Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Deventer: integrale visie op huisvesting scholen

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 27, 7 juli 2000

Gemeente komt met integrale visie op huisvesting scholen

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer heeft het Integraal Huisvestingsplan voor primair en voortgezet onderwijs (IHP) vastgesteld. De grootste knelpunten voor huisvesting van scholen zijn de toename van leegstand bij het primair onderwijs in de oudere wijken, een overschot van de vloeroppervlakte in de huidige gebouwen van het voortgezet onderwijs en oplopende tekorten van de huisvestingslasten voor de gemeente.

De schoolbesturen en de gemeente willen de leegstand terugdringen. Verder zijn ze het met elkaar eens de ruimtetekorten op te heffen, de gymnastiekzalen te herschikken, de huisvesting van het speciaal voortgezet onderwijs, van het speciaal onderwijs en van het
voortgezet onderwijs aan te passen. Ook worden de onderhoudskosten beperkt.

De gemeente is sinds 1997 verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan worden de oplossingen uiteengezet.

Terugdringen van de leegstand

Per gebied zijn voorstellen opgenomen de leegstand tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In het primair onderwijs worden 65 lokalen afgestoten. De meest in het oog springende voorstellen zijn:


* het afstoten van een vleugel van de Cees Wilkeshuisschool

* het afstoten van het oude gebouw aan de
Enkdwarsstraat waarin momenteel de openbare
basisschool het Mozaïek en de
protestants-christelijke Deventer Circuitschool zijn gehuisvest. Het Mozaïek gaat in het voorstel in zijn geheel naar de Smyrnastraat, terwijl aan de
Enkdwarsstraat bij het nieuwe schoolgebouwtje in een kleine uitbreiding wordt voorzien voor de Deventer Circuitschool

* het afstoten van de dislocatie van de openbare basisschool De Snippeling aan de Rielerweg, de dislocatie van de openbare school voor speciaal onderwijs De Plataan aan de Ramelestraat, de gebouwen van de rooms-katholieke school De Toermarlijn aan de Albert Cuypstraat en Rubenstraat en het gebouw van de openbare basisschool De Wetering aan de Beatrixstraat
* Het in de toekomst samen onder één dak gaan van de dislocaties van de openbare basisschool Borglo en basisschool de Horizon aan de Koningin
Wilhelminalaan.

Met name voor de locaties Enkdwarsstraat en Rielerweg hebben de schoolbesturen enkele - op het eerste gezicht goede alternatieven - gericht op het instandhouden van deze locaties aangedragen. Deze alternatieven worden de komende maanden zorgvuldig bestudeerd. Omdat het IHP nog geen definitief plan is, kan bestudering van de suggesties van de schoolbesturen nog tot een bijstelling van de voorstellen leiden.

In de voorstellen staat de afstoting van twee gebouwen in het voortgezet onderwijs, waar een overschot van de beschikbare vierkante meters brutovloeroppervlakte bestaat. Deze gebouwen worden ingezet voor het
basisonderwijs (het voormalige gebouw van het Geert Groote College aan het Spijkerpad) en het speciaal basisonderwijs (het voormalige gebouw van het Geert Groote College aan de Van Hetenstraat 57).

Bijlage

Opheffen van ruimtetekorten

In de voorstellen tot het opheffen van ruimtetekorten is rekening gehouden met de volledige doorwerking van de maatregelen met betrekking tot de klassenverkleining in het jaar 2002. Bij de voorstellen wordt gebruik gemaakt van het benutten van aanwezige leegstand. Een goed voorbeeld van de opheffing van ruimtetekorten is het verplaatsen van de St. Lebuïnusschool naar het Spijkerpad. Daardoor komen Ceintuurbaan en Dorrestraat vrij. De Dorrestraat zal direct aansluitend dienst gaan doen als dislocatie voor De Plataan. Dit is een voordeel, omdat de gebouwen Van Hetenstraat en Dorrestraat vrijwel tegenover elkaar liggen.

Herschikken van gymnastiekzalen

De voorstellen leiden tot het afstoten van twee

gymnastiekzalen, terwijl voor één gymzaal wellicht vervangende nieuwbouw (Enkdwarsstraat) aan de orde is. Als gevolg van de fusie in het voortgezet onderwijs kunnen de gymlessen van de basisscholen die eerst plaatsvonden in de gymzaal aan de Meiboomstraat verhuizen naar het Spijkerpad (St. Lebuïnusschool). Naast de Meiboomstraat kan nog een gymzaal aan de Ramelestraat worden afgestoten.

Herschikking van de huisvesting van het (voortgezet) speciaal onderwijs

In het plan wordt voorgesteld het gebouw van De Wetering af te stoten en het gebouw aan het Arkelstein uit te breiden. Dit voorstel past in het kader van de voorgenomen fusie tussen de huidige praktijkscholen De Wetering en De Toermarlijn. Ook geografisch gezien is de herschikking zodanig vormgegeven dat op loopafstand van de locatie van het praktijkonderwijs (Arkelstein) en het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Lebuïnuslaan en Keurkampstraat) aanvullend praktijkonderwijs wordt gevolgd.

Herschikking van de huisvesting van het speciaal
basisonderwijs

Door optimaal gebruik te maken van vrijkomende gebouwen van het basis- en voortgezet onderwijs kan het speciaal basisonderwijs in elkaars directe omgeving worden geclusterd, hetgeen tot onderwijskundige voordelen leidt. Deze clustering komt rond de huidige hoofdvestiging van De Plataan aan de van Hetenstraat 59. Op termijn, als het voortgezet onderwijs het gebouw aan de Van Hetenstraat 57 heeft verlaten, krijgt dit gebouw de bestemming van speciaal basisonderwijs. Dan is ook de tijd rijp dat de huidige Toermarlijn de gebouwen aan de Albert Cuypstraat en Rubensstraat kan verlaten. Ook indien geen fusie in het speciaal basisonderwijs tussen RK onderwijs en openbaar tot stand komt, is het een voordeel dat het speciaal basisonderwijs in elkaars directe omgeving is gehuisvest. De Linde blijft in het IHP op de huidige locatie
gehuisvest.

Herschikking van de huisvesting van het voortgezet onderwijs als gevolg van de fusie

De in het IHP opgenomen voorstellen zijn dezelfde voorstellen als die uit het onderhandelingsakkoord over de huisvesting met het beoogde bevoegd gezag van de
fusieschool zijn voortgekomen. In de eindsituatie - volgens planning in 2002 - zal het Etty Hillesum Lyceum beschikken over vijf gebouwen:


* hoofdvestiging Boerhaavelaan

* nevenvestiging Lebuinuslaan (huidige Reviusgebouw)
* nevenvestiging Keurkampstraat/Ludgerstraat (huidige Alexander Hegius Lyceum (AHL) gebouw)

* nevenvestiging 't Vlier (thans hoofdgebouw AHL)
* nevenvestiging Holterweg (nieuwbouw).

Het gebouw Willem de Zwijgerlaan wordt in 2003 afgestoten. Eerst wordt het gebouw nog twee jaar als instroompunt voor basisvorming gebruikt, daarna doet het gebouw dienst als overloop van het gebouw Boerhaavelaan dat in het jaar 2003 wordt gerenoveerd.

Beperking op onderhoudskosten

Bij de voorstellen tot het afstoten van gebouwen is bij de keuze rekening gehouden met het niet behoeven uitvoeren van renovaties en onderhoudsgevoelige gebouwen met hoge exploitatiekosten voor het bevoegd gezag en hoge
onderhoudskosten voor de gemeente. Door de gemaakte keuzes gaat het gemiddeld bedrag waarmee jaarlijks per vierkante meter rekening moet worden gehouden terug van circa twintig gulden naar ƒ 15,50.

Financiële dekking voor het IHP

In de Zomernota heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld een bedrag van vijftien miljoen gulden aan het huisvestingsbudget toe te voegen. Daarmee zijn de in het IHP voorgestelde
maatregelen gefinancierd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie