Voorziening outplacement op 31 december 1998
fl 16.370,17

Gemaakte
kosten
fl 7.758,75

Saldo op 31 december
1999
8.611,42

Voorziening reorganisatie op 31 december 1998
fl 210.498,09

Gemaakte
kosten
fl 29.610,00

Saldo op 31 december
1999
fl 180.888,09

Voorziening kinderopvang op 31 december 1998
fl 3.620,78

Gemaakte
kosten
fl 3.620,78

Saldo op 31 december
1999
fl 0,00
Schulden op korte termijn

fl 531.419,40

Crediteuren, nog te betalen
posten fl 50.000,00
Gereserveerd aan vakantietoeslag
fl 19.707,60

Voorschot
Info
fl 601.127,00
Verantwoording van de uitgaven van de AVS in het kader nieuwe regelgeving en gedragscode

Secretariaatsvergoeding EP-leden

Inkomsten

fl 2.094.933,01

Kosten

Directe personeelskosten minus de directe personeelskosten

voor medewerkers wier salariskosten drukken op de inkomsten

uit de infocampagne en artikel 62 (zie toelichting exploitatierekening) fl 1.501.166,20

Overige personeelskosten minus de kosten voor de financiële

administratie
fl 172.474,13
Secretariële personeelskosten
totaal
fl 1.673.640,33

Resultaat secretariaatsvergoeding
1999
fl 376.292,68

Dit resultaat zal, na een daartoe strekkend besluit van het bestuur

van de AVS toegevoegd worden aan de voorzieningen personeel,

onder de bestemming voorziening personeel 1999-2004, zodat

daarvan overeenkomstig de voorwaarden gesteld bij toekenning van

de secretariaatsvergoedingen in de toekomst slechts personeelskosten

bestreken kunnen worden. Dit kunnen personeelskosten zijn als:


-salariskosten projectmedewerkers


-afvloeiingskosten


-scholingskosten


-reorganisatiekosten


-tijdelijke vervangingskosten en dergelijke.
Bijdragen EP-leden (1/3 onkostenvergoeding)

Inkomsten

Bijdragen leden Europees
Parlement
fl 183.331,10

Bijdragen EP-leden 'De
Plaats'
fl 6.600,00

Inkomsten
totaal

fl 189.931,10

Kosten

Kosten financiële administratie
fl 65.000,00
Organisatiekosten
AVS
fl 18.672,18

Kosten secretariaat Den
Haag
fl 118.467,67

Kosten secretariaat
Brussel
fl 13.337,09

Kosten ACEP
fl 1.790,08

Kosten
totaal

fl 217.267,02

Resultaat onkostenvergoeding (uit
reserve)
fl - 27.335,92
Bijlagen: Overzicht per delegatielid van de besteding van de algemene onkostenvergoeding.

Vooraf

De gedragscode die de Nederlandse lijsttrekkers bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 14 mei 1999 ondertekend hebben, stelt in artikel 1 dat de toekomstige Nederlandse leden van het Europees Parlement alleen werkelijk gemaakte reiskosten declareren. Teveel ontvangen vergoedingen worden terugbetaald. In de hierna volgende cijferopstellingen wordt per delegatielid exact aangegeven welke bedragen aan teveel ontvangen reiskosten zijn teruggestort.

Artikel 2 van de gedragscode bepaalt dat de algemene onkostenvergoeding, die het Europees Parlement maandelijks aan de leden verstrekt, slechts aangewend zal worden voor de ondersteuning van hun parlementaire werkzaamheden. Artikel 13 lid 1 van de 'Regeling kosten van het Parlement (13 juli 1999) geeft een nadere invulling van de posten waarvoor deze vergoeding onder meer bedoeld is. Uitdrukkelijk wordt hierbij gesteld dat "de vergoeding niet mag worden gebruikt voor persoonlijke uitgaven of voor subsidies of giften van politieke aard."

De Nederlandse leden van de sociaal-democratische fractie dragen een derde deel van deze onkostenvergoeding af aan de Anne Vondeling Stichting. Van de besteding van het resterende twee derde deel wordt verantwoording afgelegd in de hierna volgende pagina's. De besteding van het aan de AVS afgedragen deel is verantwoord in de jaarrekening van de AVS. Met deze publicaties wordt voldaan aan hetgeen daarover in artikel 2 gesteld is.

In hetzelfde artikel 2 wordt geregeld dat de vergoeding voor personeelskosten uitsluitend voor personele ondersteuning gebruikt wordt. Deze middelen worden, op verzoek van de delegatieleden, door het Europees parlement rechtstreeks aan de Anne Vondeling Stichting overgemaakt. Voor een verantwoording van de besteding van deze middelen zij daarom opnieuw verwezen naar de jaarrekening van de AVS.

In artikel 6 van de gedragscode wordt bepaald dat elk van de delegaties jaarlijks een rapportage opmaakt over de wijze waarop de code wordt nageleefd en dat zij deze na beoordeling door een onafhankelijke deskundige openbaar maakt.

De Nederlandse leden van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement hebben een commissie van drie leden bereid gevonden zich een oordeel te vormen over de wijze waarop zij de gedragscode nageleefd hebben. Deze 'adviescommissie naleving gedragscode', die onder voorzitterschap stond van Schelto Patijn, burgemeester van Amsterdam en oud-lid van het Europees Parlement, met als leden Liesbeth Baarveld, oud-lid van de Eerste Kamer en van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Wim Jacobs RA, voormalig extern penningmeester van de AVS en Algemeen Manager van de Stichting Nationale Postcode Loterij, geeft hierna haar oordeel over de cijfers en gegevens die de delegatieleden hebben overlegd.

Verslag van de 'adviescommissie naleving gedragscode'

De zes leden van de PvdA-Eurodelegatie in het Europees Parlement hebben met elkaar afgesproken zoveel mogelijk in de geest te handelen van de 'gedragscode van de Nederlandse leden van het Europees Parlement', zoals die voor de verkiezingen door de lijsttrekkers overeengekomen is. Dit betekent dat zij jaarlijks een overzicht publiceren van de besteding van de onkosten- en reiskostenvergoedingen die zij van het Europees Parlement ontvangen.

Dit overzicht dient, alvorens publiek gemaakt te worden, onderworpen te worden aan het oordeel van een deskundige buitenstaander (artikel 6). In dit geval van een commissie bestaande uit een drietal leden van de Partij van de Arbeid met, zoals de delegatie dat zelf formuleerde, 'voldoende afstand van de dagelijkse politiek, maar tegelijkertijd bekendheid met de regelingen en vergoedingen zoals het Europees Parlement die kent'.

Op grond van deze criteria zijn door de PvdA-Eurodelegatie Schelto Patijn, Liesbeth Baarveld en Wim Jacobs RA uitgenodigd zitting te nemen in de 'adviescommissie naleving gedragscode'. Schelto Patijn is als voorzitter van de commissie opgetreden. De commissie kreeg tot taak te beoordelen of de zes leden van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie van het Europees Parlement zich gehouden hebben aan de afspraken die zij in het kader van de gemelde gedragscode gemaakt hebben.

Ten einde haar werkzaamheden goed te kunnen verrichten heeft de commissie de leden van de delegatie verzocht informatie te verstrekken. Dit gebeurde aan de hand van een vragenlijst, die hierna met de door de individuele leden verstrekte gegevens op gesystematiseerde wijze gepubliceerd wordt.

De commissie heeft van de zes leden alle verlangde informatie verkregen en deze vervolgens op redelijkheid getoetst.

De commissie heeft geconstateerd dat er verschillen bestaan in de hoogte van de verschillende kosten, maar zij heeft zich op grond van het genoemde redelijkheidscriterium geen oordeel over deze hoogtes gevormd. Als voorbeeld moge gelden de kosten die een tweetal leden gemaakt heeft voor het ontwerpen en bijhouden van een website. Deze kosten verschillen beduidend, maar zijn toch geen van beide als onredelijk aan te merken.

De commissie is uiteraard uitgegaan van de informatie die door de delegatieleden is overlegd. De commissie heeft in de ontvangen antwoorden, gegevens en verklaringen geen aanleiding gezien nader onderzoek te doen.

Op grond van de door de delegatieleden zelf verstrekte informatie en op basis van de verklaringen die de commissie van de delegatieleden heeft ontvangen is de 'adviescommissie naleving gedragscode' van oordeel dat de leden van de PvdA-Eurodelegatie gehandeld hebben in overeenstemming met de afgesproken gedragsregels.

Amsterdam, 9 mei 2000

Schelto Patijn, voorzitter

Liesbeth Baarveld, lid

Wim Jacobs RA, lid

Enige opmerkingen vooraf

De gegevens die hierna alfabetisch per delegatielid volgen, hebben slechts betrekking op dat deel van 1999 dat de mandaatperiode van het 'nieuwe' Europees Parlement beslaat. De berekeningen zijn per lid op een zelfde wijze gesystematiseerd, dit om vergelijking mogelijk te maken. Daarbij zijn bedragen op fl. 10,-- of een veelvoud daarvan afgerond. Door een eigen berekeningswijze van delegatieleden kunnen kleine verschillen ontstaan in de afdrachten en andere bedragen.

Op een na zijn alle delegatieleden 'nieuw'. Zij hebben derhalve pas vanaf 20 juli reguliere vergoedingen ontvangen en declarabele reiskosten gemaakt. Een lid, Jan Marinus Wiersma, maakte ook gedurende de vorige mandaatperiode deel uit van het Europees Parlement. In zijn geval is het lastig exact aan te geven welke maandvergoedingen of deel daarvan en welke kosten betrekking hebben op de vorige en welke op de huidige zittingsperiode. Vandaar dat van het totaal van zijn kosten en maandvergoedingen vanaf 1 juli 1999 een toerekening gemaakt is naar de verslagperiode.

Op grond van een speciaal besluit van het College van Quaestoren van het Europees Parlement zijn vergoedingen verstrekt voor een aantal voorbereidingsbijeenkomsten te Brussel voorafgaande aan de mandaatperiode. Deze vergoedingen en de kosten verbonden aan deze voorbereidingsactiviteiten zijn, voorzover van toepassing, op een zelfde wijze in de hierna volgende overzichten opgenomen als de vergoedingen en de kosten over de mandaatperiode.

Door verschillende persoonlijke omstandigheden, andere takenpakketten of andere wijze van taakinvulling kunnen bij vergelijkbare posten per delegatielid zeer verschillende bedragen voorkomen. Een delegatielid dat vanwege eerdere functies bijvoorbeeld al beschikt over een uitgebreide kantoor-, computer- en communicatie-uitrusting kan volstaan met lagere investeringen dan een collega die nog niet over zulke apparatuur beschikt.

Een delegatielid wiens werkterrein in hoofdzaak de buitenlandse politiek is, zal, in vergelijking met een volksvertegenwoordiger die zich in overwegende mate bezig houdt met een 'interne zaak' als bijvoorbeeld landbouw, meer kosten opvoeren voor het maken van buitenlandse reizen.

Met deze opmerkingen wil gezegd zijn dat de kosten die de zes delegatieleden opvoeren niet zonder meer met elkaar vergeleken kunnen worden. Wat voor de taakvervulling van de een redelijk is, geldt door andere omstandigheden voor de ander als laag of eventueel zelfs als hoog.

Bij de post reiskosten valt een groot verschil in de aan het parlement terugbetaalde bedragen op. Bij deze post gaat het om forfaitair uitgekeerde vergoedingen, die op grond van artikel 1 van de gedragscode, terugbetaald worden. Slechts de werkelijk gemaakte reiskosten worden door de delegatieleden in rekening gebracht.

Het verschil in de teruggestorte bedragen hangt samen met de wijze van reizen - vliegtickets tegenover een vergoeding per gereden kilometer - en met de kosten van vooruitbetaalde jaarabonnementen voor het openbaar vervoer.

Investeringen in computer- en communicatieapparatuur worden in de hierna volgende cijferopstellingen in één keer als kosten verantwoord en niet afgeschreven over een aantal jaar. Dit omdat het politieke bestaan uitermate ongewis is en het derhalve vooruitlopen op een onzekere toekomst is als zulke investeringen over een langere periode worden uitgesmeerd. Bovendien is de verkoopwaarde van deze apparatuur zelfs na zeer korte tijd vrijwel nihil.

Niet alle delegatieleden hebben in 1999 de behoefte gevoeld dan wel de kans gezien zich te voorzien van nieuwe apparatuur. Daardoor treden er in de cijferopstellingen en de resultaten daarvan grote verschillen op. Enige delegatieleden die nog niet in de gelegenheid waren hun voorzieningen (inclusief een website) up to date te maken zullen dit, naar behoefte, in 2000 doen, waardoor de verschillen op termijn zullen verdwijnen.

Waar het in het hierna volgende gaat om posten die ook voor privé gebruik aangewend worden, is een besparing die overeenkomt met wat de Nederlandse fiscus als bijtelling redelijk acht, in mindering gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een post als telefoonkosten. Daar waar delegatieleden zelf van mening zijn dat een hoger besparingsbedrag redelijker zou zijn, is vanzelfsprekend dit hogere bedrag in mindering gebracht.

De opvattingen van de Nederlandse fiscus zijn ook elders als richtinggevend gezien. Zo brengen de leden van de PvdA-Eurodelegatie niet meer dan zestig cent per gereden autokilometer in rekening. Dit ondanks het feit dat de regelgeving van het Europees Parlement een aanzienlijk hoger bedrag acceptabel acht.

Ook waar het de eventuele kantoorkosten aan huis betreft is de systematiek die de Nederlandse fiscus bij het berekenen van mogelijke aftrekbare beroepskosten accepteert, gehanteerd.

Tenslotte: de post overige kosten, die hierna telkens waar die opgevoerd wordt, gespecificeerd is, omvat in totaal slechts zes categorieën:


-
ontwerp en onderhoud website


-
salaris en kosten projectmedewerker


-
reis- en verblijfskosten vooreen werkbezoek door een medewerker

-
advieskosten en diensten derden


-
drukkosten


-
representatie.

De twee laatste kostenposten beslaan telkens niet meer dan bedragen van enige honderden guldens.

Voorzover er een deel van de verstrekte algemene onkostenvergoeding in 1999 niet besteed is, wordt dit bedrag op grond van de daartoe strekkende regels geoormerkt doorgeboekt naar het jaar 2000, waarmee vastgelegd wordt dat het niet voor privé gebruik of voor subsidies en giften van politieke aard mag worden aangewend. De verstrekte algemene onkosten vergoedingen dienen binnen de mandaatperiode besteed te zijn.
Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement
Lid: Max van den Berg

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
2.244,35

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal ontvangen van het Europees Parlement 40.160

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 370

Kosten voor het houden van een
kantoor

o.m.

1.
Afdracht Anne Vondeling Stichting 13.370
2. Kosten kantoor aan huis

Aanschaf of huur van kantooruitrusting 4.110

Telefoon- en portokosten 2.010

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 370

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 350

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur 14.190

Abonnement op internet en databanken

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat (opgenomen

in telefoonkosten en communicatieapparatuur)

Overige kosten: representatie 360

Totaal
35.130

Overschot/tekort overboeken naar 2000
5.030

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u dat hieronder te doen:

Getekend het lid: Max van den Berg

Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement

Lid: Ieke van den Burg

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
8.289,11

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal ontvangen van het Europees Parlement 40.160

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 1.020

Kosten voor het houden van een
kantoor

o.m.

1. Afdracht Anne Vondeling Stichting 13.390

2.
Kosten kantoor aan huis 900
Aanschaf of huur van kantooruitrusting

Telefoon- en portokosten (incl. hardware) 3.470

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 1.030

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 1.030

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur
21.230

Abonnement op internet en databanken 790

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat (opgenomen

in telefoonkosten & communicatieapparatuur)

Overige kosten

Totaal
42.86

Overschot/tekort overboeken naar 2000

-2.700

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u hieronder te doen:

Getekend het lid: Ieke van den Burg

Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement

Lid: Dorette Corbey

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
6.622,06

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal ontvangen van het Europees Parlement 40.160

Zonder tussenkomst aan AVS doorgestort 13.390

Ontvangen vergoeding voor algemene kosten 26.770

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 1.380

Kosten voor het houden van een
kantoor

aan huis
1.620

Aanschaf of huur van kantooruitrusting 1.170

Telefoon- en portokosten 1.470

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 1.070

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 960

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur 14.730

Abonnement op internet en databanken

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat

Overige kosten: reis- en verblijfkosten

Werkbezoekmedewerker 730

Totaal
36.520

Overschot/tekort overboeken naar 2000
3.640

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u dat hieronder te doen:

Getekend het lid: Dorette Corbey

Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement

Lid: Michiel van Hulten

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
8.343,56

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal ontvangen van het Europees Parlement 40.160

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 650

Kosten voor het houden van een
kantoor

o.m.

1. Afdracht Anne Vondeling Stichting 13.390

2. Kosten kantoor aan huis
250

Aanschaf of huur van kantooruitrusting 20

Telefoon- en portokosten 150

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 1.060

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 1.010

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur 5.970

Abonnement op internet en databanken 120

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat

Overige kosten: ontwerp en onderhoud website 5.020

salaris en kosten projectmedewerker 9.460

druk- en
fotokosten 640

Totaal
37.740

Overschot/tekort overboeken naar 2000
2.420

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u dat hieronder te doen:

Getekend het lid: Michiel van Hulten

Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement

Lid: Joke Swiebel

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
3.224,29

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal
ontvangen 40.160
Zonder tussenkomst aan AVS doorgestort 13.390

Ontvangen vergoeding voor algemene kosten

26.770

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 1.250

Kosten voor het houden van een kantoor aan huis,

inclusief aanschaf kantooruitrusting 2.020

Telefoon- en portokosten (incl. hardware)
4.330

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 1.170

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 4.880

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur,
inclusief

abonnement op internet en databanken 5.800

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat (begrepen

in de posten telefoonkosten en communicatieapparatuur)

Overige kosten: diensten van derden/adviezen 6.010

Totaal
25.460

Overschot overboeken naar 2000
1.310

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u dat hieronder te doen:

Getekend het lid: Joke Swiebel

Vragenlijst voor de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement

Lid: Jan Marinus Wiersma

Reiskosten (punt 1 van de gedragscode) Periode 20 juli tot en met 31 december 1999

Terugbetaald aan parlement:
8.140

Algemene onkostenvergoeding (punt 2 van de gedragscode)

Inkomsten

Totaal ontvangen van het Europees Parlement 40.160

Uitgaven

Reiskosten en daaraan verbonden kosten 1.390

Kosten voor het houden van een
kantoor

o.m.

1. Afdracht Anne Vondeling Stichting 13.390

2. Kosten kantoor aan huis
1.230

Aanschaf of huur van kantooruitrusting 840

Telefoon- en portokosten 2.640

Aanschaf van kantoorbenodigdheden 1.080

Aanschaf van boeken, tijdschriften en kranten 1.500

Kosten voor het raadplegen van datanetten

Communicatieapparatuur 15.340

Abonnement op internet en databanken 30

Aankoop, gebruik, onderhoud faxapparaat 1.000

Overige kosten: ontwerp en onderhoud website 7.190

Totaal

45.630

Overschot/tekort overboeken naar 2000

-5.470

Overige punten gedragscode

1/3 van de algemene onkostenvergoeding (punt 2) wordt door de leden afgedragen aan de AVS. De vergoeding voor personeelskosten (eveneens punt 2 van de gedragscode) wordt door het parlement rechtstreeks uitbetaald aan de Anne Vondeling Stichting. Voor de besteding van deze middelen legt de AVS verantwoording af in haar financieel jaarverslag. Voor wat betreft de punten 3,4 en 5 gaat de commissie ervan uit dat u zich aan de bepalingen van de gedragscode heeft gehouden. Indien u met betrekking tot de hier bedoelde veronderstelling van mening bent dat u ons nader dient informeren, verzoeken wij u dat hieronder te doen:

Getekend het lid: Jan Marinus Wiersma. De volledige tekst van de gedragscode is te vinden op de website van de PvdA-Eurodelegatie, www.pvda.nl/eu/

. Zie ook de nota PvdA in het Europees Parlement (Nederlandse delegatie in de PES-fractie), politieke prioriteiten voor de zittingperiode 1999-2004. Onder meer in te zien op de website van de PvdA-Eurodelegatie www.pvda.nl/eu/

Onder andere over de WTO, IGC, Voedselveiligheid, Sociaal Europa en het Hof van Justitie

Regelmatig zijn delegatieleden te beluisteren in nieuws-, discussie-, en achtergrondprogramma's op Radio 1. Incidenteel verschijnen zij op televisie. Met grote regelmaat publiceren zij hun visie op actuele ontwikkelingen in de staatscourant, de landelijke en regionale pers. Daarnaast publiceren zij in de PvdA-organen PRO, Vlugschrift en Onderstroom

. De volledige tekst van de discussienota "PvdA aandachtspunten voor de IGC 2000 is te vinden op de website van de PvdA-Eurodelegatie, www.pvda.nl/eu/

. De virtuele discussie in het kader van het project Afrika en Europa in 2015 vindt plaats op de website van de PvdA, ww.pvda.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie