Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag algemeen overleg kerktelefoon

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Verslag algemeen overleg kerktelefoon

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 12:15


1


26800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 4 juli 2000

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat<1> heeft op 30 mei 2000 overleg gevoerd met staatssecretaris J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat over:


- de brieven van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 18 april 2000 en 18 mei 2000 over de kerktelefoon (VW-00-463 en 601);

- de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van den Berg (SGP) nr. 1125 en nr. 1475 en Eurlings (CDA) nr. 789.
Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

De heer Van den Berg (SGP) was verontrust over de enorme verhoging van de tarieven voor de kerktelefoon, waarop vooral ouderen en gehandicapten zijn aangesloten. Voor hen is dit vaak de enige weg om betrokken te blijven bij de kerkelijke gemeenschap. Ook stelt de kerktelefoon die mensen in staat om zelfstandig te blijven wonen. Er worden daartoe ook veel voorzieningen uit de publieke middelen gefinancierd. Vandaar zijn pleidooi voor een zodanig tarief voor de kerktelefoon dat die voor iedereen bereikbaar is. Een forse tariefverhoging is een van de wrange gevolgen van de liberalisering. Het geheel is des te schrijnender, omdat KPN zich heeft verzet tegen dergelijke tariefverhogingen op aanwijzing van OPTA.

De staatssecretaris wil gelukkig nagaan wat een oplossing voor deze onbevredigende situatie is. Volgens de heer Van den Berg moest de kerktelefoon vallen onder de universele dienstverlening. De staatssecretaris meent dat dit op juridische en Europeesrechtelijke bezwaren stuit, maar uit de Telecommunicatiewet is af te leiden dat huurlijnen, zoals kerktelefoon, onder de openbare telecommunicatiedienst vallen en derhalve onder de universele dienstverlening kunnen vallen. OPTA heeft dit ook aan de staatssecretaris gesuggereerd. Waar slaat de OPTA de plank juridisch mis? Wat de Europeesrechtelijke bezwaren betreft, moet Nederland niet altijd het braafste jongetje van de klas willen zijn. In onder andere België, Luxemburg, Spanje en Griekenland zijn diverse voorzieningen onder de universele dienstverlening gebracht. Waarom gebeurt dat niet in Nederland?

Hij was de staatssecretaris erkentelijk dat zij onderzoek naar goedkopere alternatieven financieel steunt. Het is goed dat de Landelijke organisatie kerktelefoon (LOK) en de Protestants christelijke ouderenbond (PCOB) daarbij betrokken worden. Alternatieven die universeel toegankelijk én technisch toepasbaar zijn, zijn echter pas over enkele jaren beschikbaar. De kerken kunnen tot die tijd de abonnementen niet financieren, omdat daar tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. Een adequate overgangsregeling is dus gewenst. Bovendien moet er ruimte komen voor financiering van de nieuwe technieken en dus nieuwe aansluitingen. Is de staatssecretaris bereid dit te bevorderen en zo ja via welke weg wil zij dat bereiken? De betrokken categorie mag niet de dupe worden van de marktwerking.

De heer Eurlings (CDA) stond erop dat de kerktelefoon vanwege het maatschappelijke belang voor eenieder toegankelijk blijft. Daarom moet dit ook onder de universele dienstverlening worden gebracht. Concurrentie is alleen een middel om de positie van de consument te verbeteren. Moet hierbij dus niet het effect voor de consument voorop staan? Dat er geen concurrentie bij de kerktelefoon mogelijk is, is niet voldoende onderkend bij de behandeling van de Telecommunicatiewet. Daar de staatssecretaris nu ook inziet dat er geen alternatieven voor de kerktelefoon zijn, dient de wet gerepareerd te worden. De Europese wetgeving staat dit toe, zoals ook blijkt uit de situatie in andere landen. OPTA heeft dit ook gesuggereerd. Als de staatssecretaris geen reparatievoorstel doet, zal de Kamer overwegen om in dezen het initiatief te nemen.

