Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerantwoord: ten onrechte afgeven verklaringen overlijden

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over ten onrechte afgeven van verklaringen van overlijden

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Buijs en Ross-van Dorp (beiden CDA) over het ten onrechte afgeven van verklaringen van overlijden (2990010870).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van de leden Buijs en Ross-van Dorp over het ten onrechte afgeven van verklaringen van overlijden.
(2990010870)


1.
Kent u het bericht dat een gynaecoloog ten onrechte een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, terwijl daarvan geen sprake zou zijn geweest?


1.
Ja


2.
Kunt u bevestigen dat het Medisch Tuchtcollege in Eindhoven “de arts het invullen van een natuurlijk doodverklaring” niet heeft aangerekend?

2.
Ja


3.
Wat is uw oordeel over het standpunt van het Tuchtcollege “dat het in de verloskundige praktijk gangbaar is (…) dat de belemmering tijdens de bevalling wordt gezien als de natuurlijke oorzaak van het overlijden van het kind”?


3.
Het is niet gebruikelijk dat een minister treedt in een inmiddels onherroepelijk geworden uitspraak van een onafhankelijk rechtscollege. Het Tuchtcollege overwoog terzake:
“Het College acht onvoldoende gronden aanwezig om verweerder aan te rekenen dat hij in casus 1 een verklaring van natuurlijke dood heeft afgegeven en wijst daarbij op de gangbare obstetrische praktijk dat na een problematisch verlopen partus het niet afgeven van een verklaring van een natuurlijke dood hoogst uitzonderlijk is. Aan deze praktijk ligt kennelijk ten grondslag een in de beroepsgroep algemeen gedeelde en naar het oordeel van het College niet zonder meer onaanvaardbare opvatting dat de belemmering, die het natuurlijk verloop van de baring verhinderde de natuurlijke oorzaak van het overlijden van het kind is en niet de door die belemmering noodzakelijke behandeling van de obstetricus”.


4.
Acht u dit oordeel van het desbetreffende Medisch Tuchtcollege in overeenstemming met de letter en geest van de Wet op de lijkbezorging?

4.
De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat bij een vermoeden van niet-natuurlijke dood een lijkschouwer dient te worden ingelicht. Het begrip “natuurlijke doodsoorzaak” is in de Wlb niet volkomen scherp omschreven. Als de arts ervan overtuigd is dat er sprake is van een natuurlijke dood blijft deze melding derhalve achterwege. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt in casu dat de arts in lijn van de regels van de beroepsgroep heeft gehandeld en om die reden niet ten onrechte een natuurlijke doodverklaring heeft afgegeven.

5.
Is in het geval van het ten onrechte afgeven van een verklaring van overlijden, zoals in het onderhavige, sprake van valsheid in geschrifte van de zijde van de desbetreffende gynaecoloog? Waarom is zulks dan niet geïndiceerd?


5.
Uit de uitspraak van het Tuchtcollege blijkt dat er is gehandeld conform de opvatting van de beroepsgroep, inhoudende dat de belemmering, die het natuurlijk verloop van de baring verhinderde, de natuurlijke oorzaak is geweest van het overlijden van het kind en niet de door die belemmering noodzakelijke behandeling van de obstetricus. Gezien de uitspraak van het Tuchtcollege kan niet worden gesteld dat de arts opzettelijk een valse verklaring in de zin van artikel 228 van het Wetboek van Strafvordering heeft afgegeven en ligt het derhalve niet in de rede de arts te vervolgen terzake van valsheid in geschrifte. Wel kan ik u meedelen dat er een onderzoek is ingesteld naar de vraag of er overigens in casu sprake is geweest van strafrechtelijk verwijtbaar handelen van de betrokken gynaecoloog.


6.
Deelt u de opvatting van forensisch geneeskundige mr C. Das van de GG&GD Amsterdam dat “de gang van zaken rond overlijdensverklaringen in de verloskunde een “fout in het systeem” is? Waarop wordt hier door betrokkene precies gedoeld?


7.
Geldt deze “fout in het systeem” alleen voor verloskunde, of heeft de problematiek een grotere reikwijdte?


6 en 7.
Das doelt in zijn uitspraak op de zijns inziens onterechte situatie dat behandelend artsen bevoegd zijn een verklaring van overlijden op te stellen. Volgens Das kan de arts in geval van overlijden door fouten in de behandeling zijn falen verdoezelen.
Indien gesproken kan worden van een systeemfout, dan geldt de beschreven systematiek voor de bevoegdheid van alle behandelend artsen om een verklaring van overlijden op te stellen. Hierbij gaat het om de omschrijving van een natuurlijke doodsoorzaak en de wijze waarop hier door de beroepsgroep nader invulling aan wordt gegeven. Het lijkt mij wenselijk om na te gaan of deze systematiek heroverweging behoeft. Ik verwijs u in dit verband mede naar het antwoord op vraag 9.

8.
Kan worden bevestigd dat over de klacht over het invullen van de verklaring van natuurlijk overlijden “al was geoordeeld in de spoedprocedure van de inspectie”?


8.
Ja. De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege van 24 november 1999 op de klacht van de Inspectie is onherroepelijk geworden. Om die reden kan niet een tweede maal over eenzelfde punt een oordeel worden gegeven.

9.
Hoe heeft de Inspectie op de in de vorige vraag bedoelde klacht geoordeeld en wat is uw opvatting daarover?

9.
De Inspectie heeft aanleiding gezien het punt van de afgifte van de verklaring van een natuurlijke dood mee te nemen in de klacht en deze voor te leggen aan het Tuchtcollege. De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege heeft aanleiding gegeven om over dit punt in contact te treden met de beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
In het gevoerde overleg met het bestuur van de NVOG is afgesproken dat het afgeven van een verklaring van een natuurlijke dood bij een gecompliceerde bevalling, binnen de beroepsgroep, aan de orde gesteld zal worden. De Inspectie heeft bij de NVOG aandacht gevraagd voor de noodzaak in geval van enige twijfel geen verklaring van een natuurlijke dood in te vullen (zie ook antwoord op vraag 10).


10.
Deelt u de opvatting van genoemde forensisch-geneeskundige dat “als een fout leidt tot het overlijden van een patiënt, dat een niet-natuurlijke dood is” en dat “de arts dan geen verklaring van natuurlijke dood mag invullen”? Zo neen, waarom niet?


10.
Als het overlijden van de patiënt het gevolg is van een medische fout, is geen sprake van een natuurlijke dood en kan evenmin een verklaring van natuurlijke dood worden ingevuld. Als de arts heeft gehandeld volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en hij ook overigens zorgvuldig heeft gehandeld, zal hem of haar geen fout verweten kunnen worden. In dat geval kunnen complicaties hierbij geacht worden te behoren tot het verloop van de ziekte waarvoor werd behandeld. Een verklaring van natuurlijke dood kan een arts slechts dan afgeven als de arts overtuigd is van het feit dat een natuurlijke oorzaak ten grondslag ligt aan het overlijden. Alle sterfgevallen waarover twijfel bestaat zijn als niet-natuurlijk aan te merken.


11.
Beschikt u over gegevens dat “jaarlijks minstens 450 medische fouten met dodelijke afloop niet worden gemeld” en wilt u die cijfers aan de Kamer overleggen?


12.
Indien u niet over dit cijfermateriaal beschikt, is het u dan bekend waarop genoemde forensisch-geneeskundige zijn oordeel baseert, en bent u bereid dit cijfermateriaal bij betrokkene op te vragen en aan de Kamer te overleggen?


11 en 12.
Het aangehaalde citaat van de heer Das verwijst naar een publikatie van (o.a.) zijn hand in Medisch Contact (nr 49, december 1999). In deze publikatie wordt op basis van Duits onderzoek een extrapolatie gemaakt naar de Nederlandse situatie. De auteurs schatten dat in Nederland op 135.000 sterfgevallen minstens 5000 verklaringen van natuurlijke dood worden afgegeven waar het een niet-natuurlijke dood betreft, 270 gevallen van moord en doodslag worden gemist en 450 medische fouten met dodelijke afloop niet worden gemeld.
In Nederland zijn hierover geen gegevens verzameld.

13.
Ziet u in deze gang van zaken aanleiding om over te gaan tot het nemen van (beleids)maatregelen, zodanig dat in het vervolg door artsen bij niet-natuurlijk overlijden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen wordt gehandeld c.q. aangifte wordt gedaan van valsheid in geschrifte? Wilt u uw antwoord motiveren?


13.
Zie ook de beantwoording van vraag 5, 6 en 7. Ik zie in de discussie die gaande is over het afgeven van verklaringen van natuurlijke dood door de behandelend arts aanleiding om dit onderwerp ter sprake te brengen bij de betrokken beroepsgroepen. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg kunnen desgewenst nadere stappen worden genomen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...