Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op Kamervragen over belastingen en AWBZ

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR DEN HAAG
Uw brief van/kenmerk
Ons kenmerk Den Haag
19 juni 2000/2990012630


7 juli 2000/2990013530
RTB 2000-00836 U
20 juli 2000
Onderwerp
Door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Dankers (CDA) gestelde vragen.
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief van 19 juni zend ik u hierbij, mede namens de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een nota ter beantwoording van de door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Dankers gestelde vragen. Tevens zend ik u hierbij naar aanleiding van uw brief van 7 juli een nota ter beantwoording van de door het lid Dankers aanvullend gestelde vragen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

W.Bos

Nota ter beantwoording vragen 2990012630


1 - 4.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 januari 1993, nr. 28 644 (BNB 1993/112) beslist dat de eigen bijdrage AWBZ verminderd met de besparing op de kosten van huisvesting en voeding, tot de uitgaven ter zake van ziekte in de zin van artikel 46 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 kan worden gerekend.

In de praktijk bleek het achterhalen van de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van het besparingsbedrag problemen op te leveren voor belastingplichtigen die reeds lagere tijd in een AWBZ-instelling wonen. Om daaraan tegemoet te komen is, mede naar aanleiding van vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal G. de Jong (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, aanhangsel, nr. 892), een praktische handreiking opgesteld voor belastingplichtigen bij wie het achterhalen van de gegevens die benodigd zijn voor de bepaling van het besparingsbedrag problemen oplevert. Deze handreiking is gepubliceerd in het besluit van 20 maart 1998, DB98/1066M (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 november 1999, DB99/3658M). Bij het opstellen van de praktische handreiking is uitgegaan van genormeerde cijfers die zijn gebaseerd op de voorbeeldbegrotingen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), gecorrigeerd met onder meer een bedrag aan premies ziekenfonds en ziektekostenverzekering.

Bij het opstellen van de handreiking vormde de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 10 mei 1993, nr. 91/1204 (V-N
1993, blz. 3192, punt 15) een wegingsfactor. In die uitspraak merkte het Hof op dat de Hoge Raad zich in het arrest BNB 1993/112 weliswaar beperkt tot de besparing op kosten van huisvesting en voeding, doch dat het Hof dat arrest niet aldus verstaat dat ook ingeval de door het verpleeghuis geboden verzorging méér inhoudt dan medische verzorging, verpleegkundige verzorging, huisvesting en voeding, de op de eigen bijdrage AWBZ toe te passen aftrek beperkt zou moeten worden tot de besparing op de kosten van huisvesting en voeding. Ik acht die uitspraak overigens juist. Immers indien de instelling ook andere voorzieningen kosteloos verstrekt, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan een dag- en/of weekblad, telefoon, faciliteiten op het gebied van vervoer en/of uitstapjes, persoonlijke verzorging, is de besparing op normale uitgaven hoger dan wanneer de belastingplichtige dergelijke kosten voor eigen rekening moet nemen.

Deze uitspraak impliceert dus dat de op de eigen bijdrage AWBZ in mindering te brengen besparing op uitgaven mede afhankelijk is van hetgeen de desbetreffende instelling feitelijk méér verstrekt dan medische verzorging, verpleegkundige verzorging, huisvesting en voeding, hetgeen van geval tot geval zou nopen tot het instellen van een feitenonderzoek. Dit laatste zou tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is uniforme normbedragen vast te stellen. Daarom is er bij het opstellen van de handreiking na ampele overweging voor gekozen enerzijds alle normale uitgaven (met uitzondering van onder meer de premies ziekenfonds en ziektekostenverzekering) als besparing in aanmerking te nemen en anderzijds - ter compensatie van eventueel te hoog in aanmerking genomen uitgaven - de eigen bijdrage AWBZ te verhogen met het normbedrag aan zak- en kleedgeld. Aldus is een weliswaar globale, doch praktisch eenvoudig hanteerbare handreiking tot stand gekomen die een objectief karakter draagt.

De handreiking was aanvankelijk slechts bedoeld voor bewoners van bejaardenoorden, doch het bereik van de regeling is in een later stadium, op verzoek van een aantal AWBZ-instellingen, uitgebreid tot bewoners van andere AWBZ-instellingen. Dit heeft tot gevolg dat de regeling in de praktijk ook wordt toegepast voor bijvoorbeeld jonggehandicapten die geen vergelijkingsmateriaal uit het verleden hebben waarmee zij een besparing zouden kunnen vaststellen.

Door het globale karakter van de praktische handreiking voor een zo gevarieerde groep van belastingplichtigen is het uiteraard niet uit te sluiten dat het resultaat in sommige gevallen tot een voor de belastingplichtige minder gunstige uitkomst leidt dan voor de belastingplichtige die de subjectieve methode volgt. Een nauwkeurige (meer subjectieve) benadering is echter, zoals in het vorenstaande reeds is opgemerkt, bij een objectieve methode niet haalbaar indien wordt gestreefd naar eenvoudig hanteerbare praktische normen.

Ik teken hierbij overigens nog aan dat ook de cijfers van het Nibud een globaal karakter hebben. Zo wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongeren en ouderen, terwijl tussen die twee categorieën aanmerkelijke verschillen in uitgavenpatroon kunnen bestaan. Ook binnen eenzelfde leeftijds- en/of inkomenscategorie komen in de praktijk aanmerkelijke verschillen in uitgavenpatroon voor, waarmee het Nibud geen rekening houdt. Immers de ene belastingplichtige heeft een zuinige levenswijze, de ander leeft royaal. Een nauwkeurige afstemming op de werkelijke besparing is slechts mogelijk bij een subjectieve benadering en derhalve niet in algemeen toepasbare (objectieve) normen vast te leggen.

Een geval waarin de objectieve benadering van de praktische handreiking onvoordeliger zou zijn voor de belastingplichtige dan de subjectieve benadering, kwam aan de orde in de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 19 juni 2000, kenmerk P99/2377.

Het betrof daar de aanslag inkomstenbelasting 1997 van een belastingplichtige die een handgeschreven overzicht heeft overgelegd van de kosten die zij in 1986 had. Voor bepaalde kosten die niet uit het overzicht bleken, zoals voeding, heeft zij normbedragen van het Nibud gehanteerd. De inspecteur heeft zich in die procedure bereid verklaard de besparing op subjectieve wijze te benaderen, doch rekening houdend met inflatiecorrectie. Het Hof oordeelde vervolgens dat de besparing voor de desbetreffende belastingplichtige in goede justitie kon worden gesteld op de relevante kostenposten uit het (geobjectiveerde) referentiebudget van het NIBUD.

Tegen de uitspraak van het hof zal beroep in cassatie worden ingesteld, mede omdat de door het hof gehanteerde methode naar mijn oordeel niet in overeenstemming is met de door de Hoge Raad in BNB 1993/112 juist bevonden subjectieve benadering.

Het voorgaande neemt niet weg dat in de praktijk moeilijkheden kunnen ontstaan voor degene die de subjectieve methode wenst te hanteren en die daartoe reeds aanvaardbaar cijfermateriaal van de belangrijkste kostenposten uit de periode van vóór de opname in de AWBZ-instelling overlegt, maar die van bepaalde kostenposten van ondergeschikt belang geen cijfermateriaal uit die periode voorhanden heeft. Ik zal bezien of daarvoor een oplossing mogelijk is door toe te staan dat voor bepaalde posten van ondergeschikt belang gebruik kan worden gemaakt van Nibudcijfers.


5.

Uitgangspunt is dat de belastingplichtige die over voldoende gegevens beschikt om de werkelijke besparing aannemelijk te kunnen maken volgens het arrest BNB 1993/112 deze besparing op subjectieve wijze dient te bepalen. Deze benadering is het meest zuiver en heeft dan ook verreweg mijn voorkeur. Slechts voor belastingplichtigen die dergelijke gegevens niet (meer) ter beschikking hebben, is de praktische handreiking gegeven. De (objectieve) handreiking zou zijn praktische karakter verliezen indien deze meer subjectieve elementen zou moeten bevatten. Alsdan zou van geval tot geval een onderzoek nodig zijn naar het verstrekkingenpakket van de AWBZ-instelling en zouden al snel uitvoeringsproblemen ontstaan. Bovendien verschilt het uitgavenpatroon van individuele belastingplichtigen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren, in de praktijk ook in aanzienlijke mate. Een desondanks opgestelde algemeen toepasbare praktische benadering zal dan ook altijd een arbitrair karakter in zich hebben. Ook zou dan het gevaar ontstaan dat belanghebbenden alleen in zoverre van de geobjectiveerde normen gebruik maken indien die voor hem gunstiger uitpakken dan bij een subjectieve benadering van de desbetreffende kostenpost.

Alles afwegende kies ik er voor de praktische regeling niet aan te passen. Voor betrokkenen behoeft dat niet tot een nadeel te leiden. Zij kunnen desgewenst altijd terugvallen op de hoofdregel, eventueel aangevuld met de nuancering die ik aan het slot van mijn antwoord op de vragen 1 tot en met 4 heb gegeven. Nota ter beantwoording van de vragen 2990013530


1.

Ja, het betreft de uitspraak van Hof Amsterdam, MK II, 19 juni 2000, nr. 99/2377.


2.

Ja.


3.

In het antwoord op de vragen 2990012630 heb ik een toelichting gegeven op de praktische regeling in het besluit van 20 maart 1998, nr. DB98/1066M. Tevens heb ik daar aangegeven de praktische regeling te handhaven en te bezien of een oplossing kan worden getroffen voor degenen die de besparing op de kosten van huisvesting en voeding c.a. op subjectieve wijze willen berekenen, maar die van bepaalde kostenposten van ondergeschikt belang geen cijfermateriaal van vóór de opname in de AWBZ-instelling voorhanden hebben.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...