Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen lid Vos (GroenLinks) over commerciële walvisvangst

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen05.007 vragenformulier 5 juli 2000

Gemaakt: 5-7-2000 tijd: 15:59


8


2990013440

Vragen van het lid M.B. Vos (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over commerciële walvisvangst. (Ingezonden 4 juli 2000)


1

Is het waar dat Nederland in I.W.C. 1) verband meewerkt aan een voorstel gericht op het herstel van de commerciële walvisvangst onder gereguleerde condities? 2)


2

Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de positie die Nederland tot nu toe heeft ingenomen, namelijk ondersteuning van het verbod van walvisvangst met commercieel oogmerk?


3

Zo ja, zal dit voorstel deze week in de I.W.C. besproken worden en zal daar besluitvorming plaatsvinden? Wat zal de stellingname van Nederland zijn?


4

Wilt u deze vragen vóór donderdag 6 juli beantwoorden, gezien de besluitvorming in internationaal verband die mogelijk deze week plaatsvindt?


1) I.W.C. = International Whaling Commission

2) SBS 6, 1 juli jl.


2990013450

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Economische Zaken over de naleving van de winkeltijdenwet. (Ingezonden 5 juli
2000)


1

Is het u bekend dat het winkelconcern Edah op zondag 25 juni jl. in heel Nederland haar winkels van 10.00 tot 14.00 geopend heeft voor personen in het bezit van een klantenkaart, hoewel de openingstijd in de meeste gemeenten niet samenviel met een koopzondag?


2

Is voor deze actie door Edah vooraf overleg gevoerd met uw ministerie, in het bijzonder de ECD die het toezicht verzorgt in het kader van de winkeltijdenwet? Zo ja, welk standpunt heeft u ingenomen?


3

Hebben de gemeenten en/of de ECD op enigerlei wijze vastgesteld of de openstelling daadwerkelijk beperkt bleef tot de houders van een EDAH-klantenkaart, of dat feitelijk een veel grotere groep van de openstelling gebruik heeft gemaakt? Is dit sowieso uit het oogpunt van handhavingscapaciteit mogelijk?


4

Deelt u de mening dat deze vorm van openstelling de facto een verruiming van de openingstijden buiten de kader van de winkeltijdenwet betekent?


5

Zo ja, bent u bereid voortaan op te treden tegen vormen van sluikopening van winkels buiten de reguliere openingstijden of -indien deze constructie door mazen in de bestaande wet nu verboden kan worden- zo spoedig mogelijk de winkeltijdenwet aan te scherpen?


2990013460

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, over berekening van de fictieve opzegtermijn. (Ingezonden 5 juli 2000)


1

Bent u op de hoogte van de problemen die de richtlijn van het LISV met betrekking tot de fictieve opzegtermijn na ontbinding van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt voor de rechten van de - ontslagen - werknemers op WW? 1)


2

Ziet u het probleem dat in de praktijk ontstaat doordat het LISV de fictieve opzegtermijn bij de beoordeling van de vraag of de werknemer voldoet aan de zogeheten wekeneis in aanmerking neemt en de weken van de fictieve opzegtermijn beschouwt als niet-gewerkte weken, waardoor de werknemer in een aantal gevallen geen recht heeft op WW? Zo ja, wat is uw visie op dit probleem?


3

Onderschrijft u dat deze opvatting van het LISV in strijd is met het besluit van 18 december 1986 (nr. 86/8025), Stc 1986, 248, van de Sociale Verzekeringsraad, en dus ingaat tegen een al 14 jaar heersende rechtspraktijk? 2)


4

Is het waar dat u het met deze opvatting van het LISV niet eens bent?
2) Zo ja, hebt u het LISV al van uw visie in kennis gesteld? Bent u voornemens het LISV een aanwijzing te geven voor het geval het LISV volhardt in zijn opvatting? Zo neen, waarom niet?

5

Deelt u de kritiek die er bestaat op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de fictieve opzegtermijn berekenen 2), te weten dat deze veelal te lang zijn? Zo ja, bent u van plan ook op dit punt het LISV van uw mening in kennis te stellen? Zo neen, waarom niet?

De Volkskrant, 3 juli jl.

Het Nederlands Juristenblad, 30 juni jl., «Kafka in de Flexwet».


2990013470

Vragen van de leden Wilders en Weisglas (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over hervatting van het raketprogramma door Irak. (Ingezonden 5 juli 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 1) dat Irak zijn raketprogramma heeft hervat en zelfs recentelijk acht korte-afstandsraketten die een conventionele biologische of chemische lading kunnen dragen heeft getest? Wat is uw oordeel hierover?


2

Deelt u de mening dat het, hoewel het bereik van deze raketten dusdanig kort is dat geen VN-resoluties worden overtreden, het zeer zorgelijk is dat Irak actief bezig is zijn raketprogramma opnieuw op te bouwen en te avanceren?


3

Deelt u de vrees die volgens bovengenoemd bericht bij de Amerikaanse regering en het Pentagon bestaat, nl. dat Irak ook al werkt aan lange-afstandsraketten, hetgeen wel in strijd is met VN-resoluties?


4

Op welke wijze zou de internationale gemeenschap naar uw oordeel op deze nieuwe feiten moeten reageren?


5

Is het niet eens te meer noodzakelijk dat het economische en militaire embargo tegen Irak in volle omvang van kracht blijft, dat op de naleving ervan consequent wordt toegezien en getracht wordt Irak op die wijze te bewegen wapeninspecties toe te laten?

New York Times, 1 juli jl.

International Herald Tribune, 3 juli jl.


2990013480

Vragen van het lid Klein Molekamp (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het hergebruik van toners en cartridges. (Ingezonden 5 juli 2000)


1

Deelt u de mening dat milieuverantwoord hergebruik van afvalstoffen bevorderd moet worden?


2

Kunnen Nederlandse bedrijven die gebruikte toners en cartridges inzamelen, het voor hergebruik geschikte deel van deze producten in eigen land verhandelen en zo de levenscyclus van deze producten verlengen? Is het u bekend dat het verhandelen van deze voor hergebruik geschikte producten over de landsgrenzen heen niet mogelijk is omdat uw ministerie stelt dat het hier niet gaat om hergebruikproducten maar om afvalstoffen? Hoe is dit verschil te verklaren?


3

Is het u bekend dat bijvoorbeeld het bevoegd gezag in België deze producten ziet als tweedehands goederen die hergebruikt kunnen worden en niet als afvalstoffen en dat het om die reden zowel nationale als internationale handel in deze producten toestaat?


4

Hoe is te verklaren dat in Nederland een herbruikbare cartridge als afvalstof wordt aangemerkt en in België niet? Vanuit welke EU-grondslag is dit verschil te verklaren?


5

Bent u bereid om de Belgische interpretatie over te nemen? Bent u bereid om een eenduidige Europese interpretatie te bevorderen en zodoende onnodige belemmeringen voor het hergebruik weg te nemen?


6

Acht u het juist dat bedrijven die gebruikte toners en cartridges inzamelen, in de ene provincie wel gehouden zijn tot het hebben van een milieuvergunning en de andere provincies niet? Zo neen, bent u bereid op dit punt een uniformering bij de provincies te bewerkstelligen?


2990013490

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het onderhoud van vliegtuigen. (Ingezonden 5 juli
2000)


1

Kent u het bericht «KLM-ers keuringen te grondig»1) en herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op eerdere vragen over dit onderwerp? 2)


2

Is het waar dat grondwerktuigkundigen vliegtuigen moeten goedkeuren, terwijl ze het daar niet mee eens zijn? Zo ja, wat is hierover uw oordeel?


3

Is het waar dat het management van de dienst Onderhoud op 26 mei jl. in een brief aan de grondwerktuigkundigen heeft gesteld dat "onderhoud niet bedoeld is om defecten te vinden»? Zo ja, wat is hierover uw oordeel?


4

Is deze nieuwe aanpak van de KLM Technische Dienst afgestemd met de Rijksluchtvaartdienst? Zo neen, bent u bereid de RLD onverwijld onderzoek te laten instellen naar de consequenties van dit onderhoudsbeleid?


5

Is deze nieuwe aanpak conform de Europese kwaliteitsnorm voor onderhoud (JAR 145)?


6

Is deze nieuwe aanpak in lijn met de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer inzake het onderhoud van vliegtuigen?


7

Ziet u aanleiding om het toezicht op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van vliegtuigen te intensiveren?

Telegraaf, 4 juli jl., gebaseerd op technisch personeel dossier
00-23/gmr van de KLM Technische Dienst.

Tweede Kamer, Vergaderjaar 1995-1996, Antwoord Kamervragen over 219.


2990013500

Vragen van het lid Van de Camp (CDA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over elektronisch huisarrest voor hooligans. (Ingezonden 5 juli 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de Rotterdamse korpschef Lutken inzake elektronisch huisarrest voor hooligans? 1)


2

Wat is uw oordeel over het voorstel van de Rotterdamse korpschef?


3

Bent u bereid te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze een vorm van elektronisch huisarrest voor hooligans bij kan dragen aan een oplossing voor de door de heer Lutken gesignaleerde problematiek?


4

Kan elektronisch huisarrest tijdens de toekomstige voetbalwedstrijden worden opgelegd als bijkomende maatregel bij een straf, of is hiervoor wetswijziging noodzakelijk?


5

Kunt u meer in het algemeen aangeven hoe het staat met de invoering van elektronisch huisarrest?

Trouw, 4 juli jl.


2990013510

Vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over Wereldbankproject in China. (Ingezonden 5 juli 2000)


1

Heeft Nederland in 1997 met het Western Poverty Reduction Project van de Wereldbank ingestemd? Wat waren de motieven? Hoe hebben andere leden van de Raad van Bewindsvoerders gestemd? Wat waren de motieven voor de tegenstemmers? 1), 2)


2

Is het waar dat de Wereldbank geen alternatieven onderzocht voor de verhuizing van 60.000 Chinezen naar Tibet, dat de lokale Tibetaanse bevolking niet om hun mening is gevraagd en dat er geen milieu-effecten van dit beoogde armoedeproject in het Westen van China zijn onderzocht?


3

Waarom is het West-Chinese armoedeproject als een B-project geclassificeerd? Waarom heeft Nederland niet gepleit voor classificatie van dit project als een A-project?


4

Welke zijn de bevindingen van het Inspectiepanel ten aanzien van dit armoedeproject? Kan de Kamer het rapport van het Inspectiepanel ontvangen?


5

Wat is de reactie van het Wereldbankmanagement op het rapport van het Inspectiepanel? Wat zijn de aanbevelingen? Is deze reactie voor de Kamer beschikbaar?


6

Wat zal de opstelling van Nederland zijn in de eerstvolgende bespreking in de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank waar het West-Chinese armoedeproject aan de orde komt?

zie ook de eerder gestelde vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven van 19 juni 2000, kenmerk 2990012680.

Volkskrant, 1 juli jl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...