Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inzake Europese dual use verordening

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake (europese) dual use verordening
Gemaakt: 17-7-2000 tijd: 10:37


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 juli 2000

Samenvatting

Hierbij zend ik u, zoals toegezegd in mijn brief van 29 januari 1999 met kenmerk BEB/DHI/ES/99001215, een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de herziening van de Europese 'Dual Use' Verordening (Verordening (EG) Nr. 3381/94 en het daarbij behorende Besluit
94/942/GBVB).

In de in 1994 tot stand gekomen 'Verordening inzake de controle op uitvoer van goederen thans 'producten' (t.w. goederen, technologie en software) voor tweeërlei gebruik' (hierna: de Dual Use Verordening) is een evaluatie na 4 jaar voorgenomen. Het evaluatierapport van de Commissie, onderschreven door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, constateert dat het huidige gemeenschappelijke exportcontrole mechanisme nog niet geheel bevredigend functioneert. Bij de herziening van de Dual Use Verordening wordt een aantal aspecten aangepakt vanuit harmonisatie overwegingen en vanwege de uitbreiding van de controlesfeer, o.a.:

rechtsgrondslag

catch-all uitbreiding

overdracht van technologie via elektronische media, fax of telefoon

communautaire algemene vergunning

versoepeling vrij verkeer van goederen in de EU - liberalisatie cryptoproducten

controle op technische assistentie t.b.v. massa vernietigingsdoeleinden door EU ingezetenen in derde landen

De Raad van de Europese Unie stemde op 22 juni 2000 in met de herziene Verordening.

Toelichting


1 Rechtsgrondslag

In de herziening zijn zowel de goederenlijst (voorheen apart opgenomen in Besluit 94/942/GBVB) als de Dual Use Verordening onder competentie van de Europese Gemeenschap gebracht. De daarbij behorende rechtsgrondslag is artikel 133 EG Verdrag (gemeenschappelijke handelspolitiek). De zeggenschap van lidstaten zal echter nauwelijks veranderen.


2 Catch-all

De Catch-all, een vangnet bepaling, van toepassing op civiele (niet-lijst) producten die in het land van bestemming een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling, productie enz. van massavernietigingswapens is uitgebreid tot civiele goederen met een militair eindgebruik in landen waarvoor een wapenembargo geldt.

Uitbreiding van de catch-all kan rechtsonzekerheid veroorzaken voor exporteurs. Daarom stelde Nederland de voorwaarde dat de uitbreiding van de catch-all duidelijk afgebakend moet zijn. Dit is gebeurd: alleen in gevallen van bindende wapenembargo's waarbij een duidelijke relatie bestaat tussen de betrokken civiele goederen en militaire goederen Bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen hebben de lidstaten de mogelijkheid om een vergunningplicht -'case bij case'- op te leggen.


3 Overdracht van technologie door middel van elektronische media, fax of telefoon

De oude regeling bepaalt dat de overdracht van dual use technologie en software in materiële vorm aan controle is onderworpen. De overdracht van gegevens met andere middelen (fax, telefoon en e-mail) was niet onder controle. Dit zou betekenen dat dual use technologie - bv. een blauwdruk - per post naar een derde land wel onder exportcontrole van deze verordening valt, maar het versturen van dezelfde blauwdruk per e-mail of fax niet. Gezien het intensieve gebruik van moderne communicatiemiddelen heden ten dage moet deze situatie als anachronisme worden aangemerkt. Bij de gelijkstelling van immateriële vormen van overdracht aan materiële vormen van overdracht tracht men mogelijke ontduiking van de exportcontrole tegen te gaan.


4 Communautaire algemene vergunning

Het evaluatierapport van de Commissie, onderschreven door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, constateert begin 1998 dat 'de huidige regeling te ingewikkeld is en alleszins te bewerkelijk is voor het bedrijfsleven om bruikbaar te zijn in de praktijk'. De herziene Verordening houdt een vereenvoudiging en verdere harmonisatie in teneinde bonafide handelsverkeer te vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van een communautaire algemene vergunning en de introductie van eensluidend model vergunningformulier .

De communautaire algemene vergunning is voor uitvoer van bepaalde - niet gevoelige- dual use goederen naar negen gelijkgestemde landen (t.w. Australië, Canada, Hongarije, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland). Deze vergunning is onderdeel van de verordening zodat alle exporteurs in de lidstaten gelijke aanspraken hierop kunnen maken. De vergunning is, naast de bekende nationale algemene vergunning, globale vergunning en individuele vergunning, overal in de Europese Unie geldig. De handel met belangrijke handelspartners van de EU zal aanzienlijk worden vergemakkelijkt. De bestaande nationaal te bepalen algemene vergunningen zullen hun geldigheid echter behouden.


5 Versoepeling vrij verkeer van goederen in de EU- liberalisatie cryptoproducten

Een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de twee jaar durende onderhandelingen is de versoepeling van het vrije verkeer van goederen in de Europese Gemeenschap en harmonisatie van regels voor de export naar negen 'gelijkgestemde landen'.

Een versoepeling van het vrije verkeer van dual use goederen kan alleen tot stand komen indien de lijst extra gevoelige producten, goederen waarvoor intra-EU een vergunningvereiste bestaat, wordt geamendeerd en ingekort. Een voorbeeld van een geslaagde versoepeling zijn de cryptoproducten. Tot voor kort stonden cryptoproducten nog op deze lijst extra gevoelige producten vermeld. In de herziene Verordening zijn cryptoproducten geschrapt uit de bijlage extra gevoelige producten en vallen zij onder vereenvoudigde procedures voor leveringen aan negen 'gelijkgestemde landen'. Deze liberalisatie betekent een verbetering van onze (Nederlandse en Europese) concurrentiepositie in de IT t.o.v. de VS en Japan. De VS en Japan hebben veelal nog beperkingen op de export van zulke cryptoproducten.


6 Controle op technische assistentie t.b.v. massavernietigingsdoeleinden door EU ingezetenen in derde landen
Nederland heeft tijdens het eigen voorzitterschap ('97) ingebracht dat het wenselijk is dat het verlenen van technische assistentie aan massavernietigingswapenprojecten door EU ingezetenen in derde landen op enigerlei wijze onder controle wordt gebracht. De lidstaten onderschrijven dit principe. Deze controle is opgenomen in een Gemeenschappelijk Optreden (besluitvorming door lidstaten van de Europese Unie in het kader van het GBVB). Het Gemeenschappelijk Optreden brengt technische assistentie (dienstverlening) door EU ingezetenen in derde landen voor massavernietigingsdoeleinden onder controle. De Raad van de Europese Unie stemde op 22 juni 2000 in met het Gemeenschappelijk Optreden.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie