Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake bouwstoffenbesluit-uitvoering motie Udo

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inz bouwstoffenbesluit-uitvoering motie udo
Gemaakt: 10-7-2000 tijd: 11:14


3


26800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2000
Nr. 74 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2000

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 10 december 1998 over het Bouwstoffenbesluit werd op 17 december 1998 de motie Udo c.s. inzake de kosten van certificering voor kleinere bedrijven in het kader van het Bouwstoffenbesluit aangenomen (26800-XI nr. 43).

Ter uitvoering van deze motie heb ik in het voorjaar van 1999 aan het RIVM opdracht gegeven om in samenwerking met Van Ruiten Adviesbureau b.v. een nadere analyse uit te voeren van de economische positie van kleine bedrijven in relatie tot de betreffende certificeringskosten binnen de baksteenindustrie en de beton- en metselmortelbranche, zijnde de twee branches die met name in de aanhef van de motie worden genoemd. Het door RIVM en Van Ruiten Adviesbureau opgestelde eindrapport van deze derde bedrijfseffectentoets (BET-3) bied ik u hierbij aan1).

De uitkomsten van deze BET-3 kunnen als volgt worden samengevat:

Er zijn, op basis van dit onderzoek in het algemeen geen grote negatieve economische gevolgen te verwachten voor kleine bedrijven. Mogelijk vindt voor enkele kleine marginale bedrijven een vervroegde sanering plaats. Maar dit is een proces van natuurlijke selectie dat ook zonder het Bouwstoffenbesluit al plaatsvindt.

Een uitzondering hierop vormt de metselmortelsector. In die sector kunnen marktverschuivingen ontstaan, omdat hier sprake is van een bijzondere situatie. De metselmortelsector kenmerkt zich doordat er veel kleine aanbieders zijn, er sprake is van een relatief lage prijs per ton, veel concurrentie en er geen onderscheidende producteigenschappen zijn tussen de door de bedrijven geproduceerde mortels.

Enkele grote bedrijven hebben een dominante positie, terwijl aan de andere kant er meer zogenaamde 'zelfdraaiers' kunnen komen (aannemers die zelf cement, water en zand mengen tot metselmortel). Bij 'zelfdraaien' is er nauwelijks sprake van enige kwaliteitscontrole.

Van belang is een goede handhaving van het Bouwstoffenbesluit, om te voorkomen dat concurrenten die zich niet aan de regels houden in het voordeel zijn.

De uitkomsten van BET-3 wijken nogal af van die in de in 1998 uitgevoerde BET-2 ('Eerste orde kosten en markteffecten bij de invoering van het Bouwstoffenbesluit'). Uit BET-3 komt naar voren dat grosso modo sprake is van lagere kosten dan waarvan bij BET-2 werd uitgegaan. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: kostenverlaging van certificering door invoering van de clusterregeling, beschikbaarheid van nieuwe meetgegevens, meer duidelijkheid over interpretatie van de Handleiding Certificering van SBK en explicitering van de mogelijkheden van verkorte onderzoeksmethoden. De verhoogde kosten van laboratoriumonderzoek (door de marktwerking in verband met het verhoogde aanbod van te onderzoeken monsters) vallen tegen de verlaging weg. Het RIVM is meestal uitgegaan van een worst case situatie, waardoor de kosten in werkelijkheid waarschijnlijk nog lager kunnen uitvallen.

Het BET-3 rapport doet enkele voorzichtige uitspraken over extrapolatie naar sectoren en branches die niet onderzocht zijn in BET-3. Een één op één vertaling is niet mogelijk. Een vertaling naar andere branches is wel mogelijk op het punt van clustercertificatie. Die zal bij meer branches dan de in BET-3 onderzochte tot kostenbesparing kunnen leiden. Verder geeft het BET-3 rapport aan dat nieuwe producten als gevolg van het Bouwstoffenbesluit een hogere toetredingsdrempel hebben. De onderzoekers verwachten dat door integratie van certificering voor het Bouwstoffenbesluit met productcertificering, in het algemeen kostenbesparing mogelijk zal zijn.

Naast de uitvoering van het BET-3 onderzoek is naar aanleiding van de motie Udo c.s. op 11 mei 1999 een overleg geweest met diverse vertegenwoordigers van het producerend bedrijfsleven om de problematiek beter in beeld te brengen en om te brainstormen over mogelijkheden om de certificeringskosten (generiek) omlaag te brengen, zodanig dat tevens voldaan wordt aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

Belangrijke conclusies uit dit overleg waren:

Bedrijfsleven en VROM verschillen van mening over de reikwijdte van de motie. Het bedrijfsleven geeft aan dat ook andere bedrijven dan de genoemde sectoren en branches (beton-, metselmortel- en baksteenbranche) last kunnen hebben van de invoering van het Bouwstoffenbesluit. VROM geeft aan voor de in de motie genoemde branches een nadere analyse te willen uitvoeren naar de bedrijfseffecten, om zo de problematiek te kunnen onderbouwen en mogelijke oplossingen door te kunnen rekenen.

De mogelijke economische problemen zijn grotendeels te wijten aan de kosten voor certificering. Aangezien die certificering nog in ontwikkeling is, is het nog niet mogelijk hierover harde conclusies te trekken. Een mogelijkheid om certificeringskosten te reduceren is het invoeren van clustercertificatie.

Certificeringskosten van bouwstoffen kunnen omlaag als over de milieuhygiënische kwaliteit veel onderzoeksgegevens bekend zijn. De hoeveelheid gegevens over steenachtige bouwstoffen zal de komende jaren groeien, als gevolg van het Bouwstoffenbesluit en certificering. Er is behoefte om die gegevens snel toegankelijk te maken en wellicht te komen tot verdere reductie van certificeringskosten.

Als mogelijke (generieke) oplossingen zijn besproken: de mogelijkheid van clustercertificatie, het opbouwen van een kennisinfrastructuur voor kwaliteitsgegevens van bouwstoffen en geleidelijke invoering van handhaving van het Bouwstoffenbesluit.

Ik ben aan de conclusies uit het overleg met het bedrijfsleven tegemoetgekomen met de volgende acties:

VROM is bereid bij te dragen aan een database-systeem voor het opslaan van onderzoeksgegevens over de kwaliteit van bouwstoffen in relatie tot het Bouwstoffenbesluit. VROM kan daarbij gebruik maken van BASIS, een database opgebouwd onder verantwoordelijkheid van het RIVM, die is gebruikt als onderbouwing van de evaluatie en bedrijfseffectentoetsen die tot dusverre zijn uitgevoerd. Daarbij is het uitgangspunt, dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het vullen van een dergelijke database met onderzoeksgegevens. Dergelijke gegevens komen nu vooral beschikbaar door het onderzoek dat in het kader van certificering moet worden uitgevoerd.

VROM heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) gevraagd om een regeling te ontwikkelen voor clustercertificatie. Door het mogelijk te maken om certificatie binnen bedrijfstakken gezamenlijk op te pakken konden aanmerkelijke kostenbesparingen worden bereikt. Een dergelijke regeling is op dit moment praktisch gereed, wordt inmiddels gebruikt voor de certificatie van diverse bouwstoffen, en de economische effecten daarvan zijn meegenomen in het onderzoek voor BET-3.

VROM heeft een aanloopregeling geformuleerd, die tot 1 juli 2000 ruimte gaf om te certificeren. Bouwstoffen waarvoor de certificering nog niet klaar was op 1 juli 1999 (toen de regels van het besluit volledig operationeel zijn geworden) konden volgens dit aanloopbeleid tot 1 juli 2000 zonder erkende kwaliteitsverklaring worden gebruikt zonder dat het bevoegd gezag partijkeuringen of certificaten eiste. De regeling gold alleen voor producenten die de certificering aantoonbaar hadden opgepakt en die bouwstoffen produceren waarvan op basis van beschikbare onderzoeksresultaten verwacht mocht worden dat ze voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

In verband met de eerder genoemde uitkomsten van de BET-3 heb ik besloten voor de metselmortelsector een nader onderzoek te starten om te kijken naar mogelijkheden om voor deze sector tot lagere certificeringskosten te komen.
In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, ben ik bereid metselmortel tijdelijk uit te zonderen van bepaalde aspecten van de informatieplicht in het Bouwstoffenbesluit. Op basis van de nu bekende gegevens over metselmortel lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat metselmortel kan voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit.
Voor bovengenoemde tijdelijke uitzondering van de informatieplicht voor metselmortel wordt een wijziging van het Bouwstoffenbesluit voorbereid. Omdat deze wijziging niet op korte termijn kan zijn gerealiseerd, zal deze uitzondering vooralsnog worden geregeld met behulp van een gedoogcirculaire aan het bevoegd gezag.

Naast metselmortel is er in deze circulaire voor een viertal andere bouwstoffen een tijdelijke uitzondering gemaakt voor de informatieplicht. Tijdens het certificeringstraject is bij de voorbereiding van een NBRL (Nationale Beoordelingsrichtlijn) voor deze bouwstoffen namelijk gebleken dat nog niet voor alle aspecten over een eenduidige beproevingsmethodiek wordt beschikt waarmee de kwaliteit van de bouwstoffen overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit kan worden aangetoond.

De gedoogcirculaire is ter informatie bij deze brief gevoegd1).

Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...