Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 4 juli 2000

Oosterhout zal ontwikkelingen spoorlijn Breda-Tilburg kritisch volgen

Het Oosterhoutse college van b. en w. zal kritisch de vinger aan de pols houden bij de plannen die Rijkswaterstaat gaat ontwikkelen voor het goederenvervoer over spoor in Zuid-Nederland. Dat blijkt uit de reactie van het college van b. en w. op de verkenningsstudie "Goederenvervoer Zuid-Nederland" van Rijkswaterstaat. Die studie moet antwoord geven op de vraag waar op middellange en lange termijn capaciteitsproblemen worden verwacht bij de afwikkeling van het reizigers- en goederenvervoer in Zuid-Nederland. Ook moeten voor die knelpunten oplossingsrichtingen worden aangeven. Op grond van die verkenning zal de minister van Verkeer en Waterstaat besluiten of nader onderzoek gewenst is.

Voor het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn er twee redenen de verkenningsstudie met meer dan normale belangstelling te volgen. Allereerst is er de positie van het kerkdorp Dorst. Een verdere belasting van de goederenspoorlijn Rotterdam/Roosendaal-Venlo heeft gevolgen voor het kerkdorp (geluidsoverlast en externe veiligheid). Het oplossen van de knelpunten door een spoorverdubbeling op de Brabantroute zal eveneens gevolgen voor het kerkdorp hebben. Het college spreekt in de brief naar Rijkswaterstaat zijn bezorgdheid uit over de gevolgen die de extra belasting van de spoorlijn heeft voor het woonmilieu in Dorst en de veiligheidsrisicos.

Met name om de huidige veiligheidsrisicos in beeld te brengen, vragen b. en w. Rijkswaterstaat tevens cijfers aan te leveren over het huidige gebruik van de spoorlijn. Het college doet dat mede op verzoek van de Dorstse gemeenschap, die in het onlangs gehouden bestuurlijk overleg aandacht gevraagd heeft voor deze problematiek.

Daarnaast zou de studie wel eens kunnen leiden tot een hergroepering van vervoersstromen ter ontlasting van (een deel van) de Brabantroute. Dat zou kunnen door de aanleg van een nieuwe spoorverbinding Breda-Oosterhout-Utrecht. Het CDA-Kamerlid Leers heeft al gesuggereerd de noord-zuidtak van de Betuweroute langs Oosterhout te leiden, over een nieuw te vormen tracé Breda-Utrecht.

Bezwaren ongegrond tegen intrekken vaste reiskostenvergoeding Wvg

Burgemeester en wethouders hebben de bezwaren ongegrond verklaard die veertig inwoners van Oosterhout hadden ingediend tegen het intrekken van de vaste reiskostenvergoeding volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Het college heeft hiertoe besloten, omdat alle Wvg-gerechtigden al tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de deeltaxi. De vaste reiskostenvergoeding is daarmee dubbelop, aldus het college. Alleen in bijzondere gevallen zal de reiskostenvergoeding gehandhaafd blijven. Om de overgang niet al te abrupt te maken, is bovendien gekozen voor een afbouwregeling, waarbij de forfaitaire reiskostenvergoeding in drie termijnen wordt verminderd tot nul met ingang van 1 september 2000.

Met het besluit de bezwaren ongegrond te verklaren, leggen b. en w. een advies van de Adviescommissie sociale zekerheid naast zich neer. De commissie is namelijk van mening dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat aan individuele Wvg-gerechtigden in het verleden een reiskostenvergoeding is verstrekt over een periode tot na 1 september 2000. Die eerdere beschikking strookt dus niet met het voornemen de reiskostenvergoeding binnen negen maanden af te bouwen. Met die complicatie hadden b. en w. op zijn minst rekening moeten houden bij de voorbereiding van het besluit. Nu ze dat niet gedaan hebben, is het besluit op een onzorgvuldige wijze tot stand gekomen, vindt de commissie.

Burgemeester en wethouders zijn dat niet met de Adviescommissie eens. Zij wijzen op jurisprudentie van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB), waaruit blijkt dat gemeenten hun zorgplicht voldoende waarmaken als ze zorgen voor een regionaal collectief vervoerssysteem als de deeltaxi. Bovenregionaal vervoer, waarvoor de reiskostenvergoeding met name bedoeld was, hoort daar niet bij. Bovendien, aldus b. en w., is er inmiddels een landelijk bovenregionaal vervoerssysteem (Traxx).

Volgens het college staat het de gemeente dus vrij de vaste reiskostenvergoeding niet verder te verstrekken. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en zorgvuldigheid hebben b. en w. nu juist een overgangsregeling geformuleerd. Dat die overgangsregeling korter van duur is dan de periode waarvoor eerder een beschikking is afgegeven, betekent volgens b. en w. niet per definitie dat er sprake is van een onzorgvuldig besluit om de reiskostenvergoeding in fasen te beëindigen

Het college van b. en w. zal de raadscommissie Sociale Zorg en Buurtbeheer over zijn besluit informeren.

B. en w. geven vergunning af voor vellen drie kastanjebomen Slotpark

Het college van b. en w. ziet zich genoodzaakt een velvergunning af te geven voor het vellen van drie monumentale kastanjebomen langs de Kastanjedreef in het Slotpark. De kwaliteit van twee bomen is zo sterk achteruitgegaan, dat het risico bestaat dat ze in een stevige storm het loodje zullen leggen. Dat gebeurde al met de kastanjeboom die tijdens de storm van 28 mei omwoei en waarvoor om juridische redenen achteraf ook een velvergunning moet worden geven. Het omwaaien van de boom was voor de bewoners van het appartementencomplex in het slotpark reden bij de gemeente te informeren naar de kwaliteit van de kastanjebomen.

Onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat drie kastanjebomen om veiligheidsredenen het veld zullen moeten ruimen. De uitkomst hiervan wordt bevestigd door een eerdere rapportage van de Nationale Bomenbank. Omdat er sprake is van acuut gevaar, hebben b. en w. besloten direct tot rooien over te gaan. Dat betekent dat wordt afgeweken van de bepaling in de Algemeen plaatselijke verodening dat, na het afgeven van de vergunning, zes weken gewacht moet worden om te kijken of bezwaren worden ingediend.

Het vellen van de drie bomen betekent uiteraard een aantasting van de groenstructuur in het Slotpark. Het college zal daarom een plan laten opstellen dat ertoe moet leiden dat die groenstructuur wordt hersteld. Bij de voorbereiding van de begroting 2001 zullen burgemeester en wethouders onderzoeken of hiervoor in het investeringsplan 2001-2005 geld vrijgemaakt kan worden.

Gemeente ziet tot uiterlijk 31 mei 2001 af van ontruiming pand Vrachelsestraat

De gemeente Oosterhout ziet tot uiterlijk 31 mei 2001 af van ontruiming onder dwang van het perceel Vrachelsestraat 25. Tot die tijd heeft de eigenaar, de heer Swagemakers, de gelegenheid te zoeken naar alternatieve huisvesting voor de daar gevestigde manege.

Met die schikking in het geding met Swagemakers is het Oosterhoutse college van b. en w. akkoord gegaan. Swagemakers en de gemeente Oosterhout troffen zich 22 juni voor de Bredase rechtbank, waarbij Swagemakers gedwongen ontruiming van het perceel probeerde te voorkomen.

Omdat nu de uiterste datum van ontruiming bekend is, hebben b. en w. besloten alvast te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden tot sloop van de woning en de bijbehorende opstallen.

Nieuwjaarsrevue kan Bussel huren tegen amateurtarief

De Oosterhoutse nieuwjaarsrevue kan voor de repetities en uitvoeringen cultureel centrum De Bussel huren tegen het - lage - amateurtarief. Het college van b. en w. heeft hiertoe besloten. Belangrijkste reden is dat voorbereiding en uitvoering van de nieuwjaarsrevue kan worden vergeleken met een productie van een normale amateurvereniging. De audities kunnen - gezien de tijd van het seizoen - gratis in De Bussel plaatsvinden.

Oosterhout, 6 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie