Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Natuur op rand van stad en platteland: 10 voorbeeldprojecten

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Landschapsbeheer Nederland

Actueel Natuur op de rand van stad en platteland 10 voorbeeldprojecten

Actueel

In het kader van het project 'Natuur op de rand van stad en platteland' is Landschapsbeheer Nederland, het samenwerkingsverband van de 12 provinciale stichtingen Landschapsbeheer, eind 1999 met tien voorbeeldprojecten gestart. Doel van het project is het stimuleren van de zorg voor het cultuurlandschap in de eigen (stedelijke) woonomgeving. De voorbeeldprojecten leggen een verbinding tussen natuur, landschap en cultuurhistorie in de stad en op het platteland. Eigenaren en gebruikers worden actief bij de projecten betrokken. Via de voorbeeldprojecten wil Landschapsbeheer Nederland het belang en de mogelijkheden van natuur op de rand van stad en platteland onder de aandacht brengen. De tien voorbeeldprojecten worden financieel ondersteund door de Nationale Postcodeloterij. Dit jaar maakt Landschapsbeheer Nederland een brochure over natuur op de rand van stad en platteland.

De voorbeeldprojecten zijn:

* Groningen: Selwerdehof

* Friesland: De Sanding

* Drenthe: De Koeweide

* Overijssel: De Kiekenbelt

* Gelderland: De Knoop

* Utrecht: Schoolsteegbosjes

* Flevoland: Water-Land

* Noord-Holland: De Ruige Hof

* Zeeland: Othene

* Noord-Brabant: Broekmorgen

Groningen: Selwerderhof
Het gebied Selwerderhof ligt aan de noordwest zijde van de stad Groningen, direct grenzend aan twee woonwijken. Het gevarieerde gebied vervult een functie als uitloopgebied voor fietsers en wandelaars. Het gebied bestaat uit graslanden, kleinschalige bosjes, mooie brede sloten, een begraafplaats en een universiteitscomplex met sportvelden. Het gebied bezit naast ecologische waarden ook cultuurhistorisch belangrijke terreinen. Zo zijn er twee vindplaatsen van voormalige kasteeltjes. In het bestemmingsplan zijn twee groenzones vastgelegd. Voor het gebied is inmiddels een herstel en inrichtingsplan opgesteld in opdracht van de gemeente Groningen. Landschapsbeheer Groningen wil graag bewoners van de aangrenzende woonwijken en lokale werkgroepen bij het plan betrekken. Er zal een voorlichtingsavond worden gehouden en de bewoners worden uitgenodigd voor een aantal 'open werkdagen'.
Terug naar projectenlijst.

Friesland : De Sanding
Aan de rand van Drachten is rondom een nieuwe woonwijk ruimte gereserveerd voor een natuurontwikkelingsproject. Het doel is een ecologische natte verbindingszone te ontwikkelen. Het is het eerste natuurontwikkelingsproject binnen Friesland op grote schaal en maakt deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Landschapsbeheer Friesland voert in elk geval tot 2003 het beheer uit en betrekt actief bewoners van de nieuwe wijk bij het gebied. Er is een communicatieplan opgesteld en inmiddels zijn er twee voorlichtingsavonden geweest over ecologisch groenbeheer en over fauna. Via een lokale nieuwsbrief heeft Landschapsbeheer Friesland zich voorgesteld en zijn alle wijkbewoners geïnformeerd over het project. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen regelmatig deelnemen aan excursies en werkdagen. Er is steeds ruim voldoende belangstelling voor de activiteiten.

Terug naar projectenlijst.

Drenthe: De Koeweide
Ten westen van Hoogeveen ligt het natuurontwikkelingsproject De Koeweide, grenzend aan een nieuwbouwwijk. Een direct ernaast gelegen terrein is in gebruik bij de bijenvereniging en een deel is volkstuinencomplex. Landschapsbeheer Drenthe is door de gemeente benaderd om te adviseren bij de plannen. De verschillende partijen hebben alle ruimte gekregen voor de inbreng van hun ideeën. Via voorlichting werden de bewoners bij de plannen betrokken. Ook bij de inrichting van het gebied hebben verschillende partijen geholpen. Zo heeft de bijenvereniging zelf hun gebouw verplaatst en een houtwal ingeplant met bijenvriendelijke soorten. Het gebied wordt begraasd door vee van de Stichting Mens en Natuur. De dagelijkse verzorging gebeurt door verstandelijk gehandicapten. In het kader van een project van het IVN werden educatieve materialen ontwikkeld voor scholen. Bij de twee ingangen van het terrein staan informatieborden en er is een folder huis aan huis verspreid.

Terug naar projectenlijst.

Overijssel: De Kiekenbelt
De Kiekenbelt is de naam van een uitkijkheuvel op het landgoed Wijtenhorst aan de rand van de stad Deventer. De oorspronkelijke functie van deze heuvel is verloren gegaan. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek heeft een plan van aanpak opgesteld voor het herstel. Landschap Overijssel heeft diverse partijen bijeen geroepen om de mogelijkheden voor herstel van dit cultuurhistorische element te bespreken. In overleg met de gemeente Deventer is een uitvoeringsplan opgesteld. De herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd door een lokale vrijwilligersgroep onder begeleiding van de opzichter van de gemeente Deventer. De Kiekenbelt is nu weer een echte uitkijkheuvel: mensen kunnen genieten van het uitzicht op het dorp Schalkhaar. De bewoners van de wijk zullen via de plaatselijke pers op de hoogte worden gesteld van de betekenis van De Kiekenbelt. In overleg met de gemeente zal bij de ingang van het landgoed een informatiebord worden geplaatst.

Terug naar projectenlijst.

Gelderland: De Knoop
De Knoop is een knooppunt voor mens en natuur in Doetinchem. Het gebied wordt ingericht als natuurgebied met wandelmogelijkheden met als doel verbinding te maken tussen natuur in de stad en het buitengebied. Het communicatietraject is erg belangrijk geweest voor het draagvlak en de betrokkenheid van diverse partijen. De omwonenden worden op actieve wijze geïnformeerd over de plannen. Er is onder meer een themabord ontwikkeld over het project De Knoop en er zal een 'Loerdag' (veldsymposium) worden georganiseerd voor andere gemeenten en alle betrokken partijen bij De Knoop. Het doel van deze dag is vooral andere gemeenten te stimuleren om vergelijkbare projecten in de stadsrandzone te realiseren. Bij de officiële opening van het gebied tijdens de Loerdag zullen een aantal Schotse Hooglanders worden toegelaten. Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de organisatie en de publiciteit rond deze dag.

Terug naar projectenlijst.

Utrecht: Schoolsteegbosjes
De Schoolsteegbosjes bestaan uit een oud hakhoutcomplex dat, samen met de omringende graslanden, een cultuurhistorisch en ecologisch waardevol gebied vormt. Met de verschillende eigenaren is een gezamenlijk beheerplan opgesteld. Gestreefd wordt naar herstel kwelgebonden flora en instandhouding van het cultuurlandschap. Het gebied ligt tegen de bebouwingsrand van Leusden. Het is niet opengesteld, maar er zijn wel voldoende mogelijkheden voor beleving van het gebied via fiets- en wandelpaden. Landschapsbeheer Utrecht verzorgde de communicatie naar de bewoners en de plaatselijke politiek en heeft een informatiebord ontwikkeld. Via een lokale nieuwsbrief zijn de bewoners op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het gebied. In mei 2000 is het informatiebord onthuld en zijn gedurende drie dagen excursies verzorgd om alle betrokken partijen en bewoners een kijkje in het gebied te gunnen. De belangstelling hiervoor was enorm.

Terug naar projectenlijst.

Flevoland: Water-Land
De volkstuinvereniging Water-Land heeft net buiten Almere de beschikking over een groot, ruim opgezet terrein. De groencommissie stimuleert de leden op een natuurvriendelijke wijze te tuinieren door bijvoorbeeld groenafval te composteren. In overleg met Landschapsbeheer Flevoland ontstond het idee voor de inrichting van een vlindervriendelijk terrein. Het terrein dat voorheen intensief werd onderhouden als gazon, wordt nu extensief beheerd om meer variatie te krijgen in de vegetatie. Dit is gunstig voor vlinders. Op deze manier wordt een start gemaakt met een meer natuurvriendelijke inrichting en beheer van de groenstroken op het terrein. Landschapsbeheer Flevoland heeft een folder gemaakt voor alle leden van de volkstuinvereniging. Eind van de zomer vindt de officiële opening plaats en wordt een excursie georganiseerd. Ook de gemeente zal worden uitgenodigd om te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor natuur en landschap op dit soort terreinen.

Terug naar projectenlijst.

Noord-Holland: De Ruige Hof
Door vrijwilligers uit Amsterdam Zuidoost is 10 jaar geleden het initiatief genomen om een tweetal terreinen te sparen voor verdere bebouwing en als natuurgebied te gaan beheren. De terreinen zijn vrij toegankelijk en er is een natuur- en milieucentrum. De natuurvereniging wil natuur en recreatie in dit gebied versterken. Samen met Landschapsbeheer Noord-Holland en een adviesbureau is hiervoor een plan opgesteld. Een deel van het terrein wordt afgeplagd voor botanische ontwikkeling. De heemtuin en de kruidentuin worden toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruik. Hiervan kunnen zieke kinderen uit het nabijgelegen AMC en een instelling voor verstandelijk gehandicapten bij Abcoude profiteren. Voor deze doelgroepen wordt ook educatief materiaal ontwikkeld. De uitvoering van het plan ligt grotendeels in handen van de vrijwilligers van De Ruige Hof. Er is begin juli een officiële startdag georganiseerd. De publiciteit wordt verzorgd door Landschapsbeheer Noord-Holland.

Terug naar projectenlijst.

Zeeland: Othene
Aan de rand van de bebouwde kom van Terneuzen wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd in de Nieuw-Othenepolder. Dit is een van de weinige vindplaatsen van de Rugstreeppad in Zeeuws- Vlaanderen. Bij de planning van de grondwerkzaamheden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de levenscyclus van de amfibieën. Er is een speciaal gebiedje ingericht als biotoop voor de rugstreeppadden. Landschapsbeheer Zeeland wil de nieuwe bewoners kennis laten maken met deze oude bewoners van het gebied. Bewoners worden gestimuleerd bij de inrichting van hun tuinen ook rekening te houden met de padden. Wellicht kunnen zij ook een rol spelen bij het tellen van de padden. Alle bewoners hebben inmiddels een fraaie kleurenfolder ontvangen en er is een avondexcursie georganiseerd. Samen met jeugd uit de omgeving is een schoonmaakactie gehouden. Eind van de zomer wordt een informatiepaneel geplaatst bij het speciale paddengebiedje.
Terug naar projectenlijst.

Noord-Brabant: Broekmorgen
Broekmorgen is een voormalig spoortracé dat vanuit het buitengebied van Uden de aangrenzende woonwijk insteekt. De spoorbaan vormt daarmee een ideale verbindingsweg voor de natuur. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer heeft samen met de gemeente, een lokale vrijwilligersgroep en het IVN een uitvoeringsplan opgesteld. Er is een algemene informatieavond georganiseerd en er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden. Het voormalige spoorlijntje met de opbouw uit spoordijk en sloot vormden de basis voor het plan. Het traject is ingericht voor natuur en mens. Langs het fietspad liggen brede bermen die met een natuurlijk mengsel zijn ingezaaid. De beplantingswerkzaamheden (bomen en struiken) werden door kinderen uitgevoerd in het kader van de Boomfeestdag. Er worden nog enkele bankjes geplaatst met een informatiepaneel. De oude borden bij de spoorwegovergang staan nog bij de kruising met de weg als herinnering aan het voormalige spoor.

Terug naar projectenlijst.

Informatie bij: Paul Jacobs (tel.: 030 - 2345015)Landschapsbeheer Nederland, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht Telefoon 030-2345010, Fax 030-2310315
Email: (post@landschapsbeheer.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...