Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS over motie v.d Hoek (geestelijke gezondheidszorg)

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inz uitvoering motie vd hoek

Gemaakt: 7-7-2000 tijd: 14:39


3


25424 Geestelijke Gezondheidszorg

Nr. 28 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2000

Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie van het lid Van der Hoek c.s., Kamerstuk 25424, nr. 19, van 14 oktober 1999. In de motie wordt de regering verzocht een taskforce te installeren die de extramuralisering en de samenwerking met relevante instellingen buiten de geestelijke gezondheidszorg gaat begeleiden. Naar aanleiding van deze motie heb ik het volgende overwogen.

Ik ben met de indieners van de motie van oordeel dat extramuralisering een belangrijke ontwikkeling is, die zorgvuldig moet worden begeleid. Extramuralisering richt zich op de afbouw en omvorming van bedden in psychiatrische ziekenhuizen. Extramuralisering past binnen de vermaatschappelijking van de GGZ. Vermaatschappelijking streeft naar de maatschappelijke reïntegratie van mensen met psychiatrische problemen. Het gaat hierbij om een beleid dat vanuit een humanitaire visie op gang is gebracht. De uitgangspunten van deze visie worden nog steeds breed gedragen. Mensen met psychiatrische klachten moeten in staat worden gesteld zo kleinschalig en zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. Dit is alleen mogelijk als cliënten passende ondersteuning krijgen van de ggz en andere relevante voorzieningen en de expertise van de ggz ook buiten de eigen sector wordt toegepast.

Invitational conference

Voorafgaand aan de instelling van een taskforce is op 8 juni een discussie met het veld gevoerd in de vorm van een invitational conference. Bij die gelegenheid bleek de actuele belangstelling voor dit onderwerp springlevend te zijn. Uit de discussie kwam naar voren dat het begrip vermaatschappelijking soms verschillend wordt geïnterpreteerd.

Bij extramuralisering wordt huisvesting in grote psychiatrische ziekenhuizen vervangen door een scala van kleinschaliger voorzieningen in de woonwijk. Het doel is om mensen uit een psychiatrisch ziekenhuis op verantwoorde wijze in de samenleving te plaatsen en te voorkomen dat ze (opnieuw) worden opgenomen. Vermaatschappelijking is echter meer dan alleen het bieden van meer eigentijdse voorzieningen. Het staat voor een ander type zorg waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt het uitgangspunt voor het zorgaanbod vormen. Vermaatschappelijking staat ook voor de hernieuwde aandacht voor public mental health: openbare geestelijke gezondheidszorg. Bij openbare ggz geldt de bemoeienis vooral de zorgmijder die nogal eens voor overlast zorgt en soms voor gevaar voor de eigen persoon en de omgeving. Rond openbare gezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg is een beleid uitgezet dat moet leiden tot convenanten en duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling.

De gemeenschappelijke noemer van de activiteiten in het kader van vermaatschappelijking is steeds de wens om de positie van mensen met psychische problemen in de samenleving zeker te stellen en te verbeteren. Tijdens de discussie werd gesignaleerd dat de aandacht voor overlast en veiligheid in relatie tot zorgmijders steeds meer aandacht krijgt in de publiciteit. Het gevaar dreigt dat het beleid steeds meer neigt naar het toepassen van dwang en drang bij mensen die vanwege psychische problemen voor overlast zorgen. Voor de visie achter vermaatschappelijking, die uitgaat van de wenselijkheid patiënten zo zelfstandig mogelijk te huisvesten en autonoom te laten leven is dit een verontrustende ontwikkeling.

De aandacht voor de wensen en mogelijkheden van de mens met psychische problemen moet in de vermaatschappelijking van de zorg centraal blijven staan. Het begrip vraaggestuurde zorg moet worden uitgewerkt. Patiënten hebben instrumenten nodig om het eigen leven in te kunnen richten. De chronische patiënt moet niet alleen vanuit de geestelijke gezondheidszorg worden gevolgd. Er moet een steunsysteem komen dat lokaal is ingebed. Er moet meer aandacht komen voor de familie en de omgeving van de patiënt.

In de discussie werd benadrukt dat er al veel ervaringskennis is met het opzetten van maatschappelijke steunsystemen. Een knelpunt vormt het verspreiden en implementeren van die kennis. Ook oplossingen voor het versterken van de zelfstandigheid die zijn ontwikkeld op het beleidsterrein van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg verdienen aandacht

De invitational conference constateerde dat om in de geest van de motie echt een stap vooruit te kunnen zetten een nieuwe en onorthodoxe aanpak gewenst is. De uitdaging voor een taskforce is om vanuit de samenleving te redeneren en niet het zorgaanbod als vertrekpunt te nemen.

Opdracht Taskforce

In de geest van de Invitational Conference geef ik de voorkeur aan een ruime opdracht.

De Taskforce zal de randvoorden moeten aangeven waarbinnen het in een thuissituatie functioneren van ex-patiënten of van chronische patiënten die dat aankunnen zo kansrijk mogelijk is. Ik denk hierbij aan het omschrijven van een op de directe leefomgeving van de patiënt betrokken procedure waarbij buurtbewoners, belangenbehartigers en relevante organisaties altijd worden betrokken. De omslag in de zorg als gevolg van zo'n benadering bestaat uit de gezamenlijke aanpak van geestelijke gezondheidszorg en andere partijen; de aandacht voor familie en buren en het informeren en betrekken van de omgeving van de cliënt. Het vereist een andere attitude van de hulpverlening. Er zijn al voorbeelden van deze werkwijze. De uitdaging is om instrumenten te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het overal gebeurt.

Vermaatschappelijking wordt nu nog vaak te beperkt opgevat als beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg. Ik wil de taskforce vragen om ook aan het op elkaar aansluiten van maatschappelijke rehabilitatie, openbare ggz, community care en lokaal sociaal beleid aandacht te besteden.

De taskforce zal eerst aan de hand van een schets van de stand van zaken van de vermaatschappelijking een actieplan moeten presenteren.

Samenstelling Taskforce

Deze taakopdracht heeft gevolgen voor de samenstelling van de taskforce. Ik hecht aan een sterke inbreng vanuit kringen van belangenbehartigers van patiënten en van organisaties en instanties die op lokaal niveau zijn betrokken bij de huisvesting en opvang van ex-patiënten en chronische patiënten. Voorts behoort een duidelijke relatie tussen geestelijke gezondheidszorg en gemeente aan de basis van een op de directe leefomgeving van de patiënt gerichte benadering te staan.

Naast de voorzitter en een aantal deskundigen op persoonlijke titel zal ik de instellingen en instanties waaruit de deelnemers aan de bovenvermelde invitational conference afkomstig waren vragen kandidaten voor de taskforce voor te dragen.

Concreet zullen vertegenwoordigers uit de volgende kringen worden benaderd:

cliëntenbeweging; maatschappelijke opvang; welzijnswerk; sociale psychiatrie en sociaal psychiatrische verpleegkunde; openbare gezondheidszorg; medische zorgverzekeringen; sociale verzekeringen; gemeenten; woningcorporaties; onderzoek en gegevensverzameling; instellingen voor geestelijke gezondheidszorg; inspectie voor de gezondheidszorg.

Vanuit het ministerie van VWS zal het secretariaat worden gefaciliteerd.

Tijdspad

Ik stel mij ten doel de taskforce per 1 september te installeren. Ik wil haar vragen om per 1 december een actieplan aan mij voor te leggen. Eind 2001 kan dan de rapportage volgen waarna over het vervolg kan worden beslist.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie