Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Nieuws B & W

Nr 27 - 05 juli 2000


I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, EN VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 30 JUNI EN DINSDAG 05 JULI 2000


A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Bouwen, Wonen en Economie

Het college neemt het advies van de bezwaarschriftencommissie over en heeft ingestemd in met het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van Europarking B.V. gericht tegen het verlenen van een bouwvergunning onder het gebouw Marnixstraat 250. Op deze lokatie komt het zgn. stoelenproject; een nachtopvang voor daklozen. Gezien de vertraging die inmiddels is opgelopen wordt op 3 juli a.s. met de bouw gestart, zodat de opening op 15 september kan plaatsvinden.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

Het college heeft kennis genomen van het Accountantsverslag over de jaarrekening 1999 van de Dienst Binnenstad. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie per 31 december 1999 en van de baten en lasten over dat jaar. Behandeling in de raadscommissie is op 12 september.

Algemene Zaken

Het college stemt in met de antwoorden op de schriftelijke vragen van het raadslid W.G.H. Paquay (SP) over de commissariaten en nevenfuncties van voormalig wethouder H.H.M. Groen (VVD). Publicatie in het Gemeenteblad.

Concern/Financiën

Het college stemt in met principebesluit tot vorming van federatie 'nieuwe stijl' tussen de Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHA). In het kader van de door het College op 25 april 2000 vastgestelde notitie 'positionering Binnenwaterbeheer' heeft nader onderzoek plaatsgevonden. Er is gekozen voor een plus en min onderzoek, waarbij het van belang was dat beide organisaties zich, op dit moment, in de gekozen plussen en minnen konden vinden. Het model met het meeste draagvlak bij de leiding van beide organisaties heeft de grootste kans van slagen. Directie en managementteam van beide organisaties kiezen voor model 2: een zelfstandige dienst BBA met eigen directievoering, eigen ondernemingsraad en een gegarandeerde levering van staf-en steundiensten door het GHA. Voorgesteld wordt dit model over drie jaar te evalueren. Na de evaluatie kan vastgesteld worden welke definitieve positionering voor BBA het meest wenselijk is: voortzetting van de federatie GHA-BBA; integratie BBA met het GHA; zelfstandige dienst BBA; en eventuele overige opties, zoals het voorstel van het raadslid A. Arda (D66). Na het principebesluit zal het voorstel om advies worden voorgelegd aan ondernemingsraden van GHA en BBA. Behandeling in de raadscommissie is op 13 juli 2000.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Het college stemt in met de wijzigingsvoorstellen GVB-dienstregeling 2001-2002. De voorstellen betreffen buslijn 23 en buslijn 67. Buslijn 23 zal na de komst van tramlijn 1 in De Aker worden ingekort tot Hekla. In de avonduren zal de kwartiersfrequentie worden gehandhaafd, de frequentie op de overige dagdelen zal worden vastgesteld op basis van analyse van de Bezettingsgraadmeter (BGM). De besparing die dit voorstel oplevert, zal worden gebruikt om (een gedeelte van) de time-lagverliezen van de lijnen 1 en 17 te financieren. Voor lijn 67 wordt een hogere frequentie voorgesteld en, na openstelling van de WCW-laan, een uitbreiding van de route. Het college geeft de voorstellen vrij voor inspraak. Na afronding van de inspraak (in september) worden de voorstellen door de raadscommissie besproken.

Het college neemt kennis van het 'Uitvoeringsplan evenement autovrije zondag 24-9-2000 in de binnenstad van 9.00 - 17.00 uur'. In dit kader is besloten tot afsluiting van de Binnenstad met uitzondering van de Oostelijke en Westelijke eilanden, de IJ-tunnel en de Prins Hendrikkade vanaf de IJ-tunnel tot en met brug 274, zoals beschreven in dit uitvoeringsplan. In dit plan zijn de afzettingen door de verkeerspolitie gespecificeerd. Het regime is daarbij hetzelfde als bij de vorige autovrije zondag. De volgende groepen mogen de stad inrijden: brandweer, politie, ambulance, bussen in lijndienst, trams, taxi's, stadsmobiel en touringcars mits met een specifieke bestemming. De volgende groepen mogen er alleen zijn als zij een spoedeisend karakter kunnen aantonen: artsen (mogen in spoedgevallen ook gebruik maken van de trambaan), verloskundigen,
bewakingsdiensten/alarmdiensten, nooddiensten energie (etc.), reinigingsvoertuigen, invaliden met een invalidenkaart, PTT (legen van brievenbussen). Hiervoor hoeven geen ontheffingen te worden aangevraagd

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over de bouw van de parkeergarage Rokin. De ondergrondse parkeergarage zal tegelijk met het metrostation Rokin gebouwd worden. Voor de bouw van de garage wordt een krediet van 30.274.000 gulden (incl. BTW, prijspeil 1999) beschikbaar gesteld. De garage wordt eigendom van de gemeente, het beheer en de exploitatie komen in handen van de dienst Amsterdam Beheer/Parkeergebouwen. In de garage komen parkeerplaatsen voor zowel bezoekers als vergunninghouders (bewoners en bedrijven). De gemeenteraad heeft bij het besluit tot aanleg van de garage ook besloten dat er evenveel parkeerplaatsen op straat zullen verdwijnen als er in de garage worden aangelegd. De 330 parkeerplaatsen zullen binnen een straal van 300 meter rond de garage verdwijnen. De wethouder Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Binnenstad zal hiertoe een plan maken. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en in de gemeente raad op 6 september.

Telecommunicatie

Het college stemt in met het pre-advies over de positionering van het interne ICT-beleid, inclusief het Rapport van bevindingen kennisoverdracht Millennium (KOM). Het pre-advies bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op ICT-beheertaken die ondergebracht moeten worden bij de sector Concern van de Bestuursdienst, waarbij de directeur de verdere uitwerking regelt. Het tweede deel schetst een verbeteringstraject voor het Bureau Informatiemanagement Amsterdam (BIA) tot een onafhankelijk i-bureau, belast met informatiseringsvraagstukken en innovatietaken, bedoeld om gemeentebrede samenwerking te realiseren. De ICT-beheertaken bij de sector Concern, het i-bureau en de bestuursadvisering vanuit de sector MEC worden na een periode van drie jaar geëvalueerd. Behandeling in de raadscommissie is op 19 juli.

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage IV en van de midterm -review van de Glazen Stad. In de voortgangsrapportage IV worden de activiteiten van november 1999 t/m mei 2000 beschreven. In deze periode is het aantal projecten en deelnemende organisaties fors toegenomen. In de midterm-review worden de activiteiten in de context van de doelstellingen van het actieprogramma geplaatst. De belangrijkste knelpunten zijn de beheeractiviteiten, zoals Amsterdam.nl., dat een structurele lijnverantwoordelijkheid is. Daarnaast worden de doelstellingen van de Glazen Stad door de gemeente maar net gehaald. De wethouders Telecommunicatie en Communicatie zullen een concreet voorstel doen waarin de lijnverantwoordelijke portefeuillehouders en stadsdeelbesturen worden aangesproken op hun medewerking aan het realiseren van de doelstellingen van het actieprogramma Glazen Stad. Het college heeft opdracht gegeven te onderzoeken hoe het beheer van Amsterdam.nl in verband met de toenemende omvang en complexiteit zowel kwalitatief als kwantitatief op een toekomstvaste manier geregeld kan worden. Behandeling in de raadscommissie is op 19 juli.

Cultuur

Het college stemt in met Arbo-maatregel in het Muziektheater. Voor het vervangen van de handtrekwanden door elektrisch te bedienen trekwanden wordt een subsidie van 6.560.000 gulden (excl. BTW) beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft op 8 maart jl. besloten een bedrag van 40 miljoen gulden te reserveren voor achterstallig onderhoud en Arbo-investeringen in cultuuraccommodaties. In het Muziektheater wordt vanwege de noodzaak van de uitvoering van de Arbo-maatregel vooruitgelopen op het integraal bestedingsvoorstel. De totale besteding wordt ten laste van het UNA-budget gebracht. Behandeling in de raadscommissie is op 19 juli 2000. Het college is akkoord met het bestedingsvoorstel voor de stelpost Kunsteducatie 2000. Subsidies zijn onder meer toegekend aan Orkater voor het project 'Bekijk 't', aan Kunstweb en AUB voor een website voor CKV-leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, Huis aan de Amstel voor twee cultuureducatieve theaterprojecten voor Amsterdamse scholen en Multiculturele Muziek Stichting voor een project voor Marokkaanse jongeren. Behandeling in de raadscommissie op 19 juli 2000.

Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking

Het college stemt in met het aanvullende krediet van 2,3 miljoen gulden aan de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking voor de plaatsing van een slibpomp. Het aanvullende krediet is noodzakelijk voor bouwkundige aanpassingen en het plaatsen van een filter dat een aanzienlijke verbetering in de arbeidsomstandigheden met zich meebrengt. Behandeling in de raadscommissie en de gemeenteraad volgt zo spoedig mogelijk. Gemeentewaterleidingen Het college stemt in met de raadsvoordracht om eigendommen van de

Gemeentewaterleidingen

af te stoten die geen nut (meer) hebben voor de drinkwaterproductie. In 1989 zijn de dienstwoningen van de Gemeentewaterleidingen aan de Leidsevaartweg te Heemstede overgedragen aan de bewoners. Op 9 december 1998 stemde B&W in met de verkoop van een perceel aan de noordzijde van voormalige dienstwoningen. Een klein deel van het perceel is toen niet meegenomen. Het perceel is beperkt van oppervlakte en grenst direct aan een woning. Met de eigenaar van de woning is er overeenstemming bereikt over de verkoop. Behandeling in de raadscommissie is op 21 september en in de gemeenteraad op 4 oktober.

Grondzaken

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een aanvullend voorbereidingskrediet Fragment RAI e.o. voor de engineering tunnel Europaboulevard. Behandeling in de raadscommissie is op 12 juli en op 6 september in de gemeenteraad. Het college stemt in met de grondexploitatiebegroting Baarsstraat/Vaartstraat in het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en het tekort van 1,5 miljoen te berekenen via het Stadsvernieuwingsfonds. Het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft samen met woningbouwvereniging De Dageraad voor de Baarsstraat 29 en 31 en de Vaartstraat 19 en sloop/nieuwbouwplan ontwikkeld. In het nieuwbouwplan zitten 35 seniorenwoningen, 4 vrije sectorwoningen en 597 m2 atelierruimten. Het Bureau Monumentenzorg heeft geadviseerd een deel van de huidige bebouwing, een fabrieksgebouw, te behouden. Vanwege de exploitatieproblemen die behoud zou opleveren, de kwaliteit van het nieuwbouwplan en de grote behoefte aan seniorenwoningen heeft het stadsdeel besloten dit advies niet tevolgen.

Ruimtelijke Ordening

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit Historisch Stadsfront IJ-Oevers en omgeving. Behandeling in de raadscommissie is op 13 september en op 4 oktober in de gemeenteraad. Het college heeft de wethouder Ruimtelijke Ordening gemachtigd de werkzaamheden onder besteknummer 2014 te gunnen aan aannemingsmaatschappij VBK te Hoorn in combinatie met Constructiebedrijf Hillebrand BV te Middelburg voor een bedrag van
5.322.000 gulden. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de grondexploitatie Haveneiland en Rieteilanden. Het college gaat akkoord met de beantwoording van het raadsadres van de heer H. Schenk over het in de gebruiksverordening opnemen van de verplichting om hijsbalken aan te brengen. Vastgesteld is dat de juridische mogelijkheden om deze verplichting in de gebruiksverordening op te nemen beperkt zijn. Zowel de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg als de Raad voor de Stadsontwikkeling signaleren dat met name bij nieuwbouw de verplichting tot het aanbrengen van hijsbalken op de nodige problemen kan stuiten.

.
^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken

* Vier adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
* Besluit over machtiging directeur Binnenstad.
* Besluit over financiële verantwoordelijkheid voor krediet
Middelen, Welzijn en Onderwijs

* Besluiten over aktes van aanstelling.

* Besluiten over akte van ontslag.

* Besluiten over aanhangsels akte van aanstelling.
* Besluit over subsidie.

Algemeen Bestuur

* Twee besluiten over benoeming buitengewoon ambtenaar burgelijke stand.

* Drie besluiten over benoeming ambtenaar burgelijke stand.
* Dertig adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.
* Besluit over machtiging directeur Brandweer.
* Besluit over procesbesluit.

Diversiteitsbeleid

* Besluit over subsidieafwijzing.

* Besluit over bevoorschotting stadsdelen.
* Besluit over wijziging van het B&W-besluit.
* Besluit over afrekening van de stadsdelen.
Concern

* Twee brieven over gedeeltelijke ongegrond en gedeeltelijke gegrond verklaring.

* Brief over verlening van ontslag.

* Besluit over toekenning pensioen.

* Besluit over wijziging van bedragen in de gemeentelijke rechtspositieregelingen.

Sport

* Besluit over subsidie.

* Besluit over intrekking waarderingssubsidie.
* Besluit over subsidietoekenning.

Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift.

* Besluit tot het instellen hoger beroep.
Cultuur

* Besluit over entreeprijzen Stadsschouwburg
* Besluit over bijdrage jubileumvoorstelling Opera-en Operettegezelschap.

Zorg

* Besluit over eenmalige investeringssubsidie.
* Besluit over verlenen subsidie.

* Besluit over tijdelijke stimuleringsregeling.
Gemeentevervoerbedrijf


* Besluit over machtiging directeur GVB.

Werk

* Besluit over Mandaatsbesluit over de uitvoering van de WIW.
Milieu

* Besluit over toekenning eenmalige waarderingssubsidie.
Grondzaken

* Besluit over tijdelijke huisvesting.

Volkshuisvesting

* Vijftien adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.
^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 5-07-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...