Een tussenoplossing is een compensatieregeling, maar dan komen de kosten voor rekening van de overheid. Deze optie is second best. Werkt de staatssecretaris een dergelijke regeling uit conform het voorstel van de belangenorganisaties? Een extra praatronde heeft geen zin, maar betrokkenen hebben nu wel recht op duidelijkheid.

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA) beaamde dat er bij de kerktelefoon, onderdeel van een geliberaliseerd terrein, (nog) geen sprake van concurrentie is. Gezien de huidige situatie opteerde zij voor verlenging van de regeling van vóór 1 mei gedurende het onderzoek naar alternatieven, want een wijziging van de wet die de kerktelefoon onder de universele diensten brengt, frustreert bestaande ontwikkelingen bij kabelexploitanten en internet. In die tijd kan de concurrentie actief worden gestimuleerd en ontwikkeld via grotere steun van de staatssecretaris dan zij tot nu toe heeft toegezegd en zo ontstaat er een keuzevrijheid voor de consument.

Mevrouw Ravestein (D66) vond het beginsel van kostenoriëntatie en tariefdifferentiatie goed. Tarieven en diensten moeten transparant worden aangeboden en er mag geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Overigens dient de kerktelefoon niet onder de universele dienstverlening te vallen. Tegen deze achtergrond moet zoveel mogelijk bij de goedkopere alternatieven worden aangesloten, maar die zijn nog niet voor iedereen bereikbaar. Het is uitstekend dat de staatssecretaris een onderzoek naar alternatieven verricht. Wanneer denkt zij dat te hebben afgerond? Daar de nieuwe regeling per 1 mei al is ingegaan, is er haast geboden. Ondanks dat de tariefverhoging te fors is, moet er toch niet direct worden gedacht aan een compensatie van 100% of aan een overgangsregeling. Een eventuele compensatieregeling moet overigens gelden voor iedereen die zijn geloof wil beleven, dus ook voor degene die een lijn met de moskee wil.

De heer Van Dijke (RPF/GPV) meende dat deze kwestie binnen afzienbare termijn kan worden opgelost, tenzij de staatssecretaris er niet zoveel geld voor over heeft. De staatssecretaris moet dan ook heel snel duidelijkheid kunnen geven over de vraag of de kerktelefoon onder de universele dienstverlening valt.

Een oplossing via de bijzondere bijstand, zoals de staatssecretaris suggereert, is niet adequaat, omdat die zich niet leent voor een categorale toedeling. Bovendien kunnen er dan verschillen tussen de gemeenten ontstaan. Vandaar het verzoek aan de staatssecretaris om een regeling te treffen anders dan een financiële compensatie, opdat de kerktelefoon voor betrokkenen haalbaar blijft.

De heer Van der Steenhoven (GroenLinks) wees op de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid bij deze erfenis van een voormalig staatsbedrijf. Een tijdelijke voorziening in de vorm van het voortzetten van de oude regeling is dan ook billijk. Als het een financieel probleem is, kan de staatssecretaris zich gesteund voelen, wanneer zij daaraan gedurende een aantal jaren tegemoetkomt, totdat andere mogelijkheden functioneren.

De heer Nicolaï (VVD) had de indruk dat de staatssecretaris zich binnen de bestaande mogelijkheden heeft ingespannen voor een oplossing voor deze ongelukkige gang van zaken. Er moet niet in strijd met de regelgeving of met de rechterlijke uitspraak worden gehandeld, dus de kerktelefoon moet, ter voorkoming van precedentwerking, niet worden ondergebracht bij de universele dienstverlening. Evenmin moet de regelgeving worden aangepast.

Hij maakte zich zorgen over de abrupte overgang naar de nieuwe regel. De rechter heeft in zijn uitspraak niet uitgesloten dat OPTA een langere overgangsperiode had kunnen aangeven. Kan de staatssecretaris de overgangstermijn niet rekken, zonder dat zij in strijd komt met de rechterlijke uitspraak? Misschien kunnen de alternatieven in de tussentijd meer van de grond komen en dan is het probleem een stuk kleiner.

Antwoord van de staatssecretaris

De staatssecretaris was ook van mening dat het onbevredigend is dat iets wat prettig geregeld is om allerlei redenen anders moet. Binnen de kaders van de wet wordt dan ook naar oplossingen gezocht. Deze kwestie is aangekaart door een bedrijf dat eenzelfde service niet voor hetzelfde lage tarief van KPN kon aanbieden. Wel draagt het een groter aanbod bij aan de beoogde keuzemogelijkheden van de consument.

Het is echter pertinent onmogelijk om de kerktelefoon bij de universele dienstverlening onder te brengen, waardoor de voorwaarde van kostengeoriënteerde tariefstelling vervalt. Dit is strikt beperkt tot het basistelefoonpakket, het 112-alarm, de telefoonboeken, de telefooncellen en de telefooninlichtingendienst. KPN moet kostengeoriënteerde tarieven aanbieden, omdat huurlijnen, waartoe de kerktelefoon behoort, onder de Telecommunicatiewet vallen. Bovendien heeft de rechter bepaald dat de kerktelefoon niet als omroep beschouwd kan worden; anders zou die niet onder de Telecommunicatiewet vallen. Brussel geeft geen indicatie dat de kerktelefoon onder de prijs aangeboden mag worden. Tegen deze achtergrond komt er over een aantal weken een overzicht van vergelijkbare diensten in andere Europese landen en aan de hand hiervan wordt in het kader van Europese regelgeving een structurele oplossing gezocht. Overigens bestaat elders in Europa nergens een dergelijke kerktelefoondienst.

Ingevolge de Telecommunicatiewet moeten anderen de mogelijkheid hebben om dergelijke diensten aan te bieden. Dat dit alleen bij de kerktelefoon niet is gelukt, is geen reden om de Telecommunicatiewet te wijzigen. Er is weliswaar nog geen alternatief voor elke gemeente in Nederland, maar er zijn in het Westland al mogelijkheden via de kabel voor een acceptabel tarief. Verder wordt in Zwolle, Eindhoven, Groningen en Amersfoort kerktelefoon via internet aangeboden, waarvoor omdat van een soort decoder gebruik wordt gemaakt, geen computer nodig is. In een aantal andere gemeenten wordt gebruik gemaakt van de lokale omroep. Het is geen probleem als er per gebied verschillende alternatieven gerealiseerd worden, want dit brengt keuzemogelijkheden met zich. Overigens heeft KPN na onderzoek van de huidige stand van zaken geconcludeerd dat er op korte termijn via telecom geen verbetering voor de gebruiker mogelijk is.

LOK verricht samen met PCOB in dezen een breed onderzoek en het streven is dat dit in september is afgerond en dat de Kamer daarover vervolgens wordt geïnformeerd. Dit onderzoek wordt zo nodig financieel gesteund door het ministerie. KPN mag ingevolge de wet de 25 mln. die op de kerktelefoon werd toegelegd, niet zo maar overmaken; tegen deze achtergrond heeft KPN zich bereid verklaard om financieel aan het vervolgonderzoek bij te dragen. Voorts kunnen interessante initiatieven in de techniek via financiële steun van EZ verder worden uitgewerkt. Zij zegde toe daar achterheen te zitten.

Het was ongeveer anderhalf jaar eerder bekend dat per 1 mei jl. het kostendekkende tarief inging. De rechter heeft bepaald dat OPTA een reële overgangstermijn heeft aangegeven, maar desondanks wordt OPTA verzocht om de overgangstermijn tot het eind van het jaar te mitigeren. De Kamer wordt over het antwoord geïnformeerd.

Het ministerie heeft geen 25 mln. op de begroting staan voor steun aan de kerktelefoon. Daarbij komt dat de aangeslotenen op de kerktelefoon niet bekend zijn, omdat de kerkgemeenten abonnee bij KPN zijn. In individuele gevallen kan de bijzondere bijstand wél een oplossing bieden, maar dit loopt via de gemeenten. Over deze problematiek kan er wel in overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gezamenlijke brief naar de VNG uitgaan.

Nadere gedachtewisseling

De heer Van den Berg (SGP) wenste op de hoogte gehouden te worden van de juridische mogelijkheden voor het onderbrengen van de kerktelefoon bij de universele dienstverlening, wat nog steeds de gemakkelijkste oplossing is. Intussen moet er op aanwijzing van de staatssecretaris een overgangsregeling komen totdat er redelijke alternatieven bereikbaar zijn voor de doelgroep.

De heer Eurlings (CDA) herhaalde dat bij bevordering van concurrentie het belang van de consument altijd in beschouwing wordt genomen. KPN moet haar maatschappelijke taak bij de kerktelefoon dus blijven vervullen. Kunnen het antwoord van OPTA over verlenging van de overgangstermijn en het toegezegde overzicht inzake de universele dienstverlening binnen twee weken bij de Kamer zijn?

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA) ging ervan uit dat er op korte termijn weer een overleg komt aan de hand van de toegezegde informatie.

Mevrouw Ravestein (D66) informeerde of de staatssecretaris bereid is om subsidiemogelijkheden te zoeken voor goede alternatieven die desalniettemin een enorme prijsstijging met zich brengen.

De heer Van Dijke (RPF/GPV) juichte betere alternatieven toe, mits die bereikbaar zijn voor de huidige gebruikers tegen min of meer hetzelfde tarief. Volgens hem was de bijzondere bijstand onbereikbaar, omdat de kerken abonnee zijn van KPN en niet de individuele gebruiker. Misschien kan de staatssecretaris voor de individuele gevallen een andere subsidiestroom genereren.

De heer Van der Steenhoven (GroenLinks) opteerde ook voor een overgangsregeling, bedongen via OPTA, totdat alternatieven breed bereikbaar zijn. Hij was het voorts niet eens met de opmerking van de staatssecretaris dat er nu geen geld voor steun is. Wat komt er niet binnen via de telecommarkt! Een klein deeltje daarvan kan gebruikt worden voor de oplossing van dit tijdelijke probleem.

Het ging de heer Nicolaï (VVD) erom dat er bij OPTA wordt aangedrongen op verlenging van de overgangstermijn.

De staatssecretaris kon alleen toezeggen haar best te doen om het overzicht inzake de universele dienstverlening binnen drie weken gereed te hebben.

Zij wilde OPTA verzoeken om in verband met de overgangstermijn een nieuwe afweging te maken en vóór het zomerreces te reageren.

Voorts worden de alternatieven bekeken op onder andere een reële prijsstelling die kostengeoriënteerd is.

Bij de bijzondere bijstand is het inderdaad een probleem dat de kerken abonnee zijn. Alle betrokken partijen zullen dus moeten nadenken over een oplossing.

De voorzitter van de commissie,

Blaauw

De griffier van de commissie,

Roovers


1 Samenstelling:

Leden: Blaauw (VVD), voorzitter, Van den Berg (SGP), Reitsma (CDA), Biesheuvel (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Valk (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Leers (CDA), ondervoorzitter, Feenstra (PvdA), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Van Zuijlen (PvdA), Stellingwerf (RPF/GPV), Giskes (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), Van der Steenhoven (GroenLinks), Ravestein (D66), Niederer (VVD), Van der Knaap (CDA), Eurlings (CDA), Van Bommel (SP), Herrebrugh (PvdA), Hindriks (PvdA), De Swart (VVD)

Plv. leden: Te Veldhuis (VVD), Bakker (D66), Th.A.M. Meijer (CDA), Stroeken (CDA), Van Gent (GroenLinks), Waalkens (PvdA), Crone (PvdA), Atsma (CDA), Duivesteijn (PvdA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Voûte-Droste (VVD), Spoelman (PvdA), Schutte (RPF/GPV), Augusteijn-Esser (D66), Geluk (VVD), Luchtenveld (VVD), Vendrik (GroenLinks), Van Walsem (D66), Weekers (VVD), Buijs (CDA), Dankers (CDA), Poppe (SP), Dijksma (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Nicolaï (VVD)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...