Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw sectoraal akkoord voor Vlaamse ambtenaren ondertekend

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

6 juli 2000

Nieuwe sectoraal akkoord voor Vlaamse
ambtenaren ondertekend

Vandaag wordt door de vakbonden en de Vlaamse regering een nieuw sectoraal akkoord 1999-2000 ondertekend voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en een aantal Vlaamse openbare instellingen.

Dit sectoraal akkoord is historisch te noemen. Voor het eerst wordt een sectoraal akkoord gesloten dat gestructureerd is volgens de thema's die de Vlaamse minister van Ambtenaren-zaken in zijn beleidsnota naar voren heeft geschoven, en die voortbouwen op het regeerakkoord en op de eisenbundel van de representatieve vakorganisaties.

Hiermee wordt een kentering veroorzaakt in de geest van de vakbondsonderhandelingen. De vakorganisaties, "vertegenwoor-digers van het personeel" zijn voor mij geen tegenstanders, zij denken mee in een modern personeelsbeleid. Zij maken er een integraal deel van uit, en spelen een volwaardige rol. Dit past trouwens volledig in onze beleidsvisie: een goede organisatie kan slechts werken dank zij haar medewerkers.

Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik geen voorstander was van verandering om de verandering. Elke verandering moet een verbetering zijn. Een grote organisatie die ongeveer 34.000 personeelsleden telt kan echter ook niet stil blijven staan en moet mee-evolueren. Met dit sectoraal akkoord wordt daartoe samen met de vakorganisaties een nieuwe impuls gegeven.

Het sectoraal akkoord bevat - geheel volgens de structuur van de beleidsnota - volgende hoofdlijnen.

1. Beleid en strategie

Als belangrijkste aandachtpunt geldt hier de realisatie van een eenheidsstatuut voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen. Dit moet ons helpen om één interne arbeidsmarkt te realiseren.

Verder zal het lijnmanagement meer en meer verantwoordelijkheid krijgen om resultaatgericht te kunnen presteren.

2. Leiderschap

Het is onze bekommernis de kwaliteit van het leiderschap continu te verbeteren. Daarbij is voor ons de betrokkenheid van alle personeelsleden cruciaal. Vanaf 2002 (evaluatiejaar 2001) zullen wij voor leidinggevende ambtenaren de bottom-up evaluatie invoeren als vast onderdeel van de evaluatie. Wij zullen ook de leidinggevende functies van de rangen A3 en A4 bij mandaat begeven.

3. Personeel

Het akkoord voorziet verschillende maatregelen die van groot belang zijn voor het personeel.

? Vanaf 2001 (evaluatiejaar 2000) zullen wij het PLOEG- instrument grondig vereenvoudigen. De evaluaties zullen zich meer en meer toespitsen op resultaten en op competenties.

? De Vlaamse regering wenst zorg te dragen voor het welzijn van haar medewerkers. Daarom heeft zij besloten een hospitalisatieverzekering voor hen af te sluiten. Hun familieleden kunnen ook een dergelijke verzekering afsluiten, tegen voordelige tarieven.

? De glijtijden worden uitgebreid van 07.30 tot 19 uur. In dit kader zullen wij ook een proefproject op het getouw zetten, om de 38-urenweek in 4-daagse prestaties te organiseren.

? Vanaf 2001 zullen wij proefprojecten starten om deeltijdse prestaties voor leidinggevenden mogelijk te maken.

? Als moderne werkgever neemt de Vlaamse Gemeenschap ook haar verantwoordelijkheid in het vraagstuk van de verkeersmobiliteit:

? De Vlaamse gemeenschap was één van de eerste openbare werkgevers om de kostprijs van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer terug te betalen. Tot nu toe was dit een proefproject. Wij bestendigen deze maatregel.
? Vanaf 1 september 2000 verhoogt de Vlaamse regering de fietsvergoeding in het kader van het woon-werkverkeer tot 6 frank per km.
? De Vlaamse regering zal een nieuwe regeling uitwerken voor de kilometervergoeding bij dienstverplaatsing. Hierbij zal zij rekening houden met de vergoeding die de federale overheid vastgesteld heeft: 10 frank per km.

? Er wordt een loopbaancel opgericht: Deze cel zal personeelsleden heroriënteren en begeleiden. Ook moet zij een vlotte vervanging van ervaren personeelsleden mogelijk maken.

? Een werkgroep zal een stappenplan opstellen om de systematische upgrading van niveau E naar niveau D te realiseren: dit zal los van de personeelsplannen gebeuren.

? Er wordt ook een oplossing gezocht voor de HOKT- problematiek. In het najaar zal een werkgroep de modaliteiten bepalen om de doelgroep af te bakenen.

? De evolutie in de richting van competentiemanagement wordt verdergezet, waarbij personeelsleden eerder geworven worden op basis van competenties en ervaring, dan op diploma's en anciënniteit. Hiervoor zal zij een competentiedatabank aanleggen, met gegevens zoals competenties, diploma en vorming van elk personeelslid.

? Verder wordt gestreefd naar een nieuw beloningsbeleid.

? Voor het einde van 2000 zal de Vlaamse regering een princiepsakkoord afsluiten met de vakorganisaties om de concrete modaliteiten uit te werken in het volgend sectoraal akkoord 2001-2002.
? Als overgangsmaatregel naar een nieuw beloningsbeleid voeren wij een extra salarisschaal in voor elke loopbaangroep van de rangen D1, C1, B1 en A1. ? De Vlaamse overheid zal onderzoek verrichten naar de geldelijke valorisatie van bekwaamheden. De personeelsleden kunnen deze bekwaamheden verworven hebben in de overheids- of in de private sector, in binnen- of buitenland.
? Vóór 1 augustus 2000 worden in het Sectorcomité XVIII onderhandelen gestart over een concreet voorstel van de toelage voor ploegwerk. Wij zullen deze maatregel vanaf 1 juli 2000 toepassen.
? Er worden inspanningen geleverd om de prestatietoelagen op een objectieve en correcte wijze te laten toekennen. Hiervoor zullen wij de evaluatie vereenvoudigen, Wij zullen maatregelen nemen om de toekenning van de prestatietoelagen openbaar te maken. De Vlaamse regering zal vanaf 2001 bij wijze van proefprojecten de teambeloning invoeren.

? Wat betreft de verhouding statutaire/contractuele personeelsleden

De contractuele personeelsleden die laureaat zijn van een wervingsexamen zullen voorrang krijgen bij de aanwerving.

Een werkgroep zal de modaliteiten uitwerken om een supplement te verlenen op de ziektefondsuitkering voor het zwangerschapsverlof van contractuele personeelsleden.

4. Middelen

Eén van de voornaamste middelen van het personeelsbeleid, is het wervings- en selectiebeleid. Wij wensen uitdrukkelijk de capaciteiten die bij onze personeelsleden aanwezig zijn beter te benutten.

Om de 3 jaar zullen bevorderingsexamens worden georganiseerd, onafhankelijk van het bestaan van vacatures. De overheid zal bij invulling van de vacatures minstens evenveel belang hechten aan bevordering en mobiliteit als aan externe werving. Verder zullen de maatregelen tegen het "verdringingseffect" worden versoepeld.

Dit sectoraal akkoord bevat een aantal concrete maatregelen voor het personeel. Met een aantal maatregelen wordt geantwoord op bestaande verzuchtingen van de vakorganisaties, zoals de bijkomende salarisschaal voor bepaalde personeelsgroepen. Met andere maatregelen, zoals de hospitalisatieverzekering, willen wij een aanzet geven voor moderner personeelsbeleid.

Enkele maatregelen zijn kwalitatief: wij denken aan de vereenvoudiging en de verbetering van het PLOEG-gebeuren en het wervings- en selectiebeleid. Er zijn ook heel wat kwantitatieve, geldelijke maatregelen. Dit sectoraal akkoord zal op kruissnelheid ongeveer 400 miljoen BEF kosten en is van toepassing op ongeveer 22.700 personeelsleden.

Vandaag wordt het akkoord alleen maar ondertekend. Dit betekent dat het echte werk nog moet beginnen. Ik hecht enorm veel belang aan de uitvoering van het akkoord en zal er nauwlettend op toezien dat de voorgestelde maatregelen binnen de afgesproken termijnen worden uitgevoerd.

Een correcte uitvoering van afspraken is immers essentieel voor een volwassen verhouding tussen de sociale gespreks-partners. Hiervoor hebben wij niet veel managementsjargon nodig: "Goede afspraken maken goede vrienden."

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie