Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Kampen

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Kampen

Kunst in Kampen

Een route langs kunst en cultuur in Kampen en IJsselmuiden

Een greep uit Kunstaanbod in Infocentrum

Op donderdag 15 juni 2000 om 15.30 uur is de expositie 'Kunst in Kampen' geopend door wethouder H. Keppel in het Infocentrum Kampen IJsselsterk aan de Oudestraat 164. De expositie zal hier tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus te zien zijn.


Kampen, 7 juli 2000

De bus en de Stadsbrug

Zowel de gemeente Kampen, provincie Overijssel (opdrachtgevers van respectievelijk het stad- en streekvervoer) als Connexxion betreuren de huidige verkeerssituatie rondom de Stadsbrug en hechten aan een goed openbaar vervoer met een betrouwbare dienstregeling. De actuele situatie heeft geleid tot overleg over enkele aanvullende maatregelen die kunnen worden genomen en waarvan met grote waarschijnlijk is te verwachten, dat daardoor het openbaar vervoer weer in redelijke mate binnen de dienstregeling kan functioneren. Daarmee is ook overeengekomen, dat de lijnen uit Kampen weer de oversteek naar het station gaan maken.

Sinds de openstelling van de stadsbrug is er sprake geweest van een moeizame afwikkeling van het verkeersaanbod. Enerzijds vindt dat zijn oorzaak in de vele richtingen die afzonderlijk in de verkeersregelinstallatie moeten worden geregeld en anderzijds het grote verkeersaanbod op de kruising. Er is nu helaas nog geen sprake van een eindsituatie, immers Rijksweg 50 is nog niet doorgetrokken tot aan Ramspol.
De problematische verkeersafwikkeling van, naar en over de stadsbrug heeft de afgelopen periode ook de dienstregeling van het openbaar vervoer zwaar onder druk gezet. De doorstroming van het openbaar vervoer kwam steeds meer in het gedrang.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het niet meer oversteken van de Stadsbrug, maar halthouden aan de IJsselkade tegenover het postkantoor.
Voor het verbeteren van de doorstroming over de stadsbrug is een nieuwe verkeerregelinstallatie in bestelling. Deze zal half september operationeel zijn.

Voorgestelde maatregelen
In de vergadering van burgemeester en wethouder van dinsdag 11 juli 2000 wordt gesproken over aanvullende maatregelen als het onmiddellijk invoeren van het eenrichtingverkeer op de IJsselkade (benedenstrooms) en het instellen van een rechtsafslagverbod op de brug richting Zwolseweg.
Om invoering van dit afslagverbod is uitdrukkelijk door de commissie ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer in de laatst gehouden vergadering gevraagd.
Voorts zal samen met Nederland Haarlem bezien worden in hoeverre de selectieve detectie voor de bussen in de verkeersregelinstallatie optimaal functioneert. Eveneens vindt nadere afstemming plaats over de brugopeningstijden.
Als het college meent dat de aanvullende maatregelen gerechtvaardigd zijn en daartoe besluit, zal invoering zo snel mogelijk plaatsvinden. De verwachting hierbij is, dat de eerste nood hiermee verholpen is en dat vervolgens half september de resterende doorstromingsproblemen verder zullen worden aangepakt.
Naar verwachting zal er niet eerder sprake kunnen zijn van een optimale situatie dan na doortrekking van de Rijksweg 50.
Portefeuillehouder: J.T.M. Piederiet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Kampen, bureau communicatie, Doede Jaarsma, tel: 038 3392714.Hanzespoorlijn via Veluwespoorlijn en langs N50 naar Kampen

De Hanzelijn moet via de Veluwespoorlijn en langs de N50 naar Kampen-Zuid en dan met een boog naar Flevoland (kruising randmeer bij eilandje Reve). Dat is tracéalternatief III in de Trajectnota/MER Hanzelijn. Dit is de voorlopige tracévoorkeur van Gedeputeerde staten van Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kampen en IJsselmuiden.

Deze voorkeur wijkt af van de voorkeur als opgenomen in het ontwerpstreekplan Overijssel voor het alternatief I/II via de bestaande Kamperlijn. De inpassing van alternatief I/II bij de stedelijke gebieden van Zwolle en Kampen roept namelijk te veel bezwaren op, met name door de goederentreinen van en naar Noord-Nederland die ook via de Hanzelijn gaan rijden. Dat levert extra effecten en maatregelen op in verband met geluid, trillingen en externe veiligheid. De daarmee samenhangende inpassingproblemen gelden ook voor alternatief IV westelijk langs Kampen en via Roggebotsluis naar Flevoland.
Aan de voorlopige voorkeur voor tracéalternatief III worden door Gedeputeerde staten en de betrokken Overijsselse gemeenten de volgende voorwaarden verbonden:


1. tunnel onder randmeer;

2. kortere boogstraal bij Kampen (betere bundeling met rijksweg 50);
3. verdiepte ligging bij de Zuiderzeestraatweg + tunnel onder de A28/
4. afbraak van de Oude IJsselbrug bij bouw nieuwe betonnen pijlerbrug;
5. 1 m. hoog geluidsscherm langs de spoorlijn in het buitengebied.
Bij het tot stand komen van het gemeenschappelijke standpunt hebben de betrokken overheden tevens bepaald dat vestiging van een Kamper station aan de Hanzelijn een hard uitgangspunt is terwijl de ontwikkeling van een dergelijke locatie door de provincie planologisch mogelijkzal worden gemaakt. Tevens is het een uitgangspunt dat het bestaande NS-station ook in de toekomst een knooppuntvan Overijssel dient te blijven.

Het voorlopige standpunt is de afgelopen twee maanden voorbereid aan de hand van het laatste concept van deTrajectnota/MER Hanzelijn van RWS/NS-Railinfrabeheer. In die Trajectnota/MER worden de tracéalternatieven met elkaar vergeleken zonder dat een voorkeur wordt aangegeven. De periode die nodig was om de Trajectnota/MER Hanzelijn te drukken is door de provincie en gemeenten gebruikt om te komen tot een voorlopige tracévoorkeur.
De komende maanden vindt over de voorlopige tracévoorkeur nader overleg plaats en wordt de ROVV-commissie om advies gevraagd. NS/Railinfrabeheer organiseert verscheidene informatieavonden waarvan een in Kampen op woensdag 6 juli 2000. Verder houdt NS/Railinfrabeheer op dinsdag 5 september a.s. een hoorzitting.

Van 26 juni 2000 tot 15 september ligt de Trajectnota/MER Hanzelijn van het Rijk nu voor een ieder ter inzage bij bureau communicatie, Oudestraat 133 te Kampen.

Portefeuillehouder: J.T.M. Piederiet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Kampen, bureau communicatie, Doede Jaarsma, tel: 038 3392714.De afdeling burgerzaken van de gemeente Kampen verhuist naar het gemeentehuis van IJsselmuiden - KLIK HIER -


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie