Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

In 2001 ƒ 11 miljoen voor nieuw beleid gemeente Tilburg

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


3-7-2000

In 2001 ƒ 11 miljoen voor nieuw beleid

Zalmsnip beschikbaar voor lastenverlichting

Het college van B&W heeft vandaag de begroting 2001 vastgesteld. De begroting is een nadere uitwerking van het Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma.
Nieuwe financiële ontwikkelingen leveren een structureel voordeel op van gemiddeld ƒ 4,5 miljoen per jaar, met name veroorzaakt door een meevaller in de algemene uitkering. Voor 2001 is ƒ 5,7 miljoen ruimte om vanuit de algemene middelen invulling te geven aan nieuw beleid. In de jaren daarna is gemiddeld ƒ 4 miljoen beschikbaar per jaar. Daarnaast is voor een aantal voorstellen dekking beschikbaar uit rijksmiddelen of fondsen van de gemeente, waardoor voor circa ƒ 11 miljoen in 2001 aan extra nieuw beleid mogelijk is. De gemeenteraad neemt op 30 en 31 oktober 2000 een definitief besluit over de begroting 2001

Beleidsvoorstellen

Voor de vervanging van lichtmasten, die ouder dan 40 jaar zijn en voor de uitvoering van het achterstallig onderhoud van wegen wordt ƒ 1,9 miljoen uitgetrokken.

Om het bereik van algemene voorzieningen (zoals bibliotheek, sport, vrijwillig jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk, wijk-en buurtwerk, preventieve gezondheidszorg) onder de allochtone jeugd te verhogen worden komend jaar samen met allochtone zelforganisaties een aantal projecten opgezet in wijken en buurten. Ook wordt in het kader van vernieuwing jeugdbeleid veel aandacht besteed aan intensivering van voor- en vroegschoolse educatie, stimulering van jongerenparticipatie en -communicatie en een goede spreiding van fysieke voorzieningen. Voor de vernieuwing van het jeugdbeleid is ƒ 1,4 miljoen beschikbaar.

Voor uitvoering van de regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders is ƒ 0,5 miljoen beschikbaar.

Om het de Diamantgroep mogelijk te maken het beheer van de wijkcentra te continueren wordt structureel extra geld beschikbaar gesteld. In 2001 gaat het om f 0,9 miljoen.
Opvulling van gesubsidieerde banen, zoals bijvoorbeeld conciërges, lukt niet in alle gevallen als gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt. Voor vervanging door reguliere - en dus duurdere - arbeidskrachten is structureel ƒ 0,5 miljoen op jaarbasis uitgetrokken.

Het college stelt voor de basissubsidie voor de zorgtaak van La Poubelle structureel met ƒ 300.000,- te verhogen.

Voor de omschakeling naar een integrale aanpak van de schuldhulpverlening zijn extra middelen beschikbaar: in 2001 ƒ 560.000 en in 2002 ƒ 400.000. Daarnaast zal met de betrokken instanties (waaronder IMW) overlegd worden om tot een nieuwe opzet te komen.

Zowel voor het uitbreiden van de trajectbewaking bij Sociale Zaken als voor stimulering van de terugkeer in het arbeidsproces (wet REA) is in 2001 en 2002 ƒ 0,4 miljoen extra beschikbaar en voor de ontwikkeling van het polisarrangementenmodel is in 2002 ƒ 0,3 miljoen financiële ruimte.

Voor het opzetten van zorgtrajecten in combinatie met bestaande activeringstrajecten is voor 2000 en 2001 ƒ 290.000 per jaar beschikbaar.

Voor festiviteiten en evenementen wordt ƒ 0,1 miljoen per jaar uitgetrokken; in 2001 wordt ƒ 75.000,- beschikbaar gesteld voor het wielerevenement 'de Ronde van Nederland'. De GGD Hart voor Brabant ontvangt een hogere bijdrage van ƒ 0,2 miljoen per jaar. Voor externe veiligheid is ƒ 0,2 miljoen uitgetrokken in 2001 en 2002. Voor uitvoeringkosten Wet Voorziening Gehandicapten is ƒ 0,1 miljoen per jaar beschikbaar.
Voor de uitvoering van het marketingplan van het Nederlands Textielmuseum wordt jaarlijks ƒ 56.000,- beschikbaar gesteld en worden de entreeprijzen verhoogd. Voor de projectorganisatie Stelselmatige Daderaanpak is ƒ 160.000,- in 2001 en 2002 beschikbaar.

Tarieven

Jaarlijks worden de gemeentelijke tarieven vastgesteld. De meest belangrijke zijn: de onroerend zaak belasting, rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Met ingang van 2001 geldt voor het onroerend goed een nieuwe taxatiewaarde, die fors hoger is dan de huidige. Voor woningen wordt een gemiddelde stijging van 122% verwacht, voor niet-woningen 30%. Er is nog geen tarief voor de OZB omdat op dit moment niet alle waarden bekend zijn. Begin oktober komt het college van B&W met een voorstel.

Woonlasten
De totale opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting zal niet meer stijgen dan de te verwachten inflatie van 3,25%. De rioolrechten stijgen met ruim 10% en de afvalstoffenheffing met 3,5%. Om de woonlastendruk voor de burgers te beperken wordt de Zalmsnip in het jaar 2001 volledig ingezet. Het totaal van de lokale lastendruk van de gemiddelde woning daalt ten opzichte van 2000 met 4,3%.
Overige tarieven
De bouwleges blijven ongewijzigd. De overige tarieven, waaronder de hondenbelasting, stijgen nominaal met 2,6%.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie