Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen schade ten gevolge van delfstofwinning

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MINEZ: Schade ten gevolge van delfstofwinning

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 117
Datum: 06-07-2000

SCHADE TEN GEVOLGE VAN DELFSTOFWINNING

De leden van de Tweede Kamer Witteveen-Hevinga (PvdA), Atsma (CDA), Van Walsem (D66), M.B. Vos (GroenLinks), Poppe (SP) en Van Dijke (RPF) hebben aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën op 30 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Bent u bekend met de aan u gerichte brieven dd. 17 februari 2000 van de Vereniging van tengevolge van delfstofwinning gedupeerde eigenaren, met als onderwerpen een wettelijke regeling voor vergoeding van schade aan particuliere woningen bij industriële aardbevingen, en de rechtsbijstandsverzekering voor particuliere woningbezitters?
2 Is het waar dat u deze brieven nog niet beantwoord hebt? Zo ja, wat is daarvan de oorzaak? Bent u bereid spoedig tot een beantwoording te komen?

3 Deelt u de mening dat een goede mijnbouwwetgeving van groot belang is, en dat de behandeling daarvan grote zorgvuldigheid vergt, maar dat het eveneens van belang is dat voor bedoelde gedupeerden spoedig een aanvaardbare wettelijke regeling tot stand komt?

4 Bent u bereid met de Vereniging van tengevolge van delfstofwinning gedupeerde eigenaren, en eventuele andere groepen gedupeerden, hierover in overleg te treden?

5 Kunt u aangeven wanneer, bij benadering, de nota naar aanleiding van het nader verslag 1) van de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer toegezonden zal worden?

6 Bent u bereid om, voor de periode tot het van kracht worden van de nieuwe Mijnbouwwet in overweging te nemen om, per wetswijziging, het voormalige artikel 15 van de Mijnwet, dat in 1996 om technische redenen is geschrapt, opnieuw in de Mijnwet op te nemen?

7 Deelt u de mening dat, zolang nog geen sprake is van het aannemen van de nieuwe Mijnbouwwet, eveneens zo spoedig mogelijk een interim-regeling getroffen zou moeten worden voor de instelling van een sluitend schadefonds, en betere mogelijkheden om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten? Zo ja, wilt u zo spoedig mogelijk de Kamer voorstellen doen toekomen? Zo neen, waarom niet?

8 Bent u bereid om met het Verbond van Verzekeraars en andere relevante organisaties over de rechtsbijstandsverzekering in overleg te treden?1) Kamerstuk 26 219, nr. 10

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de minister van Financiën, drs. G. Zalm, deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.

2 Nee, de brieven zijn op 19 mei jl. door mij beantwoord. Een afschrift van dit antwoord zend ik bijgaand mee. In de periode die lag tussen het toezenden van de brieven en de beantwoording daarvan is de Vereniging van gedupeerde eigenaren overigens wel mondeling op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond de door hen aangesneden onderwerpen.

3 Ik ben met u van mening dat een goede mijnwetgeving van groot belang is. Hierbij past een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Momenteel bekijk ik of de regeling zoals opgenomen in de ontwerp-Mijnbouwwet kan worden aangepast om de procedure voor gedupeerden te verbeteren. Zie voor de verdere voortgang ook het antwoord op vraag 5.

4 Ja. Zoals blijkt uit mijn brief van 19 mei jl. aan de Vereniging van tengevolge van delfstofwinning gedupeerden eigenaren heb ik het voorstel gedaan nader overleg met de Vereniging te hebben. Ook met andere bewonersgroepen die te maken hebben met de gevolgen van delfstofwinning is overleg gaande.

5 Hierover heb ik u onlangs schriftelijk geïnformeerd (zie mijn brief van 29 mei 2000, Kamerstukken 26219, nr. 11). Hieruit blijkt dat ik een aantal onderwerpen thans opnieuw beoordeel en hierover met de meest betrokkenen overleg wil plegen.
De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van delfstofwinning is een van deze onderwerpen. Dit betekent dat de Nota naar aanleiding van het verslag waarschijnlijk pas volgend jaar aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden. Bij het antwoord op vraag 7 ga ik nader in op de mogelijkheden die ik zie om voor de komende periode tot een aanvaardbare interim regeling te komen.

6 Artikel 15 van de Mijnwet 1810 betrof het stellen van een waarborg voor het betalen van schadevergoeding. Dit aspect staat nu niet ter discussie. Het gaat nu om de vragen van bewijslastverdeling en vaststelling van aansprakelijkheid. Herinvoering van artikel 15 van de Mijnwet 1810 biedt daarvoor geen oplossing.

7 Bij het vinden van procedures rond de afwikkeling van schade door bodembeweging gaat het in eerste instantie om de vraag rond de bewijslast en niet om het instellen van een garantiefonds. Dit laatste aspect speelt naar mijn mening niet op korte termijn en is in de ontwerp-Mijnbouwwet naar mijn mening afdoende geregeld (zie art. 41).

De Technische Commissie Bodembeweging(TCBB) heeft mij over de procedure in januari 2000 geadviseerd. Kern van het advies van de TCBB is de uitbreiding van de taken van de commissie, nl. zodanig dat de TCBB advies kan geven of de schade die is opgetreden aan de gaswinning kan worden toegerekend; daarbij zou de TCBB in haar advies kunnen aangeven of de schade en in welke mate deze aan gaswinning wordt toegerekend en welk bedrag hiermee gemoeid is. Bij de vervulling van haar taak zou de TCBB gebruik moeten kunnen maken van externe deskundigen. Ik ben van mening dat het advies van de TCBB de basis zou kunnen vormen voor een aanvaardbare procedure. Ik heb de voorzitter van de TCBB inmiddels benaderd met de vraag het advies van de TCBB uit te werken en met de direct betrokken partijen en instanties te overleggen of een aanvaardbare regeling te vinden is. Daarbij kan ook worden bekeken of deze regeling op korte termijn zou kunnen worden ingevoerd. Aan de hand van de bevindingen van de voorzitter zal ik mijn standpunt bepalen en u daarvan op de hoogte stellen. Het advies van de TCBB voeg ik te uwer informatie bij.
Met betrekking tot de mogelijkheden om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten merk ik het volgende op. Verzekeraars die schadeverzekeringen aanbieden, bieden dekking tegen onzekere voorvallen. Indien op het moment van sluiten van de overeenkomst geen sprake is van een onzeker voorval dan zal de verzekeraar in beginsel niet bereid zijn om een verzekering af te sluiten. Bij rechtsbijstandverzekeringen is van een dergelijke situatie sprake indien reeds een geschil bestaat. Zijn zij desondanks bereid in dergelijke gevallen wel over te gaan tot het sluiten van een verzekering, dan staat het hen vrij uitsluitingsclausules toe te passen. Indien in voor aardschokken gevoelige regio's sprake is van veel geschillen voortvloeiend uit schade die mogelijk het gevolg is van delfstofwinning, is een uitsluitingsclausule vanuit het oogpunt van rechtsbijstandsverzekeraars verklaarbaar. Ter voorkoming van mogelijk bestaande misverstanden zij in dit verband opgemerkt dat ingevolge de op EU-regelgeving gebaseerde Nederlandse toezichtswetgeving verzekeraars vrij zijn in de bepaling van hun bedrijfsbeleid en er van overheidswege geen mogelijkheden bestaan om verzekeraars voorschriften te geven over de polisvoorwaarden, de tarieven, het acceptatiebeleid of het schaderegelingsbeleid.
8 Rechtsbijstandverzekeraars hanteren elk hun eigen polisvoorwaarden. Deze verzekeraars voeren ook elk hun eigen beleid met betrekking tot het accepteren van verzekeringnemers. Het is dus niet zo dat burgers die in voor aardschokken gevoelige regio's wonen per definitie geen rechtsbijstandverzekering kunnen sluiten voor geschillen voortvloeiend uit schade die het gevolg is van delfstofwinning. Wel kan worden verwacht dat diegenen die reeds een geschil hebben of schade hebben geleden en een geschil daarover dus in de lijn van de verwachting ligt, geen rechtsbijstandverzekering met dekking voor dat geschil meer kunnen sluiten. Aan het Verbond van Verzekeraars zal worden gevraagd wat het beleid van rechtsbijstandverzekeraars is aangaande de door de Vereniging van ten gevolge van delfstofwinning gedupeerde eigenaren aan de orde gestelde problematiek.
Ik merk daarbij verder op dat, zoals aangegeven bij vraag 7, de komende periode benut wordt om een aanvaardbare procedure te vinden voor het afhandelen van schadeclaims als gevolg van delfstofwinning. Zo'n schadeprocedure moet er juist op gericht zijn om verdere civiele procedures te voorkomen. Als dat succesvol verloopt zal de vraag om rechtsbijstand, althans voor deze aardbevingsschade, niet meer zo relevant zijn.

De bijlagen behorende bij de vragen en antwoorden zijn op te vragen bij het secretariaat Voorlichting, telefoon (070) 379 60 18/60 15.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Marjolein Wester, tel: (070) 379 64 64


06 jul 00 17:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...