Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VW inzake veiligheidsprocedure havens te Vlissingen

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts vw inzake veiligheidsprocedure oude-vissershave n en koopmanshaven te vlissingen

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 11:22


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 4 juli 2000

Naar aanleiding van uw brief van 6 juni 2000, aangaande de aan uw commissie gerichte brief van de heren Van Es en Kloet van 16 mei 2000, bericht ik u het volgende.

In hun brief spreken de heren Kloet en Van Es hun zorg uit over de procedure tot sluiting van de keersluis in de Vissershaven te Vlissingen, respectievelijk het plaatsen van schotbalken langs de Koopmanshaven (hoewel in de bewuste brief abusievelijk gesproken wordt van schotbalken langs de Vissershaven). De heren verwijzen hierbij naar een opgetreden waarschuwingsfout in augustus 1996, toen tijdens een stormsituatie niet tijdig is gewaarschuwd voor het sluiten van de deuren van de keersluis in de Vissershaven. Het waterschap Zeeuwse Eilanden is uitvoerend beheerder van de keersluis in de Vissershaven (en dus belast met het sluiten ervan), terwijl Rijkswaterstaat Directie Zeeland als uitvoerend beheerder voor de schotbalken in de Koopmanshaven zorg draagt.

De waarschuwingsfout van augustus 1996 was destijds aanleiding het sluitingsproces en het bijbehorende waarschuwingssysteem van de keersluis in de Vissershaven nader te analyseren. Uit onderzoek van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat bleek dat de betrouwbaarheid van het sluitingsproces van de keersluis in de Vissershaven goed is. Uitgangspunt hierbij was de Leidraad Waterkerende Kunstwerken en Bijzondere Constructies van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.

Ten aanzien van het waarschuwingssysteem heeft Rijkswaterstaat Directie Zeeland,

mede op advies van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en in overleg met het waterschap Zeeuwse Eilanden, besloten om voorwaarschuwingen van het Hydro Meteo

Centrum Zeeland (HMCZ) een formele status te geven in het waarschuwingssysteem. De waarschuwingen van het HMCZ vormen een aanvulling c.q. extra borging op de waarschuwingen van de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD). Na de binnenkomst van de waarschuwing zijn beheer en bewaking van de keersluis verder in handen van het waterschap.

Als extra veiligheidsvoorziening is ter hoogte van de Vissershaven een zelfregistrerende peilschaal geplaatst, die gekoppeld is aan een pieper-waarschuwing naar een ambtenaar van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Deze peilschaal fungeert als laatste waarschuwingssysteem, waarvoor ook procedures zijn vastgelegd.

Zowel Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het waterschap Zeeuwse Eilanden, als de provincie Zeeland vanuit haar taak als toezichthouder, zijn akkoord gegaan met de aanpassingen in de sluitingsprocedure, en zijn unaniem van mening dat hiermee het sluitingsproces van de keersluis geheel voldoet aan de eisen vanuit veiligheid. De suggestie van de schrijvers om een draaiboek te maken, worden door de Directie Zeeland niet gedeeld, daar terzake goede afspraken zijn gemaakt. Het inschakelen van personeel van de provincie en/of brandweer is uit oogpunt van taakstelling ongewenst: de Directie Zeeland en het waterschap Zeeuwse Eilanden nemen duidelijk verantwoordelijkheid voor hun taken.

Met betrekking tot de schotbalken geldt dat de Directie Zeeland verantwoordelijk is voor het tijdig aanbrengen ervan. Hiervoor is altijd al de voorwaarschuwing van het HMCZ bepalend geweest. Deze voorwaarschuwing is ruim voldoende voor het tijdig aanbrengen van de schotbalken.

Met betrekking tot de in de brief genoemde reactie van de heer Verhees dient te worden opgemerkt dat er, naast de uitgevoerde aanpassingen zoals bovengenoemd en gezien het feit dat het sluitingsproces geheel voldoet aan de veiligheidseisen, geen aanleiding is om op dit moment verder gaande actie te ondernemen. Ten aanzien van de 1/4000 situatie is bedoeld dat de kans van optreden van de maatgevende waterstand (behorend bij een jaargemiddelde kans van optreden van 1/4000) in de zomerperiode vele malen kleiner is dan 1/4000.

Tenslotte zij opgemerkt dat ontwikkelingen als klimaatsveranderingen, weersverande-ringen en zeespiegelstijging uiteraard de volle aandacht hebben van Rjikswaterstaat, in het bijzonder de Directie Zeeland. Conform de Wet op de Waterkering worden primaire waterkeringen iedere vijf jaar getoetst. Deze veiligheidstoetsing geeft aan in hoeverre aanpassing van objecten en/of sluitingsprocessen noodzakelijk is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie