Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over belastingverdrag met Indonesie

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over een belastingverdrag met indonesie
Gemaakt: 12-7-2000 tijd: 17:21


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2000

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, het antwoord toekomen op de door de leden De Vries en Voûte-Droste van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 26 juni 2000 gestelde vragen over het belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië.

de Staatssecretaris van Financiën,

Bos

Antwoorden op de vragen van de leden De Vries en Voûte-Droste


1.

Ja.


2, 3, 6 en 8

Zoals uit het bijgaande persbericht blijkt, heeft Indonesië in een eerder stadium verzocht om onderhandelingen over aanpassing van het huidige belastingverdrag Nederland-Indonesië. Indonesië wilde een verhoging van het - in het huidige belastingverdrag tot 9% gemaximeerde - tarief van de zogenoemde branch profit tax voor (een deel van) de olie- en gassector, onder verwijzing naar andere door Indonesië gesloten belastingverdragen waarin reeds een hoger tarief is overeengekomen. Terwijl een en ander nog in de schriftelijke voorfase was, heeft Indonesië langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging van het belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië aan Nederland doen toekomen. Nederland moet deze beëindiging, die overeenkomstig de in het belastingverdrag neergelegde procedure is, respecteren. In de kennisgeving van beëindiging is als reden gegeven dat het huidige belastingverdrag op het punt van de branch profit tax voor (een deel van) de olie- en gassector door Indonesië niet langer als gunstig wordt aangemerkt. Van Indonesische zijde is in de kennisgeving tevens de bereidheid uitgesproken te onderhandelen over een nieuw belastingverdrag. In het najaar zullen delegaties van beide landen - Nederland zal bij deze onderhandelingen op adequaat niveau zijn vertegenwoordigd - besprekingen voeren over een nieuw belastingverdrag. Het is thans niet aan te geven wanneer dit nieuwe verdrag tot stand zal komen. Bij onderhandelingen over (amendering van) een belastingverdrag worden de daarbij betrokken belangen meegewogen, waaronder de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven (internationale concurrentiepositie) maar ook de belangen van het andere land.

Nederland heeft Indonesië langs ambtelijke en politieke weg een voorstel gedaan voor de periode vanaf de beëindiging van het huidige verdrag tot aan het van toepassing worden van het nieuwe verdrag. Het voorstel is om de negatieve gevolgen gedurende deze periode als gevolg van de beëindiging van het huidige verdrag op basis van wederkerigheid weg te nemen.


4, 5, 7 en 9
Na de Azië crisis heeft onderzoek uitgewezen dat het Nederlandse bedrijfsleven niet is gaan desinvesteren, eerder is meer geïnvesteerd in Azië. Wel was bij ondernemingen een strategische heroriëntatie van hun Azië activiteiten waarneembaar.

Het beëindigen van een belastingverdrag betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven met dochterondernemingen en andere investeringen in Indonesië, ten aanzien van aan Nederland te verrichten betalingen (winstuitkeringen, rente en royaltybetalingen) niet langer een beroep kan doen op de (verlaagde) tarieven van het belastingverdrag op deze betalingen maar dat de (veelal hogere) nationale belastingtarieven van Indonesië van toepassing zijn. Meer in algemene zin zij erop gewezen dat in situaties dat er geen (of niet langer een) belastingverdrag geldt, inwoners van Nederland een beroep kunnen doen op de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (Besluit). Dit geldt dus ook voor de natuurlijke personen die in Nederland wonen en gerechtigd zijn tot een Indonesische pensioenuitkering. Mits aan de voorwaarden van het Besluit wordt voldaan, kan dus ook zonder belastingverdrag dubbele belasting worden voorkomen.

Zoals gezegd, streven wij ernaar de negatieve gevolgen van het beëindigen van het belastingverdrag op basis van wederkerigheid weg te nemen. De vraag of aan voorkoming op basis van het Besluit financiële consequenties op macroniveau zijn verbonden, is daarom thans prematuur. Of na de beëindiging van het belastingverdrag in de omgekeerde situatie - inwoners van Indonesië die gerechtigd zijn tot een Nederlands pensioen - dubbele belastingheffing wordt vermeden, hangt af van de Indonesische wetgeving ter zake.

Persberichtnr.


00/154

Den Haag


7 juli 2000

BELASTINGVERDRAG TUSSEN INDONESIE EN NEDERLAND

Nederland zal dit najaar onderhandelingen starten met Indonesië over een nieuw belastingverdrag. Belanghebbenden die met het oog op de te starten besprekingen de aandacht van het Ministerie van Financiën willen vestigen op voor hen van belang zijnde aangelegenheden betreffende (dubbele) belasting in de relatie tot Indonesië, kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot het Ministerie van Financiën, Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Tijdens de schriftelijke voorfase van de onderhandelingen over een aanpassing van het huidige belastingverdrag heeft Indonesië langs diplomatieke weg een kennisgeving van beëindiging van het huidige belastingverdrag tussen Nederland en Indonesië - gesloten te Jakarta op 5 maart 1973 (Trb. 1973, 53) - aan Nederland doen toekomen. De kennisgeving houdt in dat het belastingverdrag niet langer van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2001. Nederland moet deze beëindiging, conform artikel 29 van dit verdrag, respecteren.

Nederland heeft Indonesië langs ambtelijke en politieke weg een voorstel gedaan voor de periode vanaf de beëindiging van het huidige verdrag tot aan het van toepassing worden van het nieuwe verdrag. Het voorstel is om de negatieve gevolgen gedurende deze periode als gevolg van de beëindiging van het huidige verdrag op basis van wederkerigheid weg te nemen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie