Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag 45ste zitting assemblee West-Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag 45ste zitting van de assemblee van de west-europe se unie

Gemaakt: 12-7-2000 tijd: 16:46

Staten-Generaal 1 / 2_____

Vergaderjaar 1999-2000 Nr. 151 a_____


17 257 Assemblee van de West-Europese Unie

Nr. 34 VERSLAG VAN DE 45ste ZITTING (tweede deel) VAN DE ASSEMBLEE VAN DE WEST-EUROPESE UNIE.
(vastgesteld 5 juli 2000)

De Assemblee van de West-Europese Unie heeft van 5 - 8 juni 2000 te Parijs vergaderd. De delegatie uit de beide Kamers der Staten-Generaal
1) vestigt de aandacht op de volgende rapporten die werden behandeld en de daarbij behorende aanbevelingen 2).

A. Politieke zaken en Defensie


1. "Op weg naar de Europese Veiligheids- en Defensie Assemblee"
a. Het Lissabon Initiatief inzake "Europese veiligheid en defensie: de parlementaire dimensie", ingeleid door de Voorzitter van de Assemblee, de heer Klaus Bühler.

b. De heer Behrendt, rapporteur voor de Politieke Commissie, sprak over het rapport "Europese veiligheid en defensie : de parlementaire dimensie" dat op 21 maart 2000 in Lissabon werd aangenomen (doc. 1684 en doc. 1695 het antwoord van de Raad van Ministers op aanbeveling
664)

Van Nederlandse zijde werd gesproken door de heer Blaauw (VVD);

De heer Blaauw bracht naar voren dat de WEU Assemblee al lange tijd alle ontwikkelingen betreffende een veiligheids- en defensiebeleid in de EU met belangstelling heeft gevolgd, mede in relatie tot de NAVO. Ook bij dit debat memoreerde hij weer de mogelijkheid van een democratisch deficit. Een democratisch deficit dat voorkomen kan worden door het instellen van de iESDA, waarin delegaties deelnemen uit alle landen van de WEU familie. Daarbij moeten wij open blijven staan voor de dialoog met andere Europese instanties op dit gebied, waarbij tevens volledig aandacht gegeven blijft worden aan de rol van de Russische Federatie en Oekraïne.

c. Tenuitvoerlegging van Besluit 23 van de Assemblee:

(i) ratificatie van het ontwerp-besluit inzake de titel en naam van de

Assemblee, aangenomen door het Comité van Voorzitters op 30 mei 2000 (doc. 1700)

(ii) ratificatie van het ontwerp-mandaat van het Steering Committee voor de
Europese Veiligheids- en Defensie Assemblee, aangenomen door het Comité van Voorzitters op 18 mei 2000 (doc. 1697)
De geassocieerde partners en de nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur .

Rapport-Martinez Casan/Adamczyk, doc.1690 , aanbeveling 665

De consequenties van het opnemen in de Europese Unie van bepaalde WEU functies.

Rapport-De Puig, doc. 1689, aanbeveling 666

Van Nederlandse zijde werd bij het gezamenlijke debat over deze rapporten het woord gevoerd door de heer Blaauw (VVD). De heer Blaauw benadrukte dat bij het integreren van instellingen van de WEU in de EU voorkomen wordt dat er een democratisch deficit ontstaat op het gebied van veiligheids- en defensiebeleid. Hij hield een sterk pleidooi voor de WEU als interim European Security and Defence Assembly. Met de iESDA blijven alle leden van de familie van de West Europese Unie (*) parlementair betrokken bij het creëren en evolueren van de nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur met een goede en hechte relatie met de NAVO. De ESDA is interim, omdat het in de toekomst mogelijk kan zijn dat parlementaire betrokkenheid bij Europees veiligheidsbeleid langs andere lijnen georganiseerd wordt.

(*) = (naast de tien lid-staten zijn dat Turkije, Ijsland, Noorwegen, Tsjetsjenië Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Zweden, Estland, Letland en Litouwen)


2. a. De implementatie van het Stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa
Rapport-Blaauw/Valk, doc. 1691, aanbeveling 627

b. De situatie in Kosovo III : militaire en veiligheidsaspecten

Rapport-Baumel/Barsony, doc. 1688, aanbeveling 673

Bij het debat over deze twee rapporten werd het woord gevoerd door de heer
Blaauw (VVD) als rapporteur.

In de introductie van het unaniem aangenomen rapport ging de heer Blaauw mede namens co-rapporteur Valk (PvdA) in op de achtergronden van het tot stand komen van het Stabiliteitspact : een stabiele Balkan is slechts te bereiken via een sterke sociaal-economische ontwikkeling van het gebied. Die ontwikkeling is ook nodig om de landen van de regio gereed te maken voor toekomstige integratie in de Europese Unie. Na een aarzelende start begint de uitwerking van het Stabiliteitspact vorm te krijgen. De nodige projecten worden in overleg opgezet. Korte, snel te realiseren projecten, maar ook grote, grensoverschrijdende infraprojecten, op (nat en droog) verkeers- en vervoersgebied maar ook voor electriciteitsnetkoppeling. Streven is het toewerken naar een situatie waarin op den duur ook Servië aan het Stabilitetispact kan deelnemen, waarmee het Pact aan kracht wint en waardoor grote kostenbesparingen te bereiken zijn. Hiervoor zijn politieke initiatieven nodig, gericht op steun aan de oppositie in Servië, het creëren van een democratisch draagvlak, het verdwijnen van Milosevic. Montenegro en Kosovo zijn, als onderdeel van respectievelijk de Federatie en Servië, twee gebieden waar thans het Stabiliteitspact niet toepasbaar kan zijn. Via "omleidingen" zijn er toch bepaalde injecties in de economie van beide gebieden. De situatie in Kosovo blijft zorgelijk. Door onvoldoende financiële middelen en het onderbezet blijven van VN- en aanverwante instanties stagneert de ontwikkeling. Door gebrek aan "law and order" neemt criminaliteit onrustbarend toe en daarnaast komt de ontwikkeling van politieke instituties onvoldoende van de grond. Het etnisch geweld is nog steeds niet uitgebannen.

Het Stabiliteitspact moet zeer snel van de grond komen, anders zijn alle dingen die we we in de regio doen nutteloos en moeten we er ook militair veel langer blijven dan we ooit hadden verwacht.

Nieuwe missies voor Europese strijdkrachten en de voor hun taken vereiste
collectieve slagkracht

Rapport-Rapson, doc. 1687, aanbeveling 669


4. Het "National Missile Defence programme" (NMD)van de Verenigde Staten

Rapport-Schloten, doc. 1704, resolutie 103

Van Nederlandse zijde werd hierbij gesproken door de heer Blaauw (VVD)

De heer Blaauw benadrukte dat naast NMD ook in ontwikkeling is de zogenaamde "Theatre Ballistic Missile Defence (TBMD). Deze laatste is enigszins anders van aard, maar heeft wel degelijk ook veel overeenkomsten met NMD. TBMD is in feit van urgenter belang, omdat Europa eerder binnen het bereik van ballistische projectielen zal komen dan de Verenigde Staten. Hij pleitte voor een open discussie met de Verenigde Staten over NMD en de mogelijke impact op het ABM-Verdrag (Anti Ballistic Missile-Verdrag). Er is een groter potentieel voor het delen van technologie bij de twee projecten.

C. Relaties met parlementen en het publiek


1. Parlementaire diplomatie : de rol van internationale assemblees
Rapport-Squarcialupi, doc. 1685, aanbeveling 670, resolutie 102

Instellingen die zich bezighouden met veiligheids- en defensieresearch,

Deel I : de positie in de geassocieerde lid-staten.

Rapport-Navarro/Matuska, doc. 1686, aanbeveling 671

Van Nederlandse zijde werd aan het debat deelgenomen door de heer Cherribi
(VVD) De heer Cherribi zei dat het hier ging om slechts een eerste deel van een langer onderzoek dat uiteindelijk alle WEU landen zou behelzen.
Hij onderstreepte het belang van onderzoeksinstituten en het genereren, ontwikkelen en verspreiden van kennis. Het gaat echter ook om het ontketenen van een publiek debat, hetgeen hij eigenlijk als een beschavingsminimum, zelfs een democratisch minimum beschouwde. Hij betreurde dat de rapporteurs eerder beschrijvend dan analytisch waren geweest. Hij vroeg naar de puntsgewijze analyse van de rapporteurs m.b.t. het werk van onderzoeksinstellingen in de publieke en private sector; hoe zij in een vervolgrapport een symbiose tussen de verschillende geldstromen (de eerste, tweede en derde) denken mogelijk te maken. Tevens vroeg hij of er een lijst van onderzoeks- instellingen kon worden gemaakt die men via web-site van de WEU kan raadplegen.

D. Technologie en ruimtevaart

Nieuwe taken voor het WEU Satelliet Centrum

Rapport-Valleix, doc. 1692, aanbeveling 669

Van Nederlandse zijde werd hierbij het woord gevoerd door de heer Cherribi
(VVD). De heer Cherribi was van mening dat het de heer Valleix geen gemakkelijk taak had, gezien de problemen in het verleden bij de oprichting van het Centrum en het gebrek aan financiële middelen. Men dient zich wel te bedenken dat het Centrum analyses maakt en niet zelf gegevens produceert maar afhankelijk is van bronnen als Spot, Landsat en ERS. Torrejón is er niet in geslaagd een standaardprocedure te bewerkstelligen. Een satelliet centrum is wenselijk, de wil bestaat, maar de politieke werkelijkheid is anders. Alleen een intensieve kennis van het luchtruim kan de veiligheid van Europa en de naburige regio's in de toekomst garanderen. Meer financiële middelen zullen moeten worden toegekend, maar de manier waarop is nog onduidelijk, gezien het feit dat zelfs Frankrijk het budget voor dit doel heeft bevroren of verlaagd.

De heer Cherribi was blij met het voorstel voor grotere marktwerking en haalde het voorbeeld aan van DASA en Matra. Meer samenwerking tussen Europese bedrijven is de beste manier om vooruit te gaan.

Voorts voerden in de Assemblee het woord :

de heer Javier Solana, als Secretaris van de WEU en Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Raad van de Europese Unie; hij beantwoordde vragen van o.m. de heer Blaauw (VVD) en Cherribi (VVD),

De heer Blaauw vroeg om een nadere analyse door de Secretaris-Generaal van de positie van de Russische Federatie vis-à -vis de NAVO en het Europees veiligheidsbeleid.

De heer Cherribi vroeg de Secretaris-Generaal meer in detail in te gaan op de toekomstige betrekkingen tussen de WEU en Afrika.

de heer de Castro Caldas, Minister van Defensie van Portugal; hij vertegenwoorde het Portugese Voorzitterschap van de WEU/EU

Hij beantwoordde vragen van o.m. de heer Blaauw (VVD, die informeerde naar de plotselinge ommezwaai van Iran ten opzicht van het embargo op Irak. Immers, Iran heeft plotseling toegelaten dat een hele vloot tankers met olie uit Irak via haar territoriale wateren de maritieme blokkade kon ontlopen.

de heer Masseret, Staatssecretaris van Defensie van Frankrijk; hij presenteerde het programma voor het komende Franse WEU/EU Voorzitterschap.
Hij beantwoordde vragen van o.m. de heer Cherribi (VVD) en de heer Blaauw(VVD)

De heer Cherribi stelde dat de heer Masseret weliswaar verklaarde dat de Europese defensie een Europese prioriteit zal hebben, maar vroeg om een nadere precisering van deze "Europese defensie".

De heer Blaauw 's vraag betrof vredesoperaties. Een van de manco's is een inadequaat burger politieapparaat. Is het Franse Voorzitterschap klaar om een reserve op te bouwen met troepen uit Europese landen en zijn die troepen dan direct beschikbaar voor vredesoperaties?

De voorzitter van de delegatie,

Blaauw

De griffier van de delegatie

Bellekom

Samenstelling:

Leden:

Plv. leden:

Voor zoveel de Tweede Kamer betreft:

Blaauw (VVD)

Duivesteijn (PvdA)

Timmermans (PvdA)

Cherribi (VVD)

Verhagen (CDA)

Valk (PvdA)
Terpstra (VVD)

Leers (VVD)
Van 't Riet (D66)

Voor zoveel de Eerste Kamer betreft:

Dees (VVD)

Van der Linden (CDA)

Eversdijk (CDA)
Jurgens (PvdA)

Zwerver (GroenLinks)

De in dit verslag genoemde documenten en overige stukken die betrekking hebben op deze plenaire vergadering zijn verkrijgbaar op de griffie interparlementaire betrekkingen.

Internet: www.weu.int

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...