Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 04-07-2000

... B & W - nieuws week 27

Vinex-infrastructuur
Het college vraagt de Raad gevraagd een krediet van 20.691.118 gulden beschikbaar te stellen voor de verwerving, voorbereiding en realisatie van de hoofdinfrastructuur rondom Getsewoud. De kredietaanvraag maakt onderdeel uit van het programmaplan VINEX Hoofd Infrastructuur en omvat verschillende infrastructurele projecten zoals de aanleg van de Nieuwerkerkertocht Zuid en -Noord, De IJweg Zuid en -Noord

Bestuursdienst
Het college stelt de raadscommissie ABZ voor om voor de organisatie van 150 jaar drooglegging in 2002 een Stichting Promotie Haarlemmermeer op te richten. Doel van "Pioniers in hun element" is een succesvolle viering van 150 jaar drooglegging van de Haarlemmermeerpolder. De gemeenteraad zal bij de behandeling van de Meerjarenbeleidsbegroting in de raad van november een definitieve afweging maken over de kosten die een dergelijk evenement met zich brengt. Ten laste van het budget PR zal een extern projectleider worden aangesteld die activiteiten zal ontplooien ter oprichting van de stichting en een werkplan zal opstellen op basis waarvan de Raad een definitieve beslissing kan nemen. Behandeling in de raadscommissie is op 6 juli.

B - besluiten
Raad
Het college heeft de agenda van de openbare raadsvergadering van 13 juli 2000 vastgesteld.

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Het college heef kennis genomen van de wijzigingen van de Wet Voorzieningen gehandicapten per 1 april 2000 voor wat betreft. woningaanpassingen boven de 45.000 gulden. Het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) zal ingeschakeld worden om de integrale en onafhankelijke advisering voor zijn te bewerkstelligen
Bestuursdienst
Het college heeft ingestemd met een wijziging in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling met betrekking tot zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Het college heeft kennisgenomen van de cijfermatige gegevens voor het jaarverslag van Wet Samen. Bij de werving zal in het vervolg een specifiek op allochtonen gericht wervingsmedium worden ingezet. Alle allochtonen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek op voorwaarde dat de sollicitanten op grond van de brievenselectie voldoen aan de objectief vast te stellen functie-eisen. Het collegebesluit wordt voor kennisgeving geagendeerd voor de vergadering van raadscommissie Middelen op 11 september

Openbare Werken
Het college heeft kennis genomen van het evaluatierapport 'illegale stort en zwerfvuil grote bouwprojecten'. Het rapport beveelt aan het op basis van de nota ingezette toezicht te handhaven. Uit de rapportage blijkt dat er ten gevolge van regelmatige inspectierondes illegale stort in een vroeg stadium is gesignaleerd en het meerdere malen heeft geleid tot het opsporen van de dader. Er is diverse malen strafrechtelijk opgetreden tegen burgers c.q. bewoners van Getsewoud. De wijk heeft ten gevolge van de nieuwe aanpak een meer verzorgd uiterlijk gekregen dan bij eerdere grote bouwprojecten doordat op open terreinen (waaronder sloten) minder grof vuil en illegale stort is aangetroffen. Behandeling in de raadscommissie Openbare Werken is op 14 september.
Het college heeft besloten de zuidelijke grens van de bebouwde kom van Lisserbroek te Verplaatsen om de nieuwe ontsluitingsweg die wordt aangelegd voor het woningbouwplan Lisserbroek binnen de bebouwde kom tedoen vallen. Dit betekent dat de bebouwde komt wordt verlegd naar de locatie Lisserbroekerweg, circa 140 meter ten zuidwesten van de rotonde op de kruising van deze weg met de Lisserweg en de IJweg;

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stemt in met de projectopdracht voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Graan voor Visch ter actualisering van het geldende bestemmingsplan. Behandeling in de raadscommissie is op 4 september.

Het college gaat in principe akkoord om medewerking te verlenen aan de inrichting van deelplan 13/14 van de locatie Floriande te Hoofddorp voor de realisatie van het Spaarne Ziekenhuis .

Het college stemt in met het starten van een artikel 19 WRO-procedure voor de bouw van 119 woningen in Getsewoud, deelgebied 7D in Nieuw-Vennep;

Het college stemt in om met toepassing van artikel 19 WRO en artikel 50 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen en 3000 m² agrarische bedrijfsruimten aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp

Grondbedrijf
Het college heeft besloten een procesbesluit te nemen waardoor het mogelijk wordt een aantal gerechtelijke procedures te starten bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem in het kader van de onteigeningsprocedure van de aanleg van de nieuwe Bennebroekerweg fase 1. Behandeling in de raadscommissie is op 11 september.
Week 26*

* De Raad voor te stellen het Strategisch huisvestingsplan voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer vast te stellen en voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de huisvestingscapaciteit van het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep en het Kaj Munk College te Hoofddorp;
* De Raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer voor de nieuwbouw van het Solyvius College in de wijk Floriande te Hoofddorp;

* De Raad voor te stellen de Raasdorperweg vanaf de aansluiting op de Lijnderdijk tot aan de aansluiting met de Nieuwerkerkertocht aan de openbaarheid te onttrekken gedurende de periode september
2000 tot en met juli 2002;

Week 24*

* De bezwaarschriften, gericht tegen het verlenen van vrijstelling voor de bouw van een woning met een garage/berging aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen, niet ontvankelijk te verklaren c.q. ongegrond te verklaren;

Toelichting t.a.v. besluiten genomen in week* B&W hebben deze besluiten al eerder genomen, maar deze besluiten worden nu openbaar gemaakt, omdat eerst de direct betrokkenen hierover geïnformeerd moesten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lisette Taillie; 023-5676246 of
Afke Marks; 023-5676498 of
Wim de Graaf; 023-5676239

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